Öne Çıkanlar 2024 Yılı Mayıs Ayı Yay Burcu İş Yorumu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri öğretmen A101 21 Eylül 2023 Aktüel Ürünler

10 Sözleşmeli Personel Alınacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında Mütercim-Tercüman, Büro Personeli, Programcı, Destek Personeli (Temizlik Personeli) pozisyonları için sınavla toplam 10 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Tablo - 1'de yer alan pozisyonlara yapılan başvurular arasında yazılı sınava katılmaya hak kazanan veya sözlü sınava katılmaya hak kazanan veya sözlü sınavda başarılı olan aday sayısının söz konusu pozisyon için ayrılmış kontenjandan daha az olması halinde, söz konusu pozisyon için ayrılmış kontenjan farkı ilgili tabloda yer alan başka bir pozisyona aktarılabilecektir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR (MÜTERCİM - TERCÜMAN)

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Mavi Kart sahibi olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

a) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

b) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

c) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Mavi Kartlı adaylar bu şarttan muaftır.)

ç) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3- 01.01.1979 ve sonrası doğumlu olmak.

4-Yurt içinde ya da yurt dışında eğitim veren ve özel şartlarda belirtilen üniversite bölümlerinden (denkliği resmi makamlarca kabul edilen) en az lisans düzeyinde mezun olmak.

5- Başvurulacak olan pozisyon için özel şartlarda belirtilen koşulları taşıyan son 5 yıl (ilanda belirtilen ilk başvuru tarihinden itibaren) içerisinde YDS'den veya dengi sınavlardan alınmış geçerli bir dil puanına sahip olmak.

6- 2022 yılında düzenlenen KPSS (B) grubundan alınmış özel şartlar bölümünde belirtilen kriterler ile uyumlu bir KPSS puanına sahip olmak.

7- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

8- Adaylar ancak bir pozisyon unvanına başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon unvanına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

9- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir.

B) GENEL ŞARTLAR (BÜRO PERSONELİ, PROGRAMCI, DESTEK PERSONELİ)

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

ç) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2- 01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak.

3- 2022 yılında düzenlenen KPSS (B) grubundan alınmış özel şartlar bölümünde belirtilen kriterler ile uyumlu bir KPSS puanına sahip olmak.

4- Yabancı dil belgesi ibrazının zorunlu olduğu pozisyonlara yapılacak olan başvurularda son 5 yıl (ilanda belirtilen ilk başvuru tarihinden itibaren) içerisinde YDS'den veya dengi sınavlardan alınmış geçerli bir dil puanına sahip olmak.

5- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

6- Adaylar ancak bir pozisyon unvanına başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon unvanına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Adayların başvuru aşamasında beyan etmeleri gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmektedir.

1-Vesikalık Fotoğraf: Başvuran adaya ait olmak üzere son 6 ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafın sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

2-Özgeçmiş: Adayların kendi el yazıları ile kompozisyon şeklinde hazırlamış oldukları özgeçmişlerini sisteme jpg veya pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir. İlgili dokümanın, Türkçe olarak iki sayfayı aşmayacak şekilde hazırlamaları beklenmektedir.

3-Diploma/Mezuniyet Belgesi: Adayların Öğrenim bilgileri lisans ve ön lisans mezunları için başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilmektedir. Mezuniyet bilgileri sisteme yansımayan veya gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgesi gibi güncel dokümanları sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eğitimlerini yurt dışında tamamlayan adayların diploma/mezuniyet belgelerinin onaylı suretlerini jpg veya pdf formatında sisteme yüklemeleri beklenmektedir.

4-Denklik Belgesi: Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların denklik belgelerini jpg veya pdf formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

5-KPSS Belgesi: 2022 yılında düzenlenen KPSS (B) grubundan alınmış ve başvurulan pozisyonun özel şartlarına uygun nitelikteki bir puan bilgisinin sistemde yer alması gerekmektedir. İlgili puan bilgisi sistemden otomatik olarak getirilmektedir.

6-Yabancı Dil Belgesi: Yabancı dil belgesi ibrazının zorunlu olduğu pozisyonlara yapılacak olan başvurularda adayların geçerli bir dil belgesi beyanında bulunmaları beklenmektedir. YDS dışında farklı bir sınavdan dil belgesi ibraz edecek olan adayların, başvurulan pozisyonun dil gereklilikleri ile uyumlu olmak koşulu ile YDS dengi sınavlardan (ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri Dokümanı'nda belirtilen sınavlar) alınmış eşdeğer bir yabancı dil puanı belgesini sisteme yüklemeleri beklenmektedir. Gerçekleştirilecek olan başvuru işlemlerinde belirtilen hususlar dışında beyan edilen dil belgeleri (YÖKDİL vb.) kabul edilmeyecektir.

7-Mesleki Tecrübe Belgesi: Büro personeli pozisyonuna başvuruda bulunacak olan adayların, özel şartlar bölümünde belirtilen mesleki deneyime sahip olduklarını gösteren iş yeri onaylı çalışma belgelerini sisteme jpg veya pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir. Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. İbraz edilecek olan belgede adayın adı soyadı, TCKN, çalıştığı kurum, görev aldığı birim, işe başlama/ayrılma tarihi, unvanı, görev tanımı gibi hususlara açıkça yer verilmesi gerekmektedir. Hazırlanan belgenin bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılması gerekmektedir.

8-Barkodlu SGK Hizmet Dökümü: Mesleki tecrübe şartının arandığı pozisyonlara yapılacak olan başvurularda adayların Barkodlu SGK Hizmet Dökümü Belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. İlgili belge E-Devlet üzerinden temin edilebilmektedir.

9-Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi: Başvuru sahiplerinin ikametgahlarını belgelemek amacıyla, yerleşim yerini doğrulayan güncel bir belgenin sisteme jpg veya pdf formatında yüklenmesi gerekmektedir. E-Devlet üzerinden ilgili belge temin edilebilmektedir.

10-Adli Sicil Belgesi: Adayların adli sicil kayıtlarının sistemde kayıtlı olması gerekmektedir. İlgili sicil kaydı bilgileri başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilmektedir.

11-Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin sistemde kayıtlı olması gerekmektedir. E-Devlet üzerinden ilgili belge temin edilebilmektedir.

12-Sağlık Beyanı: Başvuruda bulunan tüm adayların görevlerini sürekli yapmalarına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi veya engellerinin bulunmadığına dair yazılı beyanlarını sisteme jpg veya pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.

13-Diğer Belgeler: Programcı pozisyonuna yapılacak olan başvurularda; Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili olmayan bölümlerinden mezun olanlar için bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını gösterir belge veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın kopyası, .NET/C#/ASP.NET sertifikasına sahip adayların ise sertifika belgesini sisteme jpg veya pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ

1- Başvurular, E-Devlet (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden çevrim içi yapılacaktır. Elden veya posta yoluyla gerçekleştirilen başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Adayların Kariyer Kapısı üzerinden alım ilanına başvurabilmeleri için E-Devlet kullanıcı kayıtlarının bulunması gerekmektedir.

3- Sınav başvuruları 16 Şubat 2024 Cuma saat 09.00'da başlayıp, 26 Şubat 2024 Pazartesi günü Türkiye saati ile 18.00'de sona erecektir.

4- Başvuru evrakı eksik adayların başvurusu kabul edilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise başvuru süresinin bitimine kadar başvurularını yenilemek zorundadırlar.

5- Adaylar, ilanda yer alan puan türlerinden iki veya daha fazlasına sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

6- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma denkliğini gösteren belgeleri başvuru sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

7- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

8- Başkanlık zorunlu hallerde başvuru/sınav takviminde ve ilan detaylarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Başvurular sadece, adayların başvurusunda ibraz ettikleri bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken ibraz ettikleri bilgi ve evrakın doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Başvuruda beyan edilmemiş olan hiçbir bilgi veya belge değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Değerlendirme neticesinde başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları reddedilecektir.

3- Başvuru süreci başta olmak üzere alım sürecinin tamamında aday adına bilgi talebinde bulunan 3. şahıslara hiçbir suretle bilgi aktarımında bulunulmayacaktır.

4- İlanda her bir pozisyon için belirtilen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) yazılı ve/veya sözlü sınava davet edilecektir. Başvurulan pozisyonlar için KPSS puanına göre en yüksekten başlanarak sıralama listesi oluşturulacaktır.

5- Başvuru inceleme sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar ile telefon veya benzeri kanallar üzerinden adaylar veya adaylar adına yakınları tarafından yapılan itirazlar herhangi bir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Sınav tarihi, saati ve yeri Başkanlığın internet sitesinden (www.ytb.gov.tr) ayrıca duyurulacak olup adaylara yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

1- Yapılacak olan değerlendirmeler neticesinde başvurulan pozisyon için sıralamaya giren adaylar Başkanlığımız tarafından düzenlenecek olan yazılı ve/veya sözlü sınava davet edilecektir. Adayların almış oldukları puana göre merkezi bir atama işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

2- Büro Personeli, Destek Personeli pozisyonları için sadece sözlü sınav; Mütercim-Tercüman ile Programcı pozisyonları için ise yazılı ve sözlü sınav uygulanacaktır.

3- Sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

4- Sözlü sınavda adaylar sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından aşağıda yer alan beş konu başlığı üzerinden değerlendirilecektir.

a) Pozisyona ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan),

ç) Özgüveni, ifade yeteneği ve inandırıcılığı (10 puan)

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

5- Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilecektir.

6- Mütercim - Tercüman ve Programcı görev pozisyonları yapılacak olan yazılı sınav Tablo-3'de yer alan konu başlıkları üzerinden gerçekleştirilecektir. Adayların vermiş oldukları cevaplar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

1- Sınav sonuçlarına Başkanlığın internet sitesinden yapılacak duyuru ile başvuru sistemi üzerinden erişilebilecek olup, adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

2- Sadece sözlü sınav yapılacak pozisyonlar için, sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanacak ve her bir pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenecektir. Sözlü sınav puanı eşit olan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacaktır.

3- Yazılı ve sözlü sınav yapılacak pozisyonlar için, yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az 70 puan alan tüm adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınavda ise 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır. Her bir pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenecektir. Sözlü sınav puanı eşit olan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacaktır.

4- Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

5- Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar ile telefon veya benzeri kanallar üzerinden adaylar veya adaylar adına yakınları tarafından yapılan itirazlar herhangi bir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Oğuzlar Mah. Mevlana Bul. No:145, 06520 Balgat/Ankara/Türkiye

E-posta : [email protected]

İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr

Telefon : +90 312 218 42 40

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.