Öne Çıkanlar ŞOK 14 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Çalışanlar BİM 21 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Hayvan Sağlığı Kuralları ÖABT

2023 Eylül Dönemi Tercih Kılavuzu (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı)

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci Maddesi kapsamında tanınan istihdam hakkından yararlanacak hak sahipleri için 2023 Yılı II. Dönem tercih işlemleri www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden 23 Ağustos 2023 - 13 Eylül 2023 tarihleri arasındadır.

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yerleştirme yapılacaktır.

1.2 Bu yerleştirme işlemlerine yalnızca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında;

a. Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış,

b. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluş bakımı veya koruyucu aile sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden,

c. 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür. Bu nedenle yapılacak yerleştirme işlemlerine yalnızca yukarıdaki şartları taşıyan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bu şartları taşıdığının kontrolü yapıldıktan sonra hak sahibi olduğu belirlenen kişiler katılabileceklerdir.

1.3 “Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İstihdam Edilecekler İçin 2023 Eylül Dönemi Tercih Kılavuzu” 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenmiş olan kadro ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

1.4 Hak sahibi olan bütün adayların (ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyi dahil) yerleştirme işlemleri Kura yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

1.5 İlkokul/ortaokul/ilköğretim düzeyi kadrolar için yapılacak yerleştirme işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesinde öngörülen hükümler dikkate alınacaktır.

1.6. Bu kılavuzda gerekli yerlerde hak sahiplerini belirtmek üzere “aday/adaylar” ibaresi kullanılacaktır.

2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER

Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara hak sahiplerince e-Devlet Kapısı kullanılarak www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden tercihte bulunulacaktır. Bu nedenle tercihte bulunmak isteyen hak sahiplerinin e-Devlet Kapısı’na giriş şifrelerine sahip olmaları gerekmektedir. Daha önce bu şifreyi edinen hak sahiplerinin yeniden şifre almalarına gerek bulunmamaktadır. Bu adaylar mevcut şifrelerini kullanmak suretiyle tercihte bulunabilirler. eDevlet Kapısı giriş şifresi bulunmayan hak sahiplerinin PTT şubelerine giderek kendilerine ait şifreyi almaları gerekmektedir. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin e-Devlet Kapısı üzerinden gönderilebileceği son gün itibariyle, hak sahibi olunan öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin gönderilmesinin son günü (13 Eylül 2023) itibariyle mezun durumda bulunmayan hak sahiplerinin, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

3.1. Hak sahipleri tercihlerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden 23 Ağustos 2023-13 Eylül 2023 tarihleri arasında yapabileceklerdir. İnternetten tercih işlemleri 13 Eylül 2023 gecesi, saat 23:59’da sona erecektir.

3.2. Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans mezunlarının, Tablo-3’te lisans mezunlarının, Tablo-4’te ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.

3.3. Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonları gösteren Tablo-1, 2 ve 3’te bütün adayların tercihte bulunabilecekleri kadro ve pozisyonlarda sırasıyla ortaöğretim düzeyinden mezun olanlar için “2001”, önlisans düzeyinden mezun olanlar için “3001” ve lisans düzeyinden mezun olanlar için 4001” kodları yer almaktadır. Dolayısıyla “2001” kodunun yer aldığı kadro veya pozisyonları (istenilen diğer şartları da taşımak kaydıyla) ortaöğretim düzeyinde tercih yapabilecek bütün adaylar, “3001” kodunun yer aldığı kadro veya pozisyonları (istenilen diğer şartları da taşımak kaydıyla) önlisans düzeyinde tercih yapabilecek bütün adaylar ve “4001” kodunun yer aldığı kadro veya pozisyonları (istenilen diğer şartları da taşımak kaydıyla) lisans düzeyinde tercih yapabilecek bütün adaylar tercih edebilirler. 

DİKKAT: Adayların hak sahibi oldukları öğrenim düzeyinin dışında bir öğrenim düzeyine ait kadro veya pozisyonları tercih etmeleri mümkün değildir. Örneğin lisans mezunu bir aday yalnızca lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonları gösteren Tablo 3 te yer alan kadro veya pozisyonlardan tercihte bulunabilir.

Bu kodlar dışında karşısında nitelik kodu olarak belirli bir mezun olunan program kodunun yer aldığı (örneğin lisans düzeyi için 4669-İnşaat Mühendisliği gibi) kadro ve pozisyonlara ise yalnızca ilgili öğretim programından mezun olan ve dolayısıyla kadro ve pozisyonun karşısında yer alan öğrenim koduna ilişkin niteliği taşıyan kişiler tercihte bulunabileceklerdir. (Örneğin karşısında nitelik kodu olarak “4669-İnşaat Mühendisliği” bulunan bir kadro veya pozisyonu lisans düzeyinden mezun adaylar arasından yalnızca inşaat mühendisliği lisans programından mezun olan bir aday tercihte bulunabilecektir. Aynı öğrenim düzeyinde bulunsa dahi başka bir programdan mezun bir kişinin bu kadro veya pozisyona tercihte bulunması veya atanması mümkün değildir.)

DİKKAT: Lisans veya önlisans düzeyinden mezun olan adayların hangi nitelik kodundan tercihte bulunacakları hususunda tereddütte kalmaları halinde öğrenim düzeylerine göre ÖSYM Başkanlığınca yayımlanan 2022 yılına ilişkin Lisans KPSS veya Önlisans KPSS başvuru kılavuzlarında yer alan mezun olunan/olunacak programlar tablosunu kontrol ederek mezun oldukları programın “program kodu”nu öğrenmeleri ve bu kodu içerisinde barındıran nitelik kodunu bularak bu nitelik kodunun kullanıldığı kadro veya pozisyonlara tercihte bulunmaları gerekmektedir.

Ayrıca, hak sahiplerinin bu kılavuzda yer alan “Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı uyarıları mutlaka okumaları ve tercihlerini yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayan hak sahiplerinin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır. Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adayların, aynı anda her iki diplomalarında yazan program/alanlarına yönelik tercih yapmaları mümkün değildir. Bu durumda bulunan adayların hangi programdan tercihte bulunmak istedikleri hususunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Adaylarca bu bildirimlerin yerleştirme işlemlerinin son günü saat 16:00’a kadar Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İl/İlçe Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir. Belirtilen sürede ulaştırılmayan bildirimler dikkate alınmaz. İlkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonları gösteren Tablo-4’te bütün adayların tercihte bulunabilecekleri kadro ve pozisyonlarda “999-İlkokul”, “1000-Ortaokul” ve “1001-İlköğretim” kodları birlikte yer almaktadır. “1000-Ortaokul” ve “1001-İlköğretim” kodlarının yer aldığı kadroları/pozisyonları ilkokul mezunları tercih edemez, tercih edip yerleştirilse dahi bu kişilerin atamaları yapılmaz.

3.4. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen hak sahipleri listesinde yer alan bütün adaylar için belirlenen öğrenim düzeyi ve mezun olunan programlar dikkate alınarak nitelik kodları tanımlanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen listede yer alan öğretim programı veya alan-dal bilgilerine göre kendilerine nitelik kodu tanımlanamayan adayların yerleştirme işlemlerinde tercihte bulunabilmeleri mümkün bulunmamaktadır. Bu adayların nitelik kodlarının tanımlanmasını sağlamak üzere mezuniyet belgeleri/diplomaları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe iletilmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İl/İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Bu nedenle yapılacak başvuruların yerleştirme işlemlerinin son günü saat 16:00’a kadar Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İl/İlçe Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir. Belirtilen sürede ulaştırılmayan talepler dikkate alınmaz.

3.5. İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan www.turkiye.gov.tr internet adresine eDevlet şifrenizi girerek “2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri” hizmetine geliniz.

NOT: “2001- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak” kodunun kullanıldığı kadro veya pozisyonları ortaöğretim düzeyinde hak sahibi olan bütün adayların tercih etmesi mümkündür.

E-Devlet şifresini kaybeden ya da unutan adayların yeniden şifre edinmek üzere PTT şubelerine başvurmaları gerekmektedir. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiçbir kişiye verilmemektedir. E-Devlet şifresi daha sonraki tercih işlemlerinde de kullanılacağından adayların bu şifreyi saklamaları yararlarınadır.

3.6. Tercih alanında öncelikle size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerden adres, telefon ve e-posta bilgilerinizde sistem üzerinde değişiklik yapılması mümkündür. Bunların dışında kalan bilgilerde ise sistem üzerinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

3.7. www.turkiye.gov.tr internet sayfasında ayrıca kayıtlarda yer alan size ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Mezuniyet tarihi bilgisi sistemde yer almayan adayların bir sonraki bölümde belirtildiği şekilde mezuniyet tarihi bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

3.8. Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Mezun olduğunuz ortaöğretim/önlisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan öğrenim koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih, sistem tarafından kaydedilmeyecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz. Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır. Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

DİKKAT: Koşullarından herhangi birini karşılamadığınız bir kadro ya da pozisyona tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız ve diğer adayları mağdur etmemeniz için www.turkiye.gov.tr internet adresinden tercihlerinizi onaylamadan önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz.

Tercihler sisteme Kılavuzda yer alan “Tercih No”ları ile girilecektir. Sisteme girilen tercihlerin geçerli olması, tercihlerin kaydedilmesi ve onaylanmasına bağlıdır. Adaylar “Tercih Kaydet” butonunu kullanarak tercihlerini geçici olarak sisteme kaydedebilirler. Bu şekilde sisteme girilen tercihlerde değişiklik yapılması mümkündür. Tercihlerin geçerliliği adayların tercihlerini onaylanmasına bağlı olduğundan, bu şekilde geçici olarak kaydedilmiş tercihlerin tercih süresi içerisinde onaylanmaması halinde tercihler dikkate alınmayacaktır. Onay “Tercihleri Onayla ve Bitir ” butonu ile yapılacaktır. Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki “Tercihleri Onayla ve Bitir” butonuna basarak sonlandırınız. Tercihlerinizi onayladığınızdan emin olmanız için ekranda “Tercihleriniz ……….. tarihinde başarıyla onaylanmıştır.” ifadesini görmeniz gerekir. Tercihlerini sisteme giren adayların “Tercihleri Onayla ve Bitir ” butonu ile tercihlerini onaylamaları halinde bu tercihlerde değişiklik yapılmasına sistem tarafından izin verilmez. 

DİKKAT: E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞİNİ YAPTIĞINIZ TERCİHLERİNİZİ DOĞRULUĞUNDAN EMİN OLUNCAYA KADAR ONAYLAMAYINIZ. “TERCİHLERİ ONAYLA VE BİTİR” BUTONU İLE ONAYI YAPILAN TERCİHLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. ADAYLARIN MAĞDUR OLMAMALARI İÇİN BU HUSUSA ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

Tercihlere ilişkin değişiklik, silme, onay vb. bütün işlemler internet üzerinden yapılacak olup, tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen silinmesi vb. talepleri içeren dilekçeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.

ÖNEMLİ UYARI: e-Devlet sistemine girişini yaptığınız tercihlerinizi gerekli kontrolleri yaparak tercih süresi içerisinde mutlaka onaylayınız. Onay “Tercihleri Onayla ve Bitir ” butonu ile yapılacaktır. Onaylanmayan tercihler yerleştirme sırasında dikkate alınmayacaktır.

4. KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

4.1 Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından merkezi olarak kura ile yerleştirme usulüne göre yapılacaktır.

4.2. Yerleştirme işlemlerinde hak sahipleri, öğrenim durumlarına göre ilan edilen kadrolara veya pozisyonlara tercihleri ve yerleştirme dönemi kontenjan sayısı dikkate alınarak yerleştirileceklerdir.

4.3. Yerleştirme işlemlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen öğrenim düzeyi ve program, cinsiyet, doğum tarihi ile mezuniyet tarihi bilgileri esas alınacaktır. Yerleştirme işlemlerinde dikkate alınacak bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

4.4. Yerleştirme yapılırken hak sahibi olarak belirlenenlerin öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan bilgileri ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

4.5. Kurada ismi çekilen aday kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir.

4.6. İlkokul/Ortaokul/İlköğretim mezunlarının tercih edebilecekleri kadrolara yapılacak yerleştirmede 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre öncelik ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu aday, boş tercihleri arasından kadro bulunan en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. İlköğretim/Ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.

4.7. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.

4.8. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim (lise) ve üzeri bir öğrenim düzeyinden mezun olan hak sahiplerinden öğrenim durumları itibariyle unvan ihraz edenler bu unvanlara, herhangi bir unvan ihraz etmeyenler ise memur unvanına yerleştirilebileceklerdir. Hak sahiplerinin öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlara yerleştirilebilmeleri; bu kişilerin öğrenim durumları itibarıyla bir unvanı ihraz etmiş olmaları, bu unvanın kurumlarca belirlenen ve tercih kılavuzunda ilan edilen kadro veya pozisyon unvanları arasında yer alması ve hak sahibinin bu unvanlı kadro veya pozisyon için tercihte bulunması halinde mümkündür. Hak sahiplerinin ihraz ettikleri unvanın kamu kurum ve kuruluşlarında bulunmaması, ihraz edilen unvan için kamu kurum ve kuruluşlarınca talepte bulunulmamış olması veya hak sahibinin öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettiği unvan için tercihte bulunmaması hallerinde öğrenim durumları itibarıyla ihraz edilen unvana yerleştirme yapılmaz.

4.9. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen hak sahipleri listesinde ad, soyad ve diğer bilgileri yer almakla birlikte mezuniyet tarihi ve TC Kimlik numarası bulunmayan veya TC Kimlik numarası yanlış olan adayların tercihte bulunması mümkün değildir. Bu durumda olan adayların tercihte bulunabilmeleri için gerekli belgelerle başvurmak suretiyle bu bilgilerin eklenmesini/düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. Bu ekleme/düzeltme işlemi için adayların yerleştirme işlemlerinin son günü (13 Eylül 2023) saat 16:00’a kadar gerekli belgelerle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İl/İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen sürede ulaştırılmayan talepler dikkate alınmaz. 

4.10. Adaylar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen öğrenim düzeyi dışında bir öğrenim düzeyinden tercihte bulunamayacaklardır. Genel Müdürlükçe hak sahibi olarak belirlendikleri öğrenim düzeyinden daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun durumda olan adayların Genel Müdürlük kayıtlarında yer alan öğrenim düzeylerini güncellemeleri halinde güncellemeyi takip eden ve hak sahibi belirleme süresi geçmemiş ilk yerleştirme döneminde tercih işlemlerine katılabilmeleri mümkündür. Bu durumda olan hak sahiplerinin öğrenim düzeylerini güncellemeyerek öğrenim düzeyleri hatalı olan yerleştirme döneminde alt öğrenim düzeyinden tercihte bulunmaları halinde yerleştirilseler dahi atama işlemleri gerçekleştirilmez.

4.11. Birbirini izleyen üç yerleştirme döneminde tercihte bulunmayan hak sahipleri bir sonraki dönem belirlenecek hak sahipleri listesinden çıkarılırlar. Bu kişiler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talepte bulunmaları halinde, talebi izleyen ve hak sahibi belirleme süresi geçmemiş ilk yerleştirme döneminde yeniden hak sahipleri listesine dahil edilirler.

4.12. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesinde yazılı şartları taşımakla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurmaması veya geç başvurması dolayısıyla bu yerleştirme işlemleri için hazırlanan hak sahibi listesinde yer almayan adaylar tercihte bulunamayacaklardır.

5. SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşen adayların listesi elektronik ortamda yayımlanacaktır. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurumlarının/kuruluşlarının Personel Genel Müdürlüğüne/Daire Başkanlığına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu Genel Müdürlük veya Daire Başkanlıklarından öğreneceklerdir. 

ÖNEMLİ UYARI: Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna yerleşen adayların atanmak üzere bu kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında bulunan Personel Genel Müdürlüğü veya Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adayların, yerleştirildikleri kamu kurumlarının/ kuruluşlarının il veya ilçe merkezinde bulunan birimlerine doğrudan atanmak üzere başvurmaları, bu birimlerden atanmak için gerekli belgeleri öğrenmeleri ve (kamu kurumunca bu birimlere belge teslimi yapılabileceğinin duyurulması hariç) bu birimlere belge teslim etmeleri mümkün değildir. Yukarıda belirtilen hususlara aykırı hareket eden ve bu nedenle zamanında belge teslimi yapamayan adayların atanmaları mümkün değildir.

6. KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

7. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

Hak sahibi olarak belirlenmek bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

KILAVUZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.