Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı CarrefourSa 2 Kasım 2022 Aktüel Ürünler Öğretim Programı Forma Sayıları doktor adayları ceza miktarları

7 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak (Sayıştay Başkanlığı)

T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8. maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 7 (yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70'i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen her bir grup ve pozisyon için 5 (beş) katı aday, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, üç katını geçmeyecekler için en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net) (B Grubu) (1 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştirme ve/veya yönetim süreçlerinde en az 8 (sekiz) yıl çalıştığını belgelemek,

b. Aşağıda yer alan eğitimlerden en az üçünü aldığını belgelemek,

i Web Uygulamaları Güvenliği

ii Veri tabanı Güvenliği

iii Windows Güvenliği

iv Microsoft Sistemleri Güvenliği

v Unix/Linux Güvenliği

c. .NET Framework, .Net Core, ASP.NET, C#, MVC ile yazılım geliştirme konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

d. .NET teknolojileri kullanarak masaüstü ve çok katmanlı web tabanlı yazılımlar geliştirmiş olmak,

e. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az biri (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, SQL konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. İlişkisel olmayan (NoSQL) veri tabanları (Mongo, Cloud Firestore vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. Ölçeklenebilir kurumsal web tabanlı uygulama tasarlama, geliştirme konularında tecrübeli olmak,

i. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web servisleri, SOAP, WCF, REST API, Mikroservis gibi teknolojiler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

k. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programming, ORM (Entity framework) konularında bilgi sahibi olmak,

l. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

m. Versiyonlama araçları (Azure DevOps(TFS), Git) kullanmış olmak,

n. Tercihen J2EE, Spring, Struts, ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Java web çerçeveleri, Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA veya benzerlerini kullanmış olmak,

o. Tercihen mobil platformlar (Android, IOS) için native uygulama geliştirmiş olmak,

p. Tercihen Python konusunda bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,

q. Tercihen PHP MVC Framework (Laravel, CodeIgniter vb) konusunda bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,

r. Tercihen yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

s. Tercihen kurumsal kaynak yönetimi sistemlerinde görev almış olmak,

t. Tercihen güvenli yazılım geliştirme eğitimi almış olmak.

2. Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) (C Grubu) (1 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Yazılım Geliştirici olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b. J2EE, Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Java web çerçeveleri, Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA veya benzerlerini kullanmış olmak,

c. VueJS, AngularJS, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

d. İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, SQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Servis tabanlı mimariler (SOAP, REST, JSON) ve REST mikro servisler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. HTML5, CSS, Bootstrap, JQuery ve UML konularında tecrübe sahibi olmak,

g. Eclipse, STS veya NetBeans uygulama geliştirme araçlarından birinde çalışmış olmak,

h. Versiyonlama araçlarından (Git, TFS, SVN) en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. Tercihen mobil platformlar için (Android, IOS ) uygulama geliştirmiş olmak,

j. Tercihen JUnit test framework'ünde tecrübe sahibi olmak.

3. Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net) (C Grubu) (1 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b. .NET Framework, .Net Core, ASP.NET, C#, MVC ile yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,

c. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

d. Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

e. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

f. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programming, ORM (Entity framework) konularında bilgi sahibi olmak,

g. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

h. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web servisleri, SOAP, WCF, REST API, Mikroservis gibi teknolojiler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, ileri seviyede SQL konusunda bilgisi ve tecrübe sahibi olmak,

j. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az biri (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k. Versiyonlama araçları (Git, TFS) kullanmış olmak,

l. .NET teknolojileri kullanarak çok katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmiş olmak,

m. Tercihen yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

n. Tercihen kurumsal kaynak yönetimi sistemlerinde görev almış olmak,

o. Tercihen güvenli yazılım geliştirme eğitimi almış olmak.

4. Yazılım Geliştirme Uzmanı (Low Code) (C Grubu) (1 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b. .NET Framework, Java, .Net Core, ASP.NET, C#, MVC ile yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,

c. Kurumsal İş Akış Yönetim Sistemi (eBA) Platformunda en az 5 yıl geliştirme tecrübesine sahip olmak,

d. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

e. Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

f. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

g. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) konularında bilgi sahibi olmak,

h. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

i. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web servisleri, SOAP, WCF, API, Mikroservis gibi teknolojiler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, ileri seviyede SQL konusunda bilgisi ve tecrübe sahibi olmak,

k. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az biri (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l. Versiyonlama araçları (Git, TFS) kullanmış olmak,

m. .NET teknolojileri kullanarak çok katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmiş olmak,

n. Tercihen yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

o. Tercihen kurumsal kaynak yönetimi sistemlerinde görev almış olmak,

p. Tercihen güvenli yazılım geliştirme eğitimi almış olmak.

5. Kıdemli İş Zekası Uzmanı (B Grubu) (1 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a. En az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde (kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5(beş) yıl İş Zekası Uzmanı/Mühendisi olarak çalışmış olduğunu belgelemek,

b. Veri ambarı modelleme mantığına hakim ve en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

c. Oracle BI, IBM Cognos, PowerBI vb. iş zekası platformlarından herhangi birinde analitik uygulamalar ve Dashboard'lar geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,

d. Oracle Business Intellegence Repository tasarımı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Visual Analyser /Analytic üzerinde Rapor, Dashboard geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Oracle ODI kullanarak ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Oracle Business Intelligence yetki kontrolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. Tercihen Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux, CentOS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. Tercihen Oracle Business Intelligence Foundation Suite 11g Essentials sertifikasına sahip olmak,

k. Tercihen MCSA: SQL Server BI Development, MCSA: Machine Learning, Oracle BI Sertifikalarından birine sahip olmak.

6. İş Zekası Uzmanı (C Grubu) (1 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a. En az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde (kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3(üç) yıl İş Zekası Uzmanı/Mühendisi olarak çalışmış olduğunu belgelemek,

b. Veri ambarı modelleme mantığına hakim ve en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,

c. Oracle BI, IBM Cognos, PowerBI vb. iş zekası platformlarından herhangi birinde analitik uygulamalar ve Dashboard'lar geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak,

d. Oracle Business Intellegence Repository tasarımı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Visual Analyser /Analytic üzerinde Rapor, Dashboard geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Oracle ODI kullanarak ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Oracle Business Intelligence yetki kontrolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. Tercihen Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux, CentOS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. Tercihen Oracle Business Intelligence Foundation Suite 11g Essentials sertifikasına sahip olmak,

k. Tercihen MCSA: SQL Server BI Development, MCSA: Machine Learning, Oracle BI Sertifikalarından birine sahip olmak.

7. Kıdemli Sistem Uzmanı - Sistem Mimarı (B Grubu) (1 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 5.000 (Beş Bin) kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi olarak toplamda veya herhangi birisi için en az 8 (sekiz) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b. Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak,

. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)

. Red Hat Certified Engineer (RHCE)

. Linux Professional Institute System Administrator (LPIC-1&2)

. Linux Foundation Certified Engineer (LFCE)

. Certified Kubernetes Administrator (CKA)

c. PMI - PMP veya Prince2 (Profesyonel Proje Yöneticisi ) sertifikasına sahip olmak,

d. Sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak,

e. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında dönüşüm deneyimi veya Proje yönetimin deneyimine sahip olma,

f. DHCP, DNS, DFS, TFTP, CA, DC, Proxy ve benzeri sistem servisler hakkında tecrübe sahibi olmak,

g. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

h. Microsoft İşletim sistemleri kurulum, kullanım ve konfigürasyon konusunda deneyim sahibi olma,

i. System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında bilgi sahibi olmak,

j. PowerShell scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

k. Linux, Unix ve Windows platformlarında sistem yöneticisi deneyimine sahip olmak,

l. Mikroservis mimarisi ve DevOps tecrübesine sahip olmak,

m. Tercihen AWS/GCP/Azure- DevOps (DevOps Profesyoneli) Sertifika-sına sahip olmak,

n. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

II. İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru Formu, (Başvuru Formunun doldurulması zorunlu olup, tercihte bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Birden fazla grup ve pozisyona başvuru ile başvuru formu gönderenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.) (Kurumun internet sitesinde duyuru ekinde yer alan)

b) KPSS sonuç belgesi,

c) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi.)

d) Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan ya da Kurum tarafından onaylı örneği).

e) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Transkript belgesi kabul edilecektir.)

f) Genel şartların (d) bendinde yer alan mesleki tecrübeyi gösterir belge. Başvurduğu hizmet grubuna ait iş tecrübesini gösteren Hizmet Belgesi (kamu kesiminde geçen hizmetler için) veya SGK Prim Ödeme Belgesi (özel sektörde çalışmış olanlar için)

g) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş.

h) Özel Şartlarda istenilen sertifikalar ile tecrübeyi gösteren belgeler.

i) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı beyan.

j) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)

k) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.

l) Belge istenen hallerde ilgili belgenin ibrazı zorunludur.

Talep edilen belgeleri (KPSS sonuç belgesi ve yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge hariç) eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son başvuru tarihine kadar Başkanlığımıza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son başvuru tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Adaylar ilan edilen grup ve pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 14/08/2023 tarihinden 29/08/2023 tarihi mesai saati bitimine kadar "T.C. Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70'i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, www.sayistay.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

V. SINAV KONULARI YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav konuları, başvurulan grup ve pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Sözlü Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sözlü sınav, Başkanlığın; "İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat / Çankaya / Ankara" adresinde, www.sayistay.gov.tr kurumsal internet sitesinde ilan edilen tarihte yapılacaktır. Söz konusu ilan, sözlü sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi Sayıştay internet sitesinde ilan edilecektir.

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Sözlü sınavda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sınav başarı puan sıralaması oluşturulacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI ve İŞE BAŞLAMA

Grup ve pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek olarak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesi www.sayistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde posta ile bildirimde bulunulur. Adayların tebligatın kendilerine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır. Asıl adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VIII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3'üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı tutarının aşağıdaki tabloda her bir grup ve pozisyon için belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılmayacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.