Öne Çıkanlar YÖK A101 24 Mart 2023 Aktüel Ürünler BİM 2 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Yerli Pasaport engellilik derecesi

21 Sözleşmeli Personel Alınacak (Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı)

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Yazılım Daire Başkanlığı, Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı ve Veri Yönetişimi Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca 21 (yirmi bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek uygulamalı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2022 veya 2023 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanlan 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabileceklerdir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. GENEL ŞARTLAR

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

e. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fcn-cdcbiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 kalına kadar ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavam iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

f. Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

1.2. ÖZEL ŞARTLAR

KIDEMLİ .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar- 5 Kişi)

1. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerine hakim olmak ve .NET teknolojileriyle (.NET Framework, C#, ASP.NET M VC, .Net Core MVC, Net Core Web API, SQL, IIS, Entity Fraınevvork, WCF, LinQ) en az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip olmak (Belgelenmediği takdirde aday sınava girmeye hak kazanamayacaktır).

2. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Pattems) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Çok katmanlı uygulama geliştirme (n-tier), Micro servisler, Windows servisleri ve web servisleri (SOAP, WCF, REST, WEB API) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgrcSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak,

6. Ön yüz (Front-End) geliştirme teknolojilerine (JavaScript, Bootstrap, Ajax) hakim, JQuery, React ya da Angular teknolojilerinden en az biri ile proje geliştirmiş olmak, tasarım elemanları (CSS, HTML, XML, DHTML. XHTML) konusunda bilgi vc tecrübe sahibi olmak,

7. Yazılım güvenliği vc güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

8. Sürekli Entcgrasyon/Sürekli Dağıtım konularında bilgi sahibi olmak, Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

9. 10 000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak (Belgelenmediği takdirde aday sınava girmeye hak kazanamayacaktır),

10. Yazılım tasarım şablonları (design pattems) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GİT, TFS) birini ileri düzeyde kullanmış olmak,

12. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı vc yönetimi konusunda bilgi vc tecrübe sahibi olmak,

13. Microsoft Project, Rcdmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak,

14. İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donamına sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,

15. Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

16. Unit test, fonksiyonel test ve entegrasyon testi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

17. IBM MQ. RabbitMQ, Apachc KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

18. Belgeleme vc düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Tercihen;

a. React kullanarak ön yüz geliştirme tecrübesine sahip olmak,

b. Project Management Professional (PMP) eğitimi almış olmak,

c. CMM1 süreçleri konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak,

d. Kubcmctcs, Decker tcknolojilerini/araçlarını kullanmış ve tecrübe sahibi olmak,

e. DevOps araçları ve süreçlerinde deneyimli olmak (Ranchcr, Promcthcus, Grafana vb.),

f. Mobil cihazlar için (Android, İOS) uygulama geliştirme konusunda Mobil Framework (Xamarin,Ionic,Cordova,QT,React Native.Fluttcr, vb.) ile mobil uygulama geliştirmiş olmak,

g. Aşağıdaki sertifikalara sahip olduğunu belgelemek:

. Microsoft Certifıed Professional Dcveloper (MCPD),

. Microsoft Certified Solution Dcveloper (MCSD),

. Microsoft Certified Application Dcveloper (MCAD),

. Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

KIDEMLİ AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar - 2 Kişi)

1. Omurga vc kenar ağ anahtarı, firevvall, IPS/IDS, içerik fıltreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda vc en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Netvvork. Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak ve bunu belgelemek,

2. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması, entegrasyonu ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

4. Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Metasploit, SQLMap, Nmap, Owasp ZAP, Burp Süite vb. gibi standart güvenlik araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Nessus, Qualys vb. Ağ/altyapı güvenlik açığı tespit araçlarının etkin bir şekilde kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, neteat gibi) yazılımlar konusunda bilgi vc tecrübe sahibi olmak,

8. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802. Ix ağ teknolojileri ile Wired/Wireless ağ sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

9. SDWAN teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,

11. Kalİ Linux ve araçları konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

12. Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında tecrübe sahibi olmak,

13. Güvenlik duvarları, WAF, VPN yapılan, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, DLP, EDR, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,

14, Yazılım güvenliği konusunda tecrübeli olmak.

15. Kod analizi konusunda tecrübeli olmak,

16. Sızma testleri, zafiyet yönetimi konularında ve Nessus. Nmap, Wireshark, Opcnvas, BurpSuit vb. araçlar hakkında bilgi sahibi olmak,

17. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim vc dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,

18. Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek veya bu işi yapan kişileri yönlendirebilecek tecrübeye sahip olmak,

19. İTİL ve BGYS standartları konusunda bilgi sahibi olmak,

20. Belgeleme ve düzenli raporlamaya Önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak,

Tercihen;

Aşağıda listelenen sertifikalardan cn az 1 (bir) tanesine sahip olduğunu belgelemek;

a. CEH, OSCP, GPEN, ECSA/LPT (Ec-Coincil Ccrtifıcd Security Analist/ Liccnscd Penetration Tcstcr), GMON sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek,

b. MCSE Servcr Infrastructure, CISSP sertifikalarına sahip olmak,

c. Cisco Ccrtifıcd Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

d. Cisco Ccrtified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak.

KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (WINDOWS) (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar- I Kişi)

1. Active Directory yapısının kullanıldığı bir merkezde sistem yöneticisi veya sistem mühendisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

2. Microsoft Windows sunucularında (2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma vc sorun çözümlemeleri konularında ileri seviye bilgi ve deneyim sahibi olmak,

3. Microsoft Active Directory, Ldap, DNS, DHCP, Group Policy, WSUS, SCCM, File Scrver, Ccrtifıcation Autority (CA), Failover Cluster mimarisi vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Microsoft Exchange Server kurulum, yapılandırma vc sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. PowerShcll seripting konusunda bilgi sahibi olmak,

6, Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak,

7. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Rcplİkasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Linux LVM, Windows Storage Spaces yapılarında mantıksal hacim alanları oluşturma, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilme, disk genişletme vc daraltma işlemlerini uygulama konusunda tecrübe sahibi olmak,

10. Felaketten kurtarma merkezi sistemleri kurulum ve idamesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Log yönelimi, loğların anlamlandırılması ve Regex kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

12. Windows sunucuların güvenlik sıklaştırmaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a. Microsoft Ccrtified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certifıed Solutions Expert (MCSE) sertifikalarından en az birine sahip olmak.

b. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak.

KIDEMLİ AĞ UZMANI (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar - 1 Kişi)

1. En az 5 (beş) yıl ağ uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2. Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), MPLS teknolojileri, dinamik

yönlendirme protokolleri ve IEEE 802. IX ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

4. Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi vc tecrübe sahibi olmak,

5. NAC (Nctvvork Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak vc bir kurum ve/veya kuruluşun en az 10.000 kullanıcılı IEEE 802.1 x uygulamasını yapmış vc/veya projede aktif olarak yer almış olmak (Tercihen Cisco İSE ve/veya Aruba ClearPass),

6. DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, DMVPN, IPSec, Cisco VSS-VPC/HP IRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (vvireshark, tcpdump, neteat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Ağ alt yapısındaki cihazların vc ağın durumunu takip edebilen ağ yönetim yazılımlarını kullanmış olmak,

9. Cisco Nexus serisi data çenter switchler, Cisco ASR/ISR/Catalyst Serisi Routcr'lar konusunda ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Kablosuz ağ teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, kurulum ve işletim yapmış olmak, tercihen Aruba Access Point, Aruba Controller vc Aruba Mobility Master ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

11. Bilgi Güvenliği ve S1EM (Security Information Management and Security Event Management) konularında tecrübe sahibi olmak,

12. Ana omurga anahtarı (backbone svviteh), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Tercihen Cisco, Huawci, HP Comvvare Svvitchleri hakkında bilgi sahibi olmak),

13. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim vc dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,

14. Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek veya bu işi yapan kişileri yönlendirebilecek tecrübeye sahip olmak,

15. İTİL ve BGYS standartlan konusunda bilgi sahibi olmak,

16. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

Tercihen;

a. Cisco Certified Netvvork Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

b. CEH, OSCP, GPEN, ECSA/LPT, GMON sertifikalarından veya bu sertifikaları veren kuruluşların yetkilendirdiği onaylı eğitim merkezlerinden alınan eğitim sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek.

c. Firewail veya Load Balancer yönetimi konusunda bilgi vc tecrübe sahibi olmak.

KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar - 3 Kişi)

I. ASP.NET Core, ASP.NET MVC, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak (Belgelenmediği takdirde aday sınava girmeye hak kazanamayacaktır),

2. Kurumsal Yazılını Mimarisi (Enterprise Softvvare Architecture), Kurumsal Tasarım Desenleri (Enterprise Design Pattcms) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Çok katmanlı uygulama geliştirme (n-tier), Micro servisler, Windows servisleri vc wcb servisleri (SOAP, WCF, REST, WEB API) konusunda bilgi vc tecrübe sahibi olmak,

4. Ön yüz (Front-End) geliştirme teknolojilerine (JavaScript, Bootstrap, Ajax) hakim. JQuery, React ya da Angular teknolojilerinden en az biri ile proje geliştirmiş olmak, tasarım elemanları (CSS, HTML, XML, DHTML, XHTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. CSS Grid, BEM, Rcsponsivc web design, semantic HTML, internationalization, localization gibi methodlar ve Document Object Model, Cross-Browser / Cross- Platform Developmcnt, Chrome Dev Tools gibi debug/teşt araçları ve SEO gibi konularda bilgi sahibi olmak,

6. XML, JSON gibi veri formadan konusunda bilgi vc tecrübe sahibi olmak.

7. İyi derecede SQL bilmek ve ilişkisel veri tabanlarında (Oracle, Postgres vb.) tasarım ve geliştirme tecrübesine sahip olmak,

8. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. 1000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak,

10. Güvenli Yazılım Geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak (jwt, oauth, sanıl. vb),

11. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GİT, TFS) birini kullanmış olmak,

12. Microsoft Project, Redminc, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak,

13. Unit test ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak,

15. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Tercihen;

a. React kullanarak ön yüz geliştirme tecrübesine sahip olmak,

b. Test yönelimli programlama araçları ile program geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c. Kubcmctes, Docker teknolojilcrini/araçlarını kullanmış ve tecrübe sahibi olmak,

d. Mobil cihazlar için (Android, İOS) uygulama geliştirme konusunda Mobil Framevvork (Xamarin,ionic,Cordova,QT,React Native,Flütler,vb.) ile mobil uygulama geliştirmiş olmak,

e. Aşağıdaki sertifikalara sahip olduğunu belgelemek:

. Microsoft Certifıed Profcssional Developer (MCPD),

. Microsoft Ccrtified Solution Developer (MCSD),

. Microsoft Certificd Application Developer (MCAD),

. Microsoft Certifıed Technology Specialist (MCTS)

KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (LINUX) (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar - 2 Kişi)

1. Microsoft Server (2008, 2012, 2016 veya güncel sürümleri) vc Linux sunucu sistemleri sistem yöneticisi (adinin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübesi olduğunu belgelemek,

2. Yazılım, donanım, veri tabanı, veri depolama yaşam döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak.

3. Sistem topolojisi ve katmanlandırma konusunda tecrübeli olmak,

4. Sunucu Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Hypcr-V, Vmware, KVM vb. teknolojileri aktif kullanmış olmak, LUN atanması, ağ tanımlanması, server/datastore migration konularında tecrübeli olmak,

5. Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Web servislerinin (Microsoft, Nginx, Apache ve uWSGI) yapılandırılması ve yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

7. Bash. Python seript dilleri ile sistem seviyesinde yapacağı çalışmalarda ihtiyaç duyulacak seviyede yazılım, seripting bilgisine sahip olmak,

8. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9, Chef, Puppct, Ansible vb. otomasyon araçlarından birinde tecrübe sahibi olmak,

10. L1NUX sunucu sistemlerinin (Ubuntu, Ccntos, Rocky Linux, Oracle, Redhat vb.) kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, disk işlemleri, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

11. Kurumsal yedekleme yazılımları (tercihen Veeam), donanımları, teknolojileri ve yönetiminde tecrübeli olmak,

12. Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,

13. Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,

14. Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak,

15. Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetimi (Tercihen EMC, Nctapp), Storage protokolleri (FC, SAN, NAS, ISCSI, vb.) konularında tecrübeli olmak,

16. Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan uygulama sunucularının (US, Nginx, Apache, Tomcat, Wildfly, Weblogic) yapılandırılması, sıklaştırılması ve yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 17. İş sürekliliği sistemleri ve Felaket Kurtarma sistemleri konusunda tecrübeye sahip olmak.

Tercihen;

a. PAM (Privileged Access Management) sistemlerinin yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b. DevSecOps (Dev: Software Development, Sec: Security and Ops: İnformation-Technology Operations) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c. Konteyner teknolojileri (Docker) ve Kubemetes yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

d. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak,

c. VMware Certifıed Professional (VCP6) ve üzeri sertifikasına sahip olmak,

f. Microsoft Certifıed Solutions Assocıate (MCSA) veya Microsoft Ccrtified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak,

g. CEH (Certificd Ethical Hacker) sertifikasına sahip olmak,

h. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

i. İleri Düzey (Advanced) Lİnux Sistem Yönetimi sertifikasına sahip olmak. Tercihen aşağıda listelenen sertifikalardan I (bir) veya daha fazlasına sahip olduğunu belgelemek;

. Red Hat Certifled Engineer (RHCE)

. Red Hat Certificd Architect (RHCA)

. Red Hat Certificd Virtualization Administrator (RHCVA)

YAZILIM PROJE YÖNETİCİSİ (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katma Kadar - 1 Kişi)

1. Proje Yönetimi ve iş Analizi konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak,

2. Yazılım projelerinin kapsamının belirlenmesi, gereksinimlerin analiz edilmesi, tüm aşamalarının planlanması, yürütülmesi ve tüm paydaşlarla gerekli iletişim/koordinasyonun sağlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

3. Geliştirilen uygulamaların fonksiyonel testlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı kabul testlerini koordine etme konularında tecrübe sahibi olmak,

4. Çevik Yazılım Geliştirme Metodolojilerinin temel prensipleri ve pratikleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modclleme ve süreç İyileştirme konularında tecrübe sahibi olmak.

6. Yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

7, Proje Yönetim ve İş Takip Araçları (JIRA, Redmine vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,

8. Balsamic Mockup/Figma vb. araçlar kullanarak prototip oluşturma konusunda tecrübe sahibi olmak,

9. MS Office, MS Visio, MS Project araçlarını da kullanabilir olmak,

10. İlişkisel veri tabanı ve ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri (Oraclc/Postgrc/Microsoft SQL Server vb. ) konusunda tecrübe sahibi olmak,

11. Problem çözme, iletişim ve ekip çalışması konularında kuvvetli kişilik özelliklerine sahip olmak,

12. PM1 veya I1BA uyumlu İş Analizi Metodolojisi Eğitimi almış olmak ve belgelemek,

13. PMI uyumlu Proje Yönetimi eğitimi almış olmak ve belgelemek

Tercihen;

a. Project Management Professional (PMP) sahibi olmak,

b. Professional Serum Master (PSM I) sertifikasına sahip olmak.

KIDEMLİ SİBER GÜVENLİK UZMANI (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar - 1 Kişi)

I. Firewa]l, IPS/IDS, Application Dclivery Controllcr, Web Gatcway, E-mail Gateway, Web Application Firewall (WAF), Vulncrability Assessmcnt araçları hakkında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

2. Ağ, veri tabanı, web, web servis, mobil uygulama, c-posta, sunucu (Windows ve Linux), fiziksel güvenlik konularının en az 3 tanesinde üst seviye bilgi sahibi olmak ve diğer konularda da iyi uygulama örnekleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

3. Red Team/Blue Team ve Olay Müdahalesi çalışmaları kapsamında kullanılabilecek geliştirmeleri (Java, C#. JavaScript, Powershcll. Tel, Bash, Python vb.) yapabilecek seviyede yazılım bilgisine sahip olmak,

4. Sibcr olayların tespiti için Windows ve Linux cihazlarda ana sebep analizi (root cause analysis) yapabilmek ve varsa siber olay istihbarat tespiti (Indicator of Compromise) yapabilmek,

5. Ağ üzerinde trafik vc protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, nctcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. UN1X, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ile bunların güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Kali Linux ve araçları konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

8. IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR, Veri Tabanı Güvenlik Duvarı (DBFW), Load Balancer ve Firevvall ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

9. Merkezi iz kaydı (log) vc SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek veya bu işi yapan kişileri yönlendirebilecek tecrübeye sahip olmak,

10. Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme ve yazılım güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

11. Son kullanıcı siber güvenlik farkmdalığının artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmuş olmak,

12. Güvenlik ürünlerinin DevSecOps mimarisi içerisinde çalışması için gerekli entegrasyonlar ile geri bildirim mekanizmalarının devreye alınması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Açık kaynak kodlu oltalama (phishing), bal küpü (honeypot), atak yüzey tespit (attack surface deteetion) ve OSINT uygulamalarının kurulması, devreye alınması ve sonuçlarının incelenerek aksiyon alınması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14. Uç blokta Tehdit Algılama ve Yanıt (EDR) ve Veri Kaybı Önleme (DLP) yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

15. Sızma testleri, zafiyet yönetimi konularında ve Nessus, Nmap, Wircshark, Openvas, BurpSuit vb. araçlar hakkında bilgi sahibi olmak,

16. Metasploit. SQLMap, Nmap, Owasp ZAP, Burp Süite vb. gibi standart güvenlik araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

17. E-posta güvenliği hakkında ve Mail Gatcvvay. Kum Havuzu (Sandbox), Antivirüs ürünlerinin yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

18. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,

19. "Incident Response" (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda tecrübeli olmak,

20. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK), Dijital Dönüşüm Ofisi (DDO) Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi ve 5651 sayılı log kanunu hakkında bilgi sahibi olmak,

21. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

Tercihen;

Aşağıda listelenen sertifikalardan cn az 1 (bir) tanesine sahip olduğunu belgelemek;

a, CEH, OSCP, GPEN, ECSA/LPT (Ec-Coincil Certificd Sccurity Analist/ Liccnscd Pcnetration Tester), GMON sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek,

b. MCSE Server Infrastructure, CISSP sertifikalarına sahip olmak,

e. Cisco Certified Sccurity Profcssional! (CCSP) sertifikasına sahip olmak,

d. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

e. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak,

f. Siber Operasyon Merkezi (Cyber Operation Çenter) kurulum, yönetim çalışmalarına katılmış olmak.

YAZILIM TEST UZMANI (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar - 1 Kişi)

1. Yazılım Geliştirme veya Yazılım Testi /Test Otomasyonu alanında cn az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,

2. Test yönetim araçları (TestRail vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,

3. Temel düzeyde yazılım geliştirme bilgisine sahip olmak,

4. Çevik Yazılım Geliştirme Metodolojilerinin temel prensipleri vc pratikleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Test Dokümanları hazırlama ( Test Planı, Test Stratejisi..vb) ve Test Senaryoları hazırlama konularına hakim olmak,

6. SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,

7. Arayüz, performans, regresyon ve yük testi konularında bilgi sahibi olmak,

8. Sclcnium, Cucumbcr, Silktest.vb araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

9. SOAP UI veya Postman kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

10. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GİT, TFS) birini kullanmış olmak,

11. Sorun tespit etme, detaylara önem verme, problem çözme ve kuvvetli iletişim özelliklerine sahip olmak,

Tercihen;

a. 1STQB Foundation Level sertifikasına sahip olmak.

SİSTEM UZMANI (WINDOWS) (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Kalına Kadar - 1 Kişi)

l. Active Directory yapısının kullanıldığı bir sistem merkezinde Microsoft Server(2008,2012,2016 veya güncel sürümleri) sunucu sistemleri sistem yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıl tecrübesi olduğunu belgelemek,

2. Microsoft Windows sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma. başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

3. Microsoft Active Directory, Ldap, DNS, DHCP, Group Policy, WSUS, SCCM, File Server, Certification Auiority(CA), Failover Cluster mimarisi vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Microsoft Exchange Server kurulum, yapılandırma ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Antivirüs, Antispam, e-posta güvenliği, e-posta ağ geçidi, eposta protokolleri (SPF, DKIM, DMARC) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. PowerShcll seripting konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

7. Felaketten kurtarma merkezi sistemleri kurulum ve idamesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Log yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

9. Log yönetimi, loğların anlamlandırılması ve Regex kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

a. MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert) sertifikasına sahip olmak,

b. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak.

SİBER GÜVENLİK UZMANI (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katma Kadar - 1 Kişi)

1. Firewall, IPS/IDS, Application Delivery Controller, Web Gateway, E-mail Gatcway, Web Application Fircwall (WAF), Vulncrability Assessment araçları hakkında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,

2. Ağ, veri tabanı, web, web servis, mobil uygulama, e-posta, sunucu (Windows ve Linux), fiziksel güvenlik konularının en az 3 tanesinde bilgi sahibi olmak ve diğer konularda da iyi uygulama örnekleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

3. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, neteat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. UNIX. Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ile bunların güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Kali Linux ve araçları konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

6. İDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR. Veri Tabanı Güvenlik Duvarı (DBFW), Load Balancer ve Firewall ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

7. Merkezi iz kaydı (log) ve S1EM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek veya bu işi yapan kişileri yönlendirebilecek tecrübeye sahip olmak,

8. Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme ve yazılım güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

9. DAST ürünlerini kullanmış olmak,

10. Son kullanıcı siber güvenlik farkında!iğinin artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmuş olmak,

11. Melasploit, SQLMap, Nmap, Owasp ZAP, Burp Süite vb. gibi standart güveni ik araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Açık kaynak kodlu oltalama (phishing), bal küpü (honeypot), atak yüzey tespit (attack surfacc deteetion) ve OSINT uygulamalarının kurulması, devreye alınması vc sonuçlarının incelenerek aksiyon alınması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,

14. "Incidcnt Response" (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda tecrübeli olmak,

15. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK), Dijital Dönüşüm Ofisi (DDO) Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi ve 5651 sayılı log kanunu hakkında bilgi sahibi olmak,

16. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

Tercihen;

Aşağıda listelenen sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olduğunu belgelemek:

a. CEH, OSCP, GPEN, ECSA/LPT (Ec-Coincil Ccrtified Security Analist/ Liccnsed Penetration Tester), GMON sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek,

b. MCSE Server Infrastruclure, CİSSP sertifikalarına sahip olmak,

c. Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,

d. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak.

e. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı cn az bir uygulamada aktif rol almak,

f. Siber Operasyon Merkezi (Cyber Opcration Çenter) kurulum, yönetim çalışmalarına katılmış olmak.

VERİ TABANI YÖNETİCİSİ (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar - 1 Kişi)

1. Oracle veri tabanı sistemlerinin yönetimi (kullanıcı yönetimi vc veritabanı güvenliği), bakımlarının yapılması, performanslarının izlenmesi, gerekli iyileştirmelerin planlanması ve uygulanması, güncellemelerin gerçekleştirilmesi ve kapasite planlama işlemlerinde yetkinliğe sahip olmak,

2, İlişkisel veri tabanı tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Unix, Linux işletim sistemlerinde ve BASH scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

4. SQL, PL/SQL konularında tecrübe sahibi olmak,

5. Veri mimarisi tasarımı, veri modcJlcmc, veritabanı migrasyonu, replikasyon, yedekleme ve yedekten geri dönme (restore), felaket kurtarma senaryoları konularında deneyimli olmak.

6. Performans izleme, loğlama (auditing), performans iyileştirme (tuning) ve SQL iyileştirme bilgilerine sahip olmak.

7. Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde Oracle veri tabanı yöneticisi (admin) olarak cn az 1 (bir) yıl çalıştığını belgelemek,

8. PostgreSQL veri tabanı sistemlerinin yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

9. Erken uyarı mekanizmaları kurarak sistem sağlığını izlemek ve sistemlerin sürekli erişilebilir olmasını sağlamak,

10. Sistemlerde oluşabilecek beklenmedik sorunlara hızlı çözüm üretebilmek,

11. Dokümantasyonun önemini bilmek ve işlemleri düzenli olarak dokümante etmek,

12, Proaktif bir bakış açısına sahip olmak ve ekip çalışmasına uygun, araştırmayı seven, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

Tercihen;

a. Oracle 1 Ig ve üstü veritabanı OCA veya OCP sertifikasına sahip olmak,

b. Oracle'dan PostgrcSQL'e migrasyon konusunda deneyimli olmak,

c. Veritabanı ETL aracı kullanmış olmak.

VERİ BİLİMCİ (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar - I Kişi)

1. Bilişim alanında cn az 3 (üç) yıl sektör tecrübesine sahip olmak,

2. İyi derecede Python programlama dili bilmek,

3. İstatistik konusunda bilgi sahibi olmak,

4. Makine öğrenmesi algoritmaları, metin madenciliği ve doğal dil işleme konularında bilgi vc deneyim sahibi olmak,

5. ScikitLcarn, numpy, matplotlib, pandas, seabonı. vb. kütüphaneler ile proje geliştirmiş olmak,

6. Veri bilimi konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübeye sahip olmak,

7. Oracle veri tabanı ile çalışmış olmak,

8. SQL ile senaryo bazlı veri analizi konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak,

9. İleri seviyede PL/SQL bilmek, sorgular yazabilmek, SÇL'leri okuyup sorunu tespit edebilme, performans iyileştirme vc optimizasyon yapabilme yetkinliğine sahip olmak,

10. Veri yönetimi, veri kalitesi, veri tekilleştirme, veri entegrasyonları, veri mimarisi alanlarında uzmanlaşmış olmak,

11. İş birimleri ile toplantılar yaparak gereksinimleri anlayabilecek ve bu gereksinimlere uygun çözümlerinin tasarlanması, projelendirilmesi ve geliştirilmesinde yer alabilecek olmak,

12. Farklı sistemlerden gelen verileri birleştirebilmek,

13. Veri aktarımlarını kontrol ederek varsa aktarım problemlerini proaktif olarak çözebilmek,

14. Veri projelerini yönetmek için temel proje yönetim bilgisine sahip olmak,

15. Teknolojiyi takip etmek vc yeniliklere açık, iş geliştirme konusunda istekli olmak,

Tercihen;

a. Spark vc Kafka bilmek,

b. Büyük veri ortamlarına aşina olmak,

e. SAS Visual Analytics hakkında bilgi sahibi olmak,

d. Bl araçlarında deneyimli olmak,

e. Datavvarehouse, Datalake tasarımı, modelleme ve sorgulama konularına hakim olmak,

f. Tercihen çevik proje geliştirme metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

g. İyi derecede İngilizce bilmek.

2. İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİ

Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır.

Başvurular, 20/05/2024 tarihinde saat 10:00'da başlayıp, 03/06/2024 tarihinde saat 18:00'da sona erecektir. Başvurular e-Devlet üzerinden Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar, ilan edilen pozisyon için en çok puandan başlanarak "Sözleşmeli Bilişim Personeli" tablosunda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Adayların kimlik, mezuniyet, askerlik gibi bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların wcb servisleri aracılığı ile temin edilecek olup adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güneelleme/düzcltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen veya gelen bilgilerin hatalı/cksik olduğunu düşünen adaylar, başvuru sırasında güncel bilgilerini (onaylı diploma örneği, mezuniyet belgesi gibi) manuel olarak sisteme pdf formatında yükleyeceklerdir.

Başvuru İşleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartlan sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ü (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi, pozisyon ve ücret tablosunda belirtilen sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların her birisinden Kıdemli .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Ağ ve Güvenlik Uzmanı, Kıdemli Sistem Uzmanı (Windows), Kıdemli Ağ Uzmanı, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Sistem Uzmanı (Liııııx), Yazılım Proje Yöneticisi, Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, Yazılım Test Uzmanı, Sistem Uzmanı (Windows), Siber Güvenlik Uzmanı, Veri Tabanı Yöneticisi, Veri Bilimci için 10 (on) katı aday arasından seçilecektir. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru puan hesaplama yöntemi: [(KPSS P3 PUANI x 0,7) + (Yabancı Dil Puanı x 0,3)]

Uygulamalı ve sözlü sınava, pozisyonlar itibarıyla alınacak sözleşmeli bilişim personeli sayısı kadar başvurunun, sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda pozisyonlardan herhangi birinde belirlenen sayıda başarılı olanın olmaması halinde, ihtiyaç durumuna göre pozisyonlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir.

4. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Genel ve Özel şartları sağlayan adaylarda sınava katılacakların listesi Kurumumuz internet sitesi vvww.tiiik.gov.tradresinde 26/06/2024 tarihinde ilan edilecek olup, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (iıttps://isealimka riverkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden de ulaşabileceklerdir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ, KONUSU, YERİ VE TARİHİ

5.1. Sınavın Şekli ve Başarı

a. Sınav uygulamalı ve sözlü olarak iki oturum şeklinde yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır.

b. Sınav başarı puanlaması uygulamalı sınav %50, sözlü sınav %50 olacak şekilde değerlendirilecektir.

c. Uygulamalı sınav boyunca Kurum tarafından temin edilen bilgisayarlarda internet bağlantısı bulunmayacaktır. Adayların temin edilen bilgisayar ya da diğer herhangi başka bir cihaz ile sınav süresi boyunca internete bağlantı kurması mümkün olmayacaktır.

d. Uygulamalı sınav öncesinde adaylara soruların bulunduğu çıktılar sağlanacak, tüm soruların okunması ve akla gelebilecek soruların sorulması için bir süre verilecektir. Adaylar bu süre boyunca tüm soruları okuyacak ve ardından sorularla ilgili tüm sorularına cevap alabileceklerdir. Soru-Ccvap bölümü sonrasında adayların sınav süresi boyunca diğer adayların konsantrasyonu göz önüne alınarak soru sormasına izin verilmeyecektir.

e. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

f. Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, aynı sayıda yedek aday bclirlenebilecektir.

5.2. Sınav Konuları

Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

5.3. Sınav Yeri ve Tarihi

Uygulamalı ve sözlü sınav 01/07/2024 - 12/07/2024 tarihleri arasında saat 09:30'da, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No: 114 06420 Bakanlıklar Çankaya /ANKARA) adresinde yapılacaktır.

6. ÜCRET

Aşağıdaki tabloda da belirtilen pozisyon için; aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının iki, üç ve dört katı olarak belirlenmiştir. Ancak Kurum Başkanlığı tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.