Öne Çıkanlar öğretmen Ak Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Avukat Cahit Özkan TRT EBA TV 3600 ek gösterge Hakmar Express 8 Mart 2024 Aktüel Ürünler

8 Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi Yardımcısı Alınacak (AFAD)

22 Aralık 2023 Tarihli ve 32407 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi Yardımcısı Giriş Sınavı İlanı şöyle:

1- GENEL AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde giriş (sözlü) sınavı ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 8 (sekiz) adet kadroya Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi Yardımcısı alımı yapılacaktır.

2- SINAVA KATILMA ŞARTLARI

2.1. Genel Şartlar

2.1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2.1.2. 2024 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1989 tarihinden sonra doğmuş olmak.)

2.1.3. Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2.1.4. Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.

2.1.5. Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi bulunmamak.

2.1.6. Süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

2.2. Özel Şartlar

2.2.1. Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b. ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP29 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

2.2.2. Hukuk

a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk öğrenim dalından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b. ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP4 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

2.2.3. Maliye

a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Maliye öğrenim dalından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b. ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP19 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

3- GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

3.1. Adaylar başvurularını, 12 Şubat 2024 saat 10:00 - 21 Şubat 2024 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

3.2. Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

3.3. Son başvuru tarihinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

3.4. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

3.5. Sınav modülünde adayların mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini de yüklemeleri gerekmektedir.

3.6. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi ile birlikte "Denklik Gösterir Belgelerini" sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.7. Adayların KPSS sonuç bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya KPSS sonuç bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların KPSS sonuç belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.

3.8. Erkek adayların askerlik bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya askerlik bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların askerlik durum belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.

3.9. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir).

3.10. Adli sicil bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgisi otomatik gelmeyen adayların e-Devlet üzerinden alınan adli sicil belgelerini sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.11. Fotoğraflı özgeçmiş belgesi.

3.12. Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olduğuna dair beyan.

3.13. Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi olmadığına dair beyan.

3.14. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ

4.1. Başkanlıkça, süresi içinde yapılan başvurular belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Her öğrenim dalı için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak belirlenecektir. KPSS puan türü esas alınarak yapılan sıralamaya göre en son adayın aldığı puanla eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

4.2. Başvuru sonuçları Başkanlık internet sitesinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

4.3. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede giriş sınavına katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır.

4.4. Giriş sınav başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

5- GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE KONULARI

5.1. Giriş sınavı sözlü olarak 1 - 2 Nisan 2024 tarihlerinde Başkanlık hizmet binasında yapılacaktır.

5.2. Adaylar, giriş sınavına katılacakları gün ve saate ilişkin bilgilerini Başkanlık internet sitesinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

5.3. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

5.4. Giriş sınavında adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

5.5. Başkanlık gerekli görmesi halinde giriş sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

5.6. Adaylara sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin ölçülmesinde 25'er puan değerinde iki adet soru yöneltilecektir.

5.7. Adayların sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılacak sorular; Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi, Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar, Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç), Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi konularından oluşacaktır.

6- GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ

6.1. Giriş sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların başarı puanları belirlenecektir.

6.2. Adayların başarılı sayılabilmeleri için başarı puanlarının en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir.

6.3. Adaylar, giriş sınav sonuçlarını Başkanlığımızın internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

6.4. Giriş sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

7- YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ

7.1. 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alarak başarılı olan adaylar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak öğrenim dallarına göre sıralanacaktır. Başarı puanı aynı olan adaylarda KPSS puanı daha yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilecektir.

7.2. Başarı puanları esas alınarak öğrenim dallarına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday ve ilan edilen kadronun yarısı oranında yedek aday belirlenecektir.

7.3. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Başkanlığımızın internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

7.4. Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

7.5. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içerisinde göreve başlamayan veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine sınav sonucunun ilanından itibaren 6 (altı) ay içerisinde yedek adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılacaktır. Yedek adayların hakları, daha sonra yapılacak sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.

7.6. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan, başvuru şartlarını taşıyan ve ilan edilecek süre içinde istenilen belgeleri teslim edenler Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi Yardımcısı kadrolarına atanacaktır. İstenilen belgeler şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa teslim edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7.7. Bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmadığı halde belgelerini teslim etmeyen adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

7.8. Atanma hakkından feragat eden adayların atamaları yapılmayacaktır.

7.9. Ataması yapıldığı halde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayan adaylar ile başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atamaları iptal edilecektir, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

8- DİĞER HUSUSLAR

8.1. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

8.2. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarla ilgili belge talep edebilecektir.

8.3. Bu ilanda belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanacaktır.

9- İLETİŞİM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı

www.afad.gov.tr

[email protected]

Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159 Çankaya/ANKARA

Tel: 0312 258 23 23

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.