Öne Çıkanlar A101 17 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler 7467 Personel Alınacak Cumhuriyet başsavcı Kurban Bayramı 5393 sayılı Belediye Kanunu

26 İşçi Alınacak (Sahil Güvenlik Komutanlığı)

09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Kurumdan İşçi Talebinde Bulunma" başlıklı 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında il düzeyinde (İstanbul) karşılanacaktır.

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlere üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

Kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Askerliği ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak.)

İlana son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.

İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibarı ile mezun olmuş olmak veya ustalık belgesine sahip olmak. Başvurunun son tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak. Ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir. Halihazırda örgün öğretime devam edenler başvuruda bulunamaz

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. İşe gönderme öncelik hakkından yararlanacak adaylar, durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belge ile ispat etmek zorundadırlar. Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile, terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeni ile takdire layık görülenler Kuvvet komutanlığı için asgari Tugay Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Tabi afetlerden zarar gören afetzedeler, Valilkten almış oldukları belgeyi sunması gerekmektedir.

Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığınca sözlü (uygulamalı) sınav yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenebilmesi maksadıyla 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 12'nci maddesine istinaden noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendi gereği; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 8 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00'da Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı (İstanbul Tersanesi Komutanlığı içi Kaynarca Mahallesi Liman Caddesi No:1/1 Pendik/İSTANBULl) adresinde noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura tarihi, yeri ve saatinde değişiklik olması durumunda Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet örün sayfasında www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Kura çekimi ile belirlenen adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet örün sayfasından www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Noter huzurunda kura çekimi ile belirlenen asil ve yedek adayların talep edilen nitelikleri taşıyıp taşımadığı Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı tarafından kontrol edilecek, aranan şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve belge kontrolü tarihi Sahil Güvenlik Komutanlığı internet örün sayfasında www.sg.gov.tr tebliğ mahiyetinde yayınlanacaktır. Belge kontrolü için istenilen belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri de getirilecektir.

Belge kontrolü sonucunda; hatalı belge veya eksik belge nedeni ile başvurusu kabul edilmeyen kurada asıl olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü (uygulamalı) sınava kabul edilecektir.

Talep şartlarını taşımadığı, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacaktır.

Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığınca sözlü (uygulamalı) sınav yapılacaktır. Sözlü (Uygulamalı) sınav tarih, saat ve yeri Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet örün sayfasından www.sg.gov.tr duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü (uygulamalı) sınav, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığınca adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır. Sözlü (uygulamalı) sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 60 (altmış) puan altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Sınav kurulunca verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın Sözlü (uygulamalı) sınav notu belirlenecek ve adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü (uygulamalı) sınav sonucunda, başarılı olan adaylar arasında (60 ve daha üstü puan alan) en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet örün sayfasında www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü (uygulamalı) sınava hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde ve saatinde söz konusu sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Adaylar, sınav sonuçlarının ( www.sg.gov.tr ) ilan edildiği tarihten başlayarak 7 (yedi) gün içinde sınav kuruluna dilekçe ile başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilecektir. Başvurular, itiraz tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Kurul tarafından incelenecek ve karar ilgilisine yazılı olarak bildirilecektir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, telefonu, adresi ve imzası olmayan, faks ile yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecektir.

İşe yerleştirme yapılabilmesi için istihdam edilecekler hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Sınavı kazanan adayların 6331 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi kapsamında sağlık durumlarının, işe alınacağı meslek ve branşta çalışmasına uygun olduğunun iş yeri hekimi tarafından verilecek sağlık raporu ile tespit edileceği hüküm altına alınmıştır. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesi "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 38'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin bir ve ikinci kısımlarında belirtilen iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği yönünden özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri aynı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önce olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenir." hükmü gereğince işçi adaylarına; sağlık raporu alacağı tam teşekküllü devlet hastanesine ibraz etmek üzere, işçinin çalışacağı ortamın özellikleri ve yapacağı işlerin mahiyetine göre istenen tetkik, tahlil ve muayene olunacak polikliniklerin belirlendiği bir yazı verilek adayın sağlık kurul raporunda istenen poliklinikler imzalı sağlık raporu(tahlil sonuçları dahil) istenecektir. Sağlık raporları işyeri hekimi tarafından değerlendirilerek nihai karar iş yeri hekimi tarafından verilecektir.

Sınavı kazanan adaylardan başarı sırasına göre talep sayısı kadar tüm şartları eksiksiz yerine getiren adaylar işe başlatılır, sınavı kazanmış olsalar bile söz konusu talep şartları taşımayan adaylar işe başlatılmaz. İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların, işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.

İşe alınan işçilerin işbaşı yapmalarına müteakip deneme süresi 3 (üç) ay olup, deneme süresi içerisinde işveren vekili ve/veya işçi iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. Deneme süresi sonunda hakkında olumlu kanaat raporu düzenlenen işçilerin kesin kabulleri yapılacak, olumsuz kanaat raporu düzenlenenlerin ise iş akdi tazminatsız fesih edilecektir.

Dahili: 2112-2113-2114-2115

E-Posta: sgk(®sg.gov.tr

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı Kaynarca Mah. Liman Cad. No:1/1 Pendik/İSTANBUL

Tel : 0 (216)701 1227

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.