Öne Çıkanlar A101 17 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler 7467 Personel Alınacak Cumhuriyet başsavcı Kurban Bayramı 5393 sayılı Belediye Kanunu

9 Bilişim Uzmanı Alınacak (TBMM)

Kurumumuzda istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca, sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 9 (dokuz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.

KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı ilgili Yönetmeliğin 8’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,

h) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

B1- Kıdemli Ağ ve Siber Güvenlik Çözüm Mimarı (1 Kişi – 5 Katı)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde ve/veya internet servis sağlayıcılarında en az 12 (on iki) yıl ağ ve siber güvenlik mimari tasarım, planlama ve uygulamalarında çalışmış olmak,

b) En az 5000 aktif kullanıcıya sahip; next generation firewall, load balance, web application firewall, e-mail security, dns security, intrusion prevention system, network access control, content filtering, endpoint protection, siem, sandbox, switch, router gibi ağ ve siber güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir bilgi işlem merkezinde tüm bu bileşenlerle ilgili tasarım, kurulum, test ve yönetim operasyonlarında aktif rol almış olmak,

c) Tercihen ağ ve siber güvenlik ekiplerinde en az 3 yıl takım liderliği veya yöneticilik yapmış olmak,

ç) CISSP, OSCP, CEH, GIAC, GCIA, GMON, CCNP sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek,

d) Ağ ve güvenlik mimarisi tasarım ve topoloji oluşturma ve topoloji çizimi konusunda deneyim sahibi olmak,

e) Bilgi güvenliği politika ve prosedürlerine uygun bir şekilde sistem güvenliği için gerekli analizleri ve risk değerlendirmelerini yürütmek ve bu kapsamda güvenilir, güçlü ve esnek güvenlik mimarileri planlamak, tasarlamak ve uygulamak,

f) Güvenli servis ve yazılım mimarilerinin tasarımında etkin rol oynamak, nesne tabanlı programlama hakkında bilgi sahibi, tercihen tecrübe sahibi olmak,

g) Veri merkezlerinde ağ ve siber güvenlik tasarımlarının oluşturulması, testlerinin yapılması konusunda çalışmış olmak,

ğ) Ağ ve siber güvenlik cihazlarının iş sürekliliği için SLA sürelerini belirlemek, kesintisiz hizmet sağlaması için tasarım ve topolojilerin oluşturulmasında çalışmış olmak,

h) DoS, DDoS hakkında bilgi sahibi olmak ve bu atakların önlenmesi için gerekli tasarımları gerçekleştirmiş ve uygulamış olmak,

ı) SIEM araçlarının kurulum, test, yönetim, yapılandırma, korelasyon oluşturma ve aktif operasyonlarında çalışmış olmak,

i) Scripting (Python, powershell, bash, vb.) ve IT operasyonlarının otomasyonu konusunda bilgi sahibi, ağ ve güvenlik cihazlarının API’leri ile çalışmış ve geliştirme yapmış olmak,

j) Kritik ağlarda kullanılan trafik izolasyon sistemlerinin (DataDiode, AirGap) tasarım ve uygulamasında çalışmış olmak,

k) Docker ve Kubernetes teknolojileri üzerine bilgi sahibi olmak,

l) Prometheus ve Grafana ile ağ ve güvenlik cihazları izleme sistemi oluşturulmasında tecrübeye ve bu sistemi genişletecek, çözüm üretecek bilgiye sahip olmak,

m) OWASP Top-10 güvenlik zafiyetleri konularında bilgi sahibi olmak,

n) Ağ ve web zafiyetleri tarama araçlarında tecrübe sahibi olmak; güvenlik açıklıklarının belirlenmesi için altyapılar oluşturmak ve çözümler üretmek,

o) Sandboxing, zararlı kod analizi, tersine mühendislik, atak yüzeyleri, atak yaşam döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,

ö) Siber güvenlik olaylarına müdahale operasyonları konusunda tecrübeli olmak, SOC/SOME bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,

p) Kritik IoT sistemleri analiz edebilecek, sistemlerin iyileştirilmesinde önerilerde bulunabilecek tecrübeye sahip olmak,

r) SD-WAN, BGP ve MPLS teknolojilerinde tecrübeye sahip olmak; tasarımını, kurulumunu ve yönetimini yapmış olmak,

s) Multicast protokolleri (PIM, IGMP) hakkında bilgi sahibi olmak; IPTV ve WEBTV projelerinde tasarım, test, uygulama adımlarında aktif olarak çalışmış olmak,

ş) Ağ ve siber güvenlik izleme araçlarının belirlenmesi ve kurulumlarında çalışmış olmak, mevcut sistemlerin yetkinliklerinin ve performansının periyodik olarak ölçülmesini sağlayıp güvenlik olgunluk seviyesini takip etmek,

t) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

u) ISO 27001 sertifikasına uygun ağ ve siber güvenlik politikalarının, düzenleyici önleyici faaliyetlerin ve prosedürlerin belirlenmesinde çalışmış olmak,

B2. Kıdemli Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı (1 Kişi – 4 Katı)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde ve/veya internet servis sağlayıcılarında en az 10 (on) yıl ağ ve siber güvenlik operasyon ve uygulamalarında çalışmış olmak,

b) En az 5000 aktif kullanıcıya sahip; next generation firewall, load balance, web application firewall, e-mail security, dns security, intrusion prevention system, network access control, content filtering, endpoint protection, siem, sandbox, switch, router gibi ağ ve siber güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir bilgi işlem merkezinde tüm bu bileşenlerle ilgili kurulum, test ve yönetim operasyonlarında aktif rol almış olmak,

c) CISSP, OSCP, CEH, GIAC, GCIA, GMON, CCNP sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek,

ç) DoS, DDoS hakkında bilgi sahibi olmak ve bu atakların önlenmesi için gerekli tasarımları gerçekleştirmiş ve uygulamış olmak,

d) İşletim sistemleri, aktif dizin, sanallaştırma, e-posta, DNS, DHCP sistemlerini; yönetim, zafiyet tespit ve siber güvenlik sıkılaştırma operasyonlarında çalışmış olmak, tercihen bu sistemleri yönetmiş olmak,

e) Powershell, python, bash v.b. scripting dilleri ile işletim sistemleri, ağ ve güvenlik cihazları ile entegre olabilecek izleme, otomasyon, raporlama projeleri geliştirmiş olmak,

f) Load balance, web application firewall bileşenleri yönetiminde betik programlamasında tecrübe sahibi olmak,

g) SIEM araçlarının kurulum, test, yönetim, yapılandırma, korelasyon oluşturma ve aktif operasyonlarında çalışmış olmak,

ğ) Güvenli servis ve yazılım mimarilerinin tasarımında etkin rol oynamak, nesne tabanlı programlama hakkında bilgi sahibi, tercihen tecrübe sahibi olmak,

h) OWASP Top-10 güvenlik zafiyetleri konularında bilgi sahibi olmak,

ı) Ağ ve web zafiyetleri tarama araçlarını aktif olarak kullanmak; güvenlik açıklıklarının belirlenmesi için altyapılar oluşturmak ve çözümler üretmek,

i) Sandboxing, zararlı kod analizi, tersine mühendislik, atak yüzeyleri, atak yaşam döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Bilgi güvenliği politika ve prosedürlerine uygun bir şekilde sistem güvenliği için gerekli analizleri ve risk değerlendirmelerini yürütmek ve bu kapsamda güvenilir, güçlü ve esnek güvenlik mimarileri uygulamak,

k) Siber güvenlik olaylarına müdahale operasyonları konusunda tecrübeli olmak, SOC/SOME bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,

l) Kritik IoT sistemleri analiz edebilecek, sistemlerin iyileştirilmesinde önerilerde bulunabilecek tecrübeye sahip olmak,

m) SD-WAN, BGP ve MPLS teknolojilerinde tecrübeye sahip olmak; kurulum ve yönetimini yapmış olmak,

n) Multicast protokolleri (PIM, IGMP) hakkında bilgi sahibi olmak; IPTV ve WEBTV projelerinde test, uygulama adımlarında aktif olarak çalışmış olmak,

o) Veri merkezlerinde ağ ve siber güvenlik bileşenlerinin kurulum, test ve yönetiminde çalışmış olmak,

ö) Ağ ve siber güvenlik izleme araçlarının belirlenmesi ve kurulumlarında çalışmış olmak, mevcut sistemlerin yetkinliklerinin ve performansının periyodik olarak ölçülmesini sağlayıp güvenlik olgunluk seviyesini takip etmek,

p) Docker ve Kubernetes teknolojileri üzerine bilgi sahibi olmak,

r) UNIX ve Windows tabanlı işletim sistemleri ve temel seviye SQL bilgisine sahip olmak,

s) Ağ ve siber güvenlik cihazlarının iş sürekliliği için SLA sürelerini belirlemek, kesintisiz hizmet sağlaması için belirlenen mimarileri uygulamak,

ş) Kritik ağlarda kullanılan trafik izolasyon sistemlerinin (DataDiode, AirGap) uygulamasında çalışmış olmak,

t) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

u) ISO 27001 sertifikasına uygun ağ ve siber güvenlik politikalarının, düzenleyici önleyici faaliyetlerin ve prosedürlerin belirlenmesinde çalışmış olmak,

ü) Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hakkında bilgi sahibi olmak ve gereklerini uygulamış olmak,

v) 5651 sayılı Kanun hakkında bilgi sahibi olmak, çalıştığı kurumlarda bu Kanunun gerektirdiği ihtiyaçları belirlemek, uygulamak,

y) Adli bilişim konusunda bilgi sahibi olmak.

B3. Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı (1 Kişi – 4 Katı)

a) En az 5000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde 10 (on) yıl veri tabanı yöneticisi olarak çalışma yapmış olmak,

b) En az 5000 kullanıcılı, 5 (beş) yazılım projesinde veri tabanı yöneticisi olarak görev yaptığını belgelemek,

c) Veri tabanı analiz, tasarım ve testi, çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında tecrübeye sahip olmak,

ç) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,

d) Veritabanı kurulum, uyarlama, izleme, yedek alma ve yedekten dönme süreçlerinde deneyim sahibi olmak (Always On, Log Shipping, SQL Clustering ve Replication bilgisi olmak),

e) MS SQL kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi, güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) MS SSIS ile Datamart, DWH, Cube konularında deneyimli olmak,

g) MySQL, PostgreSQL kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Büyük veri ortamı kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,

h) Oracle Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster), performance/SQL Tuning, PL/SQL konularına hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,

ı) Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Oracle upgrade ve patching konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Oracle RAC kurulumu yapabilen (OS kurulumları, Grid infrastructure, ASM, network kurulum ve konfigürasyonları) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Veri tabanı programcılığı konusunda Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,

l) Kurumsal veri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Daha önce çeşitli araçlarla ETL yapmış (PL/SQL, Informatica, SAP BO Data Services), veri ambarı(datawarehosue) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Veri görselleştirme (SSRS, Oracle BI, Datazen, SAP Lumira, Tableau vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) NoSQL ve Hadoop sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ö) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

p) Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az 1 (bir) ’ine sahip olmak,

a. Oracle Certificate Professional (OCP)
b. Administering Microsoft SQL Server Databases (DBA)

B4. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 Kişi – 3 Katı)

a) En az 7 (yedi) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,

b) Enterprise Architecture (Kurumsal Mimari) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve geniş ölçekli en az 3 (üç) projede uygulamış olduğunu belgelemek,

c) DevOps metodolojisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve en az 3 (üç) projede uygulamış olduğunu belgelemek,

ç) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) NET Framework, Net.Core, ASP.NET, C#, MVC konularında en az 7 (yedi) yıl bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Enterprise Software Architecture, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, servis yönetim araçlarından en az birini kullanmış olmak,

g) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) MS SQL veya ORACLE İlişkisel veri tabanları üzerinde en az 7 (yedi) yıl uygulama geliştirmiş olmak,

h) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Web uygulama güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

l) Unit test, fonksiyonel test ve entegrasyon testi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Yazılım yaşam döngüsü araçları (TFS, JIRA, Bitbucket/Git) konusunda deneyimli olmak,

n) Uygulama sunucusu (IIS) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Active Directory hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ö) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak.

B5. Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 Kişi – 2 Katı)

a) NET Framework, Net.Core, ASP.NET, C#, MVC konularında en az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,

b) Enterprise Architecture (Kurumsal Mimari) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve geniş ölçekli en az 2 (iki) projede uygulamış olduğunu belgelemek,

c) DevOps metodolojisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve en az 2 (iki) projede uygulamış olduğunu belgelemek,

ç) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Enterprise Software Architecture, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, servis yönetim araçlarından en az birini kullanmış olmak,

f) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) MS SQL veya ORACLE İlişkisel veri tabanları üzerinde en az 5 (beş) yıl uygulama geliştirmiş olmak,

ğ) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Web uygulama güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Unit test, fonksiyonel test ve entegrasyon testi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Yazılım yaşam döngüsü araçları (TFS, JIRA, Bitbucket/Git) konusunda deneyimli olmak,

m) Uygulama sunucusu (IIS) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Active Directory hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak.

B6. Linux Sistem Uzmanı (1kişi – 3 Katı)

a) Linux uygulama sunucusu yöneticisi ya da Linux sistem uzmanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak,

b) Linux sunucu sistemlerinin kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kapasite planlama, yapılandırılması, güvenlik ve bakımı konularında deneyimli sahibi olmak,

c) Linux sunucularınında yüksek erişebilirlik ve kesintisizlik seviyelerini sağlamak,

d) WEB ve Uygulama sunucularının (APACHE ve TOMCAT) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

e) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) SCRIPTING (JAVA, PYTHON, PERL ve BASH) konusunda aktif yazılım geliştirme tecrübesine sahibi olmak,

g) LAMP (Linux, Apache, Mysql, PHP) sunucusu kurma, yönetme, izleme ve hata giderme noktasında tecrübeli olmak

h) Açık kaynak kodlu ve backend web uygulamalarını kurabilecek, konfigure edebilecek ve yüksek yük altında çalışacak şekilde optimize edebilecek, kuruma özgü modülleri ele alıp geliştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

i) Tercihen Konteyner kullanım ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak (Docker, Kubernetes, vs),

j) Oracle WebLogic Server kurulumu ve yönetimi konularına hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,

k) Oracle performance/SQL Tuning, PL/SQL konularında deneyim sahip olmak,

l) Tercihen aşağıdaki sertifikalardan birine sahip olmak,

1. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)
2. Oracle Database 12c SQL Fundamentals, Oracle Linux System Administrator

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvurular 22.04.2024-06.05.2024 tarihleri arasında mesai saatleri (09:30-12:30, 13:30-17:30) içerisinde alınacaktır.

Başvurular, https://www.tbmm.gov.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve pozisyonlar itibarıyla istenilen belgelerle birlikte; şahsen yapılacak başvurular, TBMM Ek Hizmet Binası Kavaklıdere Mahallesi Zeytindalı Caddesi No:2 adresine, posta yolu ile yapılacak başvurular ise TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı 06543 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra Kurumumuza ulaşan başvurular ile eksik belge bulunan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Aday Başvuru Formu,

b) Geçmiş dönemde görev yaptığı ve yer aldığı projeleri de içeren özgeçmiş,

c) Lisans diploması örneği veya e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

d) KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (İlgili Yönetmeliğin 8’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

e) İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya İngilizce dilinde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

f) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,

g) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (SGK meslek kodlarını gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü, kurum ve kuruluşlardan alınacak çalışma belgesi), (mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

h) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),

i) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar,

j) Her bir pozisyon için tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü, işveren tarafından verilen çalışma belgesi vb. belgeler),

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak sözleşme yapılacak her pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır.

b) Başarı listesine göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağırılacaktır.

c) Sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılan adaylardan son sıradaki adayla aynı puana sahip adayların tamamı sözlü ve/veya uygulamalı sınava kabul edilecektir.

d) Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://www.tbmm.gov.tr adresinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılabilecektir.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü ve/veya uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

6. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü ve/veya uygulamalı sınav, sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanacak aday listesinin ilan edildiği tarihten en az 15 (on beş) gün sonra TBMM’de yapılacaktır.
b) Sözlü ve/veya uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
c) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
d) Başarılı sayılanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacaktır.

7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 9 (dokuz) dur.

b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak https://www.tbmm.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

c) Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup adaylar, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmak zorundadırlar.

d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Kurumumuza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

e) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek aday bulunması halinde, bunların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

f) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak sözleşme yapılmayacak, sözleşme yapılmış olanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

8. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan 37.125,05 TL’nin aşağıda yer alan cetvelde pozisyonlar hizasında gösterilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İlana https://cdn.tbmm.gov.tr/TbmmWeb/Icerik/Dosya/211c512f-a9c5-4d44-b1f9-2879bcc05b5c.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Aday Başvuru Formu için https://cdn.tbmm.gov.tr/TbmmWeb/Icerik/Dosya/62c92588-1724-43b3-b723-4aa8c1adff63.pdf linkini tıklayınız.

Bilgi için: (0 312) 420 69 72

Anahtar Kelimeler:
TBMMBilişim Uzmanı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.