Öne Çıkanlar BİM 9 Nisan 2024 Aktüel Ürünler 2024 Yılı DGUY Sınavı Soru ve Cevapları Yapay Zeka Dersi Türk Ticaret Kanunu Ercan AKSU

30 İletişim Uzman Yardımcısı Alınacak (Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı)

İletişim Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 30 (otuz) adettir. Giriş sınavını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9'uncu derece kadrolara yapılacaktır. Sınavın tüm aşamaları Ankara'da yapılacaktır.

Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 27/11/2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği'nde yer almaktadır. Yönetmeliğe Başkanlık resmi internet sitesi (www.iletisim.gov.tr) üzerinden erişilmesi mümkündür.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) 01/01/2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01/01/1988 tarihi ve sonrasında doğanlar) olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren;

- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden,

- İletişim fakültelerinden,

- Mühendislik fakültelerinin bilgisayar/yazılım mühendisliği bölümleri ile istatistik lisans bölümlerinden,

- İlgili fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum bilimleri bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir.

(2) Müracaat şartlarını taşıyan tüm adaylar "ön eleme yazılı yarışma" sınavına davet edilecektir.

(3) Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, Başkanlık resmi internet sitesinden (www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir.

(4) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına, sınavın yapılacağı adreslere ve diğer hususlara ilişkin bilgilere yer verilecektir.

(5) Sınava başvuru için KPSS şartı aranmamaktadır.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

(1) Sınav başvurusu 16/10/2023-27/10/2023 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sınav Yönetim Merkezi ANKUZEF (ASYM) web sitesi (http://asym.ankara.edu.tr) üzerinden yapılacaktır.

(2) Sınav başvuru ücreti 240 (iki yüz kırk) TL'dir. Ödeme, sınav başvurusu esnasında ANKUZEF (ASYM)'nin ödeme linki üzerinden banka/kredi kartı vasıtasıyla yapılacaktır.

(3) Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan veya sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenmeyecektir.

(4) Başvuru esnasında, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden, yüzü açık olarak son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Sınav günü kimlik doğrulamasında önem arz eden fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü görevlilerin, fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük çekebileceği ve bu nedenle adayın sınava alınmayacağı/ sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

(5) Engel durumu olan adayların, sistemde "Engel Durumu"nu işaretleyerek engel durumu ile ilgili sağlık raporunu ve engeline ilişkin talebini içeren dilekçeyi tarayarak son başvuru tarihine kadar [email protected] adresine göndermesi gerekmektedir. Aksi takdirde engel durumları dikkate alınmayacaktır. Zamanında yapılmayan başvurulardan aday sorumlu olacaktır. Adayların sınav binasına girmeden önce sürekli kullandığı ve bildirmesi gereken bir cihazı varsa raporu ile birlikte (İnsülin pompası, işitme cihazı vb.) son başvuru tarihine kadar [email protected] adresine yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Raporuyla birlikte bildirimde bulunmayan adaylar kullandıkları cihaz ile sınava alınmayacaktır. Engel durumuna ilişkin talepleri uygun görülen adaylara ANKUZEF (ASYM) tarafından gerekli destek sağlanacaktır.

(6) Başvuru bilgilerinin doğruluğu ve uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Aday, başvuru süresi dolduktan sonra, sınav başvuru esnasında beyan ettiği bilgilerde (yabancı dil seçimi vb.) değişiklik yapamayacaktır.

SINAV ŞEKLİ

(1) Sınav; ön eleme yazılı sınavı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılı sınavı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamada yapılacaktır.

(2) Ön eleme yazılı sınavı:

- Çoktan seçmeli olup aşağıdaki konuları kapsayacaktır.

- Sınav puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında iptal edilen soru/sorular olması durumunda, bu soru/sorular doğru kabul edilerek değerlendirmeye katılacaktır.

(3) Alan bilgisi Yazılı Sınavı: Ön eleme sınavını geçen adaylar (70 ve üstünde puan alanlar) arasından duyuruda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı kadar aday en yüksek puandan sıralanarak (son sıradaki aday ile eşit puana sahip olanlar dahil) "Alan Bilgisi Yazılı Sınavına" katılacaktır. Söz konusu sınav her alan için ayrı gruplarda yapılacaktır.

(4) Yazılı sınavda başarılı sayılmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması şarttır. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava girmeye hak kazanır. Alan bilgisi yazılı sınavının kapsamı ve sınav şekli ise ön eleme sınavından sonra resmi internet sitesinden (www.iletisim.gov.tr) duyurulacaktır.

(5) Sözlü Sınav: Sözlü sınav, ön eleme sınavı akabinde yapılacak yazılı sınavdan sonra yapılabileceği gibi, giriş sınavı duyurusunda belirtilmesi kaydıyla ön eleme sınavından sonra yazılı sınav yapılmadan da yapılabilir. Ön eleme sınavı / Alan bilgisi yazılı sınavında başarılı olan adaylardan toplam kadro miktarının 4 (dört) katı kadar aday başarı sırasına göre sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.

(6) İletişim Başkanlığı, ön eleme sınavında başarılı olan adayları alan bilgisi yazılı sınavı yapmadan da doğrudan sözlü sınava çağırabilecektir.

(7) Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilecektir.

(8) Giriş sınavı puanı, ön eleme sınavından sonra yazılı sınav ve akabinde sözlü sınav yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak, ön eleme sınavından sonra sadece sözlü sınav yapılması durumunda sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle belirlenir. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için; adayın, yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 (yetmiş) puan almış olması gerekmektedir. Sınavda alınan puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar aday giriş sınavını asıl olarak kazanmış sayılacaktır. Bu nedenle ortalama 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır.

(9) Asıl adayların yanı sıra, giriş sınavı puanı yetmiş 70 (yetmiş) ve üzerinde olan adaylardan başarı sıralamasına göre, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenebilecektir.

(10) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda yeteri kadar uygun aday olmaması halinde ilan edilenden daha az sayıda kadroya atama yapılabilecektir.

(11) Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını, sınav tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, aday.ankara.edu.tr adresinden giriş yaparak ANKUZEF (ASYM)'e yapacaklardır. Adaylar soru itirazı ücreti olarak itiraz başvuru sırasında itiraz edilen her soru için 50 TL (Elli Türk Lirası) ödeyeceklerdir. Soru itiraz ücretleri banka/kredi kartı ile sistem üzerinden alınacaktır. ANKUZEF (ASYM) itirazları inceleyip sonuçlandırarak aday.ankara.edu.tr adresi üzerinden ilgili adaylara bildirecektir. Soru itiraz başvuru sisteminin kullanımı ile ilgili bilgilendirme aday.ankara.edu.tr adresinden paylaşılacaktır.

(12) Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, aday.ankara.edu.tr adresinden giriş yaparak ANKUZEF (ASYM)'e yapacaklardır. Adaylar, sınav sonuçlara ilişkin itiraz ücreti olarak 50 TL (Elli Türk Lirası) ödeyeceklerdir. Sonuç itiraz ücreti banka/kredi kartı kredi kartı ile sistem üzerinden alınacaktır. Sonuç itiraz başvuru sisteminin kullanımı ile ilgili bilgilendirme aday.ankara.edu.tr adresinden paylaşılacaktır. ANKUZEF (ASYM) itirazları inceleyip sonuçlandırarak aday.ankara.edu.tr adresi üzerinden ilgili adaylara bildirecektir.

(13) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan itiraz formları işleme alınmayacaktır. İtiraz sürecinde beyan edilen bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ

(1) Ön eleme sınavı Ankara'da, 02 Aralık 2023 Cumartesi günü, saat 10.00'da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır. Sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakika olacaktır.

(2) Ön eleme sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde (www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir.

(3) Sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

(4) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda alan bilgisi yazılı sınavına katılmaya hak kazananların isimleri ile sınavın tarihi ve yeri, İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

KİMLİK BELGESİ VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ

(1) Adaylar sınava gelirken ANKUZEF (ASYM) tarafından verilen sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden herhangi birini [T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Süresi Geçerli Pasaport, K.K.T.C Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Pembe Kart/ Mavi Kart, Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine mahsus kimlik katını yanlarında bulunduracaklardır. Kurum kimliği, sürücü belgesi, Subay Astsubay vb. kimliği geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir. Sınav giriş belgesi yanında geçerli kimlik belgelerinden herhangi biri olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır.

(2) Sınav Giriş Belgeleri, ANKUZEF (ASYM)'nin aday.ankara.edu.tr adresinden 24/11/2023 tarihinde adayların erişimine açılacaktır. Sınav Giriş Belgesinin renkli veya siyah beyaz çıktısı alınabilecektir. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü alırken belge üzerindeki tüm alanların görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınav Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

(3) Sınav günü COVID-19 (pozitif) / (temaslı) olan adaylar kendileri için ayrılan salonlarda sınava alınacaktır. Bu nedenle COVID-19 (pozitif) / (temaslı) olduğu için sınava giremediğini belirten adaylar için tekrar sınav organizasyonu ve ücret iadesi yapılmayacaktır.

KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Sınavı asıl veya varsa yedek olarak kazananlar İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen süre içinde İletişim Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca giriş sınavında başarılı olup beyan edilen belgeleri sağlayamayan adaylardan ANKUZEF (ASYM) sorumlu değildir.

BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile İletişim Başkanlığı web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.

Telefon Numarası: (0 312) 590 2847/ 2482 / 2758 / 2808

Web Sayfası: http://www.iletisim.gov.tr

E-posta: [email protected]

Adres: İletişim Başkanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:144, 06520 Çankaya/ ANKARA

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.