Öne Çıkanlar YÖK A101 24 Mart 2023 Aktüel Ürünler BİM 2 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Yerli Pasaport engellilik derecesi

170 Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru Alınacak (Dışişleri Bakanlığı)

Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, Bakanlığın görevleri çerçevesinde konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler, elektronik konsolosluk ve bilişim hizmetleri ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden memurlardır. Konsolosluk ve İhtisas Memurları hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızınwww.mfa.gov.tradresli internet sitesinden erişmek mümkündür.

Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu ünvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 170'tir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ila 9. derece kadrolara yapılabilecektir.

Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6004 sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği'nde yer almaktadır.

Giriş sınavının yazılı aşaması 6 Temmuz 2024 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Yazılı aşamada başarılı olan adaylar için ayrıca muhakeme/analiz yetenek testi ve sözlü sınav düzenlenecektir. Sözkonusu testin ve sözlü sınavın yeri ile tarihi bilahare bildirilecektir.

Giriş sınavı başvuruları 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 18:00'de sona erecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden "Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.trinternet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Sınava başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvuru için Türk vatandaşı olunduğunu teyid eden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı numarası gereklidir),

b) 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c) 1 no.'lu "Bilişim ve Bilgi Teknolojileri" kategorisinden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve/veya haberleşme mühendisliği, bilişim/iletişim sistemleri mühendisliği, matematik mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, istatistik veya matematik bölümlerinden mezun olmak, ayrıca İngilizceden en az 60 düzeyinde YDS/e-YDS puanına sahip olmak,

ç) 2 no.'lu "Teknik Destek" kategorisinden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinin inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, harita mühendisliği, mimarlık veya iç mimarlık bölümlerinden mezun olmak, ayrıca İngilizceden en az 60 düzeyinde YDS/e-YDS puanına sahip olmak,

d) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 no.'lu "Kurumsal Destek" kategorilerinden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak, ayrıca aşağıdaki tabloda farklı yabancı diller için belirlenen asgari YDS/e-YDS puanına sahip olmak.

2. Tüm kategorilerden yapılacak başvurular için; aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı dillerde YDS/e-YDS veya ÖSYM'nin eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, lisans eğitimi alınan yabancı ülkenin resmi dilinde veya resmi dili bulunmayan yabancı ülkelerde yaygın olarak konuşulan dillerde eğitim veren fakültelerden mezun olmaları halinde ilgili kategorideki sınava başvurabilirler. Bahsekonu adaylar sıralamada YDS/e-YDS ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi aralarındaki sıralamaları lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır. Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/e-YDS veya eşdeğer yabancı dil puanlarına göre veya yukarıda kayıtlı hususlar çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari dil puanına sahip olmak veya yukarıda belirtilen koşullar uyarınca mezuniyet not ortalamasıyla başvuru yapmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

3. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen kategorilerden sadece birinden başvurulabilecektir. Sözkonusu kategorilerin isimleri; sınavların yapılacağı yabancı diller; 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son başvuru tarihine kadar sınava girilecek yabancı dilde alınmış asgari YDS/e-YDS puanları; atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından (İngilizce için Cambridge C2 Proficiency, Cambridge C1 Advanced, TOEFL iBT ve PTE Akademik sınavları; Almanca için TestDaF, DSD II, TELC Deutsch ve Goethe Institut sınavları; Fransızca için DELF & DALF sınavı; İtalyanca için CELI sınavı; İspanyolca için DELE sınavı; Rusça için TORFL sınavı) 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son başvuru tarihine kadar alınan puanların bahsekonu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS'deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

4. ÖSYM'nin "Uluslararası Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri Dokümanı"nda yer almayan "TOEFL Home Edition", "IELTS", "PTE Academic Online", YÖKDİL vb. sınavlara ait sonuç belgeleri kabul edilmemektedir.

5. Giriş sınavı sonucunda, her bir sınav için belirlenen kategorilerden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, ilan edilen toplam kadro sayısını geçmeyecek şekilde sözkonusu kategorilerde boş kalan kadro sayısı kadar kontenjan diğer kategorilere ilave edilebilir.

6. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığınwww.mfa.gov.tradresli internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara sınav programı ve sınavın yapılacağı adres e-posta ile bildirilecektir.

SINAVIN AŞAMALARI

1. Yazılı Sınav

a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

- Türkçe Kompozisyon veya alan bilgisi

- Yabancı Dilde Kompozisyon veya alan bilgisi

- Genel veya alan bilgisiyle bağlantılı bir konuda Türkçeden Yabancı Dile Çeviri

Yazılı sınavda başarılı sayılmak için her bir bölümden en az 60 puan alınması ve tüm bölümlerin puanlarının aritmetik ortalamasının 70 veya üzeri olması gerekmektedir.

b) Yazılı sınava girilen yabancı dile ilave olarak başka yabancı dil veya dilleri de bilen adaylar, YDS/e-YDS'de veya eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarında elde etmiş oldukları başarı seviyesine göre ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde, yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanacaklardır:

- İlave puan hakkından yararlanılabilmesi için, yazılı sınavın tüm bölümlerinin puanlarının aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması kaydıyla her bir bölümden en az altmış puan alınmış olması gerekmektedir.

- İlave puan alma imkanı bulunan ilk yabancı dil için YDS/e-YDS'den veya eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarının YDS karşılığından alınmış olan seksenin üzerindeki puanlar, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

- İkinci bir dilden daha ilave puan alma imkanı bulunması halinde, YDS/e-YDS'den veya eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarının YDS karşılığından alınmış olan seksenin üzerindeki puanların yarısı, aynı usule göre yazılı sınav puan toplamına eklenir. Bunun için daha düşük olan YDS/e-YDS puanı veya YDS karşılığı kullanılacaktır.

c) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylar başarı durumlarını Kariyer Kapısı Platformu'ndan da takip edebileceklerdir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara, ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.

2. Sözlü Sınav

a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar, öncelikle Bakanlığın görevleri ve çalışmalarıyla ilgili konulardaki alan bilgisi, analiz, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından değerlendirilir.

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70'tir.

c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlar Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylar başarı durumlarını Kariyer Kapısı Platformu'ndan da takip edebileceklerdir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

a) Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin bilgileri içeren kılavuza https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/docs/KariyerKapisi AdayKullanimKilavuzu.pdf linkinden ulaşılabilir.

b) Kariyer Kapısı platformunda yapılan başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler ve girilmesi gereken bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

* T.C. Kimlik Kartı veya T.C. Pasaportu örneği

* Mevcut görünümü yansıtan, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

* Lisans diploması / Mezun Belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte)

* Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte)

* Sınava girilecek yabancı dilde 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son başvuru tarihine kadar alınmış YDS/e-YDS sonuç belgesi veya YDS/e-YDS puanlarına eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi

* III. Bölümün 1. Maddesinin b) Fıkrasında kayıtlı hususlar çerçevesinde sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi amacıyla, 80 üzeri puanı gösteren 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son başvuru tarihine kadar alınmış YDS/e-YDS sonuç belgesi veya sözkonusu YDS/e-YDS puanına eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi

* Bu ilanda belirtilen yabancı dillerde YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan ve II. Bölümün 2. Maddesinde kayıtlı şartları taşıyan adaylardan: Lisans eğitimi alınan yabancı ülkenin resmi dilinde veya resmi dili bulunmayan yabancı ülkelerde yaygın olarak konuşulan dillerde eğitim veren fakültelerden lisans düzeyinde mezun olunduğuna dair üniversitelerden alınmış yazı ile lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamasını gösterir belge.

* Sağlık durumuna dair bilgi c) Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem taşımaktadır.

ç) İstenilen belgelerin başvuru süresi içinde sisteme yüklenmesinden, kişisel bilgilerin doğruluğundan, fotoğrafın uygunluğundan, diğer bir ifadeyle başvuru işleminin hatasız ve eksiksiz yapılmasından adaylar sorumludur. Bu ilanda belirtilen hususlara uygun olmayan ve süresi içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Adaylar sınav sürecinin her aşamasında doğru beyanda bulunmak zorundadırlar. Giriş sınavı başvurusu çerçevesinde ve sonraki aşamalarda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler, giriş sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir.

e) Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.

f) İlave bilgi için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilebilir:

Adres: T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdürlüğü (C Blok 4. Kat) Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara

E-posta: sinav@mfa. gov.tr

Tel: (0 312) 292 10 00

İlana https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2024/05/20240525-4-9.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.