Öne Çıkanlar öğretmen BİM 21 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Köy ve Mahalle Muhtarları Murat Kurum Emeklilere 1500 TL Bayram İkramiyesi Kanun Teklifi

39 Uzman Yardımcısı Alınacak (Milli Savunma Bakanlığı)

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere; Tablo-l'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, Tablo-2'de yer alan niteliklerde, "Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği" ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır.

Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

Milli Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Milli Savunma Bakanlığı Merkez Teşkilatında (Ankara); Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının Merkez Karargahında (Ankara) görev yapacaktır.

Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini "Eğitim Bilgisi Ekle" ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Adaylar varsa son çalıştığı işyerinin adı, adresi vc işycriııdcki unvanlarını "Son İşyeri Bilgileri' ' sekmesinden gireceklerdir.

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CALİ, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) yabancı dil sınavı sonuçlarını. Sınav Bilgileri ekranından, Sınav Bilgisi Ekle butonunu kullanarak sınav notu bölümüne YDS eş değerlilik puanını yazacak ve Dosya Seç bölümünden yabancı dil yeterlilik belgesini yükleyerek kaydedeceklerdir.

Adayların sınav duyurusunda bulunan örnek özgeçmişi doldurarak "Diğer Bilgi ve Belgeler" ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Asil listedeki adaylardan çeşitli sebeplerle atanamayanlar, atamaları iptal olanlar, atama olmadığı ya da atamadan sonra aynlanlar olduğu takdirde boşalan kadrolara, bakanlıkça gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir. Yedek listedeki adaylardan haklan, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanıuıu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) Nitelik Tablosunda (Tablo-2) belirtilen her bir kadro ünvaıu için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Türk Ceza Kanunumun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edintin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden taban puanı almış olmak,

e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından nitelik tablosunda belirtilen puana denk puan almış olmak. (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)

f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak. (Son başvuru tarihinden sonra sisteme yüklenen veya postayla gönderilen belgeler işleme alınmayacaktır.)

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ:

a) Başvurular, 29 Aralık 2023 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında https://pgrsoiieltemin.tnsb.gav.tradresi üzerinden çevrimiçi yapılacaktır.

NOT: Genel ağ ortamı dışında elden veya posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecektir.

b) Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-devlet şifresi ile başvuru ekranım açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edebilirler.

c) Adaylar son başvuru tarihine kadar tercihlerinde değişiklik yapabilirler.

SINAV TARİHİ VE YERİ:

a) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

b) Adaylara ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair cep telefonuna kısa mesaj gönderilecektir.

SINAVA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER:

a) Kurumun resmi internet sitesinden temin edilebilecek Giriş Sınavı Başvuru Formu,

b) Resim Makamlardan alınmış T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

c) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterlikçe onaylı sureti veya e-Devletten alman belge ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti vc fotokopisi,

ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş ve sınav duyurusunda bulunan örnek özgeçmiş,

d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan,

e) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuç belgesi,

f) Geçerlilik süresi dolmamış Yabancı dil sonuç belgesi, (Yabancı dil şartı aranan Unvanlar için)

g) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydının olmadığına dair e-Devletten alınan belge, ( Adli sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme karan/kesinleşme şerhinin aslını ve fotokopisini de beraberinde getirecektir.)

ğ) Erkek adaylardan, askerlik durum belgesi, (e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret) (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)

h) 2 adet vesikalık fotoğraf

SINAV ŞEKLİ:

Başvuru kılavuzunda bulunan şartları taşıyan tüm adaylar, KPSS puan türü/türleri esas alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru sıralanacak, sözlü sınava atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

a) Sözlü sınavda adaylar;

(1) Bilgi düzeyi (Başvuru alanı ile ilgili sorulan sorular veya mezuniyete esas ihtisas konular veya T.C. Anayasası)

(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

(3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış vc tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

(4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(5) Genel yetenek ve genel kültürü,

(6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir ve sözlü sınav, bu hususlara ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından (1) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan vc üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

b) Giriş Sınavı Komisyonu; yazılı sınav yapılmış olması halinde, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların giriş sınavı başarı puanlarını tespit eder. Sadece sözlü sınav yapılmış olması halinde, KPSS puanı ve sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalaması, adayların giriş sınavı başarı puanı olarak kabul edilir.

c) Giriş sınavı başarı puanı en az yetmiştir.

ç) Giriş sınavı başarı puanları, giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSS puan türleri ayrı ayrı dikkate alınmak kaydıyla, öğrenim dallarına göre atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir.

d) Değerlendirme neticesinde her ünvan için asıl ve yedek liste ayn ayrı belirlenecektir.

SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ:

a) Sözlü sınavda başarılı olan adaylar. Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15. ve Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 14. maddesinde öngörülen "Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınan sağlık raporu ."nu elden veya posta yolu ile Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına gönderecektir.

b) Sınav sonuç duyurusunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırılmayan raporlardan ve posta gecikmelerinden bakanlığımız sorumlu değildir.

DİĞER İŞLEMLER:

(I) Sözlü sınava girmeye hak kazananlara ilişkin duyuru ve sınav sonuç duyurusu https://personcltcrnin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir belge gönderilmeyecektir.

(2) Atamaya hak kazanan adayların tebligatları yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. İletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı olarak bildireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

(3) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamalan yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İlana https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2023/12/20231230-4-7.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.