Öne Çıkanlar Çalışma Uzman Yardımcısı afet ve acil durum Memur Öğretmenler Öğretmen Olmak İstiyor BİM BİM 11 Haziran 2024 Aktüel Ürünler

31 Sürekli İşçi Alınacak (Sahil Güvenlik Komutanlığı)

Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı, Sahil Güvenlik Akdeniz Onarım Destek Komutanlığı (Akdeniz/MERSİN) işyerinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurumu ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 31 (Otuz bir) sürekli işçi alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1- Başvurular 01-05 Nisan 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mersin İl Müdürlüğü ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet sitesi (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacaktır.

2- Adaylar sürekli işçi alım ilanında yer alan kadrolardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile İçişleri Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

GENEL ŞARTLAR

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.

3- Adayların son başvuru tarihi itibariyle ilanda yer alan iş gücü taleplerinin karşılarında belirtilen okul bölümlerinin birinden mezun olması veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen ustalık belgelerinin birine sahip olması ve belirtilen diğer özel şartları sağlaması gerekmektedir. (Ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir.) Halihazırda Örgün Öğretime Devam Edenler Başvuruda Bulunamaz.

4- Alım il düzeyinde karşılanacak olup, Mersin ilinde ikamet eden kişiler başvuruda bulunabilecektir. Adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini Mersin'e taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Sahil Güvenlik Akdeniz Onarım Destek Komutanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyenler, sınava katılmayanlar, işi reddedenler veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.(Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.)

6- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. İşe gönderme öncelik hakkından yararlanacak adaylar, durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belge ile ispat etmek zorundadırlar. Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeni ile takdire layık görülenler Kuvvet komutanlığı için asgari Tugay Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

7- Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

8- Askerliği ile ilişiği olmamak. (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak.)

9- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

10- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

11- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

12- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

13- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

14- Kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

ÖZEL ŞARTLAR ve DİĞER HUSUSLAR

1- Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Akdeniz Onarım Destek Komutanlığınca sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazanacak adayların belirlenmesi maksadıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimiyle talep şartlarına uyan normal statüdeki başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listelerden açık işgücü sayısının 4 katı asil, 4 katı yedek aday ile talep şartlarına uyan öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer alacağı listelerden açık işgücü sayısının 4 katı asil, 4 katı yedek aday belirlenecektir.

2- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından Kura çekimi Mersin İl Gençlik Spor Müdürlüğü Mersinli Ahmet Spor Salonu (Çiftçiler Cad. Çiftçiler 33230 Toroslar/Mersin) adresinde 24 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 09.00'da noter huzurunda yapılacaktır. Kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) yayımlanacaktır. Bu yayım, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine ayrıca posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İstekli adaylar noter kurasını izleyebilecektir. Kura tarihi, yeri ve saatinde değişiklik olması halinde Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) ayrıca duyurulacaktır.

4- Noter huzurunda kura çekimi ile belirlenen asil ve yedek adayların belirlenen nitelikleri taşıyıp taşımadığı Sahil Güvenlik Akdeniz Onarım Destek Komutanlığı tarafından kontrol edilecek, aranan şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve belge kontrolü tarihi Sahil Güvenlik Komutanlığı internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) tebliğ mahiyetinde yayınlanacaktır. Belge kontrolü için istenilen belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri de getirilecektir.

5- Belge kontrolü sonucunda, hatalı veya eksik belge nedeni ile başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine Kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

6- Talep şartlarını taşımadığı/gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacaktır.

7- Belge kontrolünü ve teslimine müteakip sözlü/uygulamalı sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığının internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

8- Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve becerileri ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

9- Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 60 (altmış) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (60 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili meslekte/branşta belirtilen açık iş gücü sayısınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığının internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

10- Sözlü/Uygulamalı sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde ve saatinde söz konusu sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

11- Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 7 (Yedi) gün içinde adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kuruluna sunulmak üzere Sahil Güvenlik Akdeniz Onarım Destek Komutanlığına yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri sınav kuruluna ulaştığı tarihten itibaren 10 (On) gün içinde sonuçlandırılarak nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecektir.

12- Sınavı kazanan adayların göreve başlayabilmeleri için 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince haklarında yapılacak arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

13- Arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan sınavı kazanan adayların göreve başlayabilmeleri için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 15'inci maddesi gereği; sağlık durumlarının yapacakları iş ve meslek kolunda çalışmalarında sakınca olmadığını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilmiş tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmekte olup, bu raporlar nihai karar olarak değerlendirilmeyecektir. Adayların çalışma koşulları ve Sağlık Kurulu Raporları ile birlikte değerlendirerek yapacakları işe uygun olup/olmadıklarını belirten nihai sağlık raporunun İşyeri Hekimi verilecektir. Adaylardan istenecek Sağlık Kurulu Raporunun içeriğinde yer alacak tahlil, tetkik ve muayene olunacak poliklinikler çalışma ortamına ve koşullarına göre belirlenerek adaylara yazılı bildirilecektir. Adayların istenen tüm tahlil, tetkikler ve muayene sonuçlarını Sağlık Kurulu Raporu ile birlikte belgelemeleri zorunludur.

14- İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.

15- İşe alınan işçilerin işbaşı yapmalarına müteakip deneme süresi 3 ay olup, deneme süresi içerisinde işveren vekili ve/veya işçi iş sözleşmesini her zaman tazminatsız feshedebilir. Deneme süresi sonunda; hakkında olumlu kanaat raporu düzenlenen işçilerin kesin kabulleri yapılacak, olumsuz kanaat raporu düzenlenenlerin ise iş akdi tazminatsız fesih edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres :Sahil Güvenlik Akdeniz Onarım Destek Komutanlığı 33100 Liman içi Akdeniz/MERSİN

Telefon No : 0 324 237 19 19

Faks No : 0 324 237 19 36

e-posta :[email protected]

WEB :www.sg.gov.tr

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.