Öne Çıkanlar YÖK A101 24 Mart 2023 Aktüel Ürünler BİM 2 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Yerli Pasaport engellilik derecesi

2 Sözleşmeli Personel Alınacak Mütercim-Tercüman (İletişim Başkanlığı)

İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde, Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre; İletişim faaliyetlerinde, tanıtma, basın, enformasyon, kamu diplomasisi ve özellikle tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Fransızca (1), Bulgarca (1) dillerinde Mütercim-Tercüman pozisyonunda istihdam edilmek amacıyla aşağıda belirlilen niteliklere haiz toplam 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Mütercim-Tercüman Pozisyonu (2 Adet) için Aranan Genel Şartlar:

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7'nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

(b) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak,

(c) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 40 yaşını doldurmamış olmak,

(d) Adaylar en fazla bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

(e) Adaylar İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan İletişim Personeli ve Mütercim Tercüman alımı ilanlarından sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

(f) Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirilmeleri yapıtmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

(2) Mütercim-Tercüman Pozisyonu (2 Adet) için Aranan Özel Şartlar:

Fransızca Mütercim Tercüman pozisyonu (1) için aranan özel şartlar:

(a) 2022-2023 Yılı KPSS sınavında P3 puan türünden en az 55 puan almış olmak.

(b) Sınav başvuru bitiş tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde Fransızca dilinden en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil belgesine veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak,

(e) Yükseköğretim kurumlanılın lisans düzeyinde eğitim veren Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, Fransızca Öğretmenliği, İngilizce ve Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak,

Bulgarca Mütercim Tercüman pozisyonu (1) için aranan fizel şartlar:

(a) Sınav başvuru bitiş tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde Bulgarca dilinden en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil belgesine veya bu seviyede dil bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak, veya anadili Bulgarca olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak veya Yükseköğretim kuramlarının lisans düzeyinde eğitim veren Bulgar Dili ve Edebiyatı, Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurulularından mezun olmak,

(b) En az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak,

BAŞVURU İŞLEMLERİ

(1) Adaylar başvurularını 8 Temmuz- 19 Temmuz 2024 tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla İletişim Başkanl ığı-Kariyer Kapısı Kamu tşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edil meyecektir. Yazıl ı ve sözlü sınav İletişim Başkanlığında (Kızılırmak Mahallesi Mevtana Bulvarı No: 144 Çankaya/ANKARA) gerçekleştirilecek olup sınav tarihi ve saati başvuruların tamamlanmasından sonra gerekli incelemelerin yapılmasını müteakiben Başkanlığımız resmi web sayfasında ilan edilecektir.

(2) Başvuru evrakındaki yanlışlık ve noksanlıklar ile eksik belgelerden başvuru sahibi sorumlu olup süresi içerisinde tamamlanmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

(3) Adayların sınav başvurusu esnasında beyan etmesi gereken bilgi ve belgeler:

- Mezuniyet belgesi

- Adres bilgileri

- KPSS belgesi (Fransızca için)

- Yabancı dil puanı ve belgesi

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

- Adli sicil kaydı

- Kimlik belgesi (ön ve arka yüzü) /Pasaport

- Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (pdf. ya dajpeg.)

Adayların kimlik bilgileri, adres bilgileri, KPSS puanı bilgileri (Fransızca için), eğilimi, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) sonuç belgesi e-Devlet üzerinden ilgili kurumlann web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylar başvuru aşamasında gelen bu bilgi ve belgelerin kontrolünden şahsen sorumludur.

- Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/dtizeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg. formatında e-devlet üzerinden ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

- YDS dışında yabancı dil belgesini (YDS denkliğine sahip/uluslararası geçerliliği olan) beyan edecek olan adaylar bu belgeyi pdf. ya da jpeg, formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesine yüklemeleri gerekmektedir.

- Yabancı uyruklu adayların başvurusu sırasında c-Dcvlet üzerinden ilgili kurumlann web servisleri aracılığı ile temin edemedikleri dil puanlan, mezuniyet belgeleri, kimlik bilgileri, adres bilgileri ve gerekli sicil belgelerini, pasaportunun fotokopisi ile işlem görmüş sayfalarının fotokopilerini, kimlik kartı örneğini (Arkalı önlü fotokopisi tek dosya olarak) başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg; formatında " Diğer Belgeleriniz " sekmesine yüklemeleri gerekmektedir.

- Tüm adayların mevcut görünümü yansılan, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraflarını pdf. ya da jpeg. formatında " Diğer Belgeleriniz " sekmesine yüklemeleri gerekmektedir.

Yüklenen belgelerin doğruluğundan ve güncelliğinden adaylar sorumludur.

(4) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kumrularından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini veya sınav başvuru kriterleri ile ilgili diğer belgelerini başvuru sırasında pdf. ya da jpeg. formatında " Diğer Belgeleriniz " sekmesi altında bulunan "Öğrenim Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

(5) Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda ÖSYM Başkanlığının 06/04/2021 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve 24/10/2023 tarihli Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır. Yabancı dil belgesinin sınava müracaatların bitiş tarihi itibarı ile son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.

(6) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, kişisel bilgilerin doğruluğundan fotoğrafların uygunluğundan başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Bu ilanda belirtilen hususlara uygun olmayan ve süresi içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır,

(7) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

(8) Başvuru sahiplerinin sınav öncesi ve işe alım sırasında yapılacak kontrollerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği ya da beyanda bulunduğunun tespit edilmesi halinde başvurusu iptal edilmiş sayılır ve başvuru sahibi sınavlarda başarılı olsa dahi bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Bu şekilde yapılan başvurularda ilgili şahıs halikında yasal işlem başlatma hakkını İletişim Başkanlığı saklı tutar.

(9) Başkanlık zorunlu hallerde başvuru/smav takviminde ve ilan detaylarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

SINAV VE SINAV SONUÇLARIN İLANI

(1) Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben:

a) Fransızca dili için başvuran adaylar aldıkları KPSS puanına göre,

b) Bulgarca dili için başvuran adaylar ise öncelikle yabancı dil puanına sahip olanlar arasından en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre yazılı sınava davet edilecektir. Başvuruda yabancı dil belgesine sahip aday sayısının yeterli olmaması durumunda ilgili bölümlerden mezun olanlar (diploma notuna göre yapılacak sıralama esas alınarak) yine yeterli başvuru olmaması durumunda ana dili Bulgarca olanlar yazılı sınava davet edilecektir.

Sıralama sonucunda her bir bölüm için belirlenen pozisyon sayısının "10 (on)" katı kadar aday Başkanlıkça yapılacak olan yazılı sınava davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da yazılı smava alınacaktır.

Yazdı Sınav üç bölümden oluşmaktadır:

. Türkçeden Yabancı Dile Çeviri Sınavı: Mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla iletişim, basm-yayın, kamu diplomasisi ve Başkanlığın uygun gördüğü alanlarda metin çevirisi yaptırılacaktır (1 saat).

. Yabancı Dilden Türkçeyc Çeviri Sınavı: Mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla iletişim, basın-yayın, kamu diplomasisi ve Başkanlığın uygun gördüğü alanlarda metin çevirisi yaptırılacaktır (1 saat).

. Kompozisyon Sınavı: Mesleki yeterliliklerini ölçmek amacıyla güncel gelişmeler veya Başkanlığın görev alanına ilişkin olarak verilecek bir konu başlığı çerçevesinde ilgili yabancı dilde kompozisyon yazdın lacaktır (I saat).

(2) Başkanlığımız tarafından yapılacak olan ve üç bölümden oluşan yazılı sınavdan en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınav puanındaki başarı sırlaması esas alınmak suretiyle her bir bölümde ilana çıkılan pozisyon adedinin 4 (dört) katına kadar aday sözlü (mülakat) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü Sınav (Mülakat):

. Yazılı ve sözlü ifade yeteneğini, teknik olarak yeterli kelime bilgisi ve çeviri becerisini, ilgili dilde ve Türkçede genel kültür ve genel yeteneğini, bir konuyu kavrayıp özetlemeyi, muhakeme gücünü, özgüveni, liyakati, temsil kabiliyetini, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını ölçer nitelikte olacaktır.

(3) Sözlü sınavdan en az (70) yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS/yabancı dil puanı yüksek olana, mezuniyet tarihi önce olana, yaşça büyük olana, KPSS/yabancı dil puanı yeni olana öncelik verilecektir.

(4) Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar kişi asil olarak belirlenecek ayrıca sözlü (mülakat) sınav sonucunda başarılı olanlardan, ilgili alanlarda Başkanlıkça gerekli görülen miktarda yedek belirlenecektir.

(5) İlgili dillerden herhangi birine geçerli başvurunun olmaması ya da yazılı ve sözlü (mülakat) sınav sonucunda herhangi bir dilden yeterli aday alınamaması halinde, eksik kalan pozisyon Başkanlıkça uygun görülecek ve ilana çıkılmış olan diğer dillerden karşılanabilecektir.

(6) Yazılı ve sözlü (mülakat) sınav sonuçları ile bu sınavlara ilişkin tüm bildirimler https://www.ilctisim.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Adaylar sözlü/uygulamali sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilanda yer alan hususlar tebliğ mahiyetinde olacağından, adaylara bu ilanda yer alan detaylara ilişkin ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA

(1) Yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenecek belgeler Başkanlığımız https://www.ilctisim.gov.tr wcb sayfasında yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

(2) Sözlü (mülakat) sınavdan sonra başarılı bulunduğu ilan edilen adayların istenecek olan belgeleri, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

(3) Yabancı uyruklular 27/02/2003 tarihli ve 4817 sayılı "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun1' gereğince izin alındıktan sonra göreve başlatılacaktır.

(4) 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması sonucuna göre (sonucun olumlu olması halinde) adayların ataması yapılacaktır,

(5) Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen sürede geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

(6) Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar için sınav sonuçlan kazanılmış hak sayılmaz.

(7) Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden feragat edenler, atamaları iptal edilenler ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

(8) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak kazanmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

BİLGİ ALMA VE DİĞER HUSUSLAR

(1) Bu duyuruda yer almayan hususlar ile ilgili olarak "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu" ve "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın hükümleri uygulanacaktır.

(2) Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile Başkanlığın https://www.iletisim.gov.tr web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.

Telefon Numarası : (O 312) 590 28 08/21 67/21 45

E-Posta : [email protected]

Adres :Kızıhrmak Mahallesi Mevtana Bulvarı No: 144 Çankaya/ANKARA

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.