Öne Çıkanlar Çalışma Uzman Yardımcısı afet ve acil durum Memur Öğretmenler Öğretmen Olmak İstiyor BİM öğretmen

Depremden Zarar Gören Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/31)

Resmi Gazete

16 Ağustos 2023 ÇARŞAMBA

Sayı: 32281

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen illerde üretim tesisleri zarar gören su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla yapılacak desteklemelerin uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen illerde, il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerince hasar tespiti yapılarak kayıt altına alınmış, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, üretim tesisleri zarar gören yetiştiricilik işletmelerine yapılacak destekleme ödemesi ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ve 2/5/2023 tarihli ve 7221 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Depremden Zarar Gören Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Desteklenmesine İlişkin Kararın 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Hasar Tespit Raporu/Tutanağı: Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından yetiştiricilik işletmelerinde düzenlenen raporu/tutanağı,

ç) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

d) Karar: 2/5/2023 tarihli ve 7221 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Depremden Zarar Gören Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Desteklenmesine İlişkin Kararı,

e) Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyal elde etmek üzere kurulan ve Bakanlıktan onaylı kuluçkahane işletmelerini,

f) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta/yavru materyaller elde etmek için kurulan işletmelere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,

g) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplandığı su ürünleri kayıt sistemini,

ğ) Su ürünleri yetiştiriciliği: Su ürünlerinin entansif olarak yetiştirilmesini,

h) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Bakanlıkça verilen geçerlilik süresi devam eden belgeyi,

ı) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Bakanlıkça su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen gerçek ve tüzel kişileri,

i) Yetiştiricilik işletmesi: Bakanlıktan onay alınarak su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı yerleri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, Başvuru Şartları ve Müracaat

Genel hükümler

MADDE 5- (1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen illerde il/ilçe tarım ve orman müdürlüğünce hasar tespiti yapılarak kayıt altına alınmış, üretim tesisleri zarar gören ve 6/2/2023 tarihi veya öncesinde SUBİS’e kayıtlı olup yetiştiricilik belgesine sahip su ürünleri yetiştiricilik işletmelerine, bir defaya mahsus olmak üzere, bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde destekleme ödemesi yapılır.

(2) Bir işletmenin desteklemelerden faydalanabilmesi için Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından hasar tespit raporu/tutanağı düzenlenmiş olması gerekir.

(3) Su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip ve entansif şekilde yetiştiricilik yapan üreticilere Kararda belirlenen destekleme birim fiyatı kadar destekleme yapılır.

(4) Bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği miktarın hesaplamasında hasar tespiti yapılarak kayıt altına alınan miktarlar dikkate alınır.

(5) Bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar, işletmenin su ürünleri yetiştiricilik belgesindeki tesis (proje) kapasitesi (ton/yıl) ve kuluçkahane belgesindeki yavru kapasitesi (adet/yıl) için belirtilen mevcut durumdaki kapasite ile sınırlıdır.

(6) Karada ve baraj göllerinde kurulu olan alabalık yetiştiricilik işletmelerinden, projesinde yavru üretim izni olmadığı halde, başkasına satmamak kaydıyla sadece işletmesinin ihtiyacı olan yavruyu kendi işletmesinde üreten işletmeler de desteklemelerden yararlanır.

(7) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, yetiştiricilik işletmesinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmek ve bu Tebliğ kapsamında istenen belgeleri teslim etmek zorundadır.

(8) Kamu kurum ve kuruluşları bu destekten yararlanamaz.

(9) Destekleme ödemesi 6/2/2023-31/12/2023 tarihleri arasında yapılır.

Müracaat

MADDE 6- (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, en geç 8/9/2023 tarihi mesai bitimine kadar, aşağıdaki belgeler ile yetiştiricilik işletmesinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler:

a) Ek-1’de yer alan destekleme müracaat dilekçesi.

b) İl müdürlükleri tarafından düzenlenen hasar tespit tutanağı.

İl/ilçe müdürlüğü tarafından yapılacak iş ve işlemler

MADDE 7- (1) Desteklemeden yararlanmak üzere yapılan müracaatlar, il/ilçe müdürlüğü tarafından bu Tebliğ kapsamında istenen belge ve belgelerdeki bilgiler kapsamında kontrol edilerek kayıt altına alınır.

(2) İl/ilçe müdürlüğü tarafından, ibraz edilen bilgiler esas alınarak, Ek-2’de yer alan su ürünleri destekleri ödeme icmali oluşturulur. İl/ilçe tarım ve orman müdürlüklerince onaylanan hak edişe esas icmal listeleri il/ilçe müdürlüğü ilan panosunda beş mesai günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.

(3) İcmallere yapılacak itirazlar askı süresi içinde il/ilçe müdürlüğüne yapılır. İtirazlar askı süresi içinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü tarafından karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmal kesinleşmiş kabul edilir ve beş iş günü içerisinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki, Denetim ve Sorumluluk

Yetki ve denetim

MADDE 8- (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlar ve oluşacak problemlerin çözümünde, Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il/ilçe müdürlüğü yetkilidir. İl/ilçe müdürlüğü bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerle ilgili üretim süreci dahil her türlü denetimi yapmaya ve buna ilişkin bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 9- (1) Sahte belge ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden yetiştiriciler desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırılmazlar.

(2) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda destek uygulamasında görev alan ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu Tebliğ kapsamında haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak, hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler beş yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

(4) Haksız yere yapılan ödemeler, ödeme tarihinden itibaren, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Sorumluluk

MADDE 10- (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak desteklemeye ilişkin ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlığın ilgili destekleme bütçesinden karşılanır.

(2) Destekleme ödemeleri, Bakanlık ilgili birimleri tarafından yapılacak iş ve işlemlerin ardından, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne iletilmesi ve Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından sonra yapılır.

(3) Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak, ödenen destekleme tutarının % 0,2’si hizmetlerinden dolayı Bankaya komisyon olarak ayrıca ödenir.

(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekler için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230816-4-1.pdf linkini tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.