Öne Çıkanlar öğretmen BİM 21 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Köy ve Mahalle Muhtarları Murat Kurum Emeklilere 1500 TL Bayram İkramiyesi Kanun Teklifi

190 Memur Alınacak (Milli Savunma Bakanlığı)

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere; Tablo-I'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, Tablo-2'de yer alan niteliklerde Devlet Memuru kadrolarına, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu" ile "Milli Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre personel temini yapılacaktır.

Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

Adaylar, başvuru şartlarında istenen; Ustalık-Kalfalık Belgesi, Sertifika ve Mesleki Yeterlilik Belgesini "Diğer Bilgi ve Belgeler" ekranından ilgili Diğer Belge Ekle butonunu tıklayacak ve istenilen belgeyi sisteme yükleyeceklerdir. Ehliyet Belgesini ise Ehliyet Bilgi Ekle butonunu kullanarak yükleyecektir.

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdcğcrliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) yabancı dil sınavı sonuçlarını, Sınav Bilgileri ekranından, Sınav Bilgisi Ekle butonunu kullanarak sınav notu bölümüne YDS eş değerlilik puanını yazacak vc Dosya Seç bölümünden yabancı dil yeterlilik belgesini yükleyerek kaydedeceklerdir.

Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini, eğilim niteliği olarak ortaöğretim mezunu olmak şartı aranan Unvanlara başvuru yapan adaylar ise diplomalarını "Eğitim Bilgisi Ekle" ekranından sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Adaylar varsa son çalıştığı işyerinin adı. adresi ve işyerindeki Unvanlarını "Son İşyeri Bilgileri" sekmesinden gireceklerdir.

Adaylar belgelerinin tam ve okunaklı yüklenip yüklenmediğinin kontrolünü "belge görüntüle" butonuna basarak yapabilecektir. Son başvuru tarihi itibariyle belgelerini sisteme yüklemeyeli veya okunaksız vc eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Temin süreci; ön başvuru, kayıt kabul, mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

Bakanlık gerek gördüğü takdirde mesleki yeterlilik sınavı yapabilecek vc Başvuru Kılavuzunu değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Şehit, gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin bu durumunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav veya 4 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanı dikkate alınır. Bu fıkra hükümleri sadece;

(1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş ve erler dahil askeri personeli. Jandarma hizmetleri sınıfı ve Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfına mensup personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş vc cr ile erbaş vc erleri, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel vc Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı personelinden hayatını kaybetmesi nedeniyle 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci, 56 ncı ve 64 üncü maddeleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanların,

(2) Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş ve erler dahil askeri personeli, Jandarma hizmetleri sınıfı ve Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfına mensup personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erleri, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı personeli, diğer kamu görevlileri, güvenlik korucuları ve sivillerden hayatını kaybeden veya malul olan ve 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanun, 2330 sayılı Kanun ve 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre kendisine veya yakınlarına aylık bağlananların,

(3) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların,

(4) 8/2/2018 tarihli ve 7091 sayılı Olağanüstü Ilal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanların eş ve çocukları hakkında uygulanır.

Bu kapsamda şehit, gazi eş ve çocuklarının; Sosyal Güvenlik Kurumundan tabi olduğu kanunu gösterir belgeyi sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Şehit/Gazi yakınlık belgesini sisteme yüklemeyen adaylara %H) puan eklemesi yapılmayacaktır.

i) Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir.

j) Asil listedeki adaylardan; çeşitli sebeplerle atanamayanlar, atamaları iptal olanlar veya atama yapılmadığı için boş kalan kadrolara, bakanlıkça gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren 1 (bir) yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

2. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunıı'nun 48'inci maddesindeki genel şartlan taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

e) Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,

3. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ

a) Başvurular 29 Aralık 2023 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında https://pcrsoneltcmin.msb.aov.tr adresi üzerinden çevrimiçi yapılacaktır.

NOT:Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

b) Adaylar, https://pcrsoncltcrnin.msb.gov.tr sitesine girerek e-Devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak 'Tercih Yap' ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecektir. Tercih işlemini tamamladıktan sonra 'Tercihlerimi Göster' butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecektir.

c) Adaylar son başvuru tarihine kadar tercihlerinde değişiklik yapabilirler.

4. SINAV T ARİ Hİ VE YERİ

a) Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların mülakat sınav tarihi ve yeri httDs://persoııeltemm.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca TC. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

b) Adayların belirttiği cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

5. SINAV TARİHİ VE YERİ

Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri sırasına göre üstü şeffaf altı mavi plastik dosyaya takılı olarak beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asıllan dosyaya takılmayacak, adayların kendilerinde kalacaktır.

a) Sınav çağn belgesi,

b) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

e) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti veya e-Devletten alınan belge ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,

ç) Müracaat ettiği unvana ait Ustalık-Kalfalık Belgesi, MEB Onaylı Sertifika, Ehliyet, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) yabancı dil yeterlilik belgesi, mesleki yeterlilik belgesinin aslı veya onaylı sureti.

d) Erkek Adaylardan;

(1) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için askerlik durum belgesi (e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

(2) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesi (Belgenin aslı ve fotokopisi veya e-Devletten alman belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

(3) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belge (Belgenin aslı ve fotokopisi veya e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

e) Şehit, gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin bu durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,

f) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydının olmadığına dair e-Devletten alınan belge, (Adli sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme karan/kesinleşme şerhinin aslını vc fotokopisini de beraberinde getirecektir.)

6. SINAV ŞEKLİ

Başvuru kılavuzunda bulunan şartlan taşıyan tüm adaylar, ilgili KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan cn düşük puana doğru sıralanacak, mülakat sınavına; atama yapılacak kadro sayısının 10 (on) katı aday çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da mülakat sınavına çağrılacaktır.

7. SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME

a) Sınav Komisyonu tarafından adaylar;

(1) Bilgi düzeyi,

(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

(3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

(4) Özgüveni, ikna kabiliyeti vc inandırıcılığı,

(5) Genel yetenek ve genel kültürü,

(6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. ((T) bendi için elli puan, (2) (3) (4) (5) (6) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan)

b) Mülakat sınavında başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

c) Değerlendirme neticesinde her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

8. DİĞER HUSUSLAR

a) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri:

(1) Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, Milli Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesinin (4) üncü fıkrasında belirtilen "Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alman sağlık raporu."nu elden veya posta yolu ile Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına gönderecektir.

(2) Sınav sonuç duyurusunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırılmayan raporlardan ve posta gecikmelerinden bakanlığımız sorumlu değildir.

b) Aday Bilgilendirme işlemleri:

(1) Mülakat sınavına girmeye hak kazananlara ilişkin duyuru ve sınav sonuç duyurusu https://personellemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir belge gönderilmeyecektir.

(2) Atamaya hak kazanan adayların tebligatları yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. İletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı olarak bildireceklerdir.

(3) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İlana https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2023/12/20231230-4-7.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.