Öne Çıkanlar öğretmen Ak Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Avukat Cahit Özkan TRT EBA TV 3600 ek gösterge Hakmar Express 8 Mart 2024 Aktüel Ürünler

37 Sözleşmeli Personel Alınacak (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 inci maddesi ile 20/01/2021 tarih ve 31370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 6 ila 15 inci maddeleri hükümlerine göre açıktan atama yoluyla 4 denetçi ve 27 uzman sözleşmeli personel alımı, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kurumlar arası görevlendirme kapsamında 4 denetçi istihdamı, Yönetmeliğin 39 uncu maddesine göre pozisyon değişikliği kapsamında 2 uzman sözleşmeli personel alımı için yazılı ve sözlü olarak seçme sınavı yapılacaktır.

1. SINAVA KATILMA KOŞULLARI, ALIM YAPILACAK POZİSYON UNVANLARI, SAYILARI, MEZUNİYET BÖLÜMLERİ, BAŞVURU KODLARI VE İSTİHDAM YERLERİ

1.1. AÇIKTAN ATAMA YOLUYLA DENETÇİ ALIMI (4 POZİSYON)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi hükmüne göre 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesi uyarınca Kurumun aşağıda belirtilen merkez teşkilatı pozisyonlarına açıktan atama şeklinde alım yapılacaktır.

1.5. DENETÇİ VE UZMAN PERSONEL SEÇME SINAVINA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1.5.1. Denetçi (Açıktan-Kamudan) ve Uzman (Açıktan) Personel Alımı İçin,

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kumullarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunun yukarıdaki tablolarda belirtilen bölümlerinden mezun olmaları,

3) Açıktan denetçi ve uzman pozisyonlarına başvuracak adaylar için, son başvuru tarihi itibarıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan 2022-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı "KPSSP3" puan türünden asgari yetmiş (70) puan almış olmaları,

4) İngilizce, Almanca, Fransızca veya Avrupa Birliği resmi dillerinde, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari yetmiş (70) puan almış olmaları veya ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından asgari yetmiş (70)'e eşdeğer puan almış olmaları, (Dil belgesinin son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması şartı aranır. YDS için bu süre beş yıl olarak kabul edilecektir.)

5) Yükseköğretim gördükten sonra asgari üç (3) yıl iş tecrübesine sahip olmaları,

6) Yarışma sınavı ilan tarihi itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmaları,

7) Açıktan denetçi pozisyonlarına başvuracak adaylar için,

a. Yükseköğretim gördükten sonra aranan iş tecrübesinin İç Denetim, İç Kontrol, Bağımsız Denetim, Bilgi Teknolojileri (IT) Denetimi, Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi (teknik ve mali analiz), Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi alanlarından herhangi birinde veya yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülatif olarak asgari üç (3) yıl olması, ya da;

b. Yükseköğretim gördükten sonra asgari üç (3) yıl iş tecrübesine sahip olma yanında, Kamu İç Denetim Sertifikası (KİDS) veya Uluslararası İç Denetim Sertifikaları (CIA, CISA, CGAP, CCSA, CFSA ve CRMAj'ndan herhangi birisine sahip olmaları, ya da;

c. Kamuda denetim elemanı unvanlı kadrolarda yardımcılık/stajyerlik süreleri de dahil olmak üzere en az üç (3) yıl süre ile çalışmış olmaları,

8) Kamudan denetçi pozisyonlarına KDN01 kodundan başvuracak adaylar için,

a. Mülga 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum veya kuruluşlarında bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışıyor olmaları,

b. Kamuda denetim elemanı unvanlı kadrolardayardımcılık/stajyerlik süreleri de dahil olmak üzere en az üç (3) yıl süre ile çalışmış olmaları, ya da; yükseköğretim gördükten sonra asgari üç (3) yıl iş tecrübesine sahip olma yanında. Kamu tç Denetim Sertifikası (KİDS) veya Uluslararası İç Denetim Sertifikaları (CIA, CISA, CGAP, CCSA, CFSA ve CRMAj'ndan herhangi birisine sahip olmaları, c. Kumrularında adaylık sürecini tamamlamış olmaları,

9) Denetçi pozisyonlarına başvuracak adaylar İçin, ülke genelinde görev yapabileceklerini tam teşekküllü bir hastaneden alman sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri, (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

10) Başvurulan pozisyonda çalışmalarında sakınca olmaması, (Atanmaya hak kazanma durumunda yazılı sağlık beyanı istenecektir.)

11) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmamaları, (Atanmaya hak kazanma durumunda yazılı beyan istenecektir.)

12) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması şartlarını karşılamaları gerekmektedir.

1.5.2. Pozisyon Değişikliği Kapsamında Uzman Personel Alımı İçin,

Kurum Personel Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine istinaden pozisyon değişikliği kapsamında uzman pozisyonuna başvuracak adayların,

1) Kurumda destek personeli unvanında görev yapıyor olmaları,

2) Yarışma sınavı ile atanarak Kurumda en az fiilen üç (3) yıl çalışma süresini tamamlamış olmaları,

3) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışmdaki eğitim burumlarından mezun olmaları,

4) İngilizce, Almanca, Fransızca veya Avrupa Birliği resmi dillerinde, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari yetmiş (70) puan almış olmaları veya ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından asgari yetmiş (70)'e eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir. (Dil belgesinin son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması şartı aranır. YDS için bu süre beş yıl olarak kabul edilecektir.)

2. SINAV BAŞVURUSU, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve YAZILI SINAVA ÇAĞRI

1) Sınava başvuracak adaylar, Kurumun internet adresinden (http://www.tkdk.gov.tr) elektronik olarak sınava başvuru yapacaklardır. Elektronik başvurular 29/12/2023 - 07/01/2024 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Adaylar başvuru formunu elektronik ortamda dolduracaklar, elektronik başvuru sırasında talep edilen bilgiler ve dokümanlar dijital olarak sisteme yüklenecektir.

3) Adayların mezun oldukları bölüme uygun tek başvuru kodunu seçme ve en fazla beş (5) hizmet birimini tercih etme hakkı vardır. İsteyen adaylar "Tercih ettiğim Hizmet Birimlerine yerleştirilememem durumunda Kuruntunuzun takdir ettiği diğer herhangi bir hizmet birimine yerleştirilmek istiyorum." seçeneğini işaretleyebilirler.

4) Başvuru işlemini tamamlamak için "Başvuru İşlemini Tamamla" butonuna basarak başvuru formu dijital olarak oluşturulmalı ve aday tarafından kişisel depolama ortamına kaydedilmelidir. Kayıt gerçekleştirildikten sonra başvuru bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır.

5) Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, başvuru şartlarını sağlayan ve ilgili KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya giren adaylar Kurumun internet sayfasında duyurulacaktır. Kurumlar arası geçici görevlendirme kapsamında KDN01 kodundan başvuran adaylar KPSS sıralamasına tabi tutulmayacak, gerekli şartları sağlayan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır.

6) Sıralamaya giren adaylar, sınav ücretini Kurum internet sitesinde yapılacak duyurulara göre ilgili banka hesaplarına yatıracak ve başvuruda istenen diğer belgeleri duyurulacak takvime göre eksiksiz olarak Kurumun internet adresinden (http://www.tkdk.gov.tr) adresinden sisteme yükleyeceklerdir.

7) İlanın 1.4'üncü maddesindeki şartlan taşıyan, ilgili başvuru kodunda ilgili KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların beş (5) katma kadar aday yazılı sınava alınacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. Her bir başvuru kodu diğer başvuru kodlarından bağımsız olarak sıralamaya tabi tutulacaktır.

8) Sınav Kurulu, ilanda belirtilen meslek grupları ve istihdam gruplarının herhangi birinden (kamudan/açıktan atama) yeterli sayıda başvuru gelmemesi halinde, yine ilanda belirtilen diğer meslek grubu veya istihdam grupları arasından yapılan başvuruları seçmekte serbesttir.

9) Denetçi ve Uzman Personel Seçme Sınavında Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, Kurumun internet adresinde (http://www.tkdk.gov.tr) ilan edilecektir. Yazılı sınava kabul edilecek adaylara Kurum ayrıca bildirim yapmayacaktır.

10) Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar. İstenen belgeler yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

11) Engelli adaylar, engel durumu, işaretleyici-okuyucu talebi, kitapçık punto talebi vb. durumları sınav tarihinden en geç dört (4) gün önce Sınav Uygulayıcısı Kuruma bildirilecektir.

12) Yazılı sınav ile ilgili yürütülen işlemler Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİÖDM) sorumluluğu altındadır,

3. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Aşağıda yer alan belgeler Kurumun internet adresinde (http://www.tkdk.gov.tr) yer alan elektronik başvuru sistemine dijital olarak (dijital formatta ya da taranmış belge) yüklenecektir. Başvuru ve belge teslim aşamalarında fiziki belge (belgenin aslı, fotokopisi, onaylı sureti vb.) talep edilmeyecektir. 1 ila 6'ncı sıradaki belgeler başvuru aşamasında tüm adaylardan, 7 ila 12'nci sıradaki belgeler sıralamaya giren adaylardan talep edilecektir.

1) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

2) E-devlet kapısından alınan barkodlu mezun belgesi.

3) Açıktan uzman ve açıktan denetçi pozisyonları için, ÖSYM sisteminden alman barkodlu KPSS sonuç belgesi.

4) ÖSYM sisteminden alman barkodlu yabancı dil belgesi ya da taranmış uluslararası yabancı dil sınavı belgesi.

5) ilan tarihi ve sonrasında e-devlet kapısından alınmış barkodlu Sosyal Güvenlik Kurumu tescil ve hizmet dökümü belgesi.

6) Kamudan denetçi pozisyonu için, mülga 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum veya kuruluşlarında halen çalışıyor olduğunu belgeleyen ve ilgili kurum tarafından onaylı yazı.

7) İmzalı aday bilgi formu.

8) İlan tarihi ve sonrasında e-devlet kapısından alman, adli sicil kaydı bulunmadığına dair barkodlu belge.

9) Erkek adaylar için, ilan tarihi ve sonrasında e-devlet kapısından alman askerlikle ilişiği olmadığına dair barkodlu belge.

10) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi.

11) Denetçi pozisyonları için, ilanda belirtilen sertifika belgeleri ve/veya tecrübe gösterir onaylı çalışma belgeleri.

12) Kurum internet sitesinde yapılacak duyurularda belirlenen esaslara göre GAZİÖDM hesaplarına 250 TL sınav ücretinin yatırıldığına dair belge. (Yazılı sınava girmeye hak kazanarak sınav ücretini yatıran ancak talep edilen belgeleri sunmayan, sınava girmeyen ya da sınavı kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir.)

4. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Yazılı Sınav 03 Şubat 2024 Cumartesi günü Ankara'da yapılacaktır. Yazılı sınavın yeri ve saati, sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınav Kurumun internet adresinde duyurulacak olan tarihlerde Kurum Merkezinde gerçekleştirilecektir.

5. YAZILI SINAV ve SINAV KONU BAŞLIKLARI

1) Yazılı Sınavı çoktan seçmeli test usulü yapılacaktır. Yazılı sınavda 100 soru sorulacak ve her bir sorunun doğru cevabı 1 puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) Sınav Süresi 120 dakikadır.

3) Yazılı sınavı sonuçları ve başarılı olan adayların katılacakları sözlü sınav oturumuna dair duyuru Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet sitesinde duyurulacaktır.

6. SÖZLÜ SINAV

Test sınavında başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edileceklerdir. Sözlü sınavda adaylar, öğrenim alanı ile ilgili bilgi düzeyi, yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık ve bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu açısından değerlendirilecektir.

7. DEĞERLENDİRME ESASLARI VE DİĞER HUSUSLAR

1) Sınav Başarı Notu, test sınavı ve sözlü sınav notlarından oluşur. Tam puan, test sınavı ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere yüz (lOO)'dür.

2) Seçme Sınavında başarılı olmak için, test sınavı sonucunda alınan puanın en az yetmiş (70) olması gerekmektedir.

3) Test sınavı sonucunda başarılı olan tüm adaylar sözlü sınava çağrılır.

4) Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının en az yetmiş (70) olması şarttır.

5) Sınav Başarı Notu, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile test sınavı puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

6) Sınav Başarı Notu, yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan olmak kaydıyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, belirlenmiş olan kontenjan kadar aday seçme sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

7) Sınav sonucunda Kurum boş kalan kadrolar için, aynı unvan için belirlenen diğer istihdam gruplarından yetmiş (70) puan ve üzeri almış olmakla beraber kendi alanında sınavı asil olarak kazanamamış adaylar arasından seçim yapabilecektir. Boş kalan kadro için, hangi meslek grubundan ikame yapılacağına dair takdir yetkisi Kuruma aittir. Seçme Sınavı sonucunda yetmiş (70) ve üzerinde puan almış olmak diğer meslek gruplarında doldurulamayan pozisyonların doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez.

8) Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, ilan edilen pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirleyebilir. Yedek adayların göreve başlatılması konusunda takdir yetkisi Kuruma aittir.

9) Yarışma sınavına katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bu şekilde sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve sözleşmeleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

10) Yazılı sınav sonucunda yeterli sayıda adayın başarılı olamaması durumunda sınav değerlendirme yönteminde değişiklik yapılabilir. Bu husus TKDK ile Sınav Uygulayıcısı Kurum (GAZİÖDM) arasında yapılacak protokolde belirtilir ve sınav sonuçları ile birlikte adaylara ilan edilir.

11) Sınav Kurulu görülen lüzum üzerine sınavı erteleme ve iptal yetkisine sahiptir.

12) Sınav sonucu Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde, talep edilen atamaya esas belgelerle birlikte Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.

13) Yarışma sınavını kazanan personelin Kurumun internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır. Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında; sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde Kuruma müracaat etmeyenlerin ya da bu süre içerisinde talep edilen belgeleri sunmayanların ataması yapılmaz, yapılan göreve başlama çağrısına rağmen süresi içinde görevine başlamayanların ataması iptal edilir.

14) KDN01 kodundan denetçi pozisyonuna başvuru yaparak başarılı bulunan adayların istihdamı 3/5/2019 tarih ve 30763 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Adayın denetçi kadro pozisyonuna bir (1) yıllığına görevlendirilmesi talebine ilgili kuramca muvafakat verilmesi durumunda personel göreve başlatılacak, Kurumun talebi ve diğer kurumun bu talebi uygun bulması halinde görev süresi uzatılabilecektir. Kurum, lüzum görmesi halinde geçici görevi sonlandırmaya yetkilidir.

15) Bu ilanda yer almayan hususlarda, 20/01/2021 tarihli ve 31370 sayılı "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği" esas alınacaktır.

İlana https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2023/12/20231225-4-9.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.