Öne Çıkanlar Ercan AKSU 2024 Yılı DGUY Sınavı Soru ve Cevapları BİM 9 Nisan 2024 Aktüel Ürünler 2018 Yılı Ramazan Ayı İmsakiyesi Hakmar Express 21 Haziran 2024 Aktüel Ürünler

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik (10 Şubat 2024)

Resmî Gazete

10 Şubat 2024 CUMARTESİ

Sayı : 32456

YÖNETMELİK

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/1/2016 tarihli ve 29581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ğ), (l) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha alt düzeydeki görevleri,”

“ğ) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda yapılması gereken yazılı ve sözlü sınavı,”

“l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“m) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha üst düzeydeki görevleri,”

“n) YDS/e-YDS: 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Eğitim Uzmanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Uzman,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Ayniyat Saymanı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bendin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Mimar,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bentte yer alan “Kameraman” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Sosyolog” ibaresi eklenmiştir.

“(2) Veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Sekreter, Şoför,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube Müdürü, Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) Eğitim Uzmanı, Uzman kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl ya da Şef, Mühendis, İstatistikçi, Kütüphaneci, Grafiker, Tekniker, Avukat, Programcı, Mütercim, Sosyolog kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az dört yıl çalışmış olmak,

2) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) En az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

b) Eğitim Uzmanı ve Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Şef kadrosunda en az iki yıl ya da İstatistikçi, Kütüphaneci, Grafiker, Tekniker, Programcı, Mütercim, Sosyolog kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl çalışmış olmak,

2) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) En az altı yıl hizmet süresi bulunmak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Sekreter, Şoför kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

ç) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) Eğitim Uzmanı ve Uzman kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl, Şef kadrosunda en az dört yıl ya da Veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Sekreter, Şoför kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

2) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) En az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

d) Bilgisayar İşletmeni, Memur, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Sekreter, Veznedar ve Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) Hizmetli, Aşçı, Kaloriferci, İtfaiyeci, Bekçi, Dağıtıcı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl çalışmış olmak,

2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3) Sekreter kadrosu için ticaret lisesi mezunları hariç, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı daktilo kullanmasını bildiğine dair sertifika sahibi olmak veya klavye kullanmasını bildiğine dair sertifika sahibi olmak,

4) Şoför kadrosuna atanabilmek için en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5) Bilgisayar İşletmeni kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi almış olmak ve bu hususu resmi olarak belgelemek,

e) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununda belirtilen şartları taşımak,

2) Veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Sekreter, Şoför kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

3) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

4) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak gerekir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak genel şartlar

MADDE 7/A- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak,

b) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak gerekir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar

MADDE 8- (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Mühendis, İstatistikçi, Kütüphaneci, Sosyolog kadrosuna atanabilmek için;

1) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğrenim mezunu olmak,

d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa uygun olarak fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden ya da buna eşdeğer programlarından mezun olmak,

e) Teknisyen, Kameraman kadrosuna atanabilmek için;

1) Meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

f) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olup, Millî Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) Genel Müdürlükçe belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini (transkript ve ders açılım belgesi veya Millî Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası) belgelemek,

g) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümünden mezun olmak ya da fakülte veya dört yıllık yüksekokullardan mezun olup, son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan YDS/e-YDS’den en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

2) Yabancı dil yeterlilik belgelerini son başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde almış olmak gerekir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Yazılı sınav konu başlıkları sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavı, Genel Müdürlük tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine uygun olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Sınava katılacaklarda Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

(5) Yazılı sınavların bahsedilen kurumlara yaptırılması halinde, sınavın yürütülmesine ve sınava ilişkin hususlara, Genel Müdürlük ile sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş arasında yapılan protokolde yer verilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç yedek” ibaresi “beş yedek” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yedek üyeler ise Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı, iki Şube Müdürü, Avukat ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanından oluşur.”

“(5) Sınav kurulu; görevde yükselme yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması, unvan değişikliği yazılı sınavlarının yaptırılması, sözlü sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı ve yapılan itirazların sonuçlandırılması ile sınavlara ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütür.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Görevde yükselme” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve unvan değişikliği” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Görevde yükselme” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya unvan değişikliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sınav kurulu tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilerek” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığı “Atama” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20- (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; diğerlerinin sınav belgeleri müteakip sınava kadar, dava konusu sınav belgeleri ise dava sonuçlanıncaya kadar, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen gruplar ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı hizmet grubunun alt hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranan öğrenim şartına ve sertifika gibi belgelere sahip olunması kaydıyla aynı düzeydeki diğer görevlere veya alt görevlere sınav yapılmaksızın genel hükümlere göre atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğinde geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, alt görev hizmet süresi şartı hariç diğer şartların taşınması kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan genel hükümlere göre atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ya da daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.

d) Avukat kadrosunda en az beş yıl süre görev yapanlar, görevde yükselme sınavına katılmaksızın Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilirler.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri görevlere atanabilirler.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden naklen atama talebinde bulunanların, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana, bu unvanla aynı düzeydeki veya daha alt düzeydeki diğer unvanlara, atanılacak kadro için mevzuatla aranan toplam hizmet süresi ile öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla genel hükümlere göre naklen atamaları yapılabilir.”

“(4) Diğer personel kanunlarına tabi olanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın bulunmaması halinde öğrenim durumu, ihraz ettikleri unvanla birlikte ilgili mevzuatı dikkate alınır.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.