Öne Çıkanlar Spina Bifidalılar Sorunlarını Anlattı öğretmen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu EBA portal

Gençlik Merkezleri Yönetmeliği (26 Mayıs 2022)

Resmî Gazete

26 Mayıs 2022 PERŞEMBE

Sayı : 31847

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerinin faaliyete başlaması, çalışma usul ve esasları ile gençlik merkezlerindeki görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren gençlik merkezleri ile bu gençlik merkezlerindeki görevlileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 209 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Bakanlık bilişim sistemi: Gençlik merkezlerinin faaliyet, personel ve diğer bilgilerinin elektronik ortama aktarıldığı ve düzenlendiği sistemi,

ç) Eğitim görevlisi: Eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ücretli ders görevi verilen kişileri,

d) Genç ofis: İrtibat, tanıtım ve gençlik merkezleri faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla gençlik merkezine bağlı olarak okul, üniversite, yurt, spor salonu ve gençlerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde açılan ofisleri,

e) Gençlik çalışanı: Gençlik liderleri ve ilgili mevzuatta belirlenen şartlar kapsamında göreve başlayan, gençlik çalışma ve faaliyetlerinde bulunan ve koordinasyonu sağlayan kişileri,

f) Gençlik merkezi: Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren gençlik merkezi müdürlüklerini,

g) Genel Müdürlük: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

ğ) Gönüllü gençlik lideri: Bakanlığın ilgili mevzuatında belirlenen şartlar kapsamında, Bakanlık tarafından yapılan her türlü gençlik faaliyetleri çalışmalarında süreklilik arz etmeyecek şekilde gönüllü olarak çalışmak üzere Bakanlık tarafından belirlenen kişileri,

h) İl müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

ı) İl müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Gençlik merkezinin amacı ve görevleri

MADDE 5- (1) Gençlik merkezinin amacı; gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici çalışmalar yapmak, genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin yeteneklerinin keşfedilmesini sağlamak, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmek, iyi olma halinin arttırılmasına yönelik faaliyetler yürütmek, her türlü bağımlılık ve zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik önleyici faaliyetler gerçekleştirmektir.

(2) Gençlik merkezinin görevleri şunlardır:

a) Gençlerin ahlaki ve insani değerlere sahip, sosyal sorumluluk bilinci yüksek bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak.

b) Gençlerin yetenekleri, hedefleri ve ilgi alanları da dikkate alınarak ulusal ve uluslararası eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri gerçekleştirmesini sağlamak.

c) Gençlerin zihinsel, bedensel, ruhsal, sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı yaşam sürdürmelerine katkı sağlamak.

ç) Gençlerin eleştirel ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesini sağlamak.

d) Gençlerin kendine güvenen, katılımcı, özgün, üretken, kişisel ve sosyal becerilere sahip bireyler olarak gelişmelerine destek sağlamak.

e) Gençlerin bilgi, beceri, deneyim ve zamanını toplumsal sorumluluk anlayışı ve gönüllülük esasıyla bir amaç doğrultusunda kullanmasını sağlamak ve gönüllülüğü yaşamlarının bir parçası haline getirmek.

f) Gençlerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda rehberlik ve yönlendirme faaliyetleri yürütülmesini sağlamak.

g) Gençlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yürütülecek faaliyetlere uygun alan ve materyal sağlamak.

ğ) Bakanlığın diğer birimlerince gerçekleştirilecek çalışmalara gençlik merkezleri faaliyetlerini aksatmadan destek sağlamak.

h) Gençleri zararlı alışkanlıklardan koruyacak eğitimler vermek, önleyici ve koruyucu proje ve faaliyetler üretilmesini sağlamak.

ı) Gençlerin sahip oldukları potansiyellerini ortaya çıkarmaya yönelik faaliyetler düzenlenmesini sağlamak ve dezavantajlı gençler ile ilgili çalışmalar yapmak.

i) İstihdamda ve eğitimde yer almayan gençlere yönelik çalışmalar yapmak, bu kapsamda oluşturulan özel politikaları uygulamak.

j) Ulusal ve uluslararası etkinliklere gençlerin katılımını sağlamak.

Gençlik merkezinin faaliyete başlatılması ve faaliyetinin sona erdirilmesi

MADDE 6- (1) İlgili mevzuatına göre kurulan gençlik merkezleri, il müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü üzerine Bakanlık oluru ile faaliyete başlar.

 (2) Gençlik merkezinde asgari düzeyde olması gereken atölye ve çalışma alanları şunlardır:

a) İdari ofis.

b) Çalışma ofisi.

c) Teorik ve/veya pratik eğitimlere uygun şekilde düzenlenmiş en az üç adet kişisel gelişim atölyesi.

ç) Kütüphane veya okuma salonu ve benzeri yerler.

d) Malzeme deposu.

(3) Her gençlik merkezinin herkesin görüp izleyebileceği en uygun yerine bir Atatürk köşesi hazırlanır. Atatürk büstünün arkasındaki duvara bir Türk Bayrağı açık olarak ve çerçeve içerisinde yerleştirilir. Büstün iki tarafındaki duvara ise Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve İstiklal Marşı asılır.

(4) Gençlik merkezinde asgari düzeyde çalıştırılması gereken personel şunlardır:

a) Gençlik merkezi müdürü.

b) Gençlik çalışanı.

c) Güvenlik görevlisi.

ç) Temizlik personeli.

(5) Gençlik merkezlerine ad verilmesine ilişkin hususlar Bakanlık ilgili mevzuatına uygun olarak yürütülür.

(6) Gençlik merkezlerinin faaliyetlerine son verilmesi, birinci fıkrada belirtilen usulde yapılır.

(7) İhtiyaç görülen durumlarda, il müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile gençlik merkezine bağlı olarak irtibat, tanıtım ve gençlik merkezi faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla genç ofis açılabilir.

Gençlik merkezi faaliyetleri

MADDE 7- (1) Gençlik merkezleri, Bakanlık politikalarına uygun olarak gençlerin ihtiyaçları, ilgileri, istekleri ile bulunduğu ilin/ilçenin şartlarını da göz önünde bulundurarak gençlik çalışmalarını atölye ve kulüp faaliyetleri olarak aşağıda belirtildiği şekilde yürütür:

a) Atölye faaliyetleri, hayatın her alanıyla ilgili takım ruhu ve aktif katılımın öne çıktığı atölye çalışmaları ile bu çalışmalardaki teorik boyut, gençlerin bilgiyi hayatta kullanmalarını sağlayacak şekilde yaygın eğitim teknikleri başta olmak üzere çeşitli uygulamalı yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen eğitimlerdir.

b) Kulüp faaliyetleri, gençlerin ilgi duydukları alanın özelliğine göre kendilerini ifade edebilecekleri ve geliştirebilecekleri her türlü faaliyeti tasarladığı, planladığı ve gerçekleştirdiği çalışmalardır.

(2) Gençlik merkezlerinde eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında güzel sanatlar, bilim, teknoloji, inovasyon, sağlıklı yaşam, kişisel gelişim, gönüllülük ve benzeri alanlarda atölye ve kulüp faaliyetleri gerçekleştirilir.

(3) Gençlik merkezinin diğer kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bulunduğu ilde yapacakları yerel faaliyetler, il müdürlüğünün onayıyla yürütülür.

Çalışma saatleri

MADDE 8- (1) Gençlik merkezlerinin çalışma saatleri Bakanlık tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gençlik Merkezi Çalışanları ve Gönüllüleri

Gençlik merkezi müdürü

MADDE 9- (1) Gençlik merkezi müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Gençlik merkezi faaliyetlerinden yararlanan gençlerin psikolojik, sosyal ve bedensel gelişimleri amacıyla eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler gerçekleştirilmesini sağlamak.

b) Gençlik merkezi faaliyetlerinden yararlanan gençlerin yeteneklerini, hedeflerini ve ilgi alanlarını dikkate alarak ilgililerle iş birliği içerisinde çalışmak.

c) Gençlik merkezinin atölye, kütüphane, spor salonu ile diğer alanlarının faaliyete ve kullanıma hazır bulundurulmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Gençlik merkezlerinin bulunduğu çevredeki okul, spor tesisi, sporcu eğitim alanları, öğrenci yurtları gibi tesislerde gençlik faaliyetlerinin iş birliği içinde yapılmasını sağlamak.

d) Gençlik merkezlerinin dışında diğer kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına ait tesislerde yapılacak faaliyetlerde koordinasyonu sağlamak.

e) Gençlik merkezi bulunmayan yerlerde il müdürünün onayı ile gençlik faaliyetleri gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

f) Gençlik merkezlerinde ve gençlik merkezine bağlı irtibat, tanıtım ofisi, genç ofis ve benzeri alanlarda personelin çalışma programlarının hazırlanmasını ve takibini sağlamak.

g) Gençlik merkezinin düzen ve disipliniyle ilgili her türlü önlemin alınmasını, alınan kararların zamanında ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak.

ğ) Gençlik merkezi faaliyetlerini etkili, verimli duruma getirmek ve geliştirmek.

h) Gençlik çalışanları, gönüllü gençlik liderleri ve eğitim görevlilerinin katılımı ile planlama, eşgüdüm ve değerlendirme toplantıları yapmak, bu toplantılarda alınan kararları gerektiğinde üst makama bildirmek.

ı) Gönüllü gençlik liderlerinin, gençlik merkezi faaliyetlerine katılmalarını ve takibini sağlamak.

i) Üniversitelerdeki gönüllülük temalı dersleri alan öğrencilerin gönüllülük uygulamalarını gençlik merkezlerinde yapmasını sağlamak.

j) Gönüllülük faaliyetleri kapsamında gönüllü kişilerin faaliyet yapacağı alanları ve gönüllülük programlarını oluşturmak, gönüllülük faaliyetlerini yapmak ve takibini sağlamak.

k) Gençlik merkezinde görevlendirilen personel bilgilerinin üç iş günü içerisinde Bakanlık bilişim sistemine kaydını sağlamak.

l) Gençlik merkezi bilgilerindeki değişiklikler ile yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilerin faaliyetin bitiminden itibaren üç iş günü içerisinde Bakanlık bilişim sistemi üzerinden kaydını sağlamak.

m) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bir sonraki yılın ilk on iş günü içerisinde il müdürünün onayına sunulmak üzere Bakanlık taşra teşkilat yapısında belirlenen bağlı bulunduğu amirine göndermek.

n) Bir sonraki yılın faaliyet planını yıl sonuna kadar hazırlamak ve il müdürünün onayına sunulmak üzere Bakanlık taşra teşkilat yapısında belirlenen bağlı bulunduğu amirine göndermek.

o) Yıllık faaliyet programında yer almayan faaliyetlerin gerçekleştirilmesini il müdürünün onayına sunulmak üzere Bakanlık taşra teşkilat yapısında belirlenen bağlı bulunduğu amirine göndermek.

ö) Eğitim görevlilerinin faaliyetlerini yerinde izlemek ve rehberlikte bulunmak.

p) Gençlik merkezinin yangın ve diğer tehlikelere karşı korunması için mevzuatta öngörülen her türlü önlemi almak.

r) Gizlilik dereceli yazıların güvenliğini ve muhafazasını sağlamak.

s) Gençlik merkezi ve faaliyetlerinin tanıtımı için gerekli çalışmaların yürütülmesi ve takibini sağlamak.

(2) Gençlik merkezi müdürünün görev ve sorumluluklarına ilişkin diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

Gençlik çalışanının görev ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Gençlik çalışanının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar çerçevesinde gençlerin ilgi ve isteklerine yönelik faaliyetler düzenlemek.

b) Yıllık faaliyet programları gereğince gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin planlanması, uygulanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde görev almak.

c) Gençlik faaliyetlerinde yer alacak çalışma gruplarını belirlemek.

ç) Gençlik faaliyetlerinde üye gençlere bilgi ve tecrübeleriyle yardımcı olmak.

d) Gençlere rehberlik etmek, kişisel gelişimlerini yakından takip etmek ve gençlerin talepleri doğrultusunda gençlerin düzenlediği faaliyetlere destek vermek.

e) Gençlik merkezi bulunmayan yerlerde gençlik faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gençlik merkezi müdürü uhdesinde gerekli çalışma ve faaliyetleri yapmak.

f) Gönüllülük çalışmaları kapsamında faaliyetler düzenlemek.

g) Gönüllü olarak faaliyet gösteren kişilere ve gönüllü gençlik liderlerine rehberlik etmek, bu kişileri etkinlik yapacağı alanlara göre yönlendirmek.

ğ) Gençlik merkezi araç, gereç ve malzemelerinin korunmasını, bakımını ve amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

h) Gençlik merkezinin ve faaliyetlerinin tanıtılması için gerekli çalışmalarda görev almak.

ı) Gençlik merkezi faaliyetleri ile ilgili evrak, kayıt, bilgi ve belgelere ilişkin işlemleri yapmak.

i) Gençlik merkezi müdürü tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Gönüllü gençlik lideri

MADDE 11- (1) Gençlik merkezleri tarafından yapılan her türlü gençlik ve spor faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili kamp, eğitim ve hazırlık çalışmalarında süreklilik arz etmeyecek şekilde gönüllü olarak herhangi bir ücret ödenmeksizin gönüllü gençlik lideri görevlendirilebilir.

(2) Gönüllü gençlik liderinin seçimine ve görevlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

Fahri görev

MADDE 12- (1) Gençlik merkezlerinde alanında uzman kişiler fahri olarak görevlendirilebilir. Fahri görevlendirmeler 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 213 üncü maddesine göre yapılır.

(2) Fahri olarak görevlendirilenlerin görevlerinde başarısız olduklarının veya bu Yönetmelik hükümlerine uymadıklarının gençlik merkezi müdürü tarafından tespit edilmesi ya da çeşitli nedenlerle faaliyet alanının kapanması zorunluluğunun doğması durumunda görevlerine son verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gençlik Merkezi Üyeliği ve Diğer Hususlar

Üyelik şartları

MADDE 13- (1) Gençlik merkezlerine üye olacakların yaş aralıkları Bakanlık tarafından belirlenir. Üyelik için gençlik merkezi üyelik formunun doldurulması gerekir. On sekiz yaşını doldurmamış olanlardan gençlik merkezine üye olmak isteyenlerin başvuru formundaki ilgili bölümler velileri veya vasileri tarafından doldurulur.

(2) On sekiz yaşını doldurmamış olanların gençlik merkezi faaliyetlerine ilgi ve istekleri olması durumunda gençlik merkezine üye olmaksızın velisinin veya vasisinin muvafakatiyle faaliyetlere katılabilir.

Uzaklaştırma ve üyelikten çıkarma

MADDE 14- (1) Gençlik merkezi faaliyetlerine katılmasında ve gençlik merkezine gelmesinde sakınca görülenler, gençlik merkezi müdürünün teklifi, gençlik merkezi müdürünün Bakanlık taşra teşkilat yapısında belirlenen bağlı bulunduğu amirinin uygun görüşü ve il müdürünün onayı ile gençlik merkezi faaliyetlerinden uzaklaştırılır, üye olanlar ise gençlik merkezi üyeliğinden çıkarılır.

(2) Uzaklaştırmayı veya üyelikten çıkarmayı gerektirecek durumlar şunlardır:

a) Gençlik merkezinde, çalışma ve faaliyetlerinde kaba ve saygısızca davranmakta ısrar etmek.

b) Gençlik merkezi çalışmalarını engelleyici ve huzuru bozucu davranışlarda bulunmak.

c) Ahlak kurallarına ve toplum hoşgörüsüne aykırı ve taşkın davranışlarda bulunmak.

ç) Devlet malına zarar vermek.

d) Gençlik merkezinde yasa dışı ideolojik faaliyette bulunmak.

(3) Üyelikten çıkarma cezası verilen kişi, talebi üzerine cezanın verildiği tarihten itibaren bir yıl geçmiş olması kaydıyla gençlik merkezi müdürünün teklifi, gençlik merkezi müdürünün Bakanlık taşra teşkilat yapısında belirlenen bağlı bulunduğu amirinin uygun görüşü ve il müdürünün onayıyla yeniden gençlik merkezine üye olabilir.

Kayıtların tutulması

MADDE 15- (1) Gençlik merkezinde aşağıda belirtilen kayıtlar tutulur:

a) Gelen ve giden evrak klasörü: Gençlik merkezine gelen ve giden evrakların kayıtlarının tutulduğu klasördür.

b) Genç kayıt klasörü: Bakanlık bilişim sistemi üzerinden üye olmayan gençlerin üye kayıtlarının tutulduğu klasördür.

(2) Tutulması gereken diğer defter, klasör, form, kayıt, dosya ve evraka ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16- (1) 13/7/2003 tarihli ve 25167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.