Öne Çıkanlar Karaman Oturarak Voleybol Karması MİGROS 16 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler güney kore Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi Polis Meslek Eğitim Merkezleri

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliği (21 Mayıs 2024)

Resmî Gazete

21 Mayıs 2024 SALI

Sayı : 32552

YÖNETMELİK

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK GÖREV YAPAN SANATKAR MEMUR, UYGULATICI UZMAN MEMUR VE UZMAN MEMURLAR HAKKINDA SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakkında Kanun kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan personelde aranacak şartlar ile uygulamalı sınav ve mülakatın yapılmasına ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakkında Kanun kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen sanatkâr memur, uygulatıcı uzman memur ve uzman memurları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdürlük: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünü,

b) Gruplar arası geçiş: 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan uzman memurların yer aldığı gruptan uygulatıcı uzman memurların yer aldığı gruba veya sanatkâr memurların yer aldığı gruba ya da uygulatıcı uzman memurların yer aldığı gruptan sanatkâr memurların yer aldığı gruba yapılan geçişleri,

c) Grup içi geçiş: 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan uzman memurların yer aldığı grupta sayılan unvanlar arası geçişi, uygulatıcı uzman memurların yer aldığı grupta sayılan unvanlar arası geçişi veya sanatkâr memurların yer aldığı grupta sayılan unvanlar arası geçişi,

ç) Kurum: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,

d) Müdür: Devlet Opera ve Balesi Müdürünü,

e) Müdürlük: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı taşra müdürlüklerini,

f) Sanatkâr memur: 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendinde sayılan personeli,

g) Sınav komisyonu: 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 329 uncu maddesinde belirtilen Teknik Kurulu,

ğ) Teknik Kurul: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 329 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan kurulu,

h) Uygulatıcı uzman memur: 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendinde sayılan personeli,

ı) Uzman memur: 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendinde sayılan personeli,

i) YDS/e-YDS: 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Adaylarda Aranacak Şartlar, Sınavların İlanı, Başvuru Usulü ve Başvurunun Kabulü

Sınava katılacak adaylarda aranacak şartlar

MADDE 5- (1) Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (2), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda yer alan özel şartlar aranır:

a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendinde sayılan pozisyonlardan;

1) Stajyer koro sanatçıları, stajyer opera solistleri ve stajyer orkestra sanatçıları için yükseköğretim kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakültelerden veya akademi ve konservatuvarların en az lisans düzeyinden mezun olmak,

2) Stajyer bale sanatçısı için yükseköğretim kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakültelerden veya akademi ve konservatuvarların bale bölümünden (modern dans sanatçıları için modern çağdaş dans veya klasik bale bölümlerinden) en az lise düzeyinden mezun olmak,

3) Dekoratörler için sahne ve dekor tasarımı eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmak veya ön lisans mezunu olup Kurumda ya da Devlet Tiyatrolarında başışık uzmanı, ışık uzmanı, başrealizatör, realizatör görevinde ayrı ayrı veya toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,

4) Kostüm kreatörleri için yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmak,

5) Sanat teknik müdürleri için en az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak ve Kurumda dekoratör ya da kostüm kreatörü pozisyonlarında ayrı ayrı veya toplam en az beş yıl görev yapmış olmak veya uzman memur ya da uygulatıcı uzman memur pozisyonlarında ayrı ayrı veya toplam en az on yıl görev yapmış olmak,

6) Diğer sanatkâr memur pozisyonları için yükseköğretim kurumu bünyesinde eğitim veren fakültelerden en az lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendinde yer alan uygulatıcı uzman memur pozisyonları için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

c) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendinde yer alan uzman memur pozisyonları için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak ya da sınav ilanında belirtilen branşta deneyim sahibi olmak,

2) Yabancı dil şartı aranan unvanlara başvuranlar için son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan YDS/e-YDS’den İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Rusça dillerinin en az birinden en az (B) düzeyinde başarılı olduğuna ilişkin belgeye sahip olmak,

3) 40 yaşından gün almamış olmak,

4) Kurum tarafından sınav ilanlarında belirtilen uzman memur pozisyonlarına yapılacak olan müracaatlarda ilgili meslek örgütleri tarafından belgelendirilmek üzere en az üç yıllık deneyim sahibi olmak şartları aranır.

(2) Gruplar arası geçiş sınavlarında birinci fıkranın (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan yaş şartı ile (4) numaralı alt bendinde yer alan belge şartı aranmaz.

Sınav ilanı

MADDE 6- (1) Kuruma alınacak sözleşmeli personele ilişkin ilan, Kurumun internet sitesi, Resmî Gazete ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde duyurulur.

(2) İlanda; sınav açılan pozisyon unvanları, her bir pozisyon unvanı için çağrılacak aday sayısı, adaylarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuruda istenecek belgeler, başvuruların yapılacağı yer, başvuru süresi, sınavın yapılış şekli, sınav bölümlerine ait puan dağılımı, sınava ilişkin müfredat ve ilgili diğer hususlara yer verilir.

(3) Genel Müdürlük veya Müdürlüklerce yapılacak olan sınavın yeri ve zamanında değişiklik yapılabilir.

(4) Sınava katılma hakkı kazanan adaylara sınav ilanında belirtilen elektronik adres üzerinden bildirim yapılır.

(5) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında gruplar arası geçiş sınavlarına ilişkin duyurular Kurumun internet sitesinde en az on beş gün süre ile ilan edilir.

Adaylardan istenecek belgeler

MADDE 7- (1) Sanatkâr memur, uygulatıcı uzman memur ve uzman memur pozisyonlarına başvuruda bulunacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Öğrenim belgesi.

b) Yabancı dil koşulu aranan unvanlar için başarılı olduğuna ilişkin belge.

c) Yurtdışındaki okullardan mezun olmuş adaylar için, denklik belgesinin aslı ya da yetkili makamlarca onaylanmış örneği veya denklik için müracaatı bulunan adaylardan müracaat ettiğine ilişkin belge.

(2) Sınav ilanında belirtilmek koşuluyla ilave belge talep edilebilir.

Başvurunun yapılması

MADDE 8- (1) Sınav başvuruları elektronik ortamda sınav duyurusunda belirtilen adres üzerinden yapılır. Adaylardan aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

(2) Adaylar, Genel Müdürlükçe ilan edilen sanatkâr memur, uygulatıcı uzman memur ve uzman memur pozisyonlarından en fazla iki unvana müracaat edebilir. Adayların başvurduğu pozisyonların sınav tarihi, yeri veya saatinin aynı olması durumunda tercih edilen sınava girilebilir. Sınav komisyonu tarafından diğer unvan için ayrıca sınav hakkı verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavların Yapılması ve Değerlendirilmesi

Sınavlar

MADDE 9- (1) Sınavlar, uygulamalı sınav ve mülakat şeklinde yapılır. Mülakatta, adayın sınav komisyonu önünde kendini ifade etme yeteneği, öz güveni ile birlikte diğer özellikleri değerlendirilir. Uygulamada ise mesleğini ifade edebilme yeteneği ile diğer özellikleri komisyon üyelerince değerlendirilerek adayın sınava ilişkin başarı durum cetveli imzalanır.

(2) Stajyerliğin kaldırılması, gruplar arası geçiş sınavları ile açıktan atama sınavlarına katılacak adaylar, Ek-1’de yer alan kendi alanları ile ilgili bölümlerden sorumlu tutulur. Ek-1’de yer almayan unvanlara ilişkin müfredat ile özel koşullar sınav ilanında açıkça belirtilir.

(3) Yapılacak olan sınavlarda adayın tabi tutulacağı alanlara ilişkin aldığı puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın başarı puanı belirlenir.

Sınavlara ilişkin usul ve esaslar

MADDE 10- (1) Sanatkâr memur, uygulatıcı uzman memur ve uzman memur giriş sınavları ile gruplar arası geçiş sınavlarının Genel Müdürlük Teknik Kurulunca yapılması esastır. Stajyerliklerin kaldırılmasına ilişkin sınavlar ilgili müdürlüğün teknik kurulunca yapılır. Genel Müdürlük kendi yaptığı sınavlarda, diğer müdürlüklerden veya Kurum dışından uygun gördüğü sayıda branş uzmanı danışman ve ilgili müdürleri puan verme hakkı olmaksızın danışman olarak görevlendirebilir. Müdürlük tarafından yapılacak sınavlarda ise Kurum içinden veya dışından en fazla üç branş uzmanı danışman, puan verme hakkı olmaksızın müdür tarafından görevlendirilebilir. Ayrıca Genel Müdürlük, müdürlüklerde yapılan sınavlarda puan verme hakkı olmaksızın bir ya da iki gözlemci görevlendirebilir. Sınavlarda puan verme ve değerlendirme sırasında teknik kurul üyelerinden başka hiç kimse sınav salonunda bulunamaz.

(2) Uygulatıcı uzman memur ve uzman memur sınavlarında yapılacak uygulamaların neler olacağı ve bu uygulamalara tanınacak olan süre gibi hususlar sınav komisyonu tarafından sınavdan bir gün önce veya sınav sabahı tespit edilerek kapalı zarfa konularak mühürlenir. Sınav, sınav komisyonu tarafından hazırlanan zarflardan bir tanesi seçilerek bu zarf içerisinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Sınav gün ve saatinde adayın sınav için belirlenen yerde bulunmaması durumunda Teknik Kurulca mazereti uygun görüldüğü takdirde aday aşama sonunda sınava alınabilir. Ancak sınav ile ilgili değerlendirmeler yapılmaya geçildikten sonra gelen adaya sınav hakkı verilmez.

(4) Uygulamalı sınav ve mülakat için yapılacak olan değerlendirmeler yüz puan üzerinden ve her aşama için ayrı ayrı yapılır.

(5) Adayın sınavın her bir aşaması için başarı puanı, her komisyon üyesinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Adaya verilen en düşük puan ile en yüksek puan arasında otuz puan ve üzerinde fark olması halinde en düşük ve en yüksek birer puan ortalamaya katılmaz.

(6) Adayların yapılan sınavların her aşamasında başarılı olması için en az yetmiş ve üzerinde puan alması şarttır. Ortalama puanlardaki küsuratlar yukarıya tamamlanmaz. Sınava giren adaylardan yetmiş puanın altında puan alan adaylar, sınava girdikleri pozisyonun bir sonraki aşamasına kabul edilmez.

(7) Her aşama için başarı sıralaması, aynı pozisyonda ve unvanda sınava giren adayların aldıkları puan sıralamasına göre yapılır. Sınavların her bir aşamasında yetmiş puan ve üzerinde alan adaylar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere pozisyon sayısının iki katına kadar sıralanır. En üstten başlamak üzere pozisyon sayısına kadar olanlar asıl, sonrakiler aynı sıralamayla yedek olarak sınavı kazanmış sayılırlar.

(8) Teknik Kurul aynı ses rengine, aynı çalgı grubuna ya da aynı uygulama grubuna ait adayları arka arkaya veya birlikte sınava alabilir.

(9) Sınava alınan adayla birinci veya ikinci derecede akrabalık bağı bulunan veya adayın meslek dersi öğreticiliğini yapmış olanlar o branşta komisyon üyesi olamazlar.

(10) Gruplar arası geçişler, görevde yükselme sınavına tabi tutularak yapılır. Grup içi geçişlerde ise personelin talebi ilgili müdürlüğün teknik kurulunda görüşüldükten sonra, nihai karar verilmek üzere Genel Müdürlük teknik kuruluna gönderilir.

Sınavların yapılacağı yer ve zaman

MADDE 11- (1) Sınavlar Genel Müdürlükte veya Genel Müdürlükçe hazırlanacak program çerçevesinde uygun görülen müdürlük veya müdürlüklerde yapılabilir.

Sınav sonuçları

MADDE 12- (1) Sınav sonuçları başarı sırasına göre sınav ilanında belirtilen elektronik adres üzerinden veya Kurumun internet sitesinde ilan edilir.

(2) Gerçekleştirilen sınavları asıl ve yedek kazanan adaylara sınav ilanında belirtilen elektronik adresten bildirim yapılır.

(3) Sınavı kazanan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) 4 adet fotoğraf.

b) T.C. kimlik kartı örneği.

c) Yerleşim yeri (ikametgah) belgesi.

ç) Adli sicil kaydı belgesi.

d) Öğrenim belgesi.

e) Sağlık kurulu raporu.

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişkilerinin bulunmadığına dair belge.

g) Denklik için müracaat edildiğine dair belgeyi sınav başvurusu esnasında sunan adaylar için denklik belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görevlendirme

MADDE 13- (1) 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan unvanlarda görev yapanlardan, genel müzik yöneticisi, müzik yöneticisi, başrejisör, başkoreograf, başdekoratör, başkorrepetitör ve bale başöğretmeni unvanlarına Genel Müdürlükçe görevlendirme yapılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun, 1309 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15- (1) 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yürütür.

Eki için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240521-4-1.pdf linkini tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.