Öne Çıkanlar öğretmen BİM 21 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Köy ve Mahalle Muhtarları Murat Kurum Emeklilere 1500 TL Bayram İkramiyesi Kanun Teklifi

26 Uzman Yardımcısı Alınacak (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 9 uncu dereceli uzman yardımcısı kadrosunda görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak 26 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

Sınavın düzenleneceği alanlar ile adayların görev yerleri Tablo-1 ve Tablo-2’de gösterilmiştir. Adaylar tercihlerini görev yapmak istediği İl’e göre tek tablodan ve alandan yapacaktır.

I) SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava Başvuruda Bulunacak Adayların;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşıması,

2- 20 adet uzman yardımcısı (genel) kadrosu için: Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olması, 6 adet uzman yardımcısı (bilişim) kadrosu için: Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren bilgisayar mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,

3- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS A Grubu);

Uzman yardımcısı (genel) kadrosu için başvuruda bulunan adaylardan: Ankara ili için Tablo-1’de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi, İstanbul ili için Tablo-2’de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden 75 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde yer alması,

Uzman yardımcısı (bilişim) kadrosu için başvuruda bulunan adaylardan: Tablo-1’de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden 70 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 120 kişi içerisinde yer alması, (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),

4- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması (1/1/1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

5- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması, gerekmektedir.

II) BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Sınav başvuruları 04/09/2023 tarihinde başlayıp, 17/09/2023 tarihinde saat 23.59 itibariyle sona erecektir. Başvurular e-Devlet üzerinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

III) YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavının yazılı bölümü genel alandan başvuranlar için 14-15/10/2023 tarihlerinde, bilişim alanından başvuranlar için ise 14/10/2023 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun “www.kgk.gov.tr” internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylar, sınav yeri ve adresine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden yazılı sınavdan en az 10 gün önce görüntüleyebilecektir.

Sınava katılmaya hak kazandığı açıklanan adaylar, Kariyer Kapısı üzerinden “Başvuru Bilgileri” çıktısını alacaklardır. Sınavda, çıktısını almış oldukları bu belgeyle birlikte yanlarında kimlik tespiti sağlamak üzere TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport bulundurmaları gerekmektedir.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Kurumun internet adresinde ilan edilir. Ayrıca, bu durum Kariyer Kapısı platformunda da görüntülenebilecektir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

IV) YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü:

a) Uzman yardımcısı (genel) kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için;

1- İktisat ve İşletme: (mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat, para ve banka, Türkiye ekonomisi, kalkınma iktisadı, istatistik ve ekonometri [genel bilgiler], işletme iktisadı, işletme finansmanı),

2- Maliye: (maliye teorisi, kamu maliyesi, maliye politikası, bütçe, vergi hukuku ve Türk vergi sistemi),

3- Hukuk: (anayasa hukuku, idare hukuku ve idari yargı, borçlar hukuku, medeni hukuk [başlangıç - kişiler hukuku - eşya hukuku], ticaret hukuku [başlangıç - ticari işletme - ticaret şirketleri - kıymetli evrak], ceza hukuku [genel hükümler]),

4- Muhasebe: (genel muhasebe, maliyet muhasebesi, mali tablolar analizi, genel matematik ve ticari hesap),

5- Yabancı dil çeviri (İngilizce bir metnin Türkçeye çevrilmesi ve/veya Türkçe bir metnin İngilizceye çevrilmesi), konularından klasik sınav şeklinde, 14-15/10/2023 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra iki oturum olmak üzere toplam dört oturumda gerçekleştirilecektir.

b) Uzman yardımcısı (bilişim) kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için;

Temel Bilgisayar Programlama, Algoritmalar, Veri tabanı yönetimi, Bilgisayar ağları ve güvenliği konularından klasik sınav şeklinde ve 14/10/2023 tarihinde tek oturumda gerçekleştirilecektir.

Yukarıdaki konulara ilave olarak yazılı sınavda, iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir. Yukarıda belirtilen konular yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

V) YAZILI SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılmak için tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının 70 ve üzerinde olması zorunludur. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Dolayısıyla yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan almak adayın mutlaka sözlü sınava çağrılacağı anlamına gelmemektedir. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Sözlü sınav yeri ve tarihi, “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

VI) SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRMESİ

Sözlü sınav adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilmesi ve her birine ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalamasıdır. Adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

VII) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Sınav Komisyonunca başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak, en fazla giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından yedek aday isimleri de belirlenir.

Sınavı asil ve yedek olarak kazananların isimleri Kurumda uygun yerlere asılmak ve “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.

VIII) DİĞER HUSUSLAR

a) Adayların, sınavda sınav giriş belgesini ve ayrıca sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

b) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

d) Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

İlan için https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2023/09/20230901-4-15.pdf linkini tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.