Öne Çıkanlar merkez ve taşra teşkilatı konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri EYTliler Haklarını Geri İstiyor Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/6 Tebliği (31 Aralık 2023)

Resmî Gazete

31 Aralık 2023 PAZAR

Sayı : 32416 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/6)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, Ek-1 ve Ek-2’deki listede yer alan maddelerin ithalatında çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesi, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı, 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 4/3/2021 tarihli ve 7295 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısında Üzerinde Mutabakata Varılan Montreal Protokolüne Yönelik Değişiklik (Kigali Değişikliği-2016), 7/4/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik, 29/6/2022 tarihli ve 31881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Faaliyet Raporları Veri Tabanı (FARAVET): Florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleri ürün veya ekipman içerisinde veya dökme eşya olarak ithal eden, ihraç eden ya da bu gazları veya maddeleri kullanan, geri kazanan, geri dönüştüren, ıslah eden veya imha eden işletmeler tarafından sunulan yıllık raporları, kota tahsisi ve lisans modülünü içeren elektronik veri tabanını,

c) Geri dönüşüm: Geri kazanılan florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin filtre etme ya da susuzlaştırma gibi temel temizlik işlemlerini takiben tekrar kullanımını,

ç) Geri kazanım: Bakım veya servis sırasında veya ürün ya da ekipmanın bertaraf edilmesinden önce ürün, kap veya ekipmandan florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin toplanması ve depolanmasını,

d) GTİP: Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

e) GTP : Eşyanın gümrük tarife pozisyonunu,

f) Hidroflorokarbonlar: Ek-2’nin birinci bölümünde listelenen maddeleri ve/veya bu maddelerden en az birini içeren Ek-2’nin beşinci bölümünde yer alan karışımları,

g) Islah: Geri kazanılan florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin kullanım amacı göz önünde bulundurularak saf madde performans standardına geri döndürülmesi için işlenmesini ve işlevsellik niteliğinin yükseltilmesini,

ğ) OTİM: Ozon tabakasını incelten maddeleri,

h) TPS: Tek Pencere Sistemini,

ı) Yıllık ülke kotası: Belirli bir takvim yılında ülkeye ithal edilmesine izin verilen maksimum hidroflorokarbonun ton CO2 eşdeğeri cinsinden maksimum miktarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

OTİM İthalat İşlemleri

İthali yasak OTİM’ler

MADDE 4- (1) Ek-1’deki listede yer alan maddelerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatı yasaktır. Ancak bu Tebliğde ithaline izin verilen eşya, mezkûr yasak kapsamı dışındadır.

İthali kontrole tabi OTİM’ler

MADDE 5- (1) Ek-1’deki listede yer alan 2903.71.00.00.00 GTİP’li “klorodiflorometan”ın ithalatı yalnızca;

a) 1/1/2015 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş eşyalar için servis amaçlı olarak ya da,

b) Evsel havalandırma sistemleri için Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünün 5 inci maddesi kapsamındaki ülkelere ihracat amaçlı üretiminde ihtiyaç duyulan miktar kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının izni ile yapılır.

(2) Ek-1’deki listede yer alan kimyasallardan aşağıdaki tabloda belirtilenlerin ithalatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının izni ile ve yalnızca; laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amaçlı olarak Ek-5’te belirtilen hususlar dikkate alınarak ya da Ek-6’da yer alan halonun kritik kullanım alanları için yapılır:

GTİP - MADDE İSMİ

2903.14.00.00.00 - Karbon tetraklorür

2903.19.00.00.19 - Diğerleri (yalnız 1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform))

2903.76.10.00.00 - Bromoklorodiflorometan (Halon-1211)

2903.76.20.00.00 - Bromotriflorometan (Halon-1301)

2903.76.90.00.00 - Dibromotetrafloroetanlar (Halon-2402)

2903.77.60.00.00 - Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan

2903.77.90.00.00 - Diğerleri

2903.79.30.00.59 - Diğerleri

(3) 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP’li kimyasalı içeren 8424.10 GTP’de yer alan eşyaların, Ek-6’da yer alan halonun kritik kullanım alanlarındaki ithalatları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının izni ile yapılır.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 6- (1) 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen kimyasalların ithalatında, bu kimyasalların çevrenin korunması yönünden uygunluğu OTİM Kontrol Belgesi (Ek-3) ile belgelenir.

(2) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, gümrük beyannamesinin tescili öncesinde uluslararası gözetim şirketlerinden veya resmî kuruluşlardan denetim isteyebilir.

(3) 5 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesindeki ithalatlarda ithalatçı, kimyasal maddenin ithalatından son kullanım ve ihracat aşamasına kadar olan süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ozon Tabakasını İncelten Madde (OTİM) Takip Sistemine girer.

(4) 5 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesindeki ithalatlarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının OTİM Takip Sistemine giriş yapılmaz.

Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan kimyasal madde servis amaçlı ve üretim amaçlı ithalatçı kayıt belgeleri

MADDE 7- (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen “klorodiflorometan”ın ithalatı için alınan tüm OTİM Kontrol Belgelerinde geçerli olmak üzere, öncelikle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve numarası alınması gereklidir. Bu belgeleri almak için ithalatçı firma tarafından;

a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi (oda kaydı) (ana faaliyet konusu/meslek dalı iklimlendirme ve soğutma olan, ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

b) Vergi levhası (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

c) İmza sirküleri (noter onaylı),

ç) Taahhütname (Ek-4),

d) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının OTİM Takip Sisteminde yer alan Kayıt Talep Yazısı,

e) Üzerinde firmanın açık ismi ve “OTİM servis amaçlı veya üretim amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi” ifadesi bulunan, servis amaçlı veya üretim amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına müracaat edilir.

(2) Kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip olan ve odalara kayıt zorunluluğu bulunmayan ithalatçılardan sicil gazetesi ve vergi levhası istenmez.

OTİM Kontrol belgesi

MADDE 8- (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki “klorodiflorometan”ın ithalatında OTİM Kontrol Belgesi, Tek Pencere Sistemi üzerinden e-belge olarak düzenlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen OTİM Kontrol Belgesinin alınabilmesi için;

a) OTİM Kontrol Belgesi formu (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kayıtları için gerekli bir nüsha),

b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde tarih ve numarası, malın menşei, GTİP’i, kilogram cinsinden miktarı, toplam değeri, yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

c) Orijinal analiz belgesi ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde proforma fatura tarih ve numarası, madde miktarı, bileşim oranları ve her bir bileşenin saflık değerinin açıkça yazılması ve yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

ç) Orijinal etiket (sticker şeklinde olup aslı üzerinde üretici firma ismi veya logosu, CAS numarası ve kimyasal maddenin açık ismi, Türkçe uyarılar bölümü, yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

d) Servis amaçlı ithal edilecek madde başvurularında Bakanlıktan (İthalat Genel Müdürlüğü) fiziksel veya elektronik olarak alınacak İthal Lisansı,

e) Üretim amaçlı ithal edilecek madde başvurularında Kapasite Raporu ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvurulur.

(3) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kimyasalların ithalatında OTİM Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

a) OTİM Kontrol Belgesi formu (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kayıtları için gerekli bir nüsha),

b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde tarih ve numarası, malın menşei, GTİP’i, kilogram cinsinden miktarı, toplam değeri, yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

c) Orijinal analiz belgesi ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde proforma fatura tarih ve numarası, madde miktarı, bileşim oranları ve her bir bileşenin saflık değerinin açıkça yazılması ve yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.) ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvurulur.

OTİM Kontrol belgesinin süresi

MADDE 9- (1) 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen kimyasallar için verilen OTİM Kontrol Belgesi, düzenlendiği tarihten takvim yılı sonuna kadar geçerlidir, bu süre değiştirilemez.

(2) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır.

OTİM Kontrol belgesinin iadesi

MADDE 10- (1) OTİM Kontrol Belgesi alan ithalatçılar;

a) OTİM Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde belge kapsamı kimyasalın ithalatının gerçekleştirilememesi halinde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında alınan İthal Lisansının ilgili firmanın yetkililerince onaylanmış bir suretini,

b) OTİM Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde belge kapsamı kimyasalın tamamının veya bir kısmının ithalatının gerçekleşmesi halinde, ihracatçı tarafından verilen faturanın ithalatçı tarafından onaylı bir nüshası, gümrük beyannamesinin usulüne uygun olarak onaylanmış sureti ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında alınan İthal Lisansının ilgili firma yetkililerince onaylanmış bir suretini, OTİM Kontrol Belgesinin geçerlilik süresinin bitmesini müteakip otuz gün içerisinde, talep edilen bilgi ve belgelerle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletmekle yükümlüdürler. Müteakip OTİM Kontrol Belgesi talepleri, yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülmesi halinde değerlendirmeye alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Florlu Sera Gazları İthalat İşlemleri

İthali yasak florlu sera gazları

MADDE 11- (1) Ek-2’de yer alan maddeleri, tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde ithal etmek, laboratuvar amaçlı kullanım için olanlar hariç yasaktır.

İthali kontrole tabi florlu sera gazları

MADDE 12- (1) Ek-2’nin birinci ve beşinci bölümlerinde yer alan maddelerin saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş şekilde dökme halde kap içerisinde ithalatında, bu maddelerin çevrenin korunması yönünden uygunluğu, FARAVET sistemi üzerinden 13 üncü madde kapsamında e-belge olarak düzenlenen Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi ile belgelenir.

(2) Ek-2’de yer alan maddelerin tek kullanımlık basınçlı kap içerisinde laboratuvar amaçlı ithalatında FARAVET’e giriş yapılmaz. Bu maddelerin ithalatında ithalatçı, aşağıdaki belgeler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvurur:

a) Ek-7’de yer alan Kontrol Belgesi (2 adet).

b) Proforma fatura aslı, noter tasdikli tercümesi ve fotokopileri (proforma fatura üzerinde; malın menşei, GTİP kodu, eşyanın kilogram cinsinden miktarı, ihracatçı firma kaşesi ve firma yetkilisinin ıslak imzası yer alır).

c) Analiz sertifikasının aslı, noter tasdikli tercümesi ve fotokopileri (analiz sertifikasının üzerinde; müracaatta kullanılan proforma fatura tarih ve numarası, üretici firma kaşesi ve imza sirkülerinde yer alan yetkili kişinin ıslak imzası yer alır).

ç) Kontrol Belgesi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

(3) Ek-2’de yer alan 3827.69.00.00.12 GTİP’li maddenin ithalatında Kontrol Belgesi aranmaz.

(4) Tek kullanımlık basınçlı kap içerisinde laboratuvar amaçlı ithal edilenler hariç olmak üzere, Ek-2’nin birinci ve beşinci bölümlerinde yer alan maddelerin ithalatı kotaya tabidir. Kota, yıllık ülke kotası kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilir. 

Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi

MADDE 13- (1) Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi, başvuru sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan fatura kapsamı eşyanın ithalatı dışında kullanılamaz.

(2) Hidroflorokarbon Kontrol Belgesinin düzenlenmesi ve kapatılmasına ilişkin usul ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenir.

(3) Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi devredilemez.

(4) Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(5) Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi birden fazla beyanname için kullanılamaz. Birden fazla kimyasalın tek beyannamede yer alması halinde, aynı Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi ile ithalatı mümkündür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gümrük işlemleri

MADDE 14- (1) 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile Ek-2’de yer alan maddelerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, OTİM Kontrol Belgesi veya Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 15- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 16- (1) 31/12/2022 tarihli ve 32060 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231231M4-6-1.pdf linkini tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.