Öne Çıkanlar Spina Bifidalılar Sorunlarını Anlattı öğretmen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu EBA portal

Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı)

Kurumumuz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, memur kadrosu için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı görevde yükselme sınavı yapılacaktır.

Görevde Yükselme yazılı sınavı 10 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav başvuruları 13 Haziran – 24 Haziran 2022 tarihleri arasında Personel Intra Uygulama sayfasından yapılabilecektir.

Tablo 1. Sınav Yapılacak Unvan ve Kadro Adetleri

1 Sıra No'lu, GİH Sınıfı, 250 Kadro Adedi, 5, 6, 7, 8, 9 Dereceli Memur alınacak.

1. SINAVA BAŞVURACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR 

Genel şartlar;

Görevde yükselme sınavı ile yapılacak atamalarda

a) Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmak.

Özel Şartlar;

a) Memur kadrosuna atanabilmek için;

1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
2. Kurumda en az bir yıl çalışmış olmak,

2. BAŞVURU İŞLEMLERİ

2.1. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuruda bulunmak isteyen personel, 13-24 Haziran 2022 tarihleri arasında Personel Intra Uygulama sayfasından “Sınav Başvuruları” başlığına tıklayarak girecek oldukları unvanı seçeceklerdir. Gerekli bilgileri dolduran adaylar “Başvur” butonuna tıklayarak elektronik başvurularını tamamlayacaklardır. Birimlerdeki personel sorumluları, başvuruları kontrol edip onaylayacak ya da reddedecektir. Reddedilen başvuru güncellenemediğinden yetkili birim tarafından silindikten sonra tekrar başvuru yapılabilir. 

2.2. Başvuruların onaylanıp onaylanmadığı Personel Intra Uygulama sayfasından takip edilebilecektir. 

2.3. Kadrosu Kurumumuzda olup başka kurumlarda görevlendirme ile çalışanlar kurumsal şifreleriyle Kurumumuzun herhangi bir birimindeki bilgisayardan başvurularını yapabileceklerdir. Bu durumda olanlardan kurumsal şifresi olmayanlar şifre alıp başvuru yapabilecekleri gibi belgelerini ibraz etmek suretiyle Personel Daire Başkanlığına gelmek suretiyle başvurularını yapabilirler. 

2.4. Engelli personel başvurusunu (Duyuruda yer alan engelli adaylar için Engel Beyan Tablosunun doldurulması zorunludur. Tablo 4) yaptıktan sonra engel durumunu gösteren belgeleri birimine teslim edecektir. (Engel durumunu gösteren belgeler; adaya ait sağlık kurulu raporu, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden herhangi birisi)

2.5. Aday memurlar ve sözleşmeli statüde bulunanlar sınava başvuramazlar. 

2.6. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar sınava katılabileceklerdir. 

2.7. Adaylar, başvurunun onaylanmasının ardından başvuru formunun çıktısını alarak imzalar ve birim yetkililerine de imzalatır. Bu formlar adayın görev yaptığı birimlerde dosyalanır. 

2.8. Başvuru itirazları, sınava katılmaya hak kazananların listesinin yayımlandığı 22 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 29 Temmuz 2022 tarihine kadar şartları taşıdığına ilişkin belge ile birlikte görev yapılan birime yapılacaktır. Birimler, itirazları Personel Daire Başkanlığına ivedilikle gönderecektir. İtirazların neticesinde değişiklik olması halinde yeni liste aynı usulle duyurulur. İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

3. BİRİMLERCE YAPILACAK İŞLEMLER 

a. Merkez ve Taşra Birimlerince Yapılacak İşlemler 

3.1.1. Başvuruları elektronik ortamda onaylamak ve başvuru formunu imzalayarak dosyalamak. Başvuru listesini (merkez müdürlüklerinden gelen başvurular da dahil) Tablo 2’de gösterilen forma işleyerek [email protected] adresine e-posta ile ayrıca üst yazı ekinde başvuru süresinin tamamlanmasını takip eden 3 iş günü içinde ivedilikle Personel Daire Başkanlığına göndermek.

3.1.2. Her birimde elektronik başvurulardan sorumlu ve EGITIM_TALEP_TASRA yetkisine sahip bir personel olması zorunludur. Bu yetkiye sahip personeli olmayan birimler Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerek bu yetkiyi almalıdırlar. Aksi halde sorumluluk birim yöneticilerinde olacaktır.

4. YAZILI SINAV 

4.1. Yazılı sınav 10 Eylül 2022’de Ankara’da yapılacaktır. 

4.2. Yazılı sınav; çoktan seçmeli test usulü ile 50 soru 60 dakika sürede yapılacaktır.

4.3. Yazılı sınav konu başlıkları ve soru dağılımları Tablo 3’te belirtilmiş olup ayrıca ders notu verilmeyecektir. 

4.4. Adayların sınav yerlerini gösteren listeler Kurumumuz tarafından yayımlanacaktır. 

4.5. Adaylar sınav günü kurumsal kimlik kartı, nüfus cüzdanını (Ehliyet ve pasaport) mutlaka yanlarında bulundurmak zorundadır. Kurum kimliği ve nüfus cüzdanı yanında olmayanlar sınav salonlarına alınmayacaktır. 

4.6. Mevzuat soruları, 10 Haziran 2022 tarihine kadar olan değişiklikleri kapsayacaktır. Bu tarihten sonraki değişiklikler kapsam dışında olacaktır.

4.7. Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

5. SÖZLÜ SINAV UYGULAMASI

5.1. Sözlü sınava; yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarılı olan adaylardan ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.

5.2. Sözlü sınav, yeri ve saati yazılı sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kurum internet/intranet adresinde ilan edilir.

5.3. Sözlü sınava giren personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
d) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan) esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

6. İTİRAZ

6.1. Görevde yükselme sınavlarının sonuçları sınavların bittiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Kurumun intranet ve internet sitelerinde ilan edilir ve aynı tarih itibariyle adaylara tebliğ edilmiş sayılır. 

6.2. İlgililer, ilan tarihini takip eden beş iş günü içerisinde sınav soruları ve sonuçlarına E-İtiraz edebilir. Personel Daire Başkanlığı aracılığıyla Sınav Kuruluna yapılacak itirazlar, Sınav Kurulunca incelenir. İnceleme sonuçları itiraz süresinin sona erdiği tarihi takip eden en geç onbeş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Bu sürenin bitimiyle sınav sonuçları kesinleşmiş olur. İtiraz neticesinde sınav sonuçlarında değişiklik yapılması gerekirse yeni sınav sonuçları aynı şekilde yayınlanır ve tebliğ edilmiş sayılır.

6.3. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

7. DEĞERLENDİRME

7.1. Soruların hatalı olduğu sonucuna varılması veya yargı mercilerince iptal edilmesi durumunda bu sorular puanlamaya dahil edilmeyecek ve bu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

7.2. Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı için ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılması başarı sıralamasına göre olur. Başarı sıralamasının belirlenmesinde başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir.

7.3. Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla; 

• Hizmet süresi fazla olanlara, 
• Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
• Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, başarı sıralamasında öncelik verilir. 

8. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

8.1. Bu duyuruda belirtilmeyen hususlarda Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

8.2. Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir. 

8.3. Memur statüsü dışında (SSK, Bağ-Kur, özel banka vb.) hizmeti bulunan ve hizmet birleştirmesi yapmayan personel en son müracaat tarihinin son gününe kadar hizmet birleştirme işlemlerini tamamlamak zorundadır. Bu tarihten sonra yapılacak hizmet birleştirmeleri sıralama yapılırken kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılır. Eksik veya usulüne uygun olarak yapılmayan başvuruların sonuçlarından adaylar sorumludur.

İLETİŞİM

Personel Daire Başkanlığı
Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

Tel: 0312 207 84 11-85 39 
Fax: 207 81 44
E-Posta: [email protected]

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.