Öne Çıkanlar Her böreğin tadı ayrı güzeldir ama bu tarif başka bir güzel lezzet Yardımcı Hizmetli 16. Cüz Türkçe Meali MİGROS 21 Temmuz 2022 Aktüel Ürünler Mazerete Bağlı Ataması Gerçekleşen Öğretmenler

Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (31 Mayıs 2024)

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ''Liman, kıyı, iskele yapılarında gemilere verilen hizmette taban ve tavan ücretlere ilişkin düzenlemeyi ilk defa getiriyoruz. Kılavuzluk ve römorkör hizmetlerine ilişkin bazı düzenlemeler getiriyoruz. Daha önce Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile düzenlenen kılavuzluk ve römorkör hizmetlerinden elde edilen pay oranlarına ilişkin hususlar Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı neticesinde kanun teklifimizde düzenlenmiştir. Limanlarımıza gelen veya limanlarımızdan ayrılan ticari gemilerin doğrulanmış sera gazı emisyonları için karbon fiyatlandırma araçları ile hesaplanan tutarlarının yeşil denizcilik araştırmaları için araştırma, geliştirme, dönüşüm, yeni yapım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesine özel ödenek olarak öngörülmesi de kanun teklifimizde yer almaktadır.

Havacılık güvenliği tedbirlerinin uygulanması amacıyla sınırlı olmak üzere havaalanlarında yapılan arama ve kontrol işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler getirmekteyiz. Havacılık güvenliği tedbirleri kapsamında havacılık alanında çalışacak ve gizlilik dereceli bilgilere erişim sağlayacak kişilere, havaalanlarının güvenlik tahditli alanlarına refakat edilmeden erişim sağlayacak kişilere güvenlik kontrolü uygulamak ya da uygulanmasını sağlamaktan sorumlu kişilere ya da yolcu dışındaki kişilere güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.'' dedi.

28/2 Yasama Yılı ve Dönemi 2/2194 Esas Numaralı 31 Mayıs 2024 tarihli Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve beraberindeki AK Parti'li milletvekiller tarafından TBMM'ne sunuldu.

GENEL GEREKÇE

Kanun Teklifiyle ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında; dengeli, erişilebilir, ekonomik ve güvenli hizmet anlayışıyla, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlayan muhtelif konulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede

Teklif ile;

- Liman, iskele ve kıyı yapılarında gemilere verilen hizmetlere yönelik taban ve tavan ücret belirlenmesine ilişkin düzenleme getirilmektedir.

- Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Bu kapsamda Türkiye deniz yetki alanlarmda, suyollarmda ve içsularda verilecek kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde olduğu ve söz konusu hizmetlerin ise boğazlarda münhasıran Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra kamu kurumları tarafından işletilen limanlarda, özelleştirilmiş limanlarda ve yap-işlet-devret modeli ile işletilen limanlarda halihazırda hizmeti yürütenlerin haklan korunurken bölgesel hizmet sahalarında 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre işletme hakkının devri/verilmesi yöntemi ile kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin yürütüleceği belirtilmektedir. Ayrıca daha önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinden elde edilen pay oranına ilişkin hususlar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğinden yeniden düzenlenmektedir.

- Limanlarımıza gelen veya limanlanmızdan ayrılan ticari gemilerin doğrulanmış sera gazı emisyonları için karbon fiyatlandırma araçları ile hesaplanan tutarlann yeşil denizcilik için araştırma, geliştirme, dönüşüm ve yeni yapım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesine özel ödenek olarak öngörülmesi amaçlanmaktadır.

- Liman giriş ve çıkış işlemlerinin denetiminin sistem üzerinden sunulan belgeler üzerinden de yapılabilmesi temin edilmektedir.

- Ticaret gemilerinin tahsis edildikleri işlere ve yapacaklan yolculuklara göre tekne, makine, kazan, genel donamm, can kurtarma, yangından korunma ve yangın söndürme, seyir ve telsiz ekipmanları ve sair araç ve teferruatının haiz olmaları gereken durumları ve bu hususların denetiminin; uluslararası sözleşmeler kapsammda olan gemiler için taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere göre belirlenmesi, uluslararası sözleşme kapsamı dışında kalan gemiler için ise ilgili Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmeliklere göre belirlenmesi hedeflenmektedir.

- 6831 sayılı Kanunda yapılacak düzenlemelerle Devlet ormanlarında, afet tahliye koridoru niteliğinde olan otoyolların sınır çizgisi içerisinde kalmak kaydıyla yapılacak yük aktarım merkezlerine izin verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca ulaşım hizmeti maksadıyla verilen havaalanı/havalimam izin alanı içerisinde yolcuların zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak sağlık, otel, motel, lokanta, dini tesis, alışveriş üniteleri gibi tesislerle akaryakıt istasyonu, lojistik, kargo tesisleri, yönetim ve idari binalar, geçici konaklama tesisleri ve terminal binalarına havaalanı/havalimam sımrları içinde kalmak kaydıyla izin verilebilmesi düzenlenmektedir. TCDD Genel Müdürlüğünce yapılacak demiryolu ve buna bağlı elektrifikasyon, sinyalizasyon, haberleşme tesisleriyle bunların tamamlayıcısı olan yük merkezi ve yolcu taşıma istasyonu gibi zorunlu tesislere izin talep edilecek sahalar için izin verilmesi temin edilmektedir.

- Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından getirilen standartlara uyum sağlamak ve Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu iptal karanmn gereğini yerine getirmek amacıyla 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununda değişiklikler yapılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede; denetçilerin yetkileri denetime ek olarak incelemeyi de içerecek ve güncel durumu yansıtacak şekilde düzenlenmekte, uluslararası havaalanlarının sertifıkalandınlması düzenlenmekte, yaban hayatımn oluşmasına ve gelişmesine sebep olacak faaliyetlerin hava ulaşımma olan olumsuz etkisinin giderilmesine yönelik düzenlemeler ile havacılık güvenliği tedbirlerinin uygulanması amacıyla sımrlı olmak üzere havaalanlarında yapılan arama ve kontrol işlemlerine ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. Gerçek kişiler ile tüzel kişilere tatbik edilecek cezalarda etkin, caydırıcı ve orantılı tutarların belirlenebilmesi için idari para cezalanmn üst sımn yükseltilmekte, Anayasa Mahkemesi'nin iptal karanna istinaden insansız hava araçlarına ilişkin düzenlemeler getirilmekte ve idari para cezalan düzenlenmektedir.

- Türk Uluslararası Gemi Siciline (TUGS) tescilli gemilerin ilk kayıt ve yıllık harçları ile ilgili olarak şirket birleşmeleri, bölünmeleri veya tür veya unvan değişiklikleri nedeniyle sicillerde gerçekleştirilen işlemler ile miras yoluyla intikallerde ilaveten harç alınmaması, pay devirlerinde ise pay oranında harç alınması hususları düzenlenmektedir. Ayrıca, TUGS'a kayıtlı olan veya kaydedilecek olan deniz araçlarımn ana sevk sistemleri fosil yakıt olmayan bir enerji kaynağı kullanmaları durumunda harç alınmaması öngörülmektedir.

- Denizyolu ile Türk karasularında yapılacak yolcu taşımacılığında yolcu başına yapılacak zorunlu sigorta bedeli alt sımrınm uluslararası sigortacılık prensiplerine uygun olarak düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

- Evrensel posta hizmetleri açısından finansman maliyetinin evrensel net maliyet hesabına dâhil edilebilmesi, evrensel posta hizmeti işlerine ilişkin giderler açısından da avans uygulamasmın başlatılması amaçlanmalctadır.

- Anayasa Mahkemesinin iptal kararma istinaden sermayesinin yarıdan fazlası PTT'ye ait olan şirketlerde kamu kurum ve kuruluşlarına personel istihdam edilmesine dair mevzuat hükümlerine tabi olunmaksızın 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak personel istihdamına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

- Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde idari hizmet sözleşmeli olarak istihdam edilen ve kamu personeli hüviyeti taşıyan personelin tabi olacağı disiplin hükümleri kanunla düzenlenmektedir.

- Hava seyrüsefer personeli unvan gruplarına ilişkin Uluslararası Hava Seyrüsefer Emniyeti için Avrupa Teşkilatı (EUROCONTROL) mevzuatına uyum sağlanmaktadır.

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun elektronik haberleşme teknolojilerinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına aktardığı ödenekten havacılık, uzay, raylı sitemler ve denizcilik teknolojilerinin de faydalandırılması amaçlanmaktadır.

- Liman Başkanlıklarında mesai saatleri dışında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek ücretler karşılığında 7/24 esasına göre işlem yapılmasına imkân tamnarak ülkemizin dış ticaretinin önemli bir kısmım karşılayan denizyolu taşımacılığının sürdürülebilirliği, verimliliği ve artıniması amaçlanmaktadır.

Kanun Teklifine https://cdn.tbmm.gov.tr/KKBSPublicFile/D28/Y2/T2/WebOnergeMetni/c25824a7-86e6-40b9-941c-c2c9f3af70f2.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.