Öne Çıkanlar A101 17 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler 7467 Personel Alınacak Cumhuriyet başsavcı Kurban Bayramı 5393 sayılı Belediye Kanunu

2 Müfettiş Yardımcısı Alınacak (Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü)

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığında (Zonguldak İli) görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 8. dereceden 2 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI

a) Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı koşulları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kuramlarından birini bitirmiş olmak,

c) Sağlık durumu her türlü yolculuk ve iklim koşullarında görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak,

d) 01.01.2024 tarihi itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1989 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir.)

e) Sicil, tutum ve davranışları yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

f) ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre;

KPSS 48 puan türünde 80 ve üzeri puan almış olmak ve başvuran adaylar arasında yapılacak puan sıralamasında ilk 40 kişi arasında yer almak, (Eşit puan almaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde yapılacaktır. Yazılı sınavların tamamı test usulünde olacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısının iki katı kadar aday, yazılı sınav başarı puanı sıralamasına göre sözlü sınava çağırılacaktır.

Sınavlar, aşağıdaki konulardan yapılacaktır.

a) HUKUK : Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esasları, İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Millete ve Devlete Karşı Suçlar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku.

b) İKTİSAT : İktisat Teorisi, İktisadi Düşünceler, Para-Banka, Kredi ve Konjonktür Teorileri, Milli Gelir, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Kuruluşlar, İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim.

c) MALİYE : Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Kamu Giderleri, Bütçe Türleri ve Teknikleri.

d) MUHASEBE : Genel Muhasebe, Sınai Muhasebe, Bilanço Analizi ve Teknikleri.

e) MATEMATİK : Matematik, Ticari Hesap, İstatistik.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE GEREKLİ BELGELER

Sınav başvuruları 15.04.2024 günü başlayıp, 26.04.2024 günü 23:59'da sona erecektir. Başvurular, e-devlet üzerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformuna giriş yapılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuruda bulunacak adayların kimlik, askerlik, mezuniyet bilgileri ile KPSS sonuçları sistem üzerinden otomatik aktarılacak olup diğer gerekli tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda gönderilecektir.

Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru sırasında adaylar tarafından, bir adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak nitelikte) ve kısa bir özgeçmişin sisteme yüklenmesi ayrıca, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair beyan kutucuğunun işaretlenmesi gerekmektedir.

Kariyer Kapısı üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, adaylar sorumludur.

27.04.2024 günü 00:00'dan sonra sisteme yapılacak başvurular ile bizzat veya posta yoluyla yapılan, başvuru şartlarını taşımayan, eksik, yanlış evrakla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Başvuruda bulunan adaylardan KPSS puanı en yüksek olanlardan başlamak üzere, belirlenen boş kadro sayısının 20 (yirmi) katı sayıda aday yazılı sınava çağırılacaktır. Eşit puan almaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağırılacaktır.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylarwww.taskomuru.gov.trinternet adresinde ilan edilecektir. Adaylar sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de görüntüleyebilecektir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçecektir.

Adayların, Kariyer Kapısı'nda "Başvurularım" sekmesinde "Bilgiler" butonuna tıklayarak alacakları Başvuru Bilgileri Belgesi sınav giriş belgesi olarak kullanılacaktır. Adaylar sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR VE ESASLAR

Sınava girecek adaylar, sınav giriş belgesi yerine kullanılacak olan "Başvuru bilgileri" çıktısı ile birlikte, geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sınava Giriş Belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi yanında bulundurmayan adaylar ile soru zarfları açıldıktan sonra sınava gelen adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav salonuna kağıt, kitap, not, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, çanta ve benzeri eşyalar alınmayacaktır. Bu sayılan eşyalar ile sınav salonuna girdikleri tespit edilen adayların bu durumları tutanak altına alınacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Adaylar sınavda kullanacakları kurşun kalem ve silgilerini getirecektir.

Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınavlar, 18.05.2024 Cumartesi Günü Zonguldak'ta yapılacak olup, sınav yeri ve saati yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile birliktewww.taskomuru.gov.trinternet adresinde duyurulacak ve Sınava Giriş Belgesinde de belirtilecektir. Ayrıca adaylar, başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her bir konuda 100 tam puan üzerinden 60'dan az olmamak üzere, tüm konularda ortalama 65 puan almak gerekir. Başarılı olanların fazla olması halinde en yüksek puan alandan başlamak üzere ilan edilen boş kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Eşit puan almaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağırılacaktır.

YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yazılı sınavda başarılı olan adayların listesi en geç 03.06.2024 günü www.taskomuru.gov.trinternet adresinden duyurulacaktır. Adaylar yazılı sınav sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçecektir.

YAZILI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın sona erdiği tarihten itibaren, yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 7 takvim günü içinde İdareye dilekçeyle başvurmak suretiyle yapabileceklerdir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınavlar Zonguldak'ta yapılacak olup, yazılı sınavı kazanan adaylardan puan sıralamasına göre, belirlenen her boş kadro sayısının 2 (iki) katı sayıda aday sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınavın tarihi ve yeri, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile birlikte Kurum tarafından ilan edilecektir.

Sözlü sınav, adayların, sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adayların başarılı sayılması için, sözlü sınav notu ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 65 olması gerekmektedir.

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV NOTU

Giriş Sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Giriş Sınav notunun hesaplanmasından sonra oluşturulan başarı sıralamasında, başarı gösterenlerin sayısı, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla olursa, giriş sınav notu daha yüksek olan adaylar tercih edilecektir. Giriş sınav notlarının eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanacak, diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sözlü sınava katılanlar, Kurum tarafından ilan edildiği tarihinden başlayarak 7 takvim günü içinde dilekçe ile İdareye başvurmak suretiyle sözlü sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numarasından, Kurum internet sayfasından (www.taskomuru.gov.tr) veya TTK Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından (Yayla Mah. İhsan Soyak Sokak No:6 PK:67100 Merkez / ZONGULDAK) temin edilebilir.

Bilgi için irtibat numarası: (0372) 662 11 65 - 66

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.