Öne Çıkanlar öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Hakmar Express 8 Mart 2024 Aktüel Ürünler 3600 ek gösterge Ak Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Avukat Cahit Özkan

25 Enerji Uzman Yardımcısı Alınacak (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna 25 (yirmibeş) adet Enerji Uzman Yardımcısı unvanında meslek personeli alınacaktır. Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı aşamasına atama yapılacak kadro sayısının en fazla 20 (yirmi) katı aday çağırılacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. 2)Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü (01 Ocak 2024) itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1989 ve daha sonraki doğumlular başvurabilir). 3)ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve aşağıdaki tabloda yer alan öğrenim dalları itibarıyla belirlenen puan türlerinden asgari 70 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla giriş sınav duyurusunda yer alan usulle belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak.

SINAVA BAŞVURU VE SINAV BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Sınav başvuruları 15 Mart 2024 Cuma günü saat 08.00'de başlayıp, 22 Mart 2024 Cuma günü saat 23.59'da sona erecektir.

2) Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecektir. E-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Adaylar yalnızca bir alana başvuru yapabilecektir.

4) Yapılan başvurularda aranılan şartları taşıyan adaylar, öğrenim dalları itibarıyla belirlenen puan türlerinden, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak ayrı ayrı sıralamaya tabi tutulur. Yapılan sıralamada, öğrenim dalları itibarıyla atama yapılacak kadro sayısının en fazla 20 (yirmi) katı aday arasına girmiş olanlar yazılı sınava kabul edilir.

5) Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır.

6) Kontenjan belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı (denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslı ve onaylı örneği) mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Denklik belgesi olmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

8) İstenen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak talep edemez ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.

YAZILI SINAV TARİHİ, SAATİ, YERİ, KONULARI VE DİĞER HUSUSLAR

1) Giriş sınavının yazılı aşaması, 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara ilinde Gazi Üniversitesi Yerleşkelerinde tek oturumda yapılacaktır. Yazılı sınav 100 sorudan oluşacak ve sınav süresi tüm adaylar için 150 (yüz elli) dakika olacaktır.

2) Giriş sınavının yazılı aşamasına girmeye hak kazanan adayların isimleri 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında https://www.epdk.gov.tr Kurum internet adresinde ve https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr Kariyer Kapısı Platformunda yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

3) Giriş sınavının yazılı aşamasına katılacak olan adayların sınava girişte kimlik tespitini sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), T.C. Kimlik numarası yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik numarası yazılı güncel fotoğraflı Sürücü Belgesi geçici kimlik belgesi (yeni kimlik çıkartmak için) veya kullanım süresi dolmamış Pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmeleri gerekmektedir. Bunlar dışındaki belgeler geçerli kimlik belgesi kabul edilmeyecek olup, bunlardan en az birinin olmaması durumunda ise aday sınava alınmayacaktır.

4) Sınava giriş yerlerini gösteren "sınava giriş belgeleri" ve uygulama kılavuzu 15/04/2024 tarihinde http ://gaziodm. gazi.edu. tr/ internet adresinden temin edilecektir. Sınava giriş belgesi ve geçerli bir resmi kimlik belgesi yanlarında olmayan adaylar veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş, özelliğini yitirmiş resmi tamamlayıcı unsurları eksik kimlik belgesine sahip adaylar sınava alınmayacaktır.

5) Yazılı sınav, mezuniyet durumu dikkate alınarak aşağıda belirtilen mesleki alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi konularından yapılacaktır. Alan ve yazılı sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

YAZILI SINAV AŞAMASI

1) Giriş sınavının yazılı aşaması çoktan seçmeli (test usulü) yapılacak olup, sorular 5 (beş) şıklı olacaktır. Yazılı sınav sonucunda, alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi konuları ayrı ayrı yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek ve alan bilgisine yüzde yetmiş oranında, yabancı dil bilgisine ise yüzde otuz oranında ağırlık puanı uygulanacaktır. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için, alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi konularından ayrı ayrı en az 70 (yetmiş) puan alınması şarttır.

2) Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak yetmiş ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak ve sınav puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

3) Mutlak değerlendirme sonucunda yeteri kadar adayın başarılı olamaması halinde bağıl değerlendirme metodu uygulanacaktır.

4) Yazılı sınav sonucunda 70 (yetmiş) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. 5)Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

6) Başarılı olan adayların listesi, Kurumun resmi internet adresinden https://www.epdk.gov.trduyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7) Adaylar; yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının http://gaziodm.gazi .edu.tr/ internet adresinde yayımlanmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde sınav uygulama kılavuzunda belirtildiği şekilde http:// gaziodm.gazi .edu.tr/ internet adresi üzerinden yapabileceklerdir. GAZİÖDM bu itirazları 5 (beş) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak adaya yazılı olarak bildirecektir.

8) Adaylar; yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını; yazılı sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihi takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde sınav uygulama kılavuzunda belirtildiği şekilde http:// gazi odm.gazi.edu.tr/ internet adresi üzerinden yapabileceklerdir. İtiraz başvuruları 5 (beş) iş günü içerisinde GAZİÖDM tarafından incelenerek adaylara yazılı olarak bildirilecektir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir.

9) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, GAZİÖDM'ye ulaşmayan, faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan, ilgili alanları eksik olan veya talep konusu açıkça anlaşılmayan formlar işleme alınmayacaktır.

10) Değerlendirme veya itiraz sonucu iptal edilen soru/sorular tüm adaylar için doğru kabul edilecektir.

11) Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.

SÖZLÜ SINAV AŞAMASI

1) Yazılı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden sonra yapılacak sözlü sınavda adaylar; a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilir. Adaylar, giriş sınav komisyonu üyeleri tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilir.

2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

3) Sözlü sınav tarihi, yeri ile sınava ilişkin diğer hususlar yazılı sınav sonuçları kesinleştikten sonra Kurumun resmi internet adresinden https://www.epdk.gov.tr duyuru yoluyla yapılacaktır.

SINAV SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME

1) Giriş sınavı başarı puanı; sınav komisyonunca giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle tespit edilir.

2) Giriş sınavında başarılı olabilmek için en az 70 (yetmiş) puan alınması şarttır. 3)Sınavda başarılı olanların sayısı atama yapılacak kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenecektir.

4) Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların giriş sınavı sonuçlarının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

5) Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından az olması halinde sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

6) Ayrıca giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenecektir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere müteakip sınava kadar geçerlidir.

7) Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

8) Yedek adayların hakları, daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

9) Giriş sınavında başarılı olan adayların isimleri, Kurumun resmi https://www.epdk.gov.trinternet adresinde ve Kariyer Kapısı platformunda https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tryayımlanacaktır. Başarılı olan adaylara, sınav sonuçları yazılı olarak da bildirilecektir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1) Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde, Kuruma iletilecek şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir.

2) Yapılan itiraz 7 (yedi) iş günü süresinin bitiminden itibaren giriş sınav komisyonu tarafından 10 (on) iş günü içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

3) Süresi içinde yapılmayan itirazlar ve süresi içinde Kuruma ulaşmayan dilekçeler dikkate alınmaz.

4) Yapılan itirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.