Öne Çıkanlar öğretmen BİM 21 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Köy ve Mahalle Muhtarları Murat Kurum Emeklilere 1500 TL Bayram İkramiyesi Kanun Teklifi

15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak (YSK)

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nm ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 15 (on beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

T) BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dı şında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, 3 (üç) katını geçmeyecekler için en az 5 (beş) yıl ve 4 (dört) katını geçmeyecekler için en az 7 (yedi) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun'a tabi kadrolu veya aynı Kanun' un 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Askerlik durumu bakımından: askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağma gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya muaf veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,

f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

Tablo: Sözleşmeli Bilişim Personeli Pozisyonları

B. ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır

A GRUBU:

1. Kıdemli Java Yazılım Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) En az 3.000 (üç bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kuramlarda alt yüklenici firma personeli olarak en az 7 (yedi) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Java programlama diline hakim olmak,

e) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,

ç) RDBMS-İlişkisel veritabanı (Oracle, MsSQL, MySQL PostgreSQL, DB2 vb.) sistemleri üzerinde çalışan ve J2EE platformunu kullanarak uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,

d) OOP, SOLID prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları (Design Pattem) hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve bu standartların uygulanması konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Spring Framework (Spring Boot, Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ile kurumsal proje geliştirme deneyimine sahip olmak,

ğ) ORM Teknolojileri (Hibemate, JPA) hakkında deneyim sahibi olmak,

lı) Raporlama araçları (Style Report, Jasper Report) konusunda bilgi sahibi olmak,

ı) Web Service teknolojileri (SOAP, REST, http, JAX-RS, JAX-WS, JSON, XML) konusunda deneyim sahibi olmak,

i) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, JavaScript, HTML5, XHTML, java script kütüphanelerinden ez az biri (React, Vue, Angular) gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

j) Versiyon kontrol sistemlerifGİT, SVN, CVS) hakkında deneyim sahibi olmak,

k) CI-CD Süreçleri hakkında deneyim sahibi olmak,

1) DevOps süreçleri ve Proje bağımlılık yönetim aracı (Maven, Gradle) konusunda deneyim sahibi olmak,

m) Microservice mimari konusunda deneyim sahibi olmak,

n) İş Süreci Takibi yazılımı (Redmine, Jira, Confluence, WebCollab, vb.) kullanma konusunda deneyim sahibi olmak,

o) Java tabanlı (Weblogic, Tonıcat, Glassfısh, Wildfly vb.) uygulama sunucularının yönetimi hakkında deneyim sahibi olmak,

ö) UML veya BPMN modelleme konusunda bilgi sahibi olmak,

p) Çevik (Agile) yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

r) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak, stored procedure veya fiınction hakkında bilgi sahibi olmak,

s) JUnit framevvork'ü, Test teknik ve metodolojileri konusunda deneyim sahibi olmak, ş)Konteyner mimarileri, docker, kubemetes konularında bilgi sahibi olmak,

t) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), tüm metin arama (Full-text search) konularında bilgi sahibi olmak,

u) Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri(OAuth2, JWT, Single Sign-On, Elektronik İmza, Mobil imza) hakkında bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

a) lava SE, Java EE veya Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika sahibi olmak,

b) Redis, ElasticSearch, RabbitMQ, Apache Kalka gibi servis ve uygulamalarda deneyimli olmak,

c) Java Swing deneyimine sahip olmak,

ç) COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında deneyim sahibi olmak, d) Ehcache, Memcached gibi önbellek teknoloj ileri hakkında deneyim sahibi olmak.

e) Soııatype nexus, Jenkins hakkında deneyim sahibi olmak,

2. Sistem (Unix) Uzmanı Talanı Lideri (Konteyner Tabanlı Sanallaştırma Uzmanı) (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Eıı az 10.000 (on bin) kullanıcılı büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Sanallaştırma sistem yöneticisi (admın) veya Linux işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (adinin) olarak toplamda veya herhangi birisi için en az 7(yedi) yıllık tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,

b) Sunucu, Sanallaştırma, Yedekleme, Depolama, SAN ve VSAN konularında arıza ve performans problemlerini tespit edebilecek ve çözüm üretebilecek deneyim sahibi olmak,

e) VMware Certifıed Professional DCV sertifikası veya üzeri sertifikaya sahip olduğunu belgelemek,

ç) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Internet Information Services (11S), Certification Authorıty konfıgürasyon ve sorun çözümleme konularında kurulum, yapılandırma ve yönetim deneyimine sahip olmak,

d) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016, 2019) bakım izleme ve yapılandırma konulannda deneyim sahibi olmak,

e) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda deneyim sahibi olmak,

f) Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde (Oracle Enterprise Linux, Süse Linux, CentOS) kurulumu, optımizasyonu, yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kurtarma, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında deneyim sahibi olmak.

g) Windows (7, 8, 10) ve açık kaynak (Pardus ve diğer Linux işletim Sistemleri) işletim sistemi kurulumu, imajlarının hazırlanması ve dağıtımı konularında, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında deneyim sahibi olmak,

ğ) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, ethemet, hba, raid vb.) hakkında deneyim sahibi olmak,

h) Failover, cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında deneyim sahibi olmak,

ı) Sunucu, Sanallaştırma, Yedekleme, Depolama, SAN ve VSAN konularında arıza ve performans problemlerini tespit edebilecek ve çözüm üretebilecek deneyim sahibi olmak,

i) Microsoft VMware veya Hyper-V sanallaştırma platformu kurulumu, yapılandırması, yönetimi ve sorun çözümlemeleri konusunda deneyime sahip olmak,

j) Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma sistemlerinde (Linux ve Microsoft Windows Server) ve yönetimi konusunda deneyime sahip olmak,

k) İstemci Yönetimi (Endpoint Configuration Manager), GPO (Grup Politikaları Oluşturma) hakkında deneyim sahibi olmak,

1) Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfıgürasyon ve sorun giderme konularında deneyime sahip olmak,

m) Perl, Python, Shell veya Bash Scripting dillerinin en az birinde deneyime sahip olmak, n) Veri depolama sistemleri (EMC, IBM, Netapp, Dell, Hitachi, Fujitsu) ürünlerinden en az birinde ve SAN (Storage Area Network) anahtarlar konusunda, kurulum, konfıgürasyon, bakım ve yönetiminde deneyime sahip olmak,

o) tş sürekliliği sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

ö) Sızma ve stres testleri, şifreleme, fırewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

p) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (İTİL) hakkında bilgi sahibi olmak,

r) Firewall (Güvenlik Duvarı), TPS, TDS, içerik Filtreleme ve Load Balancer (Yük Dengeleme) teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

s) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisler hakkında deneyime sahip olmak, ş) Konteynerlar ve konteyner orkestrasyonu konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Microsoft Certifıed Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certifıed Solutions Expert (MCSE), VMware Certifıed Professional (VCP) sertifikalarından en az birisine sahip olmak,

b) Linux Foundation Certifıed System Administrator (LFCS), Linux Foundation Certifıed Engineer (LFCE), Red Hat Certifıed System Administrator (RHCSA), Red Hat Certifıed Engineer (RHCE) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

c) Açık kaynak e-posta sistemleri (tercihen Zimbra) ve e-posta protokolleri (SMTP, IMAP, POP3, SPF, DK1M, DMARC) hakkında deneyim sahibi olmak.

d) Decker, Kubernetes (Vanilla) konusunda detaylı bilgi sahibi olmak,

B GRUBU:

1. Kıdemli Java Yazılım Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) En az 3.000 (üç bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda alt yüklenici firmada bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Java programlama diline hakim olmak,

c) Kurumsal Web tabanlı uygulama geliştirme konularında deneyim sahibi olmak,

ç) RDBMS-İlışkisel veritabanı (Oracle, MsSQL, MySQL, PostgreSÇL, DB2, Mongo vb.) sistemleri üzerinde çalışan ve J2EE platformunu kullanarak uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,

d) OOP, SOLID Prensipler, veri yapılan, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve tasarım kalıplan (Design Pattem) hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartlan ve bu standartların uygulanması konusunda deneyim sahibi olmak,

g) Spring Framework (Spring Boot, Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ile kurumsal proje geliştirme deneyimine sahip olmak,

ğ) ORM Teknolojileri (Hibemate, JPA) hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Raporlama araçları (Style Report, Jasper Report) konusunda bilgi sahibi olmak,

ı) Web Service teknolojileri (SOAP, REST, http, JAK-RS, JAX-WS, JSON, XML) konusunda deneyim sahibi olmak,

i) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, JavaScript, HTML5, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

i) Versiyon kontrol sistemleri (GİT, SVN, CVS vb.) hakkında deneyim sahibi olmak,

k) CI-CD Süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

I) DevOps ve Proje bağımlılık yönetim aracı (Maven, Gradle vb.) konusunda deneyim sahibi olmak,

m)Docker hakkında bilgi sahibi olmak,

n) Microservice mimari konusunda deneyim sahibi olmak,

o) İş Süreci Takibi yazılımı (Redmine, Jira, Confluence, WebCollab, vb.) kullanma konusunda deneyim sahibi olmak,

ö) Java tabanlı (Weblogic, Tomcat, Glassfish, Wildfly) uygulama sunucularının yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

p) UML veya BPMN modelleme dilleri hakkında bilgi sahibi olmak,

r) Çevik (Agile) yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

s) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak, stored procedure ve fiınction hakkında deneyim sahibi olmak,

ş) JUııit framervork'ü, Test teknik ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

a) Java SE, Java EE veya Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika sahibi olmak,

b) Java Script Kütüphaneleri (React, Vue veya Anğalar) hakkında deneyim sahibi olmak, c) Redis, ElasticSearch, RabbitMQ, Kafka gibi servis ve uygulamalarda deneyimli olmak,

ç) Java Swing deneyimine sahip olmak,

2. Kıdemli DevOps Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) En az 3.000 (üç bin) kullanıcılı büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az 2 (iki) yıl DevOps uzmanı olmak üzere, en az 5 (beş) yıllık deneyime sahip olduğunu belgelemek,

b) Yazdım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

c) İş Süreci Takibi yazılımı (IBM Jazz, Redmine, Jira, Conflııence, WebCollab, vb.) kullanma konusunda deneyim sahibi olmak,

ç) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), tüm metin arama (Full-text search) konularında bilgi sahibi olmak,

d) Versiyon kontrol sistemleri (GİT, SVN, CVS) hakkında deneyim sahibi olmak,

e) Microservice mimari hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Cl/CD süreçleri ve araçlarında (Jenkins, Git, SonarQube, vb.) bilgi ve deneyim sahibi olduğunu belgelemek ve DevOps toolTarının birbiri ile entegrasyonu konusunda deneyim sahibi olmak,

g) DevOps ve Proje bağımlılık yönetim aracı (Maven, Gradle vb.) konusunda deneyim sahibi olmak,

ğ) Otomatikleştirilmiş yapılar dahil olmak üzere CI/CD metodolojilerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda deneyim sahibi olduğunu belgelemek,

h) Konteyner orkestrasyon çözümleri (Docker Swarm, Kubemetes) konusunda deneyim sahibi olmak,

ı) Zuul Gateway, Redis, Eureka, Zipkin, Spring Admin Servet konularında bilgi sahibi olmak,

i) Linux işletim sistemi (CentOS, Ubuntu, RedHat, Oracle Enterprise Linux vb.) hakkında deneyim sahibi olduğunu belgelemek,

j) Uygulama sunucuları (Weblogic, Tomcat, Wildfly, Glassfish vb.) konusunda bilgi sahibi olduğunu belgelemek,

k) Load Balancer (HAProxy, Nginx ) araçları hakkında deneyim sahibi olmak,

1) Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın ve dokümantasyon yapmaya istekli olmak,

m) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

3. Kıdemli PostgreSQL Veritabanı Takım Lideri (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) En az 1.000 (bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kuramlarda alt yüklenici firma personeli olarak en 5 (beş) yıl veritabanı uzmam/yöneticisi olarak çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında deneyim sahibi olmak,

c) PostgreSQL veritabanı yöneticisi olarak en az 2 (iki) yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu belgelemek,

ç) PostgreSQL veritabanı yönetimi, kurulumu, konfigürasyonu, yama ve versiyon yükseltme, bakımı, yedekleme ve yeniden yükleme (PgBackrest, Barınan vb.), sorun giderme konularında en az 2 (iki) yıllık deneyimli olmak ve belgelemek,

d) PostgreSQL high availıbılity, faılover cluster ve replication teknolojilerde deneyim sahibi olmak,

e) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

f) PostgreSQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarını (ETL) süreçlerine ve araçlarına konusunda deneyim sahibi olmak,

g) PostgreSQL veritabanı ile stored procedure bazlı veri modelleri geliştirmede deneyim sahibi olmak,

ğ) İleri seviyede PL/pgSQL bilgisine sahip olmak,

h) Linux, Unix platformlarında deneyim sahibi olmak,

ı) PostgreSQL veritabanına göre veritabanı oluşturma, kullanıcı rolleri ve kullanıcılar tanımlama, yetkiler tanımlama, veritabanı tabloları ve kolonları oluşturma, tablolar için ana anahtar ve yabancı anahtar tanımlama, tablolar arasında ilişkiler kurma, tablo birleştirme, view ve trıger oluşturma, veri girişi, veri silme, veri güncelleme, veri sorgulama gibi temel veritabanı yönetimi konularında en az 2 (iki) yıllık iş tecrübesine sahibi olmak,

i) PostgreSQL veritabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde audit ayarlarını düzenleme konularında en az 2 (iki) yıllık iş tecrübesine sahibi olmak, j) Yazılım geliştirme ekiplerinin ihtiyaçlarına göre veritabanı şema değişikliklerini yapma konusunda konularında deneyim sahibi olmak.

Tercihen;

a) PostgreSQL 12/13/14/15 Associate/Professınal Certification sertifikasyonlann en az birine sahip olmak

b) PostgreSQL Sistem Yönetici Eğitim , PostgreSQL İleri Sistem Yönetici Eğitim konularında eğitimlerden birine katıldığını belgelemek

4. Kıdemli Network (Ağ) Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) En az 5.000 (beşbin) aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, DDOS, Zero day exploit, VPN, DLP, EDR ve 1DS/IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Sistem Güvenliği konusunda sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek.

b ) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), MPLS teknolojileri, dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802. IX ağ teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

c) NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşun en az 1.000 kullanıcılı IEEE 802. lx uygulamasını yapmış ve/veya projede aktif olarak yer almış olduğunu belgelemek,

ç) DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, DMVPN, İPSec, Cisco VSS-VPC/HP IRF konularında deneyim sahibi olmak,

d) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu takip edebilen ağ yönetim yazılımlarını kullanmış olmak,

e) Spine anahtar, Leaf anahtar, Manegement anahtar, Stack anahtar, Ana omurga anahtarı, kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, W AN Router konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak

f) Kablosuz ağ teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, kurulum ve işletim yapmış olmak

g) Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

ğ) Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden VmWare, Nutanix veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda deneyim sahibi olmak,

h) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM Yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

ı) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri İDS/TPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

i) Yönlendiriciler, Erişim Noktası (access point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında deneyim sahibi olmak,

j) Yazılım güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Kod analizi konusunda bilgi sahibi olmak,

1) Veritabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Sızma (penetration) ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında deneyim sahibi olmak,

n) Zafiyet testi araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan, Corelmpact, Fortify, Checkmarx, vb.) en az biri hakkında deneyim sahibi olmak,

o) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4-IPV6, Geniş Alan Ag (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL/TLS, IEEE 802. lx ağ teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

ö) RADIUS, NAC (Nehvork Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında deneyim sahibi olmak,

p) Unix, Linux, FreeBSD/OpenBSD ve Windows işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

r) Ağların performansını izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapmak ve iyileştirmeye yönelik deneyim sahibi olmak,

s) E-Posta sistemleri güvenliği konusunda deneyim sahibi olmak,

ş) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

t) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) yönetim ve dokümantasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

a) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı eğitimi sertifikasına sahip olmak,

b) PCNA (Palo Alto Networks Certified Security Administrator) sertifikasına sahip olmak ve belgelemek,

c) Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Data Çenter, CCNP Routing and Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud sertifikalarından en az birine sahip olmak ve belgelemek,

ç) CEH, GPEN, OSCP, CISSP, CSSLP sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak.

d) H3C hakkında deneyim ve Cisco, Huawei, HP Comware Switchleri hakkında bilgi sahibi olmak,

C GRUBU:

1. Java Yazılım Uzmanı (2 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) En az 1.000 (bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda alt yüklenici firmada yazılım geliştiricisi, yöneticisi veya uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Java programlama diline hakim olmak,

c) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,

ç) RDBMS-Tlişkisel veritabanı (Oracle, MsSQL, MySQL PostgreSQL DB2, Mongo vb.) sistemleri üzerinde çalışan ve J2EE platformunu kullanarak uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,

d) OOP (Nesne Yönelimli Programlama), veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve bu standartların uygulanması konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Spring Fraine work(Spring Boot, Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ile kurumsal proje geliştirme deneyimine sahip olmak,

ğ) ORM Teknolojileri (Hibemate, JPA) hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Raporlama araçları (Style Report, Jasper Report vb.) konusunda bilgi sahibi olmak, ı) Web Service teknolojileri (SOAP, REST, http, JAX-RS, JAX-WS, JSON, XML) konusunda deneyim sahibi olmak.

i) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, JavaScript, HTML5, XHTML gibi Web teknolojileri konusunda deneyimli olmak,

j) Versiyon kontrol sistemleri (GİT, SVN, CVS) hakkında deneyim sahibi olmak,

k) Proje bağımlılık yönetim aracı (Maven, Gradle) konusunda deneyimli olmak,

1) İş Süreci Takibi yazılımı (Redmine, Jira, Confluence, WebCollab vb.) kullanma konusunda bilgi sahibi olmak,

m) Java tabanlı (Weblogic, Tomcat, Glassfısh, Wildfly vb.) uygulama sunucularının yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

n) Çevik (Agile) yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

o) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

ö) Unıt test, Test teknik ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

a) Java SE, Java EE veya Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika sahibi olmak,

b) Java Script Kütüphaneleri(React, Vue, Angular) hakkında deneyim sahibi olmak,

c) SOLTD prensipler ve tasarım kalıplan(Design Pattem) hakkında bilgi sahibi olmak,

ç) Microservice Mimari hakkında deneyim sahibi olmak,

d) CT-CD Süreçleri hakkında deneyim sahibi olmak,

e) Redis, ElasticSearch, RabbitMQ, Kafka gibi servis ve uygulamalarda deneyim sahibi olmak,

f) Java Swing deneyimine sahip olmak,

2. Yazılım Test Uzmanı (2 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) En az 1.000 (bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda alt yüklenici firmada en az 2 (iki) yılı test personeli olmak üzere, yazılım geliştiricisi, yöneticisi veya uzmanı olarak en az 3(üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Programlama konusunda en az orta düzeyde deneyim sahibi olmak,

c) Orta düzeyde SQL deneyimine sahibi olmak,

ç) Test tekniklen ve metodolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

d) Sorun tespit ve problem çözme yeteneğine sahip olmak,

e) Ara yüz, performans, regresyon ve yük testi konularında deneyim sahibi olmak,

f) SOAP Ul, RPA veya Postman kullanımı konusunda deneyim sahibi olmak,

g) JMeter, Octopus vb. araçlardan en az birinde deneyim sahibi olmak,

ğ) Takım çalışması için Redmine, IBM Jazz, JIRA vb. araçlardan en az biri hakkında deneyim sahibi olmak,

h) Yazılım geliştirme, yaşam döngüsü ve BT destek süreçlerine hakim olmak,

ı) Çözüm ve Veri Mimarisi konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Devops süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

j) MS Office, Visio, MS Project araçlarını kullanabilmek,

k) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında deneyim sahibi olmak,

1) Arayüz tasarımı ve kullanıcı deneyimleri hakkında deneyim sahibi olmak, m)Web servis ve entegrasyonlar konularında deneyim sahibi olmak,

n) Versiyon kontrol sistemleri (GİT, SVN, CVS) hakkında deneyim sahibi olmak

Tercihen;

a) Tercihen ISTQB Certified Tester Foundation Level sertifikasına sahip olmak,

b) Tercihen test otomasyon araçları (Selenium, Appiıım vb.) hakkında deneyim sahibi olmak.

3. Yazılım Önyüz (Front-End) Uzmanı (2 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) En az l.OOO(bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kuramlarda alt yüklenici firmada en az 2 (iki) yılı Önyüz (Front-End) olmak konularında çalışmış olmak üzere, yazılım geliştiricisi, yöneticisi veya uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemcilerinden en az birisini kullanmış olmak, e) Öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilen ve Bootstrap, Material, Zurb Fundation vb. Responsive Front-End Framework'leri konusunda deneyim sahibi olmak,

d) Cross-Browser uyumluluğu ve arayüz geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,

e) TFS, GİT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olduğunu belgelemek,

f) JSON, AJAX, SAOP ve RESTfull web servisleri konusunda deneyim sahibi olmak,

g) Figma, Sketch, Adobe Creative Cloud , Adobe XD, Anime Studio, Illustrator, InDesign ve Photoshop programlarının en az bir tanesini iyi derecede kullanabilme deneyimine sahip olduğunu belgelemek,

h) Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda deneyim sahibi olmak,

i) Tasarım dengesi, tasanın bütünlüğü, tipografı, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensiplerinde bilgi sahibi olmak,

j) Güncel web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilmek için Bootstrap CSS frameworkünü iyi derecede kullanabilmek ve Foundation, Seınantic UT gibi CSS frametvorkleri hakkında deneyim sahibi olmak,

k) HTML5 , CSS3 , UT/UX , JavaScript, jQuery ve Ajax gibi kütüphaneler ve yöntemlerde deneyim sahibi olmak,

1) AngularJS, ReactJS, NodeJs, Webpack, VueJs gibi teknolojiler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olduğunu belgelemek,

m) Farklı tarayıcılar, işletim sistemleri ve cihazlar arası uyumluluk problemleri hakkında deneyim sahibi olmak,

n) MVC mimarisi hakkında deneyim sahibi olmak,

o) TypeScript konusunda deneyim sahibi olmak,

p) DOM ve JavaScript Object modelinde deneyim sahibi olmak,

4. PostgreSÇL Veritabanı Uzmanı (1 kişi, Tanı Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) En az 1.000 (bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kuramlarda alt yüklenici firmada en az 1 (bir) yılı PostgreSÇL veritabanı kurulum, konfigürasyon ve yönetimi, yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konularında çalışmış olmak üzere, veritabanı uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) PostgreSÇL veritabanına göre veritabanı oluşturma, kullanıcı rolleri ve kullanıcılar tanımlama, yetkiler tanımlama, veritabanı tabloları ve kolonları oluşturma, tablolar için ana yetkiler tanımlama, veritabanı tabloları ve kolonları oluşturma, tablolar için ana anahtar ve yabancı anahtar tanımlama, tablolar arasında ilişkiler kurma, tablo birleştirme, view ve trigger oluşturma, veri girişi, veri silme, veri güncelleme, veri sorgulama gibi temel veritabanı yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

e) PostgreSQL izleme ve performans optimizasyonu (Grafana, Zabbix vb.) kullanımı ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak

Tercihen;

a) Daha önce çeşitli araçlarla ETL yapmış, veri ambarı konusunda deneyim sahibi olmak,

b) PostgreSQL veritabanı hakkında kurulum, konfigürasyon, yönetim, yedekleme, sorun giderme, izlenmesi ve Shell ve Perl scripting dillerinde deneyim sahibi olmak, c) Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Süse Linux, CentOS) kurulumu ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,

ç) PostgreSQL High Availability (Patroni vb.), auto failover cluster, replication, disaster recovery mimarileri deneyimine sahibi olmak,

d) PostgreSÇL load balancing, connectıon pooling konularında (PgPool, PgBouncer vs.) deneyim sahibi olmak.

e) PostgreSÇL 13/14/15 Associate Certifıcation sertifikasyonlann en az birine sahip olmak.

f) PostgreSÇL Temelleri, PostgreSÇL Sistem Yönetici Eğitim konularında en az birinden eğitim programlarına katıldığını belgelemek

5. Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) En az 1.000 (bin) kullanıcılı büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yahut en az 1.000 (bin) iç veya 1.000 (bin) dış kullanıcısı bulunan kamu veya özel sektördeki sistem merkezlerinde Ağ Yöneticisi (Network Adinin) veya Ağ Uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Ana omurga anahtarı (backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,

c) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda deneyim sahibi olmak,

ç) Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, WAF, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, DDoS, E-mail Gateway, vb.) hakkında deneyim sahibi olmak,

d) Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/1P, 1PV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL/TLS, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802. lx ağ teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

f) RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında deneyim sahibi olmak,

g) Ağ İzleme (Netvvork Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında deneyim sahibi olmak,

ğ) DNS, DHCP konularında deneyim sahibi olmak,

h) Routing, sıvitching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

ı) E-Posta sistemleri güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında deneyim sahibi olmak,

b) ITILv3 eğitim sertifikalarına sahip olmak,

c) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı eğitimi sertifikasına sahip olmak,

d) PCNA (Palo Alto Networks Certified Security Administrator) sertifikasına sahip olmak ve belgelemek,

e) Cisco Certified Netvvork Associate (CCNA), Cisco Certified Netvvork Professional (CCNP), CCNP Data Çenter, CCNP Routing and Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud, CCT sertifikalarından en az birine sahip olmak ve belgelemek,

f) CEH, GPEN, OSCP, CISSP, CSSLP sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak.

6. Sistem Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) En az 1.000 (bin) kullanıcılı büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yahut en az 1.000 (bin) iç veya 1.000 (bin) dış kullanıcısı bulunan kamu veya özel sektördeki sistem merkezlerinde Sanallaştırma veya Linux işletim sistemleri hakkında toplamda veya herhangi birisi için en az 3 (üç) yıllık deneyim sahibi olduğunu belgelemek,

b) Sunucu, Sanallaştırma, Yedekleme, Depolama, SAN ve VS AN konularında arıza ve performans problemlerim tespit edebilecek ve çözüm üretebilecek deneyim sahibi olmak,

c) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Internet Information Services (IIS), Certification Authority konfigürasyon ve sorun çözümleme konularında kurulum, yapılandırmada bilgi sahibi olmak,

ç) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016, 2019) bakım izleme ve yapılandırma konularında deneyime sahip olmak,

d) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Süse Linux, CentOS) kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kurtarma, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında bilgi sahibi olmak,

f) Windows (7, 8,10) ve açık kaynak işletim sistemleri (Pardus işletim Sistemi), işletim sistemi imajlarının hazırlanması ve dağıtımı konularında bilgi sahibi olmak,

g) Uygulama sunucuları (IIS, Apache vb.) kurulumu, yapılandırılması ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

ğ) Sanallaştırma platformlarının kumlumu yapılandırması, yönetimi ve sorun çözümlemeleri konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Fiziksel veya sanal sunucu cluster yapılandırma sistemleri (Linux ve Microsoft Windows Server) konusunda deneyime sahip olmak,

ı) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında deneyim sahibi olmak,

i) Linux fiziksel veya sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında deneyime sahip olmak,

j) İstemci Yönetimi (Endpoint Configuration Manager), GPO (Grup Politikaları Oluşturma) hakkında bilgi sahibi olmak,

k) Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,

1) Perl, Python, Shell veya Bash Scripting dillerinin en az birinde deneyim sahibi olmak,

m) Sızma ve stres testleri, şifreleme, fırewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, n) Yedekleme Yönetimi alanında kurulum, konfigürasyon, bakım ve yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

o) Firewall (Güvenlik Duvarı), IPS, İDS, İçerik Filtreleme ve Load Balancer (Yük Dengeleme) teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Linux Professioııal İnstitute (LPIC-3) veya Red HatCertifıed System Administrator (RHCSE) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b) Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certifıed Solutions Expert (MCSE), Microsoft Certifıed Professional(MCP), VMware Certified Professional (VCP) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

c) Açık kaynak e-posta sistemleri (tercihen Zimbra) ve e-posta protokolleri (SMTP, IMAP, POP3, SPF, DKIM, DMARC) hakkında deneyim sahibi olmak.

ç) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında deneyime sahip olmak, d) Konteynerler ve konteyner orkestrasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.

e) Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS), Linux Foundation Certified Engineer (LFCE), Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certifıed Engineer (RHCE) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

f) Docker, Kubemetes (Vanilla) konusunda detaylı bilgi sahibi olmak,

II) SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

a) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş: Fotoğraflı ve detaylı bir şekilde pdf formatında hazırlanan özgeçmiş başvuru esnasında yüklenmesi gerekecektir. (İlgili belge e-Devlet üzerinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir. Bu alana özgeçmiş dışında başka bir evrak yüklenmeyecektir.)

b) Mezuniyet Belgesi: Mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumandan otomatik olarak gelmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim burumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

c) Yabancı Dil Puanına İlişkin Belge: Varsa, son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan İngilizce dilinde YDS/e-YDS puanı e-Devlet üzerinden ÖSYM'den otomatik olarak gelmektedir. Ancak İngilizce dilinde YDS/e-YDS denkliği YOK tarafından kabul edilen diğer yabancı dil sınavına ilişkin belgenin e-Devlet Başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokumanı pdf formatında mutlaka yüklenmesi gerekmektedir.

ç) Mesleki Tecrübe Süresini Gösteren Belgeler

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

- Özel sektörde çalışılan süreler için barkodlu SGK hizmet dökümü,

- Kamu kuramlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge, (*Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın söz konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır. Mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Mülakat tarihi itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.

*Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet

Dökümü sayfasından barkodlu belge veya kanımdan alınacak belge e-Devlet üzerinde Yüksek Seçim Kumlu Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alını hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)

d) Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren ve hakim olunması istenen alanlar, belgelenmesi istenen konular ile birlikte deneyim sahibi olunması istenen alanlarda bu durumu gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir, İstenen mesleki tecrübe şartım gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynaklan birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. Sadece ilgili kurum/kuruluşta çalıştığını gösteren, içeriğinde başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içermeyen belgeler geçersiz sayılacaktır. İlgili belge e-Devlet üzerinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir. Belgenin aslı mülakat günü Başkanlık görevlilerine ibraz edilecek ve Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.

e) En az 2 (iki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler: Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir. Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programlama dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir. İlgili belge e-Devlet üzerinde Yüksek Seçim Kurulu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir. Belgenin aslı mülakat günü Başkanlık görevlilerine ibraz edilecek ve Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır,

f) Sertifikalar; Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. İlgili belge e-Devlet üzerinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Ancak "bilgi sahibi olmak" diye belirtilen özel şartlar için katılım sertifıkaları/belgeleri de sisteme yüklenebilir. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. Belgenin aslı mülakat günü Başkanlığımız görevlilerine ibraz edilecek ve Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslım ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.

III) BAŞVURU ZAMANI, YERİ VE ŞEKUİ

a) Başvurular 22.09.2023 tarihinde saat 10:00'da başlayıp, 03.10.2023 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecektir. Başvurular e-Devlet üzerinden "Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

b) Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak "Sözleşmeli Bilişim Personeli" tablosunda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır. Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için birinci tercih olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dahil edilecektir.

c) Adayların kimlik, mezuniyet, askerlik gibi bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumlann web servisleri aracılığı ile temin edilecek olup adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgilen otomatik olarak gelmeyen veya gelen bilgilerin hatah/eksik olduğunu düşünen adaylar, başvuru sırasında güncel bilgilerini (onaylı diploma örneği, mezuniyet belgesi gibi) manuei olarak sisteme pdf formatında yükleyeceklerdir.

ç) Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

IV) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavından alınan puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste oluşturulacaktır.

b) En yüksek puanlıdan başlanarak her bir pozisyon için 10 (on) katı aday sözlü sınava alınacaktır.

c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir

ç) KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanlan 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

d) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir.

e) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sürece ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de takip edebileceklerdir.

f) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Başkanlık, boş kalan bu pozisyonları aynı grupta olmak kaydıyla ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

V) SINAVIN ŞEKLİ, YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır. Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

b) Sözlü sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere nihai başarı listesi oluşturulacaktır Puan sırasına göre, en fazla ilan edilen kadro sayısı kadar aday asil, başarılı aday bulunması halinde en fazla kadro sayısı kadar aday yedek olarak ilan edilecektir.

c) Sözlü sınav konuları; mesleki bilgileri ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak özel şartlarda her bir pozisyon için belirtilen konular ve hususlardır.

ç) Sözlü sınav Başkanlığımızın merkez teşkilat yerleşkesi olan Kızılay Mahallesi, İhlamur Sokak No:4 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup, sözlü sınav tarihi bilgileri Başkanlığımız resmi internet sitesinden ayrıca ilan edilecek ve adaylar Kariyer Kapısı üzerinden de süreci takip edebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

d) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak olup bu durumdaki adaylara ikinci sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sınava katılamayacak olanlar bu durumu belgelendirerek Başkanlığımıza dilekçe göndermeleri halinde durum değerlendirmeye alınarak sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla sınav tarihi değişikliğine Sınav Kurulu karar verecektir,

e) Sözlü sınav esnasında Sınav Kurulunca tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.

f) Sözlü sınava hak kazanan adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (TC Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

g) Sözlü sınava katılacak adayların 2 (iki) nüsha Arşiv Araştırması Ve Güvenlik Soruşturması Formunu beraberinde getirmeleri gerekmektedir. (Formun uyarı bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 2 (iki) adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması gerekmektedir.)

VI) SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Her bir pozisyon için nihai başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek adayların listesi Başkanlığımız resmi sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de süreci takip edebileceklerdir.

b) Listede adı bulunan asil adayların başvuru modülünde belirttikleri tebligat adreslerine, ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, adaylar tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılır.

ç) Asil adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VII) ÜCRET

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

Sözleşmeli Bilişim personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının (01.07.2023-31.12.2023 tarihleri arasında belirlenen brüt ücret tavanı 24.874,40 TL'dir) Sözleşmeli Bilişim Personeli Pozisyonları Tablosunda belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlığımız, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII) DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenebilecektir. Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır. Adayların her aşamada verdikleri beyanlar ile sundukları belgelerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, bu kişiler bundan sonra açılacak alım ilanlarına başvuru yapamayacaktır. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlemler başlatılacak olup 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. Bu durumun sözleşme yapılmasından sonra ortaya çıkması halinde ise sözleşme feshedilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

IX) İLETİŞİM

Adres: T.C. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Kızılay Mahallesi Ihlamur Sokak No:4 06420 Sıhhiye - Çankaya/ANKARA

TEL: (0312)419 10 39 - Dahili: 1916 - 1919

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.