Öne Çıkanlar BİM 9 Nisan 2024 Aktüel Ürünler 2024 Yılı DGUY Sınavı Soru ve Cevapları Yapay Zeka Dersi Türk Ticaret Kanunu Ercan AKSU

Kentsel Dönüşüm Başkanlığının Görev ve Yetkileri ile Taşra Teşkilatının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (6 Şubat 2024)

Resmî Gazete

6 Şubat 2024 SALI

Sayı : 32452

YÖNETMELİK

Kentsel Dönüşüm Başkanlığından:

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ İLE TAŞRA TEŞKİLATININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Kentsel Dönüşüm Başkanlığının merkez hizmet birimlerinin görev ve yetkileri ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olan kentsel dönüşüm müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 792/Ö maddesinin ikinci fıkrası ve 792/P maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanını,

b) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

c) Başkan: Kentsel Dönüşüm Başkanını,

ç) Başkanlık: Kentsel Dönüşüm Başkanlığını,

d) Dönüşüm projeleri özel hesabı: 6306 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan hesabı,

e) İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini,

f) Kanun: 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu,

g) Rezerv yapı alanı: Kanuna göre belirlenen rezerv yapı alanlarını,

ğ) Riskli alan: Kanuna göre belirlenen riskli alanları,

h) Riskli yapı: Kanuna göre tespit edilen riskli yapıyı,

ı) TOKİ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

i) Uygulama alanı: Kanuna göre belirlenen riskli alan ile rezerv yapı alanını ve riskli yapının veya yapıların bulunduğu alanı ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Merkez Teşkilatında Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat ve bağlılık

MADDE 4- (1) Başkanlık; kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli, Bakanlığa bağlı ve merkezi Ankara’da bulunan merkez teşkilâtı ile her ilde kurulan doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilâtından meydana gelir.

Başkanlığın görev ve yetkileri

MADDE 5- (1) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanun ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Afet riski altındaki yapıların ve alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuatı hazırlamak.

c) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilanı ile 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamındaki yenileme alanı ilanına ilişkin gerekli hazırlık işlemlerini yürütmek.

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Başkan ve görevleri

MADDE 6- (1) Başkan, Başkanlığın en üst amiridir ve görevleri şunlardır:

a) Başkanlığı ilgili mevzuat hükümlerine, Başkanlığın amaç ve politikalarına, hizmet kalite ve standartlarına uygun olarak yönetmek.

b) Başkanlığın faaliyet ve işlemlerini planlamak, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak.

c) Başkanlığın görev alanına giren konularda resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç) İşin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerin seçimi, işe alınması ve görevlendirilmesi ile personelin işin gereğine göre eğitilmesini ve yetiştirilmesini sağlamak.

d) Yürütülen dönüşüm uygulamalarını koordine etmek ve üst makamları bilgilendirmek.

e) Adlî ve idarî makamlara, gerçek ve tüzel kişilere karşı Başkanlığı temsil etmek.

f) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Başkan, Kanun ile Başkanlığa verilen görev ve hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

Başkan yardımcıları ve görevleri

MADDE 7- (1) Başkanlığın görevlerini yürütmede Başkana yardımcı olmak üzere iki Başkan yardımcısı atanabilir.

(2) Başkan yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın görevlerini yürütmede Başkana yardımcı olmak.

b) Gerektiğinde Başkana vekâlet etmek.

c) Kendilerine bağlı hizmet birimlerinin görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak.

ç) Kendilerine bağlı hizmet birimlerinin, Başkanlığın diğer birimleri ile verimli ve uyumlu bir biçimde çalışmasının organizasyonunu ve koordinasyonunu sağlamak.

d) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Başkanlık Merkez Teşkilatı hizmet birimleri

MADDE 8- (1) Başkanlık Merkez Teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:

a) Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü.

b) Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü.

c) Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü.

ç) Riskli Yapılar Dairesi Başkanlığı.

d) İmar Planlama Dairesi Başkanlığı.

e) Yapım ve Proje Dairesi Başkanlığı.

f) İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı.

g) Strateji ve Finansman Dairesi Başkanlığı.

ğ) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı.

h) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

ı) Hukuk Müşavirliği.

i) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü

MADDE 9- (1) Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kanun kapsamında riskli alanların belirlenmesi ve ilanına ilişkin iş ve işlemler ile bu alanların dönüştürülmesinde kullanılacak rezerv yapı alanlarının belirlenmesine dair iş ve işlemleri yürütmek.

b) Uygulama yapılması öngörülen alanlarda fizibilite çalışmalarını yapmak/yaptırmak.

c) Uygulama yapılan alanda; zemin etüt raporlarını hazırlamak/hazırlatmak, her tür ve ölçekteki harita, plan, proje ve arazi ve arsa düzenleme işlemlerini (master plan, yönetim planları, imar planı, kentsel tasarım projeleri, imar uygulaması, tevhit, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemleri ve benzeri işlemler) yapmak/yaptırmak ve onaylanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere, gerekli olan bilgi ve belgeleri Başkanlık İmar Planlama Dairesi Başkanlığına iletmek.

ç) Uygulama alanındaki taşınmazların değer tespiti ve bu değerlerin güncellenmesi ile dönüşüm uygulamaları neticesinde meydana gelen yeni taşınmazların/yapıların değerleme iş ve işlemlerini yapmak/yaptırmak.

d) Uygulama alanında matematiksel paylaşım modelini hazırlamak veya hazırlatmak.

e) Hak sahiplerine imzalatılacak muvafakatname, sözleşme ve anlaşmaların şartlarını ve kriterlerini belirlemek, onaylanmak üzere Başkanlık Makamına sunmak ve muvafakatname ve sözleşme imzalanmasına dair iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak.

f) Uygulama alanında; mülkiyet ve malik bilgilerini tespit etmek veya ettirmek, hak sahipliği çalışmalarını yürütmek, bu kapsamda uzlaşma, satın alma, ön alım hakkını kullanma, trampa, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana aktarma, enkaz bedeli ödeme, gerektiğinde kamulaştırma ve benzeri iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak.

g) Uygulama alanında hak sahiplerinin alacak/borçlanma miktarlarının belirlenmesine ve borçlandırılmalarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve ödeme ve borçlanma bilgilerini, borçlanma bedellerinin ödenmesine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek üzere ilgili daire başkanlığına bildirmek.

ğ) Uygulama alanında tebligat, tahliye ve yıkım işlemlerini yapmak/yaptırmak.

h) Riskli alanlar ile rezerv yapı alanlarındaki tahliye ve yıkım işlemlerini takip etmek ve istatistiki verileri tutmak.

ı) Riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında; maliklerin salt çoğunluğu ile aldıkları karara katılmayanların hisselerinin satışının yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

i) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunulan riskli alanlarda teminat alınmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

j) Uygulama alanında Hazine mülkiyetinde olan taşınmazların Başkanlığa devri, bu taşınmazların Kanun kapsamında kullanılmak üzere Başkanlık tarafından TOKİ'ye veya İdareye devri ve bu taşınmazlar üzerinde Kanun kapsamındaki uygulamalara bağlı olarak meydana gelen yeni taşınmazların üçüncü şahıslara devri ve tescili ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

k) Uygulama alanında Hazine mülkiyetinde olup Kanun kapsamında TOKİ'ye veya İdareye devredilen taşınmazlardan, devir tarihinden itibaren üç yıl içinde ve gerekli görülen hâllerde uzatılan süre içinde maksadına uygun olarak kullanılmadığı tespit edilen taşınmazların Kanun kapsamında kullanılmak üzere Başkanlığa devredilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

l) Uygulama alanında yer alan tescil dışı alanların ve 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında olup, Kanun kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazların tahsis amaçlarının değiştirilmesine ve tapuda Hazine adına tescil ettirilip Başkanlığa devredilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

m) Uygulama alanında Hazine mülkiyetinde olup Başkanlığa devredilen taşınmazların envanterini tutmak.

n) Uygulama alanında, yapılan bağımsız birimleri 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre paylaştırmak, payları ayırmak veya birleştirmek, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca sınırlı ayni hak tesis etmek, hak sahipleri adına kat irtifakının/kat mülkiyetinin resen tesisine ilişkin işlemleri yürütmek.

o) Uygulama alanında yapımı tamamlanan bağımsız birimlerden hak sahiplerine verilecek olanları belirlemek ve anahtar teslimine ilişkin iş ve işlemlerini yapmak/yaptırmak.

ö) Başkanlıkça yapımı tamamlanan yapılarda geçici site yönetiminin kurulması ve yürütülmesini sağlamak.

p) Uygulama alanında hak sahiplerine geçici konut veya işyeri tahsisine ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

r) Uygulama alanında kira ve/veya taşınma yardımı alacak hak sahiplerini belirlemek ve ödemelerin gerçekleştirilmesi için ilgili daire başkanlığına iletmek.

s) Uygulama alanında İdareye ve TOKİ'ye yetki devri yapılmasına hazırlık işlemlerini yürütmek ve Bakanlığın onayına sunmak.

ş) Kanun kapsamında İdareler ve TOKİ tarafından yürütülen uygulamaları izlemek ve karşılaşılan aksaklıkları raporlamak.

t) Uygulama alanında İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketine aktarılacak kaynağın miktarının belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve ödemeye ilişkin iş ve işlemler için ilgili daire başkanlığına iletmek.

u) Dönüşüm uygulamalarında hak sahipliği ve projelendirme çalışmalarına ilişkin sayısallaştırma, mekânsal veri analizi, raporlama işleri ile bu işler için ihtiyaç duyulan her türlü verinin temin edilmesi konularında çalışmaları yürütmek.

ü) Görev alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile akdedilecek protokolleri ve sözleşmeleri hazırlamak ve onaylanmak üzere Başkanlık Makamına sunulmasını sağlamak.

v) 5393 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ile 5366 sayılı Kanun kapsamındaki yenileme alanı ilanına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

y) Bilgi sistemleri ve bilişim altyapısına ilişkin standartları belirlemek ve denetlemek.

z) Başkanlığın ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi işlem, iletişim ve coğrafi bilgi sistemlerini kurmak, teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde geliştirmek ve bilişim faaliyetlerini yürütmek.

aa) Bilişim teknolojilerinin gelişimini izlemek, donanım ve yazılım teknolojilerini yakından takip etmek, iyileştirici tedbirler almak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

bb) Kentsel dönüşüme yönelik yazılımların ve veri tabanlarının tasarım, geliştirme, kurulum ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.

cc) Başkanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve mevzuata uygun bilişim altyapısı, donanım, veri tabanı ve yazılım çalışmalarını ilgili birimlerle iş birliği içinde yapmak.

çç) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü daire başkanlıklarının yetki alanlarında hangi illerin yer alacağı Başkan tarafından belirlenir.

Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü

MADDE 10- (1) Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kanun kapsamında riskli alanların belirlenmesi ve ilanına ilişkin iş ve işlemler ile rezerv yapı alanlarının belirlenmesine dair iş ve işlemleri yürütmek.

b) Uygulama alanında; hak sahiplerinin tespiti, mevcut taşınmazların değer tespiti, bu değerlerin güncellenmesi ve dönüşüm uygulamaları neticesinde meydana gelen yeni taşınmazların/yapıların değerleme iş ve işlemlerini yapmak/yaptırmak.

c) Uygulama yapılması öngörülen alanlarda fizibilite çalışmalarını yapmak/yaptırmak.

ç) Uygulama alanında matematiksel paylaşım modelini hazırlamak veya hazırlatmak.

d) Uygulama alanında hak sahipleri ile yapılacak muvafakatnamenin/sözleşmelerin şartlarını ve kriterlerini belirlemek, onaylanmak üzere Başkanlık Makamına sunmak, muvafakatname/sözleşme imzalanmasına dair iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

e) Uygulama alanında satın alma, ön alım hakkını kullanma, trampa, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana aktarma iş ve işlemlerini yürütmek.

f) Uygulama alanında uzlaşma ve anlaşma süreçlerini yürütmek.

g) Uygulama alanında tebligat, tahliye ve yıkım işlemlerini yapmak/yaptırmak.

ğ) Riskli alanlar ile rezerv yapı alanlarındaki tahliye ve yıkım işlemlerini takip etmek ve istatistiki verileri tutmak.

h) Uygulama alanında enkaz bedeli ödenmesine ve gerektiğinde kamulaştırmaya dair iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak.

ı) Uygulama alanında hak sahiplerine geçici konut veya işyeri tahsisine ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

i) Uygulama alanında hak sahiplerinin alacak/borçlanma miktarlarının belirlenmesine ve borçlandırılmalarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve ödeme ve borçlanma bilgilerini, borçlanma bedellerinin ödenmesine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek üzere ilgili daire başkanlığına bildirmek.

j) Uygulama alanında kira ve/veya taşıma yardımı alacak hak sahiplerini belirlemek ve kira yardımı başvurularının değerlendirilmesi ve ödemelerin yapılması için ilgili daire başkanlığına iletmek.

k) Uygulama alanında yapımı tamamlanan bağımsız birimlerin hak sahiplerine anahtar teslimine ilişkin iş ve işlemlerini yapmak/yaptırmak.

l) Uygulama alanında İdareye ve TOKİ'ye yetki devri yapılmasına hazırlık işlemlerini yürütmek ve Bakanlığın onayına sunmak.

m) İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketine aktarılacak kaynağın miktarının belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve ödemeye ilişkin iş ve işlemler için ilgili daire başkanlığına iletmek.

n) 5393 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ile 5366 sayılı Kanun kapsamındaki yenileme alanı ilanına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

o) Dönüşüm uygulamalarında hak sahipliği ve projelendirme çalışmalarına ilişkin sayısallaştırma, mekânsal veri analizi, raporlama işleri ile bu işler için ihtiyaç duyulan her türlü verinin temin edilmesi konularında çalışmaları yürütmek.

ö) Yapımı Başkanlıkça yürütülecek dönüşüm uygulamalarında proje işlerinin, sözleşme eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak ve iş programı çerçevesinde süresinde bitirilmesini sağlamak.

p) Hazırlanan projelerin kontrolünü yapmak/yaptırmak.

r) Projeler ile ilgili hak edişleri hazırlamak/değerlendirmek, işin bitiminde kabulü için gerekli işlemleri tamamlamak.

s) Uygulama yapılan alanda zemin etüt raporlarını hazırlamak/hazırlatmak, her tür ve ölçekteki harita, plan, proje ve arazi ve arsa düzenleme işlemlerini (master plan, yönetim planları, imar planı, kentsel tasarım projeleri, imar uygulaması, tevhit, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemleri ve benzeri işlemler) yapmak/yaptırmak ve onaylanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere gerekli bilgi ve belgeleri Başkanlık İmar Planlama Dairesi Başkanlığına iletmek.

ş) Uygulama alanlarında yapı ruhsatına esas mimari ve mühendislik uygulama projeleri ve bunlara yönelik görsel materyalleri (3D görsel, maket ve benzeri) hazırlamak/hazırlatmak ve onaylamak/onaylanmak üzere gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

t) Uygulama alanında, yapılan bağımsız birimlerin 634 sayılı Kanundaki esaslara göre arsa paylarını belirlemek, paylaştırmak, ayırmak veya birleştirmek, 4721 sayılı Kanun uyarınca sınırlı ayni hak tesis etmek, hak sahipleri adına kat irtifakının/kat mülkiyetinin resen tesisine ilişkin işlemleri yürütmek.

u) Uygulama alanında yapılacak/yaptırılacak yapıların; maliyet hesaplarını yapmak/yaptırmak ve onaylamak/onaylanmasını sağlamak, inşaat işlerini yapmak/yaptırmak ve denetlemek/denetlenmesini sağlamak.

ü) Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek.

v) Rezerv yapı alanlarında gelir elde etmek amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak.

y) Yapım işleri ile ilgili hak ediş ve kesin hesap raporlarını hazırlamak/değerlendirmek, geçici ve kesin kabule yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

z) Uygulama alanında yapım ve proje faaliyetlerine ilişkin hizmet alımı, müşavirlik ve danışmanlık hizmet alımı, ihale işlemleri ve kontrol işlemleri (ihale dosyalarının hazırlanması, kontrol, muayene ve kabul, kesin hak ediş ve benzeri işlemler) yapmak/yaptırmak.

aa) Riskli yapı tespiti yapmak üzere lisanslandırılan kurum ve kuruluşların faaliyetlerini denetlemek ve Başkanlıkça bu kurum ve kuruluşlar hakkında ilgili mevzuatında öngörülen idari ve cezai yaptırımlar için karar alınması için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

bb) Kanun kapsamında riskli yapı tespiti, riskli yapı tespitine yapılacak itirazları inceleyecek teknik heyetlerin teşkili ve teknik heyetlerin çalışmalarının takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek/yürütülmesini sağlamak.

cc) Kanun kapsamında riskli yapı tespiti, tebligat, tahliye ve yıktırmaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

çç) Kanun kapsamındaki yapıların tahliyesi ve yıktırılması işlemlerinin mülki amirler/İdare eliyle yaptırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek ve istatistiki verileri tutmak.

dd) Riskli yapılarda, talep halinde arsa maliki ile müteahhit arasında düzenlenen sözleşmelere istinaden hak sahipleri adına kat irtifakının/kat mülkiyetinin resen tesisine ilişkin işlemleri yürütmek.

ee) Riskli yapılarda; maliklerin salt çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin hisselerinin satışının yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek/yürütülmesini sağlamak.

ff) Uygulama alanında hak sahiplerine yapım için mali yardım yapılmasının usul ve esaslarını belirlemek.

gg) Yapım için yapılacak mali yardımlara ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

ğğ) Yapım için yapılacak mali yardımlar konusunda ilgili kurum, kuruluş ve kişilere görüş bildirmek.

hh) Maliklerin karar alma sürecinde görev yapacak uzlaştırma kuruluşlarının faaliyetlerini denetlemek ve Başkanlıkça bu kurum ve kuruluşlar hakkında ilgili mevzuatında öngörülen idari ve cezai yaptırımlar için karar alınması için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

ıı) Kanun kapsamındaki uygulamalara ilişkin teşvik edici ve özendirici tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi ile vatandaşlara yönelik bilgilendirme hizmeti vermek ve bu amaçla saha ofislerinin kurulmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

ii) Dönüşüm taleplerine ilişkin başvuruları incelemek ve finansal değerlendirmeye yönelik fizibilite çalışması yapmak/yaptırmak.

jj) Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması sürecinde, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarca sorulan konular hakkında gerekirse Başkanlık ilgili birimleri ile koordinasyon sağlayarak görüş oluşturmak ve ortaya çıkan tereddütleri gidermek.

kk) Başkanlık dışından gelen mevzuat taslaklarına ilişkin Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak.

ll) Kanun kapsamında hak sahipleri ile müteahhitler arasında imzalanmış olan sözleşmelerin resen feshine ilişkin işlemlerinin ilgili idareler nezdinde yürütülmesini sağlamak.

mm) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunulan riskli yapılar ile riskli ve rezerv yapı alanlarında teminat alınmasına ilişkin iş ve işlemlerin ilgili idareler nezdinde yürütülmesini sağlamak.

nn) Kanun kapsamında vergi, harç ve ücret muafiyetlerinin mevzuata uygun olarak uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

oo) Riskli yapılar ile riskli ve rezerv yapı alanlarında; maliklerin salt çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin hisselerinin satışının yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek/ilgili idareler nezdinde yürütülmesini sağlamak.

öö) Uygulama alanında, talep halinde arsa maliki ile müteahhit arasında düzenlenen sözleşmelere istinaden hak sahipleri adına, kat irtifakının/kat mülkiyetinin resen tesisine ilişkin işlemleri yürütmek.

pp) Uygulama alanında Hazine mülkiyetinde olan taşınmazların Başkanlığa devri, bu taşınmazların Kanun kapsamında kullanılmak üzere Başkanlık tarafından TOKİ'ye veya İdareye devri ve bu taşınmazlar üzerinde Kanun kapsamındaki uygulamalara bağlı olarak meydana gelen yeni taşınmazların hak sahiplerine devri ve tescili ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

rr) Uygulama alanında Hazine mülkiyetinde olup Kanun kapsamında TOKİ'ye veya İdareye devredilen taşınmazlardan, devir tarihinden itibaren üç yıl içinde ve gerekli görülen hâllerde uzatılan süre içinde maksadına uygun olarak kullanılmadığı tespit edilen taşınmazların Kanun kapsamında kullanılmak üzere Başkanlığa devredilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ss) Uygulama alanında yer alan tescil dışı alanların ve 4342 sayılı Kanun kapsamında olup, Kanun kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazların tahsis amaçlarının değiştirilmesine ve tapuda Hazine adına tescil ettirilip Başkanlığa devredilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

şş) Başkanlıkça yapımı tamamlanan yapılarda geçici site yönetiminin kurulması ve yürütülmesini sağlamak.

tt) Uygulamaların Başkanlıkça yürütüldüğü alanlarda Kanun kapsamında kira yardımı başvurularının değerlendirilmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak.

uu) Uygulama alanında Hazine mülkiyetinde olup Başkanlığa devredilen taşınmazların envanterini tutmak.

üü) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvuruları ile soru önergelerine gerektiğinde ilgili diğer birimler ile koordinasyon sağlayarak etkin, süratli ve doğru bir şekilde cevap vermek.

vv) Görev alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile akdedilecek protokolleri ve sözleşmeleri hazırlamak ve onaylanmak üzere Başkanlık Makamına sunulmasını sağlamak.

yy) Genel Müdürlüğün demirbaş ve sair malzemelerinin ambar giriş ve çıkış işlemlerini yapmak, korunmasını sağlamak, hurda haline gelmiş malzemelerin yok edilmesi ve yılsonu sayım işlemlerine göre taşınır hesabının hazırlanmasını sağlamak.

zz) Hak sahiplerini bilgilendirme toplantılarına yönelik organizasyonları düzenlemek.

aaa) Vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla yapılan çalışmaları yazılı ve görsel olarak ilan etmek ve tanıtımını sağlamak.

bbb) Basın İlan Kurumu aracılığı ile yapılması zorunlu olan ilanların yayımlanmasını sağlamak.

ccc) Genel Müdürlüğün bütçe hazırlık ve uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri Başkanlık ilgili birimleri ile koordineli şekilde yürütmek.

ççç) Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yapılacak harcama ve kaynak aktarımları ile gelirler, giderler, alacaklar ve borçların takip, tahsil ve ödeme iş ve işlemlerini ilgili birimlerle koordineli şekilde yürütmek.

ddd) İlgili kurum ve kuruluşlar ile akdedilen protokoller kapsamında mahsuplaşma ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

eee) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün yetki alanında hangi illerin yer alacağı Başkan tarafından belirlenir.

Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü

MADDE 11- (1) Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Gelir ve hâsılat elde etmek üzere belirlenen rezerv yapı alanlarında; zemin etüt raporlarını hazırlamak/hazırlatmak, her tür ve ölçekteki harita, plan, proje ve arazi ve arsa düzenleme işlemlerini (master plan, yönetim planları, imar planı, kentsel tasarım projeleri, imar uygulaması, tevhit, ifraz, taksim, terk, ihdas, alan düzeltme ve tapuya tescil, halihazır harita ve benzeri işlemler) yapmak/yaptırmak ve onaylanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere, alana ve uygulanması planlanan projeye ait bilgi ve belgeleri İmar Planlama Dairesi Başkanlığına iletmek.

b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanların tespit edilmesine ve bu alanların tapuda Hazine adına tescil edilip Başkanlığa devredilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak.

c) Gelir ve hâsılat elde etmek üzere belirlenen rezerv yapı alanlarında bulunan ve Başkanlığa devredilen Hazine taşınmazlarının envanterini tutmak.

ç) Gelir ve hâsılat elde etmek üzere belirlenen rezerv yapı alanlarında gelir ve hâsılat getirecek her türlü uygulama yapmak/yaptırmak.

d) Gelir ve hâsılat elde etmek üzere belirlenen rezerv yapı alanlarında satış, kiralama ve irtifak hakkı tesis etme işlemleri ile tahsilat işlemlerini yürütmek.

e) Hazine mülkiyetinde olup Kanun kapsamında kullanılmak üzere Başkanlığa devredilen taşınmazları; Kanun kapsamında Başkanlıkça kamulaştırılan taşınmazları ve yürütülen uygulamalar neticesinde Başkanlık payına düşen taşınmazları kiralamaya, irtifak hakkı tesis etmeye ve satmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

f) Gelir ve hâsılat elde etmek üzere belirlenen rezerv yapı alanlarında bulunan taşınmazların değer tespiti ile bu alanlarda yapılan dönüşüm uygulamaları neticesinde meydana gelen yeni taşınmazların/yapıların değerlemelerini yapmak veya yaptırmak.

g) Gelir ve hâsılat elde etmek üzere belirlenen rezerv yapı alanlarında bulunan Hazine mülkiyetindeki taşınmazların Başkanlığa devredilmesi ile bu taşınmazların Başkanlık tarafından TOKİ'ye veya İdareye devri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ğ) Gelir ve hâsılat elde etmek üzere belirlenen rezerv yapı alanlarında İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketine aktarılacak kaynağın miktarının belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

h) Kanun kapsamında kullanılmak üzere hazır konut ve işyeri satın almaya ve bunları devretmeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ı) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 5393 sayılı Kanun, 5366 sayılı Kanun ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve diğer kanunlar kapsamındaki dönüşüm ve iyileştirme uygulamaları için TOKİ’ye, İdareye ve diğer kamu idarelerine tahsis ve devredilmiş olup da tahsisin yapıldığı veya mülkiyetin devredildiği tarihten itibaren iki yıl içinde dönüşüm ve iyileştirme uygulaması başlatılmayan taşınmazların tahsislerinin kaldırılmasına/devir edilenlerin geri alınmasına ilişkin işlemleri ile bu taşınmazların Kanunun öngördüğü amaçlar için kullanılmak üzere Başkanlığa devredilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

i) Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gayrimenkul sertifikası ve kira sertifikası gibi sermaye piyasası araçları çıkartılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

j) Kanun kapsamında kullanılmak üzere her türlü yeni kaynağın geliştirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

k) Dış finansman kaynaklarından 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında sağlanan kredi ve hibelere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

l) Dış finansman kaynaklarından Başkanlığa sağlanan kredi ve hibelerin takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

m) Dış finansman kaynaklarından sağlanan kredilerin ve hibelerin Başkanlıkça dönüşüm uygulamaları için kullanılmasına ve yararlanıcılarına kullandırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

n) Dış finansman kaynaklarından sağlanan kredileri kullanan yararlanıcıların geri ödemelerine ilişkin gerekli tedbirleri almak/aldırmak ve işlemleri yapmak/yaptırmak.

o) Dış finansman kaynaklarından sağlanan kredi ve hibelerinden yapılacak her türlü harcamaya ilişkin belgelerin muhasebeleştirilmesini sağlamak.

ö) Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak proje yürütülmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

p) Görev alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile akdedilecek protokolleri ve sözleşmeleri hazırlamak ve onaylanmak üzere Başkanlık Makamına sunulmasını sağlamak.

r) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Riskli Yapılar Dairesi Başkanlığı

MADDE 12- (1) Riskli Yapılar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Riskli yapıların tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

b) Riskli yapı tespiti yapacak kurum ve kuruluşların lisanslandırılmasına dair iş ve işlemleri yapmak, lisanslandırılan kurum ve kuruluşların faaliyetlerini denetlemek ve bu kurum ve kuruluşlar hakkında ilgili mevzuatında öngörülen idari ve cezai yaptırımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

c) Maliklerin karar alma sürecinde görev yapacak uzlaştırma kuruluşlarının lisanslandırılmasına dair iş ve işlemleri yapmak, uzlaştırma kuruluşlarının faaliyetlerini denetlemek ve bu kuruluşlar hakkında ilgili mevzuatında öngörülen idari ve cezai yaptırımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Kanun kapsamında riskli yapı tespiti, tebligat, tahliye ve yıktırmaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

d) Riskli yapı tespitine yapılan itirazları inceleyecek teknik heyetlerin teşkili ve teknik heyetlerin çalışmalarının takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

e) Riskli yapıların tahliye ve yıktırılmasına ilişkin olarak İdarece yürütülen faaliyetleri takip etmek ve istatistiki verileri tutmak.

f) Riskli yapıların bulunduğu parsellerde gereken hallerde kamulaştırmaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak.

g) Görev alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile akdedilecek protokolleri ve sözleşmeleri hazırlamak ve onaylanmak üzere Başkanlık Makamına sunulmasını sağlamak.

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İmar Planlama Dairesi Başkanlığı

MADDE 13- (1) İmar Planlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kanun kapsamındaki alanlar ve parsellerdeki uygulamalarda faydalanılmak üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dâhil, her tür ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartların belirlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

b) Kanun kapsamındaki alanlar ve parsellere ilişkin her tür ve ölçekteki imar planının yapılmasına/yaptırılmasına ve onaylanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

c) Kanun kapsamındaki alanlar ve parsellere ilişkin her tür jeolojik/jeoteknik etüt raporları ve paleosismolojik etütler ile imar planlarına esas mikrobölgeleme çalışmalarını yapmak/yaptırmak ve onaylanmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

ç) Kanun kapsamındaki alanlar ve parsellere ilişkin master plan ve/veya kentsel tasarım projelerini yapmak/yaptırmak ve onaylanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

d) Uygulama alanında arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile tevhit, ifraz, alan düzeltme, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemleri ve benzeri işlemleri yapmak/yaptırmak ve onaylanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

e) Görev alanına giren planlamaya ilişkin iş ve işlemlerde, bakanlıklar, mahalli idareler ve meslek kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, planlama sürecinin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini temin etmek.

f) Çalışma alanına giren konularda uluslararası gelişmeleri izlemek, gerekli projeleri teklif etmek ve yürütmek, uluslararası çalışmalara katılmak.

g) Görev alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile akdedilecek protokolleri ve sözleşmeleri hazırlamak ve onaylanmak üzere Başkanlık Makamına sunulmasını sağlamak.

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yapım ve Proje Dairesi Başkanlığı

MADDE 14- (1) Yapım ve Proje Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Uygulama alanında Başkanlıkça yapılacak/yaptırılacak yapıların; her türlü etüt, proje, hesap ve yaklaşık maliyet çalışmalarını yapmak/yaptırmak ve onaylanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

b) Uygulama alanında Başkanlıkça yapılacak/yaptırılacak yapılar ile Başkanlığın ihtiyacı olan yapıların inşaat işleri ile gereken hallerde mevcut yapıların bakım, onarım ve güçlendirme işlerini yapmak/yaptırmak ve denetlemek/denetlenmesini sağlamak.

c) Proje ve yapım ile ilgili hak ediş ve kesin hesap raporlarını hazırlamak/değerlendirmek, geçici ve kesin kabule yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek.

d) Geliri Kanun kapsamında kullanılmak üzere rezerv yapı alanlarında gelir elde etmek amaçlı projeler ile uygulamalar yapmak veya yaptırmak.

e) Görev alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile akdedilecek protokolleri ve sözleşmeleri hazırlamak ve onaylanmak üzere Başkanlık Makamına sunulmasını sağlamak.

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 15- (1) İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Riskli yapılarda maliklerin hisseleri oranında salt çoğunluğu ile aldıkları karara katılmayanların hisselerinin satışının yapılmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

b) Kanun kapsamında malikler ile müteahhitler arasında imzalanmış olan sözleşmelerin resen feshine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

c) Riskli yapılarda yapı müteahhidinden teminat alınmasına, Kanun kapsamındaki uygulamalarda yapım işini üstlenen müteahhitlerin payına düşen bağımsız birimlerin inşaatın ilerleme seviyesine göre satışına ve vergi, harç ve ücret muafiyetlerinin Kanuna uygun olarak uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

ç) Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması sürecinde, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarca sorulan konular hakkında görüş oluşturmak ve ortaya çıkan tereddütleri gidermek.

d) Görev alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile akdedilecek protokolleri ve sözleşmeleri hazırlamak ve onaylanmak üzere Başkanlık Makamına sunulmasını sağlamak.

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Strateji ve Finansman Dairesi Başkanlığı

MADDE 16- (1) Strateji ve Finansman Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve ilgili diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.

b) Dönüşüm projeleri özel hesabının işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

c) Dönüşüm projeleri özel hesabının gelir ve giderlerinin takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Dönüşüm projeleri özel hesabından yapılacak her türlü harcamaya ilişkin belgelerin muhasebeleştirilmesini sağlamak.

d) Dönüşüm projeleri özel hesabından Başkanlıkça verilecek kredilere ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

e) Kanun kapsamında bankalarca verilecek kredilere faiz desteği verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

f) Başkanlıkça dönüşüm projelerine ilişkin olarak kullandırılan kredilerin geri ödemelerine ilişkin gerekli tedbirleri almak ve işlemleri yapmak.

g) Kanun kapsamında kira yardımı yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

ğ) Kanun kapsamında kira ve taşınma yardımı ödenmelerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

h) Kanun kapsamında İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketine aktarılacak kaynağın ödenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ı) Uygulama alanında hak sahiplerinin borçlanma bedellerinin ödenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve takip etmek.

i) 4982 sayılı Kanuna göre yapılacak bilgi edinme başvuruları ile soru önergelerine gerektiğinde ilgili diğer birimler ile de koordinasyon sağlayarak, etkin, süratli ve doğru bir şekilde cevap vermek.

j) Görev alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile akdedilecek protokolleri ve sözleşmeleri hazırlamak ve onaylanmak üzere Başkanlık Makamına sunulmasını sağlamak.

k) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

MADDE 17- (1) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın insan kaynakları politikasını oluşturmak, planlamak ve tekliflerde bulunmak.

b) Başkanlık personelinin atama, nakil, sicil, disiplin, emeklilik, terfi, ücret, sendika ve benzeri özlük hakları ile ilgili işlemlerini yürütmek.

c) Sözleşmeli ve işçi personelin sözleşme işlemlerini yapmak.

ç) Başkanlık personelinin izin ve sağlık raporları ile ilgili işlemlerin takibini yapmak.

d) Görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitimini planlamak, sınavlarını yapmak veya yaptırmak.

e) Başkanlıkta staj yapacak öğrencilerin iş ve işlemlerini yürütmek.

f) Başkanlık personeli için hizmet içi eğitim programları hazırlamak, yürütülmesini sağlamak ve neticelerini değerlendirmek.

g) Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile ilgili olarak Kanun kapsamında uygulama yapan İdare personeline yönelik eğitim programları planlamak ve uygulanmasını sağlamak.

ğ) Başkanlığın görev ve sorumluluk alanına ilişkin konularda kamuoyuna yönelik eğitici, aydınlatıcı ve bilinçlendirici faaliyetler yürütmek, bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörle iş birliği yapmak.

h) Başkanlığın görev ve faaliyetleri ile ilgili ulusal ve uluslararası eğitim, kurs, seminer, sempozyum, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikler ile ilgili talepleri cevaplandırmak ve gerekli organizasyonları Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon sağlayarak yapmak.

ı) Başkanlığın görev ve sorumluluk alanına giren konularda görsel, işitsel ve yazılı dokümanların basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, bu alandaki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, yapılan yayınları takip etmek, kentsel dönüşüme ilişkin ulusal ve uluslararası yayınları ve bilimsel çalışmaları izlemek, derlemek, tasnif etmek ve ilgili dairelere bildirmek, kütüphane hizmetleri vermek ve bu konularla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.

i) Görev alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile akdedilecek protokolleri ve sözleşmeleri hazırlamak ve onaylanmak üzere Başkanlık Makamına sunulmasını sağlamak.

j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 18- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın ihtiyacı olan her türlü bina, arsa ve arazinin kiralanması, satın alınması veya yaptırılması işlerini yürütmek.

b) Başkanlığın ihtiyacı olan araçların ve her türlü malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

c) Satın alınacak alet, cihaz ve yedek malzemelerin teknik şartnamelerini hazırlamak.

ç) Temizlik, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

d) Güvenlik, taşıma ve sağlık hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

e) Fiziki çalışma ortamlarını uygun ve standart hale getirmek.

f) Başkanlığın taşınır (harcama birimleri itibarıyla ayrı ayrı tutulmak üzere) ve taşınmaz kayıtlarını tutmak ve taşınır ve taşınmazlara ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.

g) Başkanlığın sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

ğ) Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

h) Başkanlığın görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası toplantı, konferans, seminer, sempozyum, fuar ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili organizasyon çalışmaları yapmak, stant kurmak ve görevli personel bulundurmak, her türlü koordinasyonla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ı) Başkanlığın, protokol, tören, ziyaret, karşılama, uğurlama ve ağırlama ile ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yerine getirmek.

i) Görev alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile akdedilecek protokolleri ve sözleşmeleri hazırlamak ve onaylanmak üzere Başkanlık Makamına sunulmasını sağlamak.

j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği

MADDE 19- (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

b) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 20- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.

b) Başkanlığın kurumsal kimlik çalışmalarını yürütmek.

c) Başkanlığın, faaliyetlerinin ve yapılan hizmetlerin tanıtımı ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak.

ç) Başkanlığı ilgilendiren ve görev alanına giren konularda yerel, ulusal ve uluslararası basın ve medya kuruluşları ile sosyal medya takibi yapmak, Başkanlık adına açıklama ve tekzip hazırlamak, günlük basın bültenleri, sosyal medya raporları hazırlamak ve arşivlemek.

d) Başkanlığa ait internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına yönelik içerik hazırlamak ve editoryal yönetimini yürütmek.

e) Başkanlığın görev alanına giren konularda yazılı, işitsel ve görsel dokümanların içerik hazırlama, tasarım, basım ve yayımını gerçekleştirmek.

f) Görev alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile akdedilecek protokolleri ve sözleşmeleri hazırlamak ve onaylanmak üzere Başkanlık Makamına sunulmasını sağlamak.

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşra Teşkilatı, Görevleri ve Çalışma Usul ve Esasları

Taşra teşkilatı

MADDE 21- (1) Başkanlığın taşra teşkilatı, her ilde kurulan ve doğrudan merkeze bağlı kentsel dönüşüm müdürlüklerinden oluşur.

(2) Kentsel dönüşüm müdürlüklerinin sevk ve idaresinden Kentsel Dönüşüm Müdürü sorumludur. Kentsel Dönüşüm Müdürü il düzeyinde yürütülen hizmetlerden ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Başkana karşı sorumludur.

(3) Kentsel dönüşüm müdürlüklerinde, ildeki dönüşüm iş ve uygulamalarının gerektirdiği ölçüde yeterli personel istihdam edilir.

Kentsel dönüşüm müdürlüklerinin görev ve yetkileri

MADDE 22- (1) Kentsel dönüşüm müdürlüklerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) İllerde, Merkez Teşkilatının görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri; Kanun, ilgili diğer mevzuat ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Merkez Teşkilatı tarafından yapılan düzenlemeler ile verilen görüş ve talimatlar doğrultusunda yürütmek.

b) Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin oluşan ihtilaflarda, ilgili yargı mercileri nezdinde Başkan adına talep ve savunmalarda bulunmak, gerektiğinde itiraz, istinaf, temyiz ve tashihi karar talebinde bulunmak, yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürütmek.

c) İl düzeyinde Başkanlığı temsil etmek, il içinde yapılacak her türlü tören ve kutlama haftalarıyla ilgili olarak müdürlüğe düşen görevleri yerine getirmek, valiliğe ve gereken hallerde ildeki diğer kurum ve kuruluşlara Başkanlığın ildeki faaliyetleri ile ilgili bilgi vermek ve ihtiyaç duyulan hallerde gerekli destekleri bu birimlerden talep etmek.

ç) Kanunda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde, ilde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gerçek ve tüzel kişiler ile iş birliğinde bulunmak.

d) Merkez Teşkilatı ve diğer kentsel dönüşüm müdürlükleri ile koordinasyon ve iş birliğinde bulunmak.

e) İdare ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütülen hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

f) Müdürlükte çalışan personelin atama, nakil, sicil, disiplin, emeklilik, terfi, ücret, sendika ve benzeri özlük hakları ve eğitim iş ve işlemlerinin Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığıyla, müdürlüğün destek hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin ise Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde yürütülmesini sağlamak.

g) Başkanlığın tanıtım faaliyetlerine katkı sağlamak.

ğ) Başkanlık bütçesinin hazırlanmasına katkı sağlamak.

h) Görev alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile akdedilecek protokolleri ve sözleşmeleri hazırlamak ve onaylanmak üzere Başkanlık Makamına sunmak.

ı) Müdürlükçe yürütülen işlemlerin etkililiğinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik iyileştirme önerileri ile bu önerilerin gerçekleştirilmesine ilişkin projelerin üretilerek Başkanlığa iletilmesi işlemlerini yürütmek.

i) 4982 sayılı Kanuna göre yapılacak bilgi edinme başvurularının takip edilmesi ve cevaplandırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenleme yetkisi

MADDE 23- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Başkan yetkilidir.

Yetki devri

MADDE 24- (1) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, kanunla izin verilen hallerde ve sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını, hiyerarşik yapıya uygun olarak alt makamlara devredebilir.

(2) Kullanılması kanunla doğrudan bir kamu görevlisine verilmiş yetkiler, disiplin cezası verme yetkisi ve yetki devriyle devralınan yetkiler gibi bizzat kullanılması gereken yetkiler devredilemez.

(3) Yetki devri, devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kentsel Dönüşüm Başkanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.