Öne Çıkanlar öğretmen örgün ortaöğretim kurumları ekpss Milli Eğitim Bakanlığı Ek Öğretmen Atamalarına İlişkin Açıklama

7 Müfettiş Yardımcısı Alınacak (Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü)

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 7 nci ve 8 inci dereceli "Müfettiş Yardımcısı" kadrolarına 7 Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır.

1- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak,

1.2. Türkiye'deki Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Ziraat Fakülteleri ile en az dört akademik yıl eğitimle lisans diploması veren ve yukarıda belirtilen fakültelere eşitliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki benzeri eğitim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

1.3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla en yüksek puanlı 140 kişi içerisinde yer almak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),

1.4. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir),

1.5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış bulunmak veya tecilli olmak,

1.6. Herhangi bir daire ve kuruma karşı mecburi hizmet yükümlülüğü veya iş sözleşmesi bulunmamak,

1.7. Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde ve her türlü iklim şartlarında görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.

2- SINAV BAŞVURUSU

2.1. Giriş Sınavı için başvurular, 1 Şubat 2024 Perşembe günü saat 09.00'dan 12 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar, e-Devlet Kapısı üzerinde Toprak Mahsulleri Ofisi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacağından şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2.2. Adaylar Kariyer Kapısı'na başvuru sırasında "Diğer Bilgiler" kısmından yazılı sınavda girmek istedikleri "Almanca, Fransızca ve İngilizce" yabancı dillerinden birini seçeceklerdir. İlanda yer alan fakültelere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

2.3. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

2.4. Sisteme yüklenen belgelerin asılları, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan istenebilir.

2.5. Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

3- SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

3.1. Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacaktır.

3.2. Giriş Sınavının yazılı bölümü 20 Nisan 2024 Cumartesi günü TMO Güvercinlik Ek Tesisleri İstanbul Yolu 9. Km Güvercinlik/Yenimahalle-ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

3.3. Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav saati ve sınava ilişkin diğer hususlar TMO Genel Müdürlüğü (www.tmo.gov.tr) internet sitesinde yazılı sınav tarihinden en az 15 gün önce ilan edilecek olup bu ilan tebligat hükmündedir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3.4. Adaylar başvuru bilgilerini, kariyer kapısı üzerinde "Başvurularım" sayfası üzerinde yer alan "Bilgilerim" butonu üzerinden çıktı olarak alacak ve başvuru bilgileri çıktısı ile geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı, TC kimlik numaralı sürücü belgesi veya pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir.

3.5. Sınav yeri, tarihi ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

4- SINAV KONULARI

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

4.1. Hukuk: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat, Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak), Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar)

4.2. İktisat: İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi v.b.), Genel Ekonomik Sorunlar, Para-Banka, Kredi ve Konjonktür, Milli Gelir, Milletlerarası İktisadi Münasebetler ve Teşekküller, İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim

4.3. Maliye: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları, Bütçe ve Bütçe Çeşitleri, Kamu Borçları

4.4. Muhasebe: Genel Muhasebe, Bilanço Analizi ve Teknikleri, Ticari Hesap

4.5. Tarımsal konular: Tarımsal Ekonomi (Tarımsal Gelirin Milli Gelirle Olan İlişkileri, Tarımsal Ürün Maliyetleri, Tarımsal Ürünlerin Ülkemiz ve Dünya Ticaretindeki Yeri) Tarımsal Coğrafya (Tarım Popülasyon İlişkileri, Ekili Arazilerin Ürün Çeşitleri İle Olan İlişkileri, Hububat, Bakliyat ve Haşhaş Kapsülü Üretimi ve Ülkemizin Bu Üretim İçerisindeki Yeri) Tarım politikaları (Destekleme politikaları)

4.6. Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri)

5- DEĞERLENDİRME

5.1. Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil dışındaki sınav konuları ve yabancı dilden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması ve ortalama puanın en az 65 olması gereklidir.

5.2. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinde duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5.3. Sözlü sınavdan önce adaylardan, sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel bir halinin olmadığına, adli sicil kaydına ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı ile nüfus cüzdanı/kimlik kartı sureti, özgeçmiş ve fotoğraf istenir. Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

5.4. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği puanlar ortalamasının en az 65 olması şarttır.

5.5. Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasından oluşur.

5.6. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav puanı üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav puanının eşitliği halinde, yabancı dil puanı üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

6- SINAV SONUÇLARININ İLANI

Giriş Sınavını kazananların isimleri Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilecek ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden görüntülenebilecektir. Kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

7- BİLGİ TEMİNİ

Sınavla ilgili her türlü bilgi Genel Müdürlük internet sitesinden ya da aşağıda yer alan adres ve telefon numaraları aracılığıyla Teftiş Kurulu Başkanlığından temin edilebilir.

Adres : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı TMO Güvercinlik Ek Tesisleri İstanbul Yolu 9. Km Güvercinlik/Yenimahalle-ANKARA

Tel : 0 (312) 591 42 66

Sınav İrtibat Mail Adresi : [email protected]

Genel Müdürlük İnternet Sayfası : www.tmo.gov.tr

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.