Öne Çıkanlar BİM 9 Nisan 2024 Aktüel Ürünler 2024 Yılı DGUY Sınavı Soru ve Cevapları Yapay Zeka Dersi Türk Ticaret Kanunu Ercan AKSU

10 Sözleşmeli Personel Alınacak (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı)

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında azami 10 alan uzmanı alınacaktır.

İlgili pozisyonlara göre alınacak personel sayısı Tablo-1'de belirtilmiştir. Bir pozisyona yapılan başvurular arasında yazılı sınava katılmaya hak kazanan veya sözlü sınava katılmaya hak kazanan veya sözlü sınavda başarılı olan aday sayısının söz konusu pozisyon için ayrılmış kontenjandan daha az olması halinde, söz konusu pozisyon için ayrılmış kontenjan farkı başka bir pozisyona aktarılabilir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Mavi Kart sahibi veya yabancı uyruklu olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

a) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

c) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Mavi Kartlı veya yabancı uyruklu adaylar bu şarttan muaftır.).

ç) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3- Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

4- 01.01.1979 ve sonrası doğumlu olmak.

5- Başvuru yapılacak pozisyon için Tablo-1'in "Aranan Özel Nitelikler" başlığında belirtilen niteliklere sahip olmak.

6- Başvuru yapılacak pozisyon için Tablo-1'de belirtilen yabancı dillerden birinden;

a) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS) en az (B) düzeyinde puan almak ya da buna denk kabul edilen yabancı dil bilgisine sahip olmak (YDS denkliğinde, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan güncel tarihli "Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı" baz alınacaktır. Yabancı dil belgesinin geçerlilik süresi 5 yıl olup, sürelerin hesaplanmasında bu ilan kapsamındaki ilk başvuru tarihi esas alınacaktır.) veya

b) İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülkede, ilgili dilde eğitim veren eğitim kurumlarından lisans veya doktora diploması almış olmak veya

c) YDS denkliği bulunmayan veya YDS'de yer almayan diller için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak.

7- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 1. maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- T.C. kimlik numarası / Mavi Kart numarası / yabancı kimlik kartı numarası.

2- Diploma/mezuniyet belgesinin kopyası (e-Devlet'ten alınabilir).

3- Yabancı dil belgesi (Bu ilanın "Sınava Başvuru Şartları" bölümünün 6. maddesinde belirtilen yabancı dil şartını sağladığını gösterir belge).

4- Nüfus kayıt örneği belgesi (e-Devlet'ten alınabilir).*

5- Yerleşim yeri (ikametgah) belgesi (e-Devlet'ten alınabilir).*

6- Adli sicil belgesi (e-Devlet'ten alınabilir).*

7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet'ten alınabilir).*

8- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

9- Lisansüstü eğitim diploması (varsa).

10- Mesleki tecrübe belgesi (Tablo-1'in "Aranan Özel Nitelikler" başlığında yer alan tecrübe şartlarına ilişkin kanıtlayıcı belgeler):

a) Yurt içinde çalışma tecrübesi olan adaylar için e-Devletten alınan barkotlu SGK Hizmet Dökümü Belgesi ile iş yerinden alınan onaylı çalışma belgesi,

b) Yurt dışında çalışma tecrübesi olan adaylar için görev yapılan; iş yeri, STK, dernek, vakıf, enstitü, kurum veya kuruluştan alınan unvan, göreve başlama ve ayrılış tarihi bilgilerini içeren onaylı çalışma belgesi.

11- Kompozisyon şeklinde el yazısıyla yazılmış detaylı özgeçmiş.

Başvuru sırasında, yabancı dilde hazırlanmış olan belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş nüshalarının da sunulması gerekmektedir.

* e-Devlet girişi olmayan adaylardan istenmez.

BAŞVURU ŞEKLİ

1- Adaylar başvurularını, Başkanlığın internet sitesindeki başvuru linki aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapacakları başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. e-Devlet girişi olmayan adayların öncelikle başvuru sisteminde hesap oluşturmaları gerekmektedir.

2- Sınav başvuruları 14/11/2023 saat 09.00'da başlayıp 18/12/2023 saat 18.00'de sona erecektir.

3- Bu ilanda belirtilen tarih ve saatler, Türkiye Cumhuriyeti'nin yer aldığı saat dilimine göre belirlenmiştir.

4- Adayların başvurularını, başvuru sistemi üzerinden hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayarak elektronik ortamda iletmeleri gerekmektedir. Başvuru işlemini tamamlamayan adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adayların ise başvuru süresinin bitimine kadar başvurularını geri çekerek yeni başvuru yapmaları gerekmektedir.

5- Adaylar en fazla bir pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

6- Adayların mezuniyet bilgileri başvuru sisteminde Yükseköğretim Kurumu'ndan (YÖK) otomatik olarak sorgulanabilmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya YÖK'ten mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların onaylı diploma örneğini veya e-Devlet'ten temin edilen mezuniyet belgelerini PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

7- Varsa yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili bölümlere denkliği olan adayların denklik belgelerini PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

8- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

9- T.C. vatandaşı erkek adayların E-Devlet'ten indirecekleri askerlik durum belgelerini PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

10- Adayların başvuru aşamasında son altı ay içerisinde çektirilmiş vesikalık fotoğrafını JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARIN İNCELENMESİ

1- Başvurular, adayların başvuru süresi içerisinde başvuru sistemine yükledikleri bilgi ve belgeler üzerinden incelenecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken bilgilerinin ve sisteme yükledikleri evrakın doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir.

2- Başvuru şartlarını taşıdığı değerlendirilen tüm adaylar sınava davet edilecek olup, gerekli şartları taşımayan başvurular reddedilecektir.

3- Başvuru inceleme sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

4- Sınavın tarihi, saati ve yeri Başkanlığın internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

1- Sınav; yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Yazılı Sınav

a) Alan Uzmanı-1 ve Alan Uzmanı-2 pozisyonları için yazılı sınav, bu pozisyonlar için Tablo-1'de belirtilen alanlarda adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm üretebilme ve fikir geliştirebilme yeteneğini ölçecek kompozisyon ile yabancı dil yeterliliklerini ölçmeye yönelik çeviri ve/veya kompozisyon sorularından oluşur.

b) Alan Uzmanı-3 pozisyonu için yazılı sınav, bu pozisyon için Tablo-1'de belirtilen alanlarda adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm üretebilme ve fikir geliştirebilme yeteneğini ölçecek kompozisyon ile aranan nitelik alanı ve Başkanlığın görev alanlarıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

c) Bahse konu yazılı sınav konuları öncelikli olmakla beraber Başkanlık açısından tahdidi değildir.

ç) Yazılı sınavda geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. Her bir kontenjan grubu için, yazılı sınav sonucunda 70 veya üzeri puana ulaşan adaylar en yüksek puanlı adaydan başlanarak sıralanır. Bu sıralama neticesinde, ilanda her bir pozisyon için belirtilen kontenjan sayısının 4 katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava davet edilir.

Sözlü Sınav

d) Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip adaylara duyurulacak tarih ve yerde gerçekleştirilecek olan sözlü sınav, adayların, bu ilanın "Yazılı Sınav" başlıklı bölümünde belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi (30 puan), bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (15 puan), liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (15 puan), özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan), genel yetenek ve genel kültürü (15 puan), bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), yönlerinden değerlendirilerek puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda geçer not 100 puan üzerinden 70'tir.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

1- Sınav sonuçlarına Başkanlığın internet sitesinden yapılacak duyuru ile başvuru sistemi üzerinden erişilebilecek olup, adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

2- Nihai başarı sıralaması, her bir adayın sözlü sınav puanlarına göre belirlenir. Adaylar, sözlü sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve kontenjan kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek aday belirlenir. Sözlü sınav notlarının eşitliği durumunda, yazılı sınav puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

3- Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

4- Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

5- Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Oğuzlar Mah. Mevlana Bul. No:145, 06520 Balgat-Çankaya/Ankara

E-posta : [email protected]

İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr

Telefon : 0312 218 42 40

İlana https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2023/11/20231114-4-13.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.