Öne Çıkanlar Çalışma Uzman Yardımcısı afet ve acil durum Memur Öğretmenler Öğretmen Olmak İstiyor BİM BİM 11 Haziran 2024 Aktüel Ürünler

Aile ve Gençlik Fonu Yönetmeliği (Karar Sayısı: 8166)

Ekli “Aile ve Gençlik Fonu Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 22/11/2023 tarihli ve 7474 sayılı Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

AİLE VE GENÇLİK FONU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması için Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak kurulan ve kamu tüzel kişiliğini haiz Aile ve Gençlik Fonunun çalışma usul ve esasları, Fonun kaynakları ve giderleri ile Fondan yapılacak kaynak aktarımlarına ilişkin hususları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Gençlik Fonunun görev, yetki ve faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler ile Fondan kaynak aktarılacak ilgili kurum ve kuruluşları ve Fondan yararlanmak isteyenleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 22/11/2023 tarihli ve 7474 sayılı Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanunun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,

b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

c) Başkan: Aile ve Gençlik Fonu Yönetim Kurulu Başkanını,

ç) Fon: Aile ve Gençlik Fonunu,

d) Kanun: 22/11/2023 tarihli ve 7474 sayılı Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanunu,

e) Sekretarya: Aile ve Gençlik Fonu Sekretaryasını,

f) Yararlanıcı: Proje bazında kaynak aktarılan gerçek ve tüzel kişileri,

g) Yönetim Kurulu: Aile ve Gençlik Fonu Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulunun yapısı ile görev ve yetkileri

MADDE 5- (1) Fon, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu; Fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olup Kanun ve ilgili mevzuat ile verilen diğer yetkileri kullanır.

(2) Yönetim Kurulu; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşur. Bakan yardımcıları ilgili Bakanlar tarafından görevlendirilir ve Fona resmi yazıyla bildirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin ilgili Bakanlarca değiştirilmesi hâlinde bu durum beş iş günü içerisinde Fona resmi yazıyla bildirilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kanunun amacına uygun olarak; ülkemizin stratejik öncelikleri, üst politika belgeleri (Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Sektör Politika Belgeleri, Kurum Stratejik Planlan ve diğerleri) ile Fon kaynakları gözetilerek Fondan kaynak aktanım yapılacak projelere karar vermek.

b) (a) bendi kapsamında karar verilen projeler için aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını belirlemek.

c) (b) bendi kapsamında belirlenen harcama programı kapsamında ödenmek üzere Fondan, ilgili kurum ve kuruluşlara kaynak aktarılmasına karar vermek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdî bağış, yardım ve hibenin Fona alınmasına karar vermek.

d) Fonun mali verilerinin yayımlanmasına ilişkin karar vermek.

e) Kanunun 5 inci maddesi çerçevesinde Fon tarafından istenecek veri ve bilgiler ile bunlara ilişkin şekil ve süreleri belirlemek.

f) Fonun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer kararları almak.

Toplantılar, gündem, karar alma ve tutanaklar

MADDE 6- (1) Yönetim Kurulu, Başkan ve diğer tüm üyelerinin katılımıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır, çekimser oy kullanılamaz.

(2) Yönetim Kurulu toplantıları yılda en az dört kez yapılır. Yönetim Kurulu, Başkanın veya en az iki üyenin çağrısı üzerine de toplanabilir.

(3) Toplantının yeri, zamanı ve taslak gündemi sekretarya tarafından toplantıdan en az beş iş günü önce Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri varsa gündeme eklenmesini istediği konulan sekretaryaya iletir. Öneriler de dikkate alınarak oluşturulan taslak gündem, toplantı başlangıcında görüşülüp Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen maddeler üzerinden toplantı gerçekleştirilir.

(4) Toplantılara, Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile sekretaryadan ilgilileri katılır. Sekretarya tarafından Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilmeleri kaydıyla, proje sunacak kişiler ve ihtiyaç duyulması hâlinde görüşlerinden yararlanılacak uzman kişiler de toplantılara katılım sağlayabilirler.

(5) Alınan kararlar tutanakla tespit edilir ve karar tutanağı toplantı bitiminde veya en geç toplantıyı izleyen beşinci iş günü sonuna kadar, toplantıya katılan Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

(6) Tutanak ve kararların aslı sekretarya tarafından saklanır. Tutanakların ve kararların bir örneği Yönetim Kurulu üyelerine gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fonun İşleyişi

Fonun kaynakları, Fona yapılacak aktarımlar ve Fonun giderleri

MADDE 7- (1) Fonun kaynakları, aşağıdakilerden oluşur:

a) 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen Devlet hissesinin yüzde 20’si.

b) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen Devlet hakkının yüzde 20’si.

c) Kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10’una kadar aktarılacak tutarlar.

ç) Geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlar.

d) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdî bağış, yardım ve hibeler.

e) Diğer gelirler.

(2) 3213 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamındaki aktarımlar, birinci fıkranın (b) bendindeki oran nispetindeki Fon geliri ayrıldıktan sonra kalan tutar üzerinden yapılır.

(3) 6491 sayılı Kanun ve 3213 sayılı Kanun kapsamında Fona aktarılması öngörülen tutarlara ilişkin aylıklandırılmış iki yıllık projeksiyonlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından aylık olarak Fona iletilir.

(4) Birinci fıkranın;

a) (a) bendinde belirtilen oranda tahsil edilen Devlet hissesi tutan,

b) (b) bendinde belirtilen oranda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili tahsil daireleri tarafından tahsil edilen Devlet hakkı tutarı,
tahsil tarihini takip eden www.alomaliye.comayın son gününe kadar Fon hesabına aktarılır.

(5) Fonun giderleri, aşağıdakilerden oluşur:

a) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki teşvik, hibe, destek, kredi ile teminatlar için ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılan tutarlar.

b) (a) bendindeki giderlerden kaynaklı hizmet bedeli, ücret ve komisyonlar.

c) Fonun kaynaklarının yönetimi ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki giderler.

ç) Diğer operasyonel giderler.

Fon kaynaklarının değerlendirilmesi, Fondan yapılacak aktarım ve harcamalar ile Fona yapılacak geri ödemeler

MADDE 8- (1) Fonun kaynakları, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde belirlenen esaslara göre değerlendirilir. Bu kapsamdaki protokolleri yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

(2) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan projeler için Fondan, Yönetim Kurulu kararı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına kaynak aktarılır. Yönetim Kurulu, onaylanan her proje kapsamında münhasıran harcama programı belirlemeye yetkilidir. Harcama programlarının yıllık olması esastır. Projenin mahiyeti çerçevesinde her bir proje özelinde farklı periyotlarda harcama programı da belirlenebilir.

(3) Fon kaynaklarının yönetimi ve Fondan kaynak aktarımı dolayısıyla oluşan her türlü hizmet bedeli, ücret ve komisyonlar ile diğer operasyonel giderlere ilişkin ödemeler, Fondan karşılanmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(4) İkinci fıkra kapsamında aktarılan tutarlar; genel bütçe kapsamındaki idareler için genel bütçeye, diğer idareler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesine gelir kaydedilir. Kaydedilen tutarlar karşılığını ilgili idare bütçelerinde açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye, ilgili idareler yetkilidir.

(5) Geri ödeme öngörülen projelerde, ikinci fıkra kapsamında aktarılan tutarlar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına geri ödenir. İlgili kurum ve kuruluşlara geri ödenen tutarları; genel bütçe kapsamındaki idareler için genel bütçeye, diğer idareler için ilgili kurum ve kuruluşların bütçesine gelir ve ödenek kaydetmeye ilgili idareler yetkilidir. Bu fıkra kapsamında gelir ve ödenek kaydedilen tutarlar, bir sonraki ayın en geç onuncu iş günü içinde ilgili kurum ve kuruluşlarca bütçeye gider kaydıyla Fona aktarılır.

(6) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan projelerin süreli olması ve harcama programı kapsamında ödenen tutarların ilgili kurum ve kuruluşlarca harcanmaması durumunda, harcanmayan tutarlar ilgili projenin bitişini müteakip en geç onuncu iş günü içinde ilgili kurum ve kuruluşlarca bütçeye gider kaydıyla Fona aktarılır.

(7) Projenin, Yönetim Kurulu kararı ile sonlandırılması durumunda;

a) Geri ödeme öngörülen projelerin geri ödemelerine ilişkin beşinci fıkrada belirlenen usul ve esasların uygulanmasına devam edilir.

b) Fondan aktarılmış ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca harcanmamış/yararlanıcılara aktarılmamış olan tutarlar için sonlandırmaya ilişkin Yönetim Kurulu kararının ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ulaştığı günden sonra başlamak üzere altıncı fıkra hükümleri uygulanır.

(8) Fondan kaynak aktarımı, Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde sekretarya tarafından gerçekleştirilir. Süreçte kullanılan bilgi ve belgeler sekretarya tarafından muhafaza edilir. Sekretarya olarak görevlendirilen birimin en üst yöneticisi, harcama yetkilisidir. Harcama yetkilisi; yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın yöneticiler arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Kaynak aktarma süreci harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlileri tarafından Bakanlıkça yürütülen otomasyon sistemi üzerinden ödeme emri belgesiyle gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulunca belirlenen diğer belgeler ile 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı (3. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde geçen harcama talimatı kanıtlayım belge olarak ödeme emri belgesine eklenir. Harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda öngörülen görevleri icra eder. Harcama yetkilisi bu yetkisini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere kısmen veya tamamen devredebilir. Ödeme emri belgesi, 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde geçen ödeme emri belgesidir.

(9) Fonun diğer giderlerine ilişkin harcamalar da sekizinci fıkrada belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

(10) Fon tarafından kaynak sağlanan projelerin kaynaklarının, yararlanıcılar tarafından amacı dışında kullanılması veya yararlanıcıların proje koşullarını sağlamadığının sonradan tespiti hâlinde yararlanıcılara aktarılan tutarlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte Fona geri ödenmek üzere Fondan kaynak aktarılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından geri alınır. Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklıdır.

(11) Fondan kaynak aktarılan ve geri ödeme öngörülen projelerde, yararlanıcılar tarafından yapılması gereken geri ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda uygulanacak faiz ve/veya katılım finans esaslarına göre uygulanacak cezalar proje başvuru dokümanlarında ve Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası kapsamında imzalanacak protokollerde yer alır. Bu faiz ve cezalar ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından Fona aktarılır.

(12) Bu Yönetmelik kapsamında Fonun ve kamu kurum ve kuruluşlarının birbirlerine karşı yükümlülüklerinden doğan aktarım ve iadelerinde faiz uygulanmaz.

Projelerin Fona sunulması ve yürütülmesi

MADDE 9- (1) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından Kanunun amacına uygun olarak planlanan projeler için Fondan kaynak talep edilebilir.

(2) İlgili kamu kurum ve kuruluşları proje önerilerim, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmek üzere sekretaryaya iletir. Sekretarya projeye ilişkin dokümanları, ön değerlendirme yapılabilmesi için Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine iletir.

(3) Sekretaryaya iletilecek proje başvurularında;

a) Projenin Kanunun amacı ile bağdaştırılmasına,

b) Projenin şartlarına,

c) Projenin öngörülen başlangıç ve varsa bitiş tarihine,

ç) Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası kapsamında protokol imzalanması öngörülüyorsa söz konusu protokolün Fonla doğrudan ilişkili hükümlerine (hizmet bedelleri ve komisyonlar gibi),

d) Proje kapsamında Fondan yıllık olarak talep edilecek kaynak tutarının aylıklandırılmış hâline,

e) Geri ödeme öngörülen projeler açısından geri ödeme programı tahminlerine,

f) Projenin gerçekleştirme aşamasında ihtiyaç duyulan hizmetlere ilişkin gerekçeye, dair bilgi ve belgeler ile talep edilecek diğer bilgi ve belgeler yer alır.

(4) Yönetim Kurulu, proje başvurusuna ilişkin format ve şekil belirlemeye ve üçüncü fıkrada belirtilenlere ek olarak her türlü bilgi, belge, veri, doküman ve araştırmayı, başvuru yapan kamu kurum ve kuruluşlarından talep etmeye yetkilidir. Projelerin; başvuru, değerlendirme ve seçimine ilişkin süreçlere yönelik ek ilke ve kriterleri Fonun kaynaklarını dikkate alarak belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

(5) Bir yıldan uzun sürmesi öngörülen projeler için yıllık harcama programlan, Yönetim Kurulu tarafından her yıl tekrar değerlendirilir.

(6) Fon kaynaklarıyla yürütülecek projelerin uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemler, Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fondan kaynak aktarılan kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilir.

(7) Fon tarafından aktarılan kaynaklar, Kanunda belirlenen amaçlar dışında kullanılamaz. Projelerin ekonomik ve teknik açıdan yapılabilirliği ile Fon tarafından aktarılan kaynakların mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin sorumluluk, aktarım yapılan kurum ve kuruluşlara aittir.

(8) Onaylanan projeler için periyodik ilerleme raporlarını, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından talep etmeye ve bunlara ilişkin format ve şekil belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Fon işlemlerinin muhasebeleştirilmesi

MADDE 10- (1) Fonun muhasebe işlemleri, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan temel muhasebe kavramları ve ilkeleri ile 27/12/2014 tarihli ve 29218 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine ve aşağıda belirtilen hususlara göre yürütülür:

a) Fonun iş ve işlemlerine ilişkin muhasebe hizmeti, Bakanlıkça yürütülen otomasyon sistemi üzerinden, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünce yerine getirilir. Bu hizmet için ayrı bir birim kurmaya veya görevlendirmeye Bakan yetkilidir.

b) Fon muhasebe işlemleri için kullanılacak detaylı hesap planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Yönetim Kurulunca karar alınmak üzere sekretaryaya iletilir.

c) Fonun muhasebe kayıtlan, Fon kamu tüzel kişiliği adına tutulur ve üçer aylık dönemler hâlinde raporlanır. Dönem içindeki üçer aylık raporlamalar için mizan, dönem sonunda ise bilanço ve faaliyet sonuçlan tablosu muhasebe birimince hazırlanır. Bu raporlar, fiziki veya elektronik olarak muhasebe biriminden temin edilerek sekretarya tarafından Yönetim Kurulu kararından sonra, ilgililere sunulur veya yayımlanır. Yönetim Kurulu, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, dönemler hâlinde raporlanacak diğer bilgi, belge ve tabloları belirlemeye yetkilidir.

Sekretarya

MADDE 11- (1) Fonun sekretarya hizmetleri, Bakanın görevlendireceği Bakanlık birimi tarafından yerine getirilir.

(2) Sekretaryanın görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu toplantıları için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdüm içerisinde gerekli hazırlıkları yapmak.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararların uygulanması için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

c) Fondan Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak kaynak aktarımlarını gerçekleştirmek.

ç) Fondan yapılacak diğer harcamaları Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde gerçekleştirmek.

d) Projelerin uygulama aşamasında proje ilerlemelerine ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlarca iletilen periyodik ilerleme raporlarını Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin en geç altışar aylık dönemler hâlinde kamuoyuyla paylaşılacak olan mali verileri derleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Yönetim Kurulu Kararları ve tutanakları başta olmak üzere Fon ile ilgili bilgi ve belgeleri muhafaza etmek.

g) 7 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından iletilen projeksiyonları Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer işleri yürütmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgi verme, denetim ve raporlama

MADDE 12- (1) Fon tarafından veri ve bilgi talep edilmesi hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşlar ve Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası kapsamında protokol imzalanan kuruluşlar, Yönetim Kuruluna sunulan projelere ilişkin talep edilen her türlü veri ve bilgiyi Fonun belirleyeceği şekil ve süreler içinde vermekle yükümlüdür.

(2) Fonun talebi üzerine periyodik olarak veya ihtiyaç duyulan hâllerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu Yönetmelik kapsamındaki Fonun tüm iş ve işlemlerini Hazine Kontrolörleri Kuruluna denetlettirebilir. Bu fıkra kapsamında Hazine Kontrolörleri Kurulunca her türlü bilgi, belge ve raporlar Fondan talep edilebilir. Bu fıkra kapsamındaki denetime ilişkin ek hususlar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Fondan kaynak aktarılan kamu kurum ve kuruluşlarının Fona ilişkin işlemleriyle ilgili denetim, söz konusu kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri tarafından gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen denetimlere ilişkin raporların bir nüshası Fon yönetimine gönderilir.

(4) Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler en geç altışar aylık dönemler hâlinde kamuoyuyla paylaşılır. Bu kapsamda kaynak aktarılan idareler gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede paylaşılacak mali verilerin içeriğinde en az Fonun gelirlerine ve her bir proje bazında aktarılan kaynak tutarına ilişkin bilgiler yer alır. Kamuoyuyla paylaşılacak mali verilere ilişkin usul ve esasları belirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.