Öne Çıkanlar A101 20 Haziran 2024 Aktüel Ürünler öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Salih Tanrıkulu il dışı yer değiştirme

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi (8 Mayıs 2024)

Teklif ile, Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi, Bakanlık personelinin temsil kabiliyeti yüksek ve donanımlı yetiştirilmesinin desteklenmesi ve belirlenen faaliyetlerin icrası, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının kurulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi, Bakanlık merkez ve yurt dışı teşkilatı ile Bakanlık personelinin faaliyetlerinin en etkin şekilde yürütülmesine destek sağlanması amaçlanmaktadır.

GENEL GEREKÇE

Dünyada 261 diplomatik ve konsüler misyonla en geniş üçüncü diplomatik ağa sahip Dışişleri Bakanlığı bölgesinde ve küresel alanda aktif bir dış politika izlemektedir. Bakanlık bölgesel ve küresel tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, güvenilir bir aktör olarak ihtilafların çözümü için aktif rol üstlenmekte, Devletimizin ve milletimizin bütünlüğünü, güvenliğini ve refahını güçlendirmeyi hedefleyen milli dış politika vizyonumuz doğrultusunda görevlerini özveriyle sürdürmektedir.

Bölgemizde barış ve güvenliğin tesisi, refah ortamının geliştirilmesi, dış ilişkilerimizin yapısal zeminde güçlendirilmesi ve küresel hedeflerimizin ilerletilmesi, ülkemizin menfaatlerinin yanı sıra yurtdışındaki vatandaşlarımızın hak ve çıkarlarımn da en etkin biçimde korunması, ticaretten sağlığa, savunmadan çevreye dış ilişkilerimizin tüm bojaıtlarımn bütüncül bir anlayışla ve eşgüdüm içerisinde sürdürülmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda Kanun Teklifi ile Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi, personelinin temsil kabiliyeti yüksek ve donanımlı yetiştirilmesinin desteklenmesi ve bu Kanun kapsamında belirlenen faaliyetlerin icrası amacıyla merkezi Ankara'da olan Dışişleri Teşkilatım Güçlendirme Vakfının kurulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmakta ve Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilatı ile Bakanlık personelinin faaliyetlerinin en etkin şekilde yürütülmesine destek sağlanması hedeflenmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Maddeyle Kanunun amaç ve kapsamı belirlenmektedir.

MADDE 2- Maddeyle Kanunda geçen terimlerin tanımları yapılmaktadır.

MADDE 3- Maddeyle Vakfın amaçlarım gerçekleştirmek için yapacağı faaliyetler düzenlenmektedir.

MADDE 4- Maddeyle Vakfın organları Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu olarak belirlenmekte ve bu organların oluşumu düzenlenmektedir.

MADDE 5- Maddeyle kamu görevlileri dışındaki Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceği, verilecekse miktarının kamu iktisadi teşebbüsleri Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkımn bir katım geçmeyecek şekilde Mütevelli Heyeti tarafından belirleneceği düzenlenmektedir.

MADDE 6- Maddeyle Vakfın gelirleri; bağış ve yardımlar, Vakfa ait paraların nemalan, her türlü Devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikası, Varlık Fonu tarafından ihraç edilen her türlü bono ve kira sertifikası, hisse senedi gibi değerli belgelerden elde edilecek nema ve gelirler. Vakıfça düzenlenecek seminer, konferans, ulusal ve uluslararası toplantılar ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek kazançlar. Vakıf tarafından verilecek hizmetlerden dolayı sağlanacak gelirler, Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler ile iktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler. Vakfa ait eğitim ve öğretim kurumlarımn faaliyetlerinden elde edilecek gelirler. Vakfın menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve hakların değerlendirilmesi yoluyla sağlanacak gelirler, vize aracılık hizmet gelirlerinden genel bütçeye aktarılacak pay düşüldükten sonra kalan kısımdan Vakfa aktanlacak tutarlar ve diğer her türlü gelirler olarak düzenlenmektedir.

MADDE 7- Maddeyle Vakfın muaf olacağı vergi, resim ve harçlar düzenlenmektedir.

MADDE 8- Maddeyle Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanımu hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmektedir.

MADDE 9- Maddeyle Vakıfta görevli kişilerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların bu aylıklarının kesilmemesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

GEÇÎCÎ MADDE 1- Maddeyle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Vakfın kuruluşu, Valaf resmî senedi ve Vakfın Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre tesciline ilişkin işlemlerin Bakanlıkça sonuçlandırılacağı; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Vakfın kuruluş işlemlerinde kullamimak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra Vakfa bırakılmak üzere Bakanlık bütçesinden on milyon Türk Lirasının Vakfa aktarılacağı düzenlenmektedir.

MADDE 10- Yürürlük maddesidir.

MADDE 11- Yürütme maddesidir.

DIŞİŞLERİ TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI KANUNU TEKLÎFİ

Birinci Bolum
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi ile personelinin temsil kabiliyeti yüksek ve donanımlı yetiştirilmesinin desteklenmesi ve bu Kanun kapsamında belirlenen faaliyetlerin icrası amacıyla merkezi Ankara'da olan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının kurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Kanun; Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfımn faaliyetleri, organları, gelirleri ve muafiyetleri, kuruluşuna ilişkin hususlar ile diğer iş ve işlemlerini kapsar.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kanunda geçen;

a) Bakan: Dışişleri Bakanını,
b) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,
c) Personel: Dışişleri Bakanlığı Merkez ve Yurtdışı Teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlannda görev yapan personeli,
ç) Vakıf: Dışişleri Teşkilatım Güçlendirme Vakfım ifade eder.

İKİNCÎ BÖLÜM
Vakfın Faaliyetleri ve Organları
Vakfın faaliyetleri

MADDE 3- (1) Vakıf amaçlarım gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

a) Bakanlığın hizmet kalitesinin artırılması amacıyla her türlü taşmır ve taşınmaz almak, kiralamak, inşa etmek, gerektiğinde bunlann kullammım kısmen veya tamamen Bakanlığa bırakmak, her türlü taşıt aracı almak, kiralamak, gerektiğinde Bakanlığa tahsis etmek.

b) Bakanlığa ait veya tahsisli olup, güncel olarak ihtiyaç duyulmayan taşınmazların ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle Bakanlık yararına değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

c) Yükseköğretim kurumları kurmak.

ç) Personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini desteklemek.

d) Vakfa gelir temin edilmesi ve Vakfın amaçlarına tahsis edilmesi maksadıyla; yurt içinde ve yurt dışında taşınır ve taşınmaz almak, satmak, kiralamak; ayni ve nakdi, fikri ve sınai her türlü hak ve alacağı temin etmek; takas, trampa, ipotek tesisi ve benzeri tasarruflarda bulunmak; taşınmaz inşa etmek ve ettirmek; Devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, şirket tahvilleri, hisse senetleri ve sair menkul kıymetler almak, satmak; şirket ve ticari işletme kurmak, işletmek, işlettirmek.

Vakfın organları

MADDE 4- (1) Vakfın organları Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur.

(2) Mütevelli Heyeti, Vakfın karar orgam olup, Başkam Dışişleri Bakamdır, Mütevelli Heyeti, Bakanın Başkanlığında; Dışişleri Bakanlığında Genel Müdür veya Büyükelçi ve üstü seviyede görev yapan veya yapmış kişiler ile akademi ve iş dünyasından alanında temayüz etmiş kişiler arasından Bakan tarafından beş yıllığına seçilecek on kişiden oluşur. Bakan tarafından seçilen kişilerin Mütevelli Heyeti üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliklere kalan süreyi tamamlamak üzere Bakan tarafından seçim yapılır. Mütevelli Heyeti; Vakıf senedinde değişiklik yapmaya ve ihtiyaç duyduğu konularda usul ve esaslara yönelik düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

(3) Yönetim Kurulu, Vakfm icra ve temsile yetkili organıdır. Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından üç yıllığına seçilecek Başkan ve dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun en az bir üyesi fînans konusunda uzman olanlar arasından seçilir. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple üyeliği sona eren üye yerine göreve çağrılmak üzere iki yedek üye seçilir.

(4) Denetleme Kurulu, Mütevelli Heyeti adına Vakfm faaliyet ve hesaplanm denetlemek için kurulmuş organ olup Mütevelli Heyeti tarafından üç yıllığına seçilecek ikisi Bakanlık mensubu ve biri Hazine ve Maliye Bakanlığı mensubu olmak üzere üç kişiden oluşur. Aynca bir yedek üye de seçilir. Mütevelli Heyeti Başkanı olarak Bakan, Vakfın tüm çalışma ve işlemlerini her zaman denetleyebilir.

(5) Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun görevleri, toplanmalan, karar yeter sayıları ile bu Kanunda düzenlenmeyen diğer hususlar Vakıf resmi senedinde gösterilir.

Huzur hakkı

MADDE 5- Kamu görevlileri dışındaki Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine, kamu iktisadi teşebbüsleri Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkmm bir katını geçmemek üzere, Mütevelli Heyeti kararıyla huzur hakkı verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vakfm Gelirleri ve Muafiyetler
Vakfın gelirleri

MADDE 6- (1) Vakfm gelirleri şunlardır:

a) Bağış ve yardımlar.
b) Vakfa ait paraların nemaları.
c) Her türlü Devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikası, Varlık Fonu tarafından ihraç edilen her türlü bono ve kira sertifikası, hisse senedi gibi değerli belgelerden elde edilecek nema ve gelirler.
ç) Vakıfça düzenlenecek seminer, konferans, ulusal ve uluslararası toplantılar ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek kazançlar.
d) Vakıf tarafından verilecek hizmetlerden dolayı sağlanacak gelirler.
e) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler ile iktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
f) Vakfa ait eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.
g) Vakfm menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve hakların değerlendirilmesi yoluyla sağlanacak gelirler.
ğ) Vize aracılık hizmet gelirlerinden genel bütçeye aktarılacak pay düşüldükten sonra kalan kısımdan Vakfa aktarılacak tutarlar.
h) Diğer her türlü gelirler.

Muafiyetler

MADDE 7- (1) Vakıf,

a) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden,
b) Sahip olduğu ve olacağı taşınmaz mallar bakımından her türlü tapu harçları ile emlak vergisi ve taşınmazlara bağlı her türlü resim ve harçlardan, muaftır.

(2) Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla bildirilecek gelirlerden veya kurum kazancından indirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 8-(1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu hükümleri uygulamr.

Değiştirilen hükümler

MADDE 9-(1) 31/5/2006 tarihli ,ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı," ibaresi eklenmiştir.

Vakfın kuruluş işlemleri

GEÇÎCÎ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Vakfın kuruluşu, Vakıf resmî senedi ve Vakfın Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre tesciline ilişkin işlemler Bakanlıkça sonuçlandırılır.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra Vakfa bırakılmak üzere Bakanlık bütçesinden on milyon Türk Lirası Vakfa aktarılır.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.

Kanun Teklifine https://cdn.tbmm.gov.tr/KKBSPublicFile/D28/Y2/T2/WebOnergeMetni/1c5bf46e-da47-4e6f-b8cb-e44e05de9c33.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.