Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı MEB EYT memurlar Mahmut Özer

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

24 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'da Ankara'da yapılacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuruları 29 Temmuz-8 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

Amaç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görev yapan personelin, hizmet gerekleri ve sınav sonuçları esas alınarak görevde yükselmelerine ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin A bendi kapsamında memur statüsünde görev yapan personelden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında çalışan sözleşmeli personel, (D) bendi kapsamında çalışan işçileri, ek ders karşılığı çalışanları, proje kapsamında çalışanları, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıf çalışanlarını, kadrosu başka kamu kurum ve kuruluşlarında olup Bakanlığımızda geçici görevli olarak çalışanlar ile özel hizmet alımı yöntemi ile çalışanı kapsamaz.

Kullanılan Kısaltmalar

Bakanlık: T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ’dır.

Üniversite: Ankara Üniversitesi’dir.

Sınav: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı’dır.

Aday: Sınava girecek olan adaylardır.

Personel: Sınava girecek olan adaylardır.

İlgili Mevzuat

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,
 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,
 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,
 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,

İletişim Bilgileri

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177. Sok. No: 10/A Kat: 4-5 Posta Kodu: 06510 Çankaya/ANKARA

Dikkat: Bu kılavuzda yer alan bilgi ve kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde kaldırılır, ilave edilebilir, yeni kurallar eklenebilir veya revize edilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca belirlenir. Buna ilişkin duyurular internet sayfasından duyurulur ayrıca tebligat yapılmaz.

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görev yapan personeli kapsayan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılmaktadır. Personel sınava başvurmadan önce bu kılavuzun tamamını okuduktan sonra başvuru yapması gerekmektedir.

Genel Bilgiler;

1) Bakanlık Makamından alınan 18/07/2022 tarihli ve 1411 sayılı onay gereğince merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan ve ilan edilen kadrolar için “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

2) Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında görev yapmakta olan memur personelden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ve 7 nci maddelerinde belirtilen şartları taşıyanlar görevde yükselme sınavına, 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen şartları taşıyanlar unvan değişikliği sınavına başvuru yapabilir.

3) İlan edilen unvanlara başvuru şartlarını taşıyan personelin 29/07/2022 - 08/08/2022 tarihleri arasında Bakanlığımız Personel Yönetim Sistemi (PYS) üzerinden başvuruları alınacaktır.

4) Belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla ilan edilen ve aynı grup içerisinde yer alan unvanlarda dahil olmak üzere, boş kadrolar için aranan nitelikleri taşıyan personel, görevde yükselme ve unvan değişikliği kadrolarından sadece bir unvan için başvuruda bulunabilir.

5) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince aylıksız izinli sayılanlar, kadrosu Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında yer alıp aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personel de başvuruda bulunabilir.

6) Aday memurlar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuruda bulunamazlar.

7) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına başvurabilmek için Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak gerekmekte olup; diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel söz konusu sınavlara başvuruda bulunamaz.

8) Başvuruların alınması ve usulü bu kılavuzda yer alan “Başvuru İşlemleri” başlığı altında belirtilmiştir.

9) Personel Yönetim Sistemi üzerinden başvuru yapan ve gerekli şartları taşıyan personelin başvurusu Bakanlıkça ayrıca değerlendirilecektir.

10) Başvurusu Personel Yönetim Sistemi üzerinde onaylanan personelden sadece yazılı sınav ücretini yatıranlar sınava girmeye hak kazanacaktır. Diğer tüm şartları taşısa dahi sınav ücreti yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

11) Yayınlanan duyuruda Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği sınavına girmeye hak kazanan personel Üniversite ile yapılan protokole göre yapılacak duyuruda belirtilen sınav ücretini yatıracaktır.

12) Sınav ücreti yatıran personelin sınav günü, sınav saati ve sınav yeri bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgeleri daha sonra yapılacak duyuruda belirtilen tarihte internet sitesinde yayımlanacaktır. Ayrıca personele veya görev yaptıkları yere yazılı tebligatta bulunulmayacaktır.

13) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında yer alan unvanların, ders konu başlıkları ve bu konulara ait soru sayılarını bildiren tablo Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır.

14) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 24/09/2022 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.

15) Yazılı sınav sonuçları Bakanlığımız ve sınavı yapan Üniversite internet sayfasında yayımlanacaktır.

16) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan personel için daha sonra ilan edilecek tarih aralığında sözlü sınav yapılacaktır.

17) Unvanlar için ilan edilen kadro sayısının 3 (Üç) katına kadar personel yazılı sınav puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sıralamada son sıradaki personelin puanlarının aynı olması durumunda aynı puanı bulunan personelde sınava alınacaktır.

18) Sözlü sınav sonucunda en az 70 puan alan personel başarılı sayılacaktır.

19) Sözlü sınav sonucunda başarılı olan personelin yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasına göre başarı puanı belirlenecektir. Başarı puanına göre belirlenen sıralamaya dair duyuru Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır.

20) Puan sıralaması ve tercihlere göre yerleştirme sonuçları Bakanlığımız resmi internet sitesinde ilan edilecek ve atamaları yapılacaktır.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,
b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, en az bir yıl Bakanlık kadrolarında çalışmış olmak,
c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) APK uzmanı, araştırmacı, avukat, ayniyat saymanı, biyolog, çocuk gelişimcisi çözümleyici, daire tabibi, din görevlisi, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, eğitim uzmanı, fizyoterapist, hemşire, istatistikçi, kuruluş müdür yardımcısı, kütüphaneci, mimar, mühendis, mütercim, odyolog, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık memuru, sayman, sivil savunma uzmanı, sosyal çalışmacı, sosyolog, şef, şehir plancısı, tabip, uzman, uzman tabip kadrolarında görev yapmış olmak,

2) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

Kuruluş müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) APK uzmanı, araştırmacı, avukat, ayniyat saymanı, biyolog, çocuk gelişimcisi çözümleyici, daire tabibi, din görevlisi, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, eğitim uzmanı, fizyoterapist, hemşire, istatistikçi, kuruluş müdür yardımcısı, kütüphaneci, mimar, mühendis, mütercim, odyolog, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık memuru, sayman, sivil savunma uzmanı, sosyal çalışmacı, sosyolog, şef, şehir plancısı, tabip, uzman, uzman tabip kadrolarında görev yapmış olmak,

2) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) En az 8 yıl hizmeti bulunmak,

Kuruluş müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) APK uzmanı, anbar memuru, araştırmacı, avukat, ayniyat saymanı, bilgisayar işletmeni, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, çözümleyici, daire tabibi, daktilograf, din görevlisi, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, eğitim uzmanı, fizyoterapist, hemşire, istatistikçi, işaret dili tercümanı, kütüphaneci, laborant, memur, mühendis, mimar, mütercim, odyolog, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, satınalma memuru, sayman, sivil savunma uzmanı, sosyal çalışmacı, sosyolog, şef, şehir plancısı, tabip, tekniker, uzman, uzman tabip, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, yurt yönetim memuru kadrolarında görev yapmış olmak,

2) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) En az 8 yıl hizmeti bulunmak.

Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Anbar memuru, aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, bilgisayar işletmeni, çocuk eğiticisi, dağıtıcı, daktilograf, din görevlisi, hemşire, hizmetli, işaret dili tercümanı, kaloriferci, koruma güvenlik görevlisi, laborant, memur, sağlık memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, şoför, teknik ressam, tekniker, teknisyen, teknisyen yardımcısı, terzi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, yurt yönetim memuru kadrolarında görev yapmış olmak,

2) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.

Yurt yönetim memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikası sahibi olmak (bilgisayar alanında eğitim veren orta ve yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar hariç) veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,
2) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

Memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,
2) En az 1 yıl hizmeti bulunmak.

Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
2) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,
3) En az 1 yıl hizmeti bulunmak şartları aranır.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,
b) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için yapılan unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı olmak şartları aranır.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

Çocuk eğiticisi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi kurumlarının çocuk gelişimi ve eğitimi alanı ve dallarından mezun olmak,

Çocuk gelişimcisi kadrolarına atanabilmek için;

1) Çocuk Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

Din görevlisi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi Kurumlarının imam hatip alanı ve dallarından mezun olmak,

Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okulların Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alan ve dallarının birinden mezun olmak,

Sağlık Memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okulların Sağlık Memurluğu, Hemşirelik alan ve dallarının birinden mezun olmak,

Kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için;

1) Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden mezun olmak.

Öğretmen kadrosuna atanabilmek için;

1) Eğitim fakültesi, mesleki eğitim fakültesi ve teknik eğitim fakültelerinin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak veya 4 yıllık lisans mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon sertifikalarından birine sahip olmak,

Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar programcılığı eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak veya en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan ya da yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

Sosyal çalışmacı kadrosuna atanabilmek için;

1) Sosyal hizmet, sosyal hizmetler veya sosyal çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.

Psikolog kadrolarına atanabilmek için;

1) Psikoloji lisans programlarının birinden mezun olmak.

Sosyolog kadrosuna atanabilmek için;

1) Sosyoloji lisans programından mezunu olmak,

Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık mesleki ve teknik yüksekokul mezunu olmak,

Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi kurumlarının mesleki ve teknik bölümlerinin birinden mezun olmak,

Mühendis (Bilgisayar, Bilişim Mühendisi) kadrosuna atanabilmek için;

1) Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak,

Mühendis (Makine Mühendisliği) kadrosuna atanabilmek için;

1) Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. şartları aranır.

Başvuru İşlemleri (Başvuruların Alınması)

1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı başvuruları, 29/07/2022 - 08/08/2022 tarihleri arasında Personel Yönetim Sistemi üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

2) Merkez teşkilatında görev yapan personel Genel Müdürlük/Başkanlık aracılığıyla, taşra teşkilatında görev yapan personel İl Müdürlüğü aracılığıyla fiilen görev yaptığı yerde başvuru yapabilecektir.

3) Başvuru yapacak personel, ilan edilen unvanlar arasından kendi durumuna uygun olan unvanlardan sadece 1 (bir) tanesini seçebilecektir.

4) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derece ve sayılarının yer aldığı tabloda görüleceği üzere bazı unvanlar derece aralığı bazı unvanlar doğrudan derece olarak ilan edilmiştir. Başvuru yapacak personel 657 dayılı DMK nın ilgili maddelerine göre ilan edilen kadrolara atama şartlarının taşıması gerekecektir. Müktesebi ilan edilen dereceye veya derece aralığına atanma şartlarını taşıyanlar başvuracaklardır. Bu durum ayrıca PYS üzerinde kontrol edilecektir.

5) Başvuru tarihinin son günü itibariyle belirtilen başvuru şartlarını taşımadığı halde, PYS tarafından başvurusu kabul edilen personelin daha sonra tespit edilmesi halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı başvurusu yapılırken, personelin öğrenim durumunu gösterir belge arkalı, önlü ve okunaklı olarak Personel Yönetim Sistemine yüklenecektir.

7) Bilgisayar işletmeni unvanına başvuru yapan personel, bu unvan için bildirilen özel şartlarda yer alan sertifika ya da bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgesini Personel Yönetim Sistemine yükleyecektir.

8) Şoför unvanına başvuru yapan personel, bu unvan için bildirilen özel şartlarda yer alan sürücü belgesini Personel Yönetim Sistemine yükleyecektir.

9) Öğretmen unvanına başvuru yapan personelden öğretmenlik lisans mezunu hariç, bu unvan için bildirilen özel şartlarda yer alan Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon sertifika belgesini Personel Yönetim Sistemine ayrıca yükleyecektir.

10) Programcı unvanına başvuru yapan personelden Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar programcılığı eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar hariç, en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan ya da yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasını Personel Yönetim Sistemine ayrıca yükleyecektir.

11) Başvuru yapan personelin bilgileri Personel Genel Müdürlüğünce kontrol edilecek ve başvuru şartlarını taşıyan personel Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

12) Personel Yönetim Sistemi üzerinde başvurusu onaylanan personelin başvuru formundan iki nüsha çıktı alınacaktır. Bağlı olduğu yönetici veya başvuruyu alan birimin yöneticisi (Merkezde yönetim hizmetleri birimlerinin amiri, taşrada ise personelden sorumlu il müdür yardımcısı) tarafından imzalanarak bir nüshası personelin kendisine verilecek, diğer nüshası ile başvuruda PYS’ye yüklenen belgelerin onaylı sureti başvuru yaptığı yerde dosyalanarak muhafaza edilecektir.

13) Sınava girmeye hak kazanan ve ilan edilen personel sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında sınav ücreti olarak 385 TL (Üçyüzseksenbeş Türk Lirası KDV dâhil) yatıracaktır.

14) Personelin sınav ücretini yatırma aşamasında T.C. kimlik numara bilgisini hatasız girmesi ve sınav adını (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı) olarak seçmesi gerekmektedir.

15) Personel, sınav ücretini belirtilen usule göre yatırdıktan sonra sınava girmeye hak kazanacaktır.

16) Sınav ücreti yatıran personelin sınav günü, sınav saati ve sınav yeri bilgileri yer alan sınav giriş belgeleri yazılı sınavı yapacak Ankara Üniversitesi ve Bakanlığımız resmi internet sitesinde yayınlanacak, ayrıca personele veya görev yaptıkları yere yazılı tebligatta bulunulmayacaktır.

17) Sınav giriş belgeleri personelin birim amirleri tarafından imzalanacaktır.

Engelli Personel Sınav Uygulaması

1) Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sahip olan engelli personelin, engellilik durumu ve engellilik oranı ile sınav esnasında yardım talep ediyorsa yardım türünü (okuyucu kodlayıcı talebi veya 18 punto kitapçık) Personel Yönetim Sistemi üzerinden seçmesi gerekmektedir.

2) Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, engelli kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın engel durumunun resmî olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüshası başvuru esnasında yanında bulunduracak ve başvuruyu alan personel tarafından teslim alınacaktır. Aday tarafından “engel durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili başvuru gelmesi halinde; beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, kontrolünden başvuruyu alan personel sorumlu olacaktır.

Başvurunun Geçersiz Sayıldığı Durumlar

1) Bakanlığımız Personel Yönetim Sistemi haricinde yazılı veya herhangi bir şekilde başvuru yapanların,

2) Başvuru işlemlerini süresi içinde yapmayanların,

3) Personel Yönetim Sisteminde yapılan kontrollerde yanlış unvana başvuru yaptığı yada yanıltıcı bilgi girdiği sonraki kontrollerde ortaya çıkan personelin,

4) Yazılı sınav şartlarını taşıyan ve başvurusu onaylanan personelden sınav ücretini yatırmayanların,

5) Yazılı sınav şartlarını taşımayan ve sınava girecekler listesinde ilan edilmediği halde sınav ücreti yatıranların,

6) Başvuruda yer alan personel bilgileri eksik ve hatalı olanların,

7) Personel Yönetim Sistemi üzerinde başvurusunu tamamlamayanların,

8) Yazılı sınav için ilan edilen tarihte sınava girecek personelden sınava katılmayanların,

9) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu sonradan tespit edilen personelin Başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yazılı Sınav Şekli

1) Yazılı sınavda ilan edilen ders konu başlıklarından görevde yükselme sınavında yer alan unvanlar için sınava girecek personele 50 adet, unvan değişikliği sınavında yer alan unvanlar için sınava girecek personele 50 adet soru sorulacaktır.

2) Sınav soru kitapçıkları her bir alan için A ve B olmak üzere iki grup halinde düzenlenecek ve her bir soru kitapçığında çoktan seçmeli 4 seçenekli 50 adet soru bulunacaktır.

3) Sorular eşit puan ağırlıklı çoktan seçmeli (4 seçenekli) şeklinde olup, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

4) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden hesaplanacaktır.

5) Yapılan yazılı sınav sonucunda en az 60 puan alan personel başarılı sayılacaktır.

6) Sınav sorularının hazırlanmasında protokolün imzalandığı tarihe kadar olan mevzuat esas alınacaktır, protokol imza tarihinden sonra ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler dikkate alınmayacaktır.

Yazılı Sınav Giriş Belgesi

1) Sınav ücretini belirtilen usule göre yatıran personel sınav giriş belgesini Bakanlığımız adına sınav işlemlerini gerçekleştiren üniversite internet sitesinden çıktı olarak alacaktır.
2) Personele sınav giriş belgesi posta yoluyla ayrıca gönderilmeyecektir.
3) Sınav giriş belgesinde personelin kimlik bilgileri ile sınava gireceği il, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır.
4) Personel, sınav giriş belgesinde yer alan sınav ilinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Yazılı Sınav Uygulaması

1) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Ankara’da 24/09/2022 tarihinde Cumartesi günü saat 10:00’da tek oturum olarak yapılacaktır.

2) Adaylar sınava gelirken ANKUZEF (ASYM) tarafından verilen sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden herhangi birini [T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi Kart, Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için) KKTC Kimlik Kartı, Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine Mahsus Kimlik Kartı] yanlarında bulunduracaklardır. Kurum kimliği, sürücü belgesi, ikamet izni, Subay Astsubay vb. kimliği geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir. Sınav giriş belgesi yanında geçerli kimlik belgelerinden herhangi biri olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır.

3) Sınav binalarına, yumuşak uçlu siyah tahta kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içinde su, peçete (şeffaf ambalaj içinde veya ambalajsız), para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, maske, dezenfektan, dezenfektan mendil, yüz koruyucu siperlik, geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla [başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç]; her türlü elektronik/mekanik cihazlar ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, basmalı uçlu kalem, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla, su hariç içecek yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçları (engel durumunu daha önce bildiren adaylar hariç) alınmayacaktır.

4) Adaylar, Üniversitenin belirlediği sınav kurallarına uymakla yükümlüdürler.

5) Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

6) Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için personelin en geç sınav günü saat 09:30’da sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Yazılı Sınav Değerlendirmesi

1) Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, sadece doğru cevaplar dikkate alınarak 60 (Atmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak

2) Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Bu husus soru kitapçığında belirtilecektir.

3) Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

4) Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular tüm adaylarca doğru cevap verilmiş olarak kabul edilecektir.

5) Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

6) Personelin; sınav puanı eşit olması halinde başarı sıralaması “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

1) Sınav sonuçları Bakanlığımızın ve Üniversite internet sitesinde ilan edilecektir.
2) Personele ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Yazılı Sınav İtirazlar

1) Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, 28.09.2022 – 05.10.2022 (17:00) tarihler arasında (aday.ankara.edu.tr) adresinden yapacaklardır. İtirazlar inceleyip sonuçlandırarak aday.ankara.edu.tr adresi üzerinden ilgili adaylara bildirecektir.

2) Adaylar soru itiraz ücreti olarak itiraz başvurusu sırasında itiraz edilen her soru için 40 TL (Kırk Türk Lirası) ödeyeceklerdir.

3) Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, 24.10.2022 – 04.11.2022 (17:00) tarihler arasında aday.ankara.edu.tr adresinden 40 TL (Kırk Türk Lirası) itiraz ücreti ödeyerek yapacaklardır. İtirazlar inceleyip sonuçlandırarak aday.ankara.edu.tr adresi üzerinden ilgili adaylara bildirecektir.

4) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan itiraz formları işleme alınmayacaktır.

5) İtiraz sürecinde beyan edilen bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır.

Sözlü Sınav Şekli ve Uygulaması

1) İlan edilen kadro sayısının üç katına kadar personel, yazılı sınav puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınır.
2) Son sırada yer alan personel ile aynı puana sahip olan personel de sözlü sınava alınır.

Sözlü Sınav Değerlendirmesi

1) Personel sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,(50)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,(10)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10)
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10)
e) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10)
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10) yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

2) Personel, kurul tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.

3) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkanı ve üyelerinin 100 puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması şarttır.

Sözlü Sınavın Geçersiz Sayıldığı Durumlar

1) Personelin sözlü sınav esnasında her hangi bir doküman, ders notu vb. gibi bilgi içeren kaynaktan kopya çekmesi durumunda,
2) Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi durumunda,
3) Personelin yerine başkasının sınava girmesi durumunda,
4) Personelin sözlü sınav esnasında sınav anını sesli veya görüntülü kayıt alması ve teşebbüs etmesi durumunda veya bu cihazlarla sınav salonuna girmesi durumunda,
5) Sınav görevlilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak personelin sınavı geçersiz sayılır.

Sözlü Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

1) Sözlü sınav sonuçları daha sonra Bakanlığımızın www.aile.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

2) Personele ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Sözlü Sınav İtirazları

1) Sözlü sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar sınav kurulunca incelenir. İnceleme ve karar sonuçları ise en geç on iş günü içinde Personel Genel Müdürlüğü tarafından itiraz sahiplerine bildirilir.

2) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

3) Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan personelin sınav sonucuna itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başarı sıralaması

1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir.

2) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asil aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir

Tercih Bildirimi ve Sonuçları

4) Tercih duyurusu ile birlikte il ve derece dağılım tablosu yayımlanacaktır.

5) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında itiraz ve cevap sürelerinin bitiminde ilan edilecektir.

6) Personel tercihlerini duyuruda belirtilecek iş günü içerisinde Personel Yönetim Sistemi üzerinden bildirecektir.

7) Başarılı olan ve sıralama listesine göre tercih hakkı bulunan personel ilan edilen kadrolar için duyuruda belirtilecek sayı kadar tercih yapabilecektir. Ayrıca tercihine yerleşemeyen personel için tercih dışı atamayı kabul edip etmeyeceğine dair seçenek bulunacaktır.

8) Personel tercihlerini atanabileceği unvan ve müktesebine uygun derecelere göre yapacaktır.

9) Tercih işlemini tamamlayan personel “tercih bildirim formunu” Personel Yönetim Sisteminden 2 nüsha olarak çıktı alacaktır. Merkezde başvuruyu alan birim amiri, taşrada ise personelden sorumlu il müdür yardımcısı tarafından imzalanarak bir nüshası personelin kendisine verilecek, diğer nüshası da dosyalanacaktır.

10) Belirtilen sürelerde herhangi bir nedenle tercih etmeyen veya tercih etme hakkı olan ve bu hakkı kullanmayan personele ikinci bir tercih hakkı tanınmayacaktır.

11) Tercihe göre yerleştirmeler başarı sırasına göre yapılacak olup, tercih edilen kadroya puanı en yüksek olan personelden başlanarak yerleştirme yapılacaktır.

12) Tercih işlemleri sonucu Bakanlığımız internet sayfasında ilan edilecek; Personele ayrıca tercih sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Atama İşlemleri

1) Tercih sonuçlarının ilanı, itiraz süresi ve itirazların karara bağlanma sürecinden sonra yerleşen personelin ataması yapılacaktır.

2) Geçerli bir mazereti olmaksızın atanmaya hak kazandıkları görevlere öngörülen süre (1 ay) içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılan personelin atandığı yerde göreve başladıktan sonra ortaya çıkacak mazeret durumlarına dayalı olarak yapacağı yer değiştirme talepleri “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” kapsamında ayrıca değerlendirilecektir.

5) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda, aynı unvana atanmaya hak kazanan personel; gerekli diğer şartları taşımaları ve eski görev yerlerinden ayrılmamaları kaydıyla sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde karşılıklı becayiş talebi “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” kapsamında Bakanlıkça ayrıca değerlendirilecektir.

Diğer Hususlar

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına ilişkin olarak zorunlu hallerde sınav takvimi, duyuru ve eklerinde değişiklik yapma yetkisi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kuruluna ait olup, gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler www.aile.gov.tr/pgm ve/veya www.aile.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Başvuru süresince sorumlu birimler ve başvuru sahipleri bu adresten değişiklikleri öğrenebileceklerdir.

Bu ilanda hüküm bulunmayan durumlar için “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümlerine bakılacaktır.

Gruplara göre sınav konu başlıkları ve soru dağılımı : https://www.aile.gov.tr/media/113058/ashb_gyud_sinavi_ders_konu_basliklari.pdf

Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derece aralığı ve sayısı : https://www.aile.gov.tr/media/113057/ashb_gyud_sinif_unvan_derece_sayi.pdf

Niteliklerin yer aldığı başvuru kılavuzu : https://www.aile.gov.tr/media/113083/ashb_gyud_sinav_basvuru_kilavuzu.pdf

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.