Öne Çıkanlar MİGROS 16 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler güney kore 2018 Yılında Tıbbi Sekretere 7 Bin Kadro Talebi 10 Mart 2018 Tarihli Atama Kararları Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

30 Personel Alınacak (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı)

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 673 üncü maddesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 16/11/2022 tarihli ve 32015 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğine istinaden çeşitli unvanlarda 30 (otuz) personel alımı gerçekleştirilecektir.

I. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHLERİ

Başvurular, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 20.05.2024-24.04.2024 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

II. KURA İŞLEMLERİ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu ve 12 nci maddeleri uyarınca İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının dört katına kadar asil ve yedek aday noter kurası ile belirlenecektir. Belirlenen adayların isimleri, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (www.tuseb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır. Bu adaylar arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asil ve asil sayısı kadar da yedek aday sözlü sınav ile belirlenecektir.

Kura çekim tarihine ve saatine ilişkin duyuru, Başkanlığımızın www.tuseb.gov.tr internet adresinde yer alan duyurular ve insan kaynakları bölümünde yapılacaktır. Kura çekimi, TÜSEB İstanbul Yerleşkesinde noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. Kura çekilişi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (https://www.youtube.com/c/tusebgovtr) youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak ve video kayıt altına alınacaktır.

Belirlenen adayların isimleri, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (www.tuseb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır. Bu adaylar arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asil ve asil sayısı kadar da yedek aday sözlü sınav ile belirlenecektir.

III. SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Başkanlığımıza bildirilen nihai listede yer alan adaylara sözlü sınav yapılacaktır.

2- Başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri ilan edilen tarihe kadar teslim eden adayların evrakları, Başkanlığımızca değerlendirilerek şartları tutan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır. 

3- Sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken belgeler, belge teslim tarihi, sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınav tarihi ve yeri Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Duyurular ve İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4- Adayların belirtilen tarih, gün ve saatte sözlü sınav için hazır olmaları gerekmektedir. Sınav tarihi, yeri ve saatinde hazır bulunmayan adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. (Rapor vb. mazeretler kabul edilmeyecektir.)

IV. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1- Tüm pozisyona başvuran adaylara sözlü sınav yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınavın değerlendirilmesinde, adayın mesleki bilgi ve göreve ilişkin bilgi ve becerilerini içeren konulardan yapılacaktır. Sözlü sınava girecek adaylara, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan)
e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan)
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) konularından sorulan sorular esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınmış olması şarttır.

2- Yapılan sözlü sınav sonucunda asil ve yedek başarılı olan adaylar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Duyurular ve İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacaktır.

3- Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VI. ATAMA İŞLEMLERİ

Atanmaya hak kazanan adaylar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

Sözlü sınav sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

Ataması yapılanların, atama onayının tebliğinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir. 

Atama hakkından vazgeçenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılanlardan atama onayının tebliğinden itibaren Başkanlık tarafından kabul edilebilecek haklı bir mazereti olmaksızın 15 (Onbeş) gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. 

Ataması yapılan ve göreve başlayan işçiler için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. Deneme süresi sonunda başarısız olan işçilerin iş sözleşmesi herhangi bir bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir. 

Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından atama yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.

Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 15 (Onbeş) gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

VII. DİĞER HUSUSLAR

1. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan ve sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

3. Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede yer alan, yalnızca bir pozisyona/meslek koluna başvuru yapabilecektir.

4. Adayların, İŞKUR’da yayımlanan işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle meslek pozisyonların uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

5. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 (iki) ay olup deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir

7. Diğer hususlarda ve hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

8. Belgelerini eksik teslim eden ve/veya gerçeğe aykırı belge sunan adaylar kura veya sözlü sınava alınmayacaktır ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

9. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

10. Başkanlığımızın farklı illerde yeni hizmet birimlerinin açılması, mevcut hizmet birimin kapatılması, iş gücü ihtiyacındaki değişimlerin karşılanması, görev yerinde iş barışının korunması, Başkanlık yararı ve hizmet gereklerinin sağlanması gibi amaçlarla personeli kadro ve niteliklerine uygun diğer bir göreve/görev yerine nakledebilir.

11. Göreve başlayan Koruma ve Güvenlik Görevlisi personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28’inci maddesi uyarınca 22/12/2021 tarihli ve 4955 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi’nin, memur emsali olarak belirlenen G.İ.H. sınıfı Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için ücret ödenecektir. Hizmetli personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28’inci maddesi uyarınca 22/12/2021 tarihli ve 4955 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hizmetli’nin, memur emsali olarak belirlenen Y.H. sınıfı Hizmetli pozisyonu için ücret ödenecektir. Şoför personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28’inci maddesi uyarınca 22/12/2021 tarihli ve 4955 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Şoför’ün, memur emsali olarak belirlenen G.İ.H. sınıfı Şoför pozisyonu için ücret ödenecektir. (Mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; emsali personele mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçememek üzere ödenecektir.)

12. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı 9’uncu maddesine göre, Başkanlığımız kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi sözleşmeleri fesih edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Başkanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bu kişilere mali bir bedel (ücret ve benzeri) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.

13. Bu sınavın, başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve sonuçların duyurulması işlemleri Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Duyurular ve İnsan Kaynakları bölümünde ilan yoluyla yapılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

Adres: Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:71 Kadıköy/İSTANBUL

Telefon: 0 (216) 547 26 00 (Dahili:26 08)

NİTELİKLER : https://files.tuseb.gov.tr/tuseb/files/duyurular/koruma-ve-guvenlik-gorevlisi-hizmetli-ve-sofor-personel-alim-ilani-nitelikleri.pdf

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.