Öne Çıkanlar merkez ve taşra teşkilatı konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri EYTliler Haklarını Geri İstiyor Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Polis Akademisi Başkanlığı ve Bağlı Eğitim Birimlerine Öğretim Elemanı Alım İlanı

Polis Akademisi Başkanlığı ile Polis Akademisi Başkanlığına bağlı İç Güvenlik Fakültesi, Yabancı Diller ve Türkçe Öğretimi Bölümü, Ankara Akyurt Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Bitlis POMEM, Bursa POMEM, Erzincan POMEM, İstanbul Arnavutköy POMEM, Adana Kemal Serhadlı POMEM, Karaman POMEM, Yozgat POMEM, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Kırşehir PMYO, Samsun 19 Mayıs PMYO ve Sivas PMYO Müdürlüklerine Öğretim Elemanı Alım İlanı yayınlandı.

Polis Akademisi Başkanlığında açık bulunan ve aşağıda birim ve ünvanı belirtilen kadrolara Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25/b maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31 ve 33’üncü maddeleri, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri, Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri ile Polis Akademisi Başkanlığı Akademi Yönetim Kurulunun 08.02.2024 tarihli ve 2024/03 sayılı kararı doğrultusunda naklen veya açıktan atama ile Öğretim Görevlisi ünvanında (16), Araştırma Görevlisi ünvanında (1) Öğretim Elemanı alınacaktır. 

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar, talep edilen alan ve ünvanın adı açıkça belirtilmek suretiyle yapılacak ve değerlendirmede bu husus dikkate alınacaktır. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir (1) kadroya müracaat edebilecektir.

Müracaatlar; 12.02.2024 – 26.02.2024 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde, POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Eymir Mah. 49. Sk. PK: 06834 Ankara/Gölbaşı) adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Eksik belge ile veya son başvuru tarihi olan 26.02.2024 tarihi saat 17:00’den sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, gönderinin kuruma ulaştığı tarih esas alınacaktır.

Müracaat sırasında görevli personel tarafından adayların müracaata ilişkin sundukları tüm belgeler kayda geçirilerek tanzim edilecektir.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olması,

2) Yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir hali bulunmaması, 

3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması,

4) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde adayın müracaat ettiği ünvan ile Devlet Memuru olmasına ve istihdam yerinde çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmaması ve bunu sağlık raporuyla belgelendirmesi,

5) Polis Akademisi Başkanlığına yapılacak Öğretim Elemanı alımları Polis Akademisi Başkanlığının belirlemiş olduğu Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup; adayların başvurdukları ünvan ve kadrolarda belirtilen kriterleri sağlamaları gerekmektedir.

“Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” için https://cdn2.pa.edu.tr/Upload/editor/files/GU%CC%88NCEL%20Atama%20Yu%CC%88kseltme%20Kriterleri%202023-22(4)%20(1)%20(1).docx linkini tıklayınız.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan, Ünvan, Kadro Sayıları ve Başvuracak Adaylarda Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo için https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2024/02/20240212-4-1.pdf linkini tıklayınız.

İSTENİLEN BELGELER

Müracaat sırasında adaylardan, yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir, aşağıda sıralanmış belgeler istenecektir. 

1) Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuracak Adaylardan; 

a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-5)

b) İki adet vesikalık fotoğraf,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir askerlik durum belgesi (Terhis olan adaylar terhis tarihinin yer aldığı askerlik durum belgesini, tecilli olan adaylar hangi tarihe kadar tecilli olduğunu gösterir askerlik durum belgesini ibraz edeceklerdir.),

ç) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

d) Ek-7 formatında Özgeçmiş ***,

e) YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 60 puan aldığını gösterir belge,  

f) ALES sonucunu gösterir belge (En az 75 puan), (09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 5’inci maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.)

g) Müracaat ettiği alana göre istenen onaylı mezuniyet belgelerinin (lisans, yüksek lisans) tasdikli* bir örneği veya karekodlu e-devlet çıktısı ile devam eden doktora öğrenimi hakkında öğrenci belgelerinin tasdikli* bir örneği veya karekodlu e-devlet çıktısı, (Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile gelinmesi halinde fotokopileri ile işlem yapılabilecektir.)

ğ) Onaylı transkript belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora)

h) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

2) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan;

a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-5)

b) İki adet vesikalık fotoğraf,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir askerlik durum belgesi (Terhis olan adaylar terhis tarihinin yer aldığı askerlik durum belgesini, tecilli olan adaylar hangi tarihe kadar tecilli olduğunu gösterir askerlik durum belgesini ibraz edeceklerdir.),

ç) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

d) Özgeçmiş (YÖK Formatında),

e) YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 80 puan aldığını gösterir belge,  

f) ALES sonucunu gösterir belge (En az 80 puan), (09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 5’inci maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.)

g) Müracaat ettiği alana göre istenen onaylı mezuniyet belgelerinin (lisans, yüksek lisans) tasdikli* bir örneği veya karekodlu e-devlet çıktısı ile devam eden doktora öğrenimi hakkında öğrenci belgelerinin tasdikli* bir örneği veya karekodlu e-devlet çıktısı, (Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile gelinmesi halinde fotokopileri ile işlem yapılabilecektir.)

ğ) Onaylı transkript belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora)

h) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

* Yukarıda istenilen (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri ile nüfus cüzdanı, YDS-KPDS-ÜDS- vb.) belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya E-Devlet Kapısı üzerinden alınacak karekodlu ve güncel çıktıları ile müracaat edilecektir.

** Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-5) için https://cdn2.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EK-5%20%C4%B0%C5%9F%20Talep%20Formu%20(1)(1).xlsx linkini tıklayınız.

*** Özgeçmiş Örneği (EK-7) için https://cdn2.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EK-7%20%C3%96ZGE%C3%87M%C4%B0%C5%9E%20(1)%20(1)(1).doc linkini tıklayınız.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Müracaatlar esnasında adaylara ait teslim alınan belgeler, konuya ilişkin mevzuat ve ilgili yönetim kurulu kararları çerçevesinde değerlendirildikten sonra sonuçlar Polis Akademisi Başkanlığı web sitesinde (www.pa.edu.tr) ilanen duyurulacaktır. İnternetten yapılan ilanlar tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta yolu veya değişik iletişim araçları ile bilgi verilmeyecektir. 

BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

a) Giriş sınavında aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve bu adaylar hiçbir hak talep edemeyecektir.

b) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

c) Evrakları teslim eden ancak atama işlemi yapılmadan önce hakkından feragat etmek isteyen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bu adaylar, aşağıda yer alan örneğe uygun feragat dilekçesi*** doldurarak şahsen, posta veya kargo aracılığı ile Polis Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü ( Eymir Mah. 49. Sk. PK: 06834 Ankara/Gölbaşı) adresine gönderecektir.

**** Feragat Dilekçesi Örneği için https://cdn2.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EK-6%20%20FERAGAT%20D%C4%B0LEK%C3%87ES%C4%B0%20(1)%20(1).docx linkini tıklayınız.

d) Atamaları yapılanlardan yasal süre içinde göreve başlamayan adayların atama işlemleri iptal olacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.