Öne Çıkanlar öğretmen Kamu Birliği Konfederasyonu Kurum Takip Sistemi Veri Girişi Hazine ve Maliye Bakanlığı engelli

4 Sözleşmeli Personel Alınacak (Hazine ve Maliye Bakanlığı)

5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 6 - 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında 1 adet Uzman Personel ve 2 adet Destek Personeli pozisyonu için Giriş Sınavı; 1 adet Uzman Personel pozisyonu için ise Seçme Sınavı yapılacaktır. Birim tarafından gerekli görülmesi durumunda, herhangi bir aşamada, sınav veya başvuru tarihlerinde değişiklik yapılabilecektir.

A. GİRİŞ SINAVI

Açıktan istihdam edilecek personele uygulanacak olan sınavı ifade etmekte olup bu kapsamda alımı planlan 1 adet Uzman Personel ve 2 adet Destek Personelinin mezuniyet alanları itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır:

1. Grup: Uzman Personel (Fakültelerin dört yıllık Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya son 3 yıldır bilgi teknolojileri alanında çalışmış olduğunu belgelemek koşulu ile Matematik veya İstatistik bölümlerinin birinden mezun olmak): 1 adet

2. Grup: Destek Personeli (Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinden mezun olmak): 2 adet

GİRİŞ SINAVI KATILMA ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b. Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra askerlikte geçen süre eklenir),

c. En az dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin, "GİRİŞ SINAVI" başlıklı A bölümünde yer alan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, (yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denkliği Gösterir Belge (Bölüm Listesinde Adı Olmayıp Denkliği Olan Bölümler İçin)" belgesini mutlaka yüklemeleri gerekmektedir,

d. 1. Grupta yer alan Uzman Personel pozisyonu için, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)" İngilizce dilinden sınav son başvuru tarihinden önceki son

5 yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir.) (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için:www.osym.gov.tr),

e. T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022-2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından,

1. Grupta yer alanlar için, KPSS P-3 veya KPSS P-12 puan türlerinden en az 80 (seksen) puanalmış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında puana göre yapılacak sıralamada, bu alan için belirlenen kontenjanın dört katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adayla eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir.)

2. Grupta yer alanlar için, KPSS P-10 puan türünden en az 60 (altmış) puanalmış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında puana göre yapılacak sıralamada, bu alan için belirlenen kontenjanın dört katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adayla eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir.)

f. 1. Grupta yer alan Uzman Personel Bilgi Teknolojileri Bölümü'nde 2. Grupta yer alan Destek Personelleri ise Akademi Bölümü'nde çalıştırılacaktır.

B. SEÇME SINAVI

Kurumlarından aylıksız izinli sayılarak ya da geçici görevli olarak istihdam edilecek kamu personeline uygulanacak sınavı ifade etmektedir.

Uzman Personel (Fakültelerin dört yıllık Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ve son 3 yıldır bilgi teknolojileri alanında çalışmış olduğunu belgelemek koşulu ile Matematik veya İstatistik bölümlerinin birinden mezun olmak): 1 adet

SEÇME SINAVI KATILMA ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b. Sınav tarihi itibarıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarından birinde (adaylık süresini tamamlamış olarak) çalışıyor olmak,

c. Kurumlarından aylıksız izinli veya geçici görevlendirilebilecek kadroyu haiz olmak,

d. En az dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin, "SEÇME SINAVI" başlıklı B bölümünde yer alan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, (yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denkliği Gösterir Belge (Bölüm Listesinde Adı Olmayıp Denkliği Olan Bölümler İçin)" belgesini mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

e. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS)" İngilizce dilinden sınav son başvuru tarihinden önceki son 5 yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak. (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir.) (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.osym.gov.tr)

f. Seçme Sınavında başarılı olan aday, Bilgi Teknolojileri Bölümünde çalıştırılacaktır.

GİRİŞ VE SEÇME SINAVI ESASLARI

Giriş ve Seçme Sınavı sadece "sözlü sınav" olmak üzere tek aşamalı olarak yapılacaktır.

Giriş Sınavı (Açıktan istihdam edilecek personel); Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak bölümler için belirlenen kontenjanın dört katı aday (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil olmak üzere) sözlü sınava çağrılacaktır.

Seçme Sınavı (Aylıksız izinli ve geçici görevli olarak istihdam edilecek kamu personeli) Birimde çalışmak üzere yapılan başvurulardan, MFİB Personel Yönetmeliğinde sayılan şartları taşıyan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.

Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Başvurusu kabul edilip sınava çağrılacak adayların listesi Birimin internet sitesinde de (https://www.cfcu.gov.tr) duyurulacak ve adaylara e-posta yoluyla da bilgilendirme yapılacaktır.

Sözlü sınavda, adayların Birim hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan almak kaydı ile ortalamanın en az yetmiş (70) puan olması gerekir.

Uzman Personel adaylarının sözlü sınavları Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecek olup, sınavda uzman personel adaylarının, mesleki bilgisi, Birimin Mutabakat Zaptındaki görevlerine ilişkin konular hakkındaki bilgi düzeyi, yabancı dili kullanma becerisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti değerlendirilecektir.

Destek Personeli adaylarının sözlü sınavları Türkçe dilinde gerçekleştirilecek olup; sınavda, adayların Bölüme yönelik yeterliliklerinin yanında, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti değerlendirilecektir.

Giriş Sınavında başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen görevlendirme sayısı kadar "asil aday"; gerek görülmesi halinde alınacak personel sayısının yüzde kırkından fazla olmamak kaydıyla "yedek aday" belirlenir. Başarılı olan asıl ve yedek destek personeli adaylarının listesi Birim Başkanının; uzman personel adaylarının listesi ise Birim Başkanı tarafından Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin onayına sunulur. Birim Başkanınca ismi onaylanan destek personeli adayları ile Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından ismi onaylanan uzman personel adaylarından asıl listede bulunanlar, Birimde istihdam edilmeye hak kazanmış sayılırlar. Yedek listede bulunanlar ise, asıl listeden göreve başlamayanlar bulunması halinde ve başarı sırasına göre bu hakkı elde ederler. Bu sebeple, sadece giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, Birimde istihdam için kazanılmış hak teşkil etmez.

Birimde istihdam edilmeye hak kazanan adaylar, bu durumun kendilerine tebliğini takip eden on beş iş günü içerisinde göreve başlatılacaktır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan asil adaylar yerine, varsa başarı sırasına göre yedek adaylar göreve başlatılır. Göreve başlamayan adaylar bu hakkından feragat etmiş sayılır.

Seçme Sınavında başarılı bulunan kamu personelinin listesi ise Birim Başkanı tarafından Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin onayına sunulur. Ulusal Yetkilendirme Görevlisince istihdamı uygun bulunan personel, kurumlarından gerekli muvafakatin alınmasını müteakip Birimde göreve başlatılacaktır.

Birim, yapılacak Giriş ve Seçme sınavları sonucunda yukarıda belirtilen alanlarda ve sayıda başvuru gelmediği ya da başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar personel istihdam edebilir veya yukarıda belirtilen sınavlar, alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular 11 Mart - 18 Nisan 2024 tarihleri arasında Kariyer Kapısı

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.trüzerinden gerçekleştirilecek olup, duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Adaylar başvuru sırasında ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece 1 (bir) tanesini tercih edebileceklerdir.

Seçme Sınavı (Aylıksız izinli ve geçici görevli olarak istihdam edilecek kamu personeli) için başvuru yapacak kişilerin, e-Devlet başvurusu aşamasında ilgili alanda, "geçici görevli olarak" veya kurumundan aylıksız izinli sayılarak Birimimizle "hizmet sözleşmesi

imzalamak suretiyle" çalışma seçeneklerinden birini belirtilmesi zorunludur. İlgili tercihi yapmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. (Lütfen bu kısmı 5671 sayılı Kanunun 3. maddesi ile MFİB Personel Yönetmeliğinin 4., 22. ve 23. maddelerini okumadan doldurmayınız.)

Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuru yapmaları ve ilgili alanlara istenen belgeleri yüklemeleri gerekmektedir. Adayların, başvuru sırasında Ek Dosya kısmında istenen belgeler arasında yer alan özgeçmişlerini elle ve ıslak imzalı olacak şekilde hazırlayarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru sırasında istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve görevlendirmeleri yapılmaz. Bunların görevlendirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

DİĞER HUSUSLAR

Sınava çağrılacak adayların mülakat tarihleri Birimimizin internet sitesinde yayımlanacak olup e-posta ile de kendilerine bildirilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

Giriş Sınavında başarılı bulunan her bir aday için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecek ve güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır.

Birimde istihdam edilecek tüm personel mali hakları bakımından, "Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun" ile "Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği" hükümlerine tabiidir.

İLETİŞİM

E-posta: [email protected]

[email protected]

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.