Öne Çıkanlar YÖK A101 24 Mart 2023 Aktüel Ürünler BİM 2 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Yerli Pasaport engellilik derecesi

1 Engelli İşçi Alınacak (Jandarma Genel Komutanlığı)

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı, Jandarma Bakım Komutanlığı (Etimesgut/ANKARA) işyerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla "Teknik Ressam" iş ve meslek kolunda 1 (Bir) engelli işçi alımı yapılacaktır.

1. GENEL ŞARTLAR

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

b. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.

c. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

ç. Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

d. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

e. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

f. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

g. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

ğ. Başvurunun son tarihi itibarıyla, Meslek Yüksekokulların Makine Resim ve Konstrüksiyon ön lisans programından mezun olmak ve ilanda belirtilen diğer özel şartları sağlamak.

h. Başvuru yapacakların; doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk (%40) olduğunu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve

kuruluşlarının engellilik sağlık kurulları tarafından düzenlenen Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu", "Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu" ile belgelemiş olmak.

ı. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1'inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

i. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.

j. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

k. İçişleri Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

2. ÖZEL ŞARTLAR

Teknik Ressam; iş ve meslek koluna ilişkin olarak;

a. Autocad, Solidworks ve MS Office programlarını aktif olarak kullanabilmek,

b. Üç boyutlu ve iki boyutlu teknik resim standartlarına hakim olmak,

c. Üretim ve imalat bilgisi olmak ve imalata teknik resim hazırlayabilecek yetkinliklere sahip olmak,

ç. Geometrik boyutlandırma ve tolerans konusunda bilgi sahibi olmak,

d. Ölçülendirme teknikleri ve standartları konusunda bilgi sahibi olmak şartları aranacak olup, belirtilen hususlar icra edilecek sözlü (uygulamalı) sınavda ölçülecektir.

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 02-08 Temmuz 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.

4. MESLEKİ SÖZLÜ (UYGULAMALI) SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

a. Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen listede kimlik bilgileri bulunan adayların belge kontrolü, 11 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 08-30-17.00 saatleri arasında Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası Jandarma Bakım Komutanlığı Güvercinlik-Etimesgut/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adayların belge kontrol faaliyetine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, belge kontrolü için ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

b. Belge kontrol faaliyetinde, adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu ve mesleki yetkinliğine dair belgeleri kontrol edilecektir.

ç. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte tıpkıçekimlerini (fotokopi) de getirecektir. Adayların getireceği belgeler;

(1) Başvurmuş olduğu açık iş pozisyonunda belirtilen eğitim şartını ispatlayıcı diploma belgesi,

(2) Engelli Sağlık Kurulu Raporu (Engel oranının en az yüzde kırk (%40) ve çalıştırılamayacağı işler kısmının mutlaka dolu olması gerekmektedir.)

(3) Nüfus Cüzdanı aslı (1 adet tıpkıçekimi ile beraber).

(4) Vukuatlı Nüfus Kaydı Örneği (e-Devlet çıktısı geçerli olup, kayıt kabul esnasında geçerlilik tarihinin dolmamış olması ve aile fertlerinin bilgilerini içermesi gerekmektedir).

(5) Adli Sicil Durum Belgesi (e-Devlet çıktısı geçerlidir).

(6) Askerlik Durum Belgesi (Askerlik Şubesi Onaylı veya e-Devlet çıktısı geçerlidir).

(7) Adaylar, e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama sonucunun ekran görüntüsü çıktısını getireceklerdir.

(8) Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır).

(9) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5'nci maddesinde sayılan öncelik hakkına sahip olan adaylar için ilave olarak istenilen belgeler;

a) 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş sözleşmesi feshedilenler için fesih ihbarnamesi (Aslı ve 1 adet tıpkıçekimi).

b) Terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarıları nedeniyle takdire layık görülenlerden asgari Tugay Komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı İçin asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgesi (Aslı ve 1 adet tıpkıçekimi).

c) Öncelik hakkına sahip olduğunu ispatlayıcı diğer belgeler (Aslı ve 1 adet tıpkıçekimi).

(10) 4 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş).

(11) (1 Adet) Plastik kapaklı telli dosya.

d. Belge kontrol süresi içinde (11 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar) belgelerini teslim etmeyen ve ilan şartlarına ait durumlarını belgeleyemeyenlerin, belge kontrolü sonucunda eksik veya hatalı belge getirenlerin ve bu belgelerini belirtilen süre içinde tamamlamayanların başvurusu kabul edilmeyecek, sınava katılacak aday listesine dahil edilmeyecektir.

e. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacaktır.

f. Belge kontrolüne müteakip, ilanda belirtilen şartları taşıyanlar mesleki sözlü (uygulamalı) sınava alınacak olup, "Sınav Giriş Belgesi" imza karşılığı kendilerine verilecektir.

5. MESLEKİ SÖZLÜ (UYGULAMALI) SINAVIN YAPILMASI, SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ VE ATAMA İŞLEMLERİ:

a. Mesleki sözlü (uygulamalı) sınav, 12 Temmuz 2024 Cuma günü saat 08.30-17.00 saatleri arasında icra edilecek olup, sınavlar adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, mesleki sözlü sınav için ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

b. Mesleki sözlü (uygulamalı) sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

c. Mesleki sözlü (uygulamalı sınava girecek tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 60 (atmış) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (60 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

ç. Sınav sonucu Jandarma Genel Komutanlığının resmi internet sitesinde (www.jandarma.gov.tr) ilan edilerek ilgililere duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

d. Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 7 (Yedi) gün içinde adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kuruluna sunulmak üzere Jandarma Bakım Komutanlığına yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri sınav kuruluna ulaştığı tarihten itibaren 10 (On) gün içinde sonuçlandırılarak nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecektir.

e. Yapılacak sınavdan sonra başarılı olan adaydan "işe alınacağı meslek kolunda" yürürlükte bulunan Yönetmeliklere uygun, çalıştırılamayacağı işler kısmı mutlaka dolu ve istihdam amaçlı alınmış engelli sağlık kurulu raporu sunmaları istenecektir. Sınavda başarılı olan aday, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15'inci maddesi uyarınca işyeri hekimi tarafından işe giriş muayenesine tabi tutulacak olup, yapacağı işe uygun olup olmadığı belirlenecektir.

f. Atanmaya hak kazananlardan yerleştirildiği kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen veya belgeleri teslim ettiği halde göreve başlamayanların veya atama şartlarını taşımadığından göreve başlatılmayanların yahut deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.

g. Atama için niteliklere sahip olmayan adaylar ile gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

JANDARMA BAKIM KOMUTANLIĞI

Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası Güvercinlik-Etimesgut/ANKARA 0 (312) 510 6010-0 (312) 510 6023-6024

RESMİ İNTERNET ADRESİ:

Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.