Öne Çıkanlar Çalışma Uzman Yardımcısı afet ve acil durum Memur Öğretmenler Öğretmen Olmak İstiyor BİM BİM 11 Haziran 2024 Aktüel Ürünler

Genç Teknoloji Destek Başvuru Detayları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı! Tablet, Cep Telefonu, Bilgisayar Desteği; 12 ay boyunca 10 GB internet. Başvuru ve detaylar gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında.'' paylaşımını yaptı. Tablet/Bilgisayar Desteği, Telefon Desteği, İnternet Desteği Başvuru ve Başvuru Sorgulama sekmelerini inceleyebilirsiniz.

Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 14 Kasım 2023 Tarihli ve 32369 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

14 Kasım 2023 SALI

Sayı : 32369

TEBLİĞ

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE TEKNOLOJİK CİHAZ VE İNTERNET DESTEĞİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerine verilecek teknolojik cihaz desteği ile bir yıllık internet desteğine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 24/10/2023 tarihli ve 7734 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

b) Bilgisayar cihazları: Taşınabilir veya masaüstü bilgisayarlar ile tablet bilgisayarları,

c) IMEI: Elektronik haberleşme cihazlarına tek ve benzersiz olarak tahsis edilmiş kimlik tanımını,

ç) Mobil telefon cihazları: Mobil iletişim şebekesinden hizmet alan elektronik kimlik bilgisini haiz akıllı işletim sistemine sahip cihazı,

d) Öğrenci: Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan ve destekten yararlanan öğrencileri,

e) Teknolojik cihaz: Bilgisayar cihazları ve/veya mobil telefon cihazlarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teknolojik Cihaz Desteği

Teknolojik cihaz desteğine başvuru şartları

MADDE 5- (1) Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyenlerin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olması,

c) Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması,

ç) Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazı ile mobil telefon cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500,00 Türk lirasından az olması,

d) Satın alınan teknolojik cihazın ikinci el olmaması,

e) Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması,

f) Satın alınan teknolojik cihaz için bildirilen IBAN numarasının satın alan öğrenciye ait olması,

g) Satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması,

ğ) Elektronik ortamda düzenlenen faturanın ilgili bölümlerine satın alınan cihazın Bakanlık tarafından talep edilen bilgilerinin yazılmış olması,

h) Elektronik ortamda düzenlenen faturada desteğe konu teknolojik cihaz dışında ürün olmaması şartlarını birlikte sağlaması gerekir.

Teknolojik cihaz desteğine başvuru ve değerlendirme

MADDE 6- (1) Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin Bakanlık bilişim sistemi üzerinden başvuru yapması gerekir.

(2) Kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılan başvuruda;

a) Kimlik bilgilerinin,

b) Fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının,

c) Kendi adına kayıtlı telefon numarasının,

ç) IBAN numarasının,

d) Mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının,

e) Bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi zorunludur. Cihazın faturasında yer alan elektronik kimlik bilgisi veya bilgileri (IMEI) esas alınarak fatura tarihinden önce kullanılıp kullanılmadığı Mobil Cihaz Kayıt Sisteminden teknik imkanlar dahilinde kontrol edilir. Verilecek desteğe ilişkin ihtiyaç duyulan diğer bilgiler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının sistemleri üzerinden elde edilir.

(3) Başvurular sistem üzerinden değerlendirilir. Öğrenci tarafından girilen bilgiler ile birlikte başvurunun teknolojik cihaz desteği şartlarını sağlamaması halinde, başvuru sistem üzerinden reddedilir ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanır.

(4) Başvurunun kabulü halinde; ilgili elektronik kimlik bilgisi veya bilgileri (IMEI), başvuru sahibinin adına kayıtlı hatlar ile eşleştirilerek Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde tanımlanır.

(5) Başvurunun kabul edilmesi üzerine mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44’ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66’sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Bakanlık tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılır ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanır.

(6) Aynı tip teknolojik cihaz için sadece bir defa başvuruda bulunulabilir. Farklı tip teknolojik cihazların aynı kişi tarafından satın alınması mümkündür. Satın alınan cihazlar için teknolojik cihaz destek tutarı toplamı 5.500,00 Türk lirasını geçemez.

(7) Teknolojik cihaz desteği işlemleri, fatura kesim tarihini takip eden ayın yirmisi itibarıyla iptal veya iade işlemi bulunmayan cihazlara yönelik gerçekleştirilir.

Teknolojik cihaz desteğine ilişkin diğer hususlar

MADDE 7- (1) Teknolojik cihaz desteği kapsamında edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılır. Bakanlık tarafından başvuruya konu elektronik kimlik bilgisini (IMEI) haiz cihazların IMEI bilgisi veya bilgileri sadece destekten yararlanan adına kayıtlı hatlar ile kullanılmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İnternet Desteği

İnternet desteğine başvuru şartları

MADDE 8- (1) Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında internet desteğinden faydalanmak isteyenlerin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olması,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması,

ç) Daha önce bu destekten yararlanmamış olması,

d) İnternet desteğinden faydalanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması,

e) Bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında başvuruda bulunulması şartlarını birlikte sağlaması gerekir.

İnternet desteğine başvuru ve değerlendirme

MADDE 9- (1) İnternet desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle Bakanlık bilişim sistemi üzerinden başvuru yapması gerekir. İnternet desteği, öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere on iki ay boyunca kesintisiz sağlanır.

(2) Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılan başvuruda;

a) Kimlik bilgilerinin,

b) Kendi adına kayıtlı telefon numarasının sisteme girilmesi zorunludur. Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasına kayıtlı telefon numaraları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sistemleri vasıtası ile ilgili mobil şebeke işletmecilerinden temin edilebilir. Verilecek desteğe ilişkin ihtiyaç duyulan diğer bilgiler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının sistemleri üzerinden elde edilir.

(3) Başvurular sistem üzerinden değerlendirilir. Öğrenci tarafından girilen bilgilerin internet desteği şartlarını sağlamaması halinde, başvuru sistem üzerinden reddedilir ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanır.

(4) Başvurunun kabulü halinde, öğrencinin bilgileri ilgili mobil şebeke işletmecilerine bildirilir ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanır. Destek bedeli Bakanlık tarafından mobil şebeke işletmecilerine ödenir.

(5) Sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere on iki ay boyunca ücretsiz ve aylık 10 cigabayt olacak şekilde yıllık 120 cigabayttır. Kullanılmayan internet desteği bir sonraki aya devredilmez. Bu destek, öğrenci adına kayıtlı kullanıma açık bir hatla kullanılır. İnternet desteği sağlandığı süre boyunca öğrenciye ait numaranın başka bir mobil şebeke işletmecisine taşınması halinde söz konusu destek sonlandırılır.

(6) İnternet desteği sağlanan öğrenci, destekten yararlandığı sırada yükseköğretim kurumundan mezun olması veya 26 yaşından gün alması halinde de internet desteğinden beşinci fıkrada belirtilen süre boyunca yararlanmaya devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 10- (1) Bu Tebliğde yer alan teknolojik cihaz desteğinden yararlanma şartlarının başvuru sırasında bulunmadığının sonradan anlaşılması veya destekten usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan genel hükümlere göre geri alınır.

(2) Bu Tebliğde yer alan internet desteğinden yararlanma şartlarının başvuru sırasında bulunmadığının sonradan anlaşılması veya destekten usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, tanımlanan internet desteği kesilir ve yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan genel hükümlere göre geri alınır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında verilen destekler, Bakanlık bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanır.

(4) Bu Tebliğde yer alan desteklerden faydalandırılması için ilgili süreçlerde ihtiyaç olan bilgilerin kontrolü amacıyla başvuru sahibinin açık rızası alınır.

(5) Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye, sorunları çözmeye ve uygulamayı yönlendirmeye Bakanlık yetkilidir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ 1/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.