Öne Çıkanlar 2024 Yılı Mayıs Ayı Yay Burcu İş Yorumu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri öğretmen A101 21 Eylül 2023 Aktüel Ürünler

2024/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (Mevsimlik Tarım İşçileri)

Resmî Gazete

27 Nisan 2024 CUMARTESİ

Sayı: 32529

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Mevsimlik Tarım İşçileri

GENELGE
2024/5

Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla; bulundukları illerden başka illere gidenlerin ve ailelerinin bu süreçte yaşadıkları sorunlarının giderilmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalarda aşağıdaki usul ve esaslara uyulacaktır.

1- Geçici yerleşim alanı

a) Valiliklerce, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak çalıştığı yerlerde; eğitim ve sosyal faaliyetleri ile işçilerin temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri ortak kullanım alanları olan, iklim şartlarına uyumlu, emniyetli, ekonomik, estetik ve fonksiyonel, prefabrik, betonarme ya da çelik iskeletli, yeterli büyüklükte bir geçici ortak kullanım merkezi ile elektrik, su ve kanalizasyon alt ve üst yapısı bulunan geçici yerleşim alanlarının oluşturulması sağlanacaktır.

b) Geçici yerleşim alanları; sel ve su baskını gibi doğa olaylarından olumsuz etkilenmeyecek, yol ve altyapı hizmetlerinin sunumunun kolaylıkla sağlanabileceği, sağlık şartlarına uygun, tehlikeli ve girilmesi yasak yerlere yeterli mesafede, işçilerin asgari ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikleri haiz ve işçi sayısına uygun büyüklükteki kamuya ait taşınmazlar veya Hazine taşınmazları arasından seçilecektir. Bu kapsamda talep edilen Hazine taşınmazları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, kamuya ait diğer taşınmazlar ise valilik ve ilgili kamu kurumu (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dâhil) ile yapılacak protokol kapsamında ilgili mevzuatına göre tahsis edilecektir.

c) Valiliklerce hazırlanan eylem planlarında belirlenen alanlara ilişkin öncelikle tahsis veya protokol belgesi Mevsimlik Tarım İşçileri Bilgi Sistemi’ne (e-METİP) aktarılacaktır.

ç) Bu Genelge kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçların Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) iş ve işlemlerinde kullanılması sağlanacaktır. METİP kapsamında gönderilen ödenekten hiçbir şekilde taşınmaz, iş makinesi ve taşıt satın alınmayacaktır.

d) Kurum ve kuruluşların makine parkının yetersizliği durumunda geçici yerleşim alanı için altyapı oluşturulması ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan hizmetlerin yerine getirilmesi için valiliklerce hizmet alımı yapılabilecektir.

e) Geçici yerleşim alanlarına su ve elektrik hizmeti verilmesine ilişkin abonelik ve kullanım bedelleri valiliklerce belirlenecek işletme modeline göre yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları ile il özel idareleri bütçelerine onaylanan eylem planı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tahsis edilen/gönderilen ödeneklerden veya kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

f) Geçici yerleşim alanlarının belirli aralıklarla her türlü haşerelere karşı ilaçlanması ile atıkların uzaklaştırılması, temiz içme ve kullanma suyu sağlanması hizmetleri; belediye sınırları içinde veya mücavir alanlarda ilgili belediyelerce, belediye sınırları dışında ise il özel idarelerince yerine getirilecektir.

g) Geçici yerleşim alanlarında, bu başlıkta belirtilenler ile ortak kullanım merkezine ait zaruri ihtiyaçları (tuvalet, banyo vb.) karşılamak amaçlı eklentiler dışında hiçbir geçici veya kalıcı yapıya (çadır, prefabrik, bina vb.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca gönderilen ödenekten valiliklerce harcama yapılmayacaktır. Geçici yerleşim alanları ile mevcut yollar arasındaki bağlantıyı sağlama maksadı dışında ulaşım altyapısı oluşturulmayacaktır.

ğ) Valiliklerce geçici yerleşim yerlerinin bakım, onarım ve sürdürülebilirliğinin, sağlanabilmesi için ilgili paydaşların sürece dâhil edilmesiyle belirlenecek işletme modelinin eylem planları ile birlikte e-METİP’e girilmesi sağlanacaktır.

h) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde ilgili kurum temsilcilerinin de katılımıyla izleme ekibi oluşturarak eylem planına uygunluk tespiti ve faaliyetlerin takibi amacıyla saha ziyaretleri yapacaktır. Valiliklerce izleme ekibine gerekli kolaylık ve destek sağlanacaktır.

2- Sağlık hizmetleri

a) İl sağlık müdürlüklerince mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin aşılamaları; kadın, gebe, bebek, çocuk ve gençlik sağlığı izlemleri; bulaşıcı hastalık, kanser, verem taramaları ile kronik hastalık tarama ve izlemlerine yönlendirmeye ilişkin faaliyetleri periyodik olarak yürütülecek ve bunlara yönelik danışmanlık ve bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Bu hizmetlerin ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması amacıyla mobil sağlık ekipleri oluşturulacaktır.

b) İl sağlık müdürlüklerince mevsimlik tarım işçiliğinin yoğun olduğu bölgelerde yeterli sayıda sağlık personelinin istihdamı sağlanacak ve hizmet ihtiyacına göre personelin çalışma saatleri düzenlenecektir.

c) Çalışan sağlığının korunması ve geliştirilmesi kapsamında il sağlık müdürlüklerince gerekli bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.

3- Eğitim hizmetleri

a) İl millî eğitim müdürlüklerince; geçici yerleşim alanlarında eğitim ve sosyal faaliyetler için oluşturulan merkezin, öncelikle çocuklar için etkin bir eğitim merkezi olarak kullanılması sağlanacaktır.

b) Mevsimlik tarım işçilerinin zorunlu eğitim çağındaki çocuklarının eğitimlerini devam ettirmek üzere konu hakkında Millî Eğitim Bakanlığının ilgili yönerge/genelge hükümleri uygulanacaktır. Bu hususta şartlı nakit transferi gibi özendirici tedbirler etkin şekilde uygulanacak, çocukların okul kıyafetleri ve malzemeleri valiliklerce sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla temin edilecektir.

c) İl millî eğitim müdürlüklerince; mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının daimi ikametgâhlarındaki okullarına döndüklerinde öğrenme kayıplarına yönelik telafı/yetiştirme eğitimleri yapılacaktır.

ç) Mevsimlik tarım işçileri, daimi ikamet ettikleri illere geri döndüklerinde çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri, halk eğitimi merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerince; işçiler arasında yaygın eğitim ihtiyacı olanlar tespit edilerek eğitim ihtiyaçları karşılanacak, yetişkinlere okuma-yazma ve/veya meslek edindirme kursları, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile sosyal-kültürel faaliyetler düzenlenecektir.

d) Özel eğitim ihtiyacı bulunan çocuklar rehberlik araştırma merkezi müdürlükleri tarafından eğitim imkânlarından faydalandırılacaklar.

e) Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitime erişimlerinin sağlanması amacıyla il/ilçe millî eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulan ekiplerin görevleri süresince ulaşım ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli tedbirler valiliklerce alınacaktır.

4- Ulaşım ve güvenlik hizmetleri

a) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından mevsimlik tarım işçilerinin göç dönemlerinde yolculuklarının güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla göç alan ve göç veren yerler arasında trafik denetimleri artırılacak, araç ve yol güvenliğinin gerektirdiği kontroller hassasiyetle ve sıklıkla yapılacak ve gerekli bütün tedbirler alınacaktır.

b) Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmamaları sağlanacaktır.

c) Valiliklerce geçici yerleşim alanlarının korunmasına ve asayişin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacak, kolluk kuvvetlerince gece ve gündüz düzenli aralıklarla güvenlik amaçlı devriye faaliyetleri yürütülecektir.

ç) Kolluk kuvvetlerince, gerek yol kontrollerinde gerekse geçici yerleşim alanı devriyelerinde 27/5/2010 tarihli ve 27593 sayılı Resmî Gazete» yayımlanan Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği kapsamında edinilmesi gereken izin ve belge denetimleri yapılacak, belgesi olmayan tarım aracıları ile ilgili tutanak tutulup çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine ulaştırılacaktır.

5- İstihdam ve sosyal güvenlik hizmetleri

a) Çalışına ve iş kurumu il müdürlüklerince, işverenlerin mevsimlik tarım işçilerini özel istihdam bürolan veya Türkiye îş Kurumu Genel Müdürlüğüne kayıtlı tarım aracıları aracılığı ile istihdam etmelerine yönelik tanıtıcı ve teşvik edici faaliyetler gerçekleştirilecektir.

b) Çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri ve sosyal güvenlik il müdürlüklerince, işçilerin çalışma vc sosyal güvenlikleri açısından mevcut durumlarının iyileştirilmesi ve sosyal güvenliklerinin sağlanması için gerekli bilgilendirme faaliyetleri ile iş ve işlemlerinde gerekli kolaylık sağlanacaktır.

6- Sosyal hizmetler

a) Aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerince sosyal hizmetler kapsamında mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin bilgilendirilmesi sağlanarak bu kişiler kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar için sunulan hizmetlerden yararlandırılacaktır.

b) Okul çağma gelmemiş çocuklar için aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri ve il millî eğitim müdürlükleri taralından geçici yerleşim alanlarında eğitim ve bakım hizmetleri için personel görevlendirilebilecektir.

c) Çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri koordinasyonunda sosyal güvenlik il müdürlükleri ile aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerinin katılımlarıyla oluşturulan çocuk işçiliği ile mücadele birimleri ve il millî eğitim müdürlükleri başta olmak Üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının iştirakiyle çocuk işçiliği riskini ortadan kaldırmak amacıyla mevsimlik
tarım işçilerine, tarım aracılarına, tarla veya bahçe sahiplerînerişleticilerine ve işverenlere yönelik faaliyetler yürütülecektir.

ç) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sunulan gezici kütüphane, gezici müze vb. hizmetlerin geçici yerleşim alanlarında faaliyet göstermesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürütülecektir.

d) Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına yönelik sosyal ve sportif faaliyetler yürütülecektir.

e) İl müftülüklerince mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin inanç ve ibadet ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirler alınacak; çocuk işçiliğinin önlenmesine ve çocukların zorunlu eğitime devam etmelerinin sağlanmasına ilişkin olarak ailelerin bilgilendirilmesine yönelik çalışmalara destek verilecektir.

7- Mevsimlik Tarım İşçileri Bilgi Sistemi (e-METİP)

a) Mevsimlik tarım işçisi olarak daimi ikametgâhı dışında bir başka ilde çalışmak amacıyla geçici olarak yer değiştirenlerin ve ailelerinin kimlik bildirimleri, bu kişilerin yaşadıkları geçici yerleşim alanlarında doğrudan kolluk kuvvetlerince alınacak ve bu bildirimler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile elektronik ortamda paylaşılacaktır. Bu bilgilerin e-METİP’e sürekli ve eksiksiz şekilde aktarılması için teknik altyapıya yönelik gerekli her türlü düzenleme Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacaktır.

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına e-METİP’e kayıtlı olan mevsimlik tarım işçilerinin ve aile bireylerinin kimlik numaralarını bildirecektir.

c) Millî Eğitim Bakanlığı tarafindan kullanılmakta olan Millî Eğitim Bakanlığı e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’nde yer alan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına ilişkin kayıtlar e-METİP’e aktarılacaktır. Bu bilgilerin e-METİP’e sürekli ve eksiksiz şekilde aktarılması için altyapıya yönelik gerekli her türlü düzenleme Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacaktır.

ç) Mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin kimlik numaraları her sağlık hizmeti sunumunda alınarak, sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler kişisel verileri içermeyecek şekilde e-METİP’e aktarılacaktır. Bu bilgilerin e-METİP’e sürekli ve eksiksiz şekilde aktarılması için altyapıya yönelik gerekli her türlü düzenleme Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır.

d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde e-METİP’in etkinliğinin artırılması amacıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarından protokole gerek duymadan kişisel verileri içermeyecek şekilde veri talebinde bulunabilecektir.

e) Tarım alanlarının geniş bölgelere yayılması nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kayıt altına alınması sürecinde kolluk kuvvetlerine kolaylık sağlamak amacıyla Tarım ve Oıman Bakanlığı taşra teşkilatı başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlar ile ziraat odaları birlikleri ve mevsimlik tarım işçisi çalıştıran tarla veya bahçe sabipleri/işleticileri ve işverenler tespit ettikleri/çahştırdıkları mevsimlik tarım işçilerini kolluk kuvvetlerine bildirecektir.

8- Mali kaynak, yatırım ve koordinasyon

a) Bu Genelge kapsamında yürütülecek faaliyetler için ihtiyaç duyulan mali kaynak yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına “Bakanlıklar ve Diğer Merkezi İdare Kuruluşlarının Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları Aracılığıyla Yapacakları İşlerin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde; il özel idarelerine ise ödeme emri belgesine eklenecek bakan onayı, il özel idaresi tarafından düzenlenen talep yazısı ve harcama talimatına istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilecektir.

b) Yürütülecek faaliyetler için ihtiyaç duyulan ilave mali kaynak yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, il özel idareleri, belediyeler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları bütçelerinden de karşılanabilecektir.

c) METİP iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla bir yönetici; illerde valiler tarafından il koordinatörü, ilçelerde kaymakamlar tarafından ilçe koordinatörü olarak görevlendirilecektir.

ç) İl koordinatörü, eylem planının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi sırasında çalışma ve iş kurumu il müdürlüğü, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, il sağlık müdürlüğü, il tarım ve orman müdürlüğü, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü, il müftülüğü, il millî eğitim müdürlüğü, sosyal güvenlik il müdürlüğü, belediye temsilcileri ile ihtiyaç görülmesi halinde mülki idare amirinin belirleyeceği üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve/veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışacaktır.

d) İl koordinatörü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve valilik arasında gerekli iletişimi sağlamakla ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca istenen bilgi ve belgeleri bildirmekle yükümlüdür.

e) İlçe koordinatörü, kamu kurum vc kuruluşlarının ilçe teşkilatları ile işbirliği içerisinde eylem planının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesinde il koordinatörüne yardımcı olmakla yükümlüdür.

9- Mevsimlik tarım işçileri eylem planı

a) Valilikçe hazırlanan eylem planı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilan edilecek tarih aralığında il koordinatörü tarafindan her yıl e-METİP’e girilecektir.

b) Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ödenek tahsisinde ve il özel idarelerine ödenek gönderilmesinde e-METİP’e girilecek olan eylem planı esas alınacaktır.

c) İlgili yılda ödenek kalması ve kalan ödeneğin bir sonraki yılda kullanılmak istenmesi durumunda söz konusu ödeneğin kullanılabilmesi için e-METİP’e yeni eylem planı girilecektir.

ç) İlgili yılda il özel idarelerine aktarılan ödenek ile planlanan geçici yerleşim yerinin yapımına başlanmaması durumunda gerekçeli rapor ile kullanılmayan ödenek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iade edilecektir.

d) Eylem planında bu Genelgenin birinci başlığında belirtilen nitelikte geçici yerleşim alanları oluşturulmasına öncelik verilecektir.

e) Valilikler tarafından eylem planında yer alan hedeflere ilişkin gerçekleşme durumları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek aralıklarda e-METİP’e girilecektir.

f) Bir önceki yılda yürütülen eylem planı sonuç raporlarının e-METİP’e girilmemesi durumunda yeni eylem planlan değerlendirmeye alınmayacaktır.

10- Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin projeler

a) Valilikler, hazırladıkları eylem planında yer alan faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca gönderilen ödenekten; üniversitelerin, başvuru tarihi itibarıyla en az üç yıldır faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik projelerine maddi destek sağlayabilecektir.

b) Destek talebinde bulunulan projeler, valilikçe değerlendirilecektir. Uygun bulunan projelerin eylem planı faaliyetleriyle uyumlu olması şartı aranacaktır.

c) Destek sağlanan projelerde mali desteğin uygun ve yerinde kullanımının denetimi için valilikçe, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumunca yetkilendirilmiş bağımsız denetçilere, Türkiye Denetim Standartlarına uygun olarak denetim yaptırılacaktır.

ç) Eylem planı ile uyumsuz olan veya denetimi kabul etmeyen kurum ve kuruluşlara maddi destek saplanmayacaktır.

d) Değerlendirme sonucunda destek sağlanması valilik tarafından onaylanan projelere ilişkin bilgiler e-METİP’e girilecektir.

11- Denetim

a) Valiler gönderilen ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımını sağlayacak ve tahsis amacı dışında kullanılmaması İçin gerekli her türlü tedbiri alacaktır.

b) İl düzeyinde alınacak tedbirler valiliklerce ilan edilecek ve tüm bu tedbirlere yönelik çalışmalar valilerin gözetim ve denetiminde icra edilecektir. Aynca valiliklerce tedbirlere aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuat: uyarınca idari ve cezai yaptırım uygulanması için gerekli işlemlerin yaptırılması sağlanacaktır.

12- İl/îlçe Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Kurulu

a) Mevsimlik tanm işçisi gönderen ve alan her il ve ilçede, mülki idare amirinin başkanlığında; o ildeki ve ilçedeki ilgili kurum ve kuruluşlar ile muhtarlar, işçi, tarım aracısı ve işveren (toprak salıibi/işleten) temsilcilerinin katılımı ile “İl/İlçe Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Kurulu” oluşturulacaktır.

b) İl/İlçe Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Kurulu tarafından her dönem başında mevsimlik tarım işçilerinin iş koşullarına ilişkin çalışmalar yapılacaktır.

c) Tarım aracılarının belgelendirilmesi sağlanarak, belgesi olmayan aracıların işçi temin etmelerinin önlenmesi ve aracılar ile işverenler veya doğrudan işçiler ile işverenler arasında sözleşme yapılmasının sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. İşveren/aracı ve işçi arasındaki uyuşmazlıkların öncelikle il ve ilçelerde kurulacak izleme kurullarında çözümlenmesi temin edilecektir.

ç) İl/İlçe mevsimlik tarım işçileri izleme kurullarınca, mevsimlik çalışma döneminin başında ve sonunda, o il ve ilçede yürütülen faaliyetler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Mevsimlik Tanm İşçiliği İzleme ve Değerlendirme Kurulunda görüşülmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilecektir.

d) Geçici yerleşim alanlarının sürekli ikamet yerine dönüşmemesi ve tarımsal üretim sürecine bağlı olarak geçici yerleşim alanı olarak kullanılması mülki idare amirliğince temin edilecektir.

e) Valilikler tarafından; ilgili mevzuat uyarınca, Îl/İlçe Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Kurulunda o ilde bulunan üniversitelerde çalışan öğretim üyeleri/öğretim görevlileri görevlendirilebilecektir.

f) Bir önceki yıla ilişkin eylem planı ve performans göstergeleri ile uygulanmışsa maddi destek sağlanan projelerin sonuçları valilikler tarafından her yıl yapılacak toplantıda Mevsimlik Tarım İşçiliği İzleme ve Değerlendirme Kuruluna sunulacaktır.

g) İl/İlçe Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Kurulunun sekretarya hizmetleri illerde il koordinatörü, ilçelerde ilçe koordinatörü tarafından yürütülecektir.

13- Mevsimlik Tarım İşçiliği İzleme ve Değerlendirme Kurulu

a) Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı veya görevlendireceği bakan yardımcısı başkanlığında; Aile ve Sosyal Hizmetler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları ile Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısından oluşmaktadır.

b) Gerek görülmesi halinde mevsimlik tarım işçilerinin daimi ikamet illerinin ve yoğun olarak çalıştıkları illerin valileri ile ilgili taraflar ve akademisyenler Kurul’a davet edilecektir.

c) Kurul, yılda en az bir kez olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısı üzerine hazırlanan gündeme göre toplanacaktır.

ç) Kurulun görevleri şunlardır:

1. Mevsimlik tarım işçiliği ile ilgili ulusal politikanın belirlenmesi.

2. Mevsimlik tarım işçileri ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması.

3. Valiliklerce bu Genelge kapsamında yürütülen faaliyetlerin izlenmesi ve sorunlara çözüm üretilmesi.

d) Kurulun sekretarya hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlanacaktır.

2017/6 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.