Öne Çıkanlar BİM 9 Nisan 2024 Aktüel Ürünler 2024 Yılı DGUY Sınavı Soru ve Cevapları Yapay Zeka Dersi Türk Ticaret Kanunu Ercan AKSU

2 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak (AYM)

Anayasa Mahkemesi Başkanlığında (Başkanlık) istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller

Hakkında Yönetmelik'in (Yönetmelik) 8 inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucundaki başarı sırasına göre 2 (iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70'i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce alanında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

Bu ilana ilişkin bütün bilgilendirmeler, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve/veya Başkanlık elektronik ağ adresi http://www.anayasa.gov.tr üzerinden yapılacaktır. İlanda belirtilen hususlar dışında adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun'a tabi kadrolu veya aynı Kanun'un 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olmak, yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,

g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

h) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

i) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

j) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

B.1. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler:

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

c) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

d) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak,

e) REST web servis, GraphQL, mikroservis mimarisi, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) NoSQL veritabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,

i) Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak,

j) React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş olmak,

k) UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,

l) DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

B.2. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler:

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

c) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

d) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak,

e) REST, SOAP ve GraphQL teknolojileri ile mikro servis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,

i) Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak,

j) Tercihen; React JavaScript kütüphanesi ile uygulama geliştirmiş olmak,

k) Tercihen; UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,

l) Tercihen; DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Tercihen; Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

a) Başvurular 03/10/2023 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 17/10/2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

b) Başvurular, e-Devlet üzerinden Anayasa Mahkemesi Başkanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

d) Başkanlığımızın başvuru süresini uzatma hakkı saklıdır.

e) E-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

f) Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır. g) Başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeler şunlardır:

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ve/veya http://www.anayasa.gov.tr adresinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

b) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan sözlü/uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde KPSS puanının %70'inin ve yabancı dil puanının %30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak ataması yapılacak personel sayısının 10 (on) katı kadar aday sınav için çağrılacaktır. (Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı x 0,70) + (Yabancı Dil Puanı x 0,30)])

c) KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

d) Sözlü/uygulamalı sınava çağrılan adaylardan son sıradaki adayla aynı puana sahip adayların tamamı sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

e) Başkanlık, pozisyonlar itibarıyla alınacak sözleşmeli bilişim personeli sayısı kadar başvurunun, sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda pozisyonlardan herhangi birinde belirlenen sayıda başarılı adayın olmaması halinde, ihtiyaç durumuna göre pozisyonlar arasında sayısal belirleme, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılabilecektir.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü/uygulamalı sınav, Anayasa Mahkemesi Başkanlığında (Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 4 Posta Kodu: 06805 Çankaya/ANKARA) yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınav 09/11/2023 tarihinde başlayacaktır. Ayrıntılı sınav takvimi, başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ve/veya http://www.anayasa.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

b) Sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

c) Sözlü/uygulamalı sınavdan 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Başarılı sayılanlardan en yüksek puanı alan adaydan başlanarak sınav başarı sırası oluşturulacaktır.

SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 2 (iki)'dir.

b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ve/veya http://www.anayasa.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

c) Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde posta ile bildirimde bulunulur. Adayların tebligatın kendilerine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

d) Kendilerine tebligat yapıldığı halde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

e) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

f) Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

g) Adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ve/veya http://www.anayasa.gov.tradresinde yeniden ilan edilecektir.

ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, en fazla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

*Sözleşmeli bilişim personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

DİĞER HUSUSLAR

a) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

b) Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

c) Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.