Öne Çıkanlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ticaret Bakanlığı 12 bin sağlık personeli rektör atamaları Gelir Vergisi Genel Tebliği

Et ve Süt Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik (29 Haziran 2024)

Resmî Gazete

29 Haziran 2024 CUMARTESİ

Sayı : 32587

YÖNETMELİK

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ET VE SÜT KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/11/2014 tarihli ve 29190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Et ve Süt Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha alt düzeydeki görevleri,”

“k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde ve bu Yönetmelikteki hizmet grupları kapsamında daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) İç denetçiler, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi hükümlerine göre atanırlar.”

“(3) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

a) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

b) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) En az on yıl hizmeti bulunmak ve Kurumda avukat pozisyonunda bir yıl çalışmış olmak,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde atanma şartları belirtilen kadrolara atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre belirlenen hizmet süresi koşulunu haiz olmak.”

“c) İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Kurumda en az bir yıl çalışmış olmak.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Görevde yükselmeye tabi kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik şef, şef, uzman pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az dört yıl hizmeti bulunmak,

b) Depo müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik şef, şef, uzman pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az dört yıl hizmeti bulunmak,

c) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik şef, şef, uzman pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az dört yıl hizmeti bulunmak,

ç) Müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Teknik şef, şef, uzman pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az dört yıl hizmeti bulunmak,

d) Teknik şef (Makine enerji, bilgi işlem, yapı kontrol, hakediş ve kesin hesap, emlak ve tesis, proje ve etüt, bakım onarım, çevre işleri, donanım ve teknik hizmetler, internet ağ ve güvenliği, yazılım geliştirme ve uygulama birimleri) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakülteleri, teknik eğitim fakülteleri, teknoloji fakülteleri veya iki yıllık yüksekokulların ilgili teknik bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis, çözümleyici, sistem programcısı, tekniker ve teknisyen pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

e) Teknik şef (işletme ve üretim, hayvan alım, sağlık kontrol, et ve et ürünleri üretim birimleri) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin veteriner fakültesinden mezun olmak,

2) Veteriner hekim pozisyonunda toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

f) Teknik şef (sağlık-kalite kontrol ve laboratuvar, laboratuvar birimleri) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Veteriner fakültesi, üniversitelerin gıda mühendisliği ve kimya mühendisliği bölümleri, fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji veya kimya bölümlerinden mezun olmak,

2) Veteriner hekim, mühendis, biyolog ve kimyager pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

g) Teknik şef (Süt ve süt ürünleri alım ve üretim, süt ve süt ürünleri kalite kontrol, süt ve süt ürünleri alım birimleri ile süt işletme müdürlükleri işletme ve üretim, sağlık-kalite kontrol ve laboratuvar birimleri) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Veteriner fakültesi, üniversitelerin gıda mühendisliği ya da ziraat fakültelerinin gıda ve süt teknolojisi bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis ve veteriner hekim pozisyonlarında tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

ğ) Teknik şef (Veri analiz birimi) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin mühendislik fakülteleri, fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların istatistik veya istatistik ve bilgisayar bölümü, ekonometri, matematik bölümlerinden mezun olmak,

2) Çözümleyici, sistem programcısı, programcı, mühendis, istatistikçi pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

h) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Çözümleyici, sistem programcısı, bilgisayar işletmeni, memur, satınalma memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, avukat, mühendis, veteriner hekim, kimyager, istatistikçi, biyolog, tekniker, teknisyen ve veteriner sağlık teknisyeni pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

ı) Şef (Muhasebe, pazarlama, insan kaynakları, malzeme ikmal, depo ve diğer birimler) pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Çözümleyici, sistem programcısı, bilgisayar işletmeni, istatistikçi, memur, satınalma memuru, veznedar, tahsildar ve sekreter pozisyonlarında toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

i) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni, memur, mühendis, istatistikçi, tekniker ve teknisyen pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) En az bir bilgisayar programlama dilini ve işletim sistemini bildiğini ve bu konularda tecrübeli olduğunu belgelemek,

j) Sistem programcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni, memur, mühendis, istatistikçi, tekniker ve teknisyen pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) En az bir bilgisayar programlama dilini ve işletim sistemini bildiğini ve bu konularda tecrübeli olduğunu belgelemek,

k) Bilgisayar işletmeni, memur, satınalma memuru, veznedar, tahsildar, sekreter pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar işletmeni pozisyonu için Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alarak bu hususu resmî olarak belgelemiş olmak gerekir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda, unvan değişikliği sınavında başarılı olma şartı aranır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “yüksekokulların” ibaresinden sonra gelmek üzere “matematik,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün başlığı “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Görevde yükselme” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya unvan değişikliği” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Diğer kurumların personeli ile adaylık veya deneme süresi içerisinde bulunanlar bu kadro veya pozisyonlar için başvuruda bulunamazlar.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Yazılı sınav konu başlıkları sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavı Kurum tarafından belirlenecek konularda Kurumca yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine de yaptırılabilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavına başvurabilmek için Kurumda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek olup yazılı sınavdan en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

(5) Sınavların Kurum dışına yaptırılması durumunda, yazılı sınavların yürütülmesi ile ilgili işlemler ve itiraza ilişkin hususlar sınavın yaptırılacağı kurumla yapılacak protokolde yer alır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kadro” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya pozisyon” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Görevde yükselme” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya unvan değişikliği” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı “Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Görevde yükselme” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya unvan değişikliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “görevde yükselme” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya unvan değişikliği” ibareleri eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Dava açılması halinde dava sonuçlanıncaya kadar söz konusu belgeler İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığında saklanır.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20- (1) Hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı hizmet grubunun alt hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranan öğrenim şartına ve sertifika gibi belgelere sahip olunması şartıyla aynı düzeydeki diğer görevlere veya alt görevlere sınav yapılmaksızın genel hükümlere göre atama yapılabilir.

b) Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatındaki müdür yardımcısı pozisyonuna, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla sınavsız genel hükümlere göre atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Kurum veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla sınavsız genel hükümlere göre atama yapılabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar öğrenim, belirli belge veya sertifikalara sahip olma ve toplam hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımaları kaydıyla öğrenimle ihraz edilen görevlere sınavsız genel hükümlere göre atanabilirler.”

MADDE 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.