Öne Çıkanlar A101 20 Haziran 2024 Aktüel Ürünler öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Salih Tanrıkulu il dışı yer değiştirme

Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği (27 Nisan 2024)

27 Nisan 2024 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32529

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ KILIK VE KIYAFET YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı personelinin kılık ve kıyafetinde birlik ve beraberliği sağlamak, giyecek ve teçhizatın renk, cins, biçim, kullanma zamanı ve tarzını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında, gümrük işlemlerinde görev yapan ve resmî kıyafet giyme zorunluluğu bulunan personele, ifa ettikleri hizmetin özelliğine göre verilecek kıyafetler ve kullanım süreleri ile bu kıyafetlerde bulunacak arma, sembol ve rütbe işaretlerinin renk, cins ve kullanımına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 223 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Bölge Müdürlüğü: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerini,

c) Gemi adamı: Teşkilatta kaptan, makinist ve gemi adamı unvanıyla çalışan personeli,

ç) Kıyafet rengi: Gümrük yeşili rengini,

d) Muhafaza hizmetleri sınıfı personel: Teşkilatta muhafaza memuru, kısım amiri, bölge amiri ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesi hükmüne göre sözleşmeli olarak çalıştırılan muhafaza memuru unvanlı personeli,

e) Teşkilat: Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kılık ve Kıyafete İlişkin Genel Esaslar

Genel esaslar

MADDE 5- (1) Kılık ve kıyafete ilişkin başlıca hususlar şunlardır:

a) Resmî elbise, rütbe işaretleri ile teçhizat, şapka, ayakkabı ve bot bu Yönetmelikte belirtilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır.

b) Şapka ve kep, vizörünün ön kenar ile kaş arasında bir parmakla, en çok bir buçuk parmak mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara paralel olarak giyilir.

c) Bere ve örgü başlığın ön kenarı ile kaş arasında bir parmakla, en çok bir buçuk parmak mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara paralel olarak giyilir, ancak; örgü başlık kulakları kapatacak şekilde giyilir.

ç) Teşkilatta resmî kıyafet giyme zorunluluğu bulunan personelin resmî kıyafetle görev yapması zorunludur.

d) Bu Yönetmelikte belirtilen tip ve model dışında ayakkabı veya bot giyilemez.

e) Bot veya ayakkabılar daima temiz ve boyalı bulundurulur.

f) Resmî kıyafetle birlikte bu Yönetmelikte belirtilen teçhizat ve işaretler dışında kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet ve benzerleri takılamaz.

g) Resmî kıyafetle birlikte kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecekler giyilemez. Erkek ve kadın personelin siyah çorap giymesi zorunludur.

ğ) Branş ve rütbe işaretleri sökülmek suretiyle resmî kıyafetler sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılamaz, resmî pantolon, sivil gömlek, kazak, ceket gibi şeylerle birlikte giyilemez, resmî kıyafetlerin üzerine sivil palto, pardösü ve benzerleri giyilemez.

h) Düşük kemerli pantolon yaptırılamaz ve giyilemez.

ı) Saçlar, kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta kesilir. Favoriler kulak deliği hizasını geçemez. Ancak görevin özelliğine göre ve en üst birim amirinin izni ile bu hususlar serbest bırakılabilir. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir.

i) Kadın amir ve memurlar tırnak uzatamaz, makyaj ve saç modellerinde abartıya kaçamaz. Uzun saç bırakan kadınlar saçlarını toplar, dağınık bırakamazlar. Kısa saç bırakan kadınların saç uzunlukları omuz hizasını geçemez ve dağınık olamaz. Kadın personelin saç uzunluklarına bakılmaksızın, saçları dağınık ve resmî üniformaya yakışmayacak şekilde olamaz.

j) Gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüklerinde fiilen çalışan gümrük muhafaza personeli ile teşkilatta adli kolluk olarak belirlenen gümrük muhafaza personeli, gerektiğinde birim amirlerinin teklifi ve bölge müdürünün onayı ile sivil kıyafet giyebilirler.

k) Resmî kıyafetli olarak görev yapan kadın amir ve memurlar, hamileliğini belgelediği takdirde resmî kıyafet yerine sivil kıyafet ile görev yapabilirler.

l) Resmî kıyafetler eskimiş dahi olsa gümrük personeli dışındaki kişiler tarafından giyilemez ve bu kişilere verilemez.

m) Resmî kıyafetin satılması/kiralanması yasaktır.

(2) Teşkilatta görevli gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, gümrük müdür yardımcısı, bölge amiri, kısım amiri, şef, muayene memuru, muhafaza memuru, kaptan, makinist, gemi adamı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, icra memuru, ambar memuru, satış memuru, veznedar ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesi hükmü doğrultusunda; bu fıkrada sayılan unvanların emsali sözleşmeli personel resmî kıyafet giymek zorundadır.

(3) Protokole dahil olan kadın ve erkek (müdür/müdür yardımcısı unvanlı personel dahil) personel, karşılama ve uğurlama görevleri ile resmî kutlama törenlerinde bu Yönetmelik hükümleri uyarınca resmî kıyafet giymek zorundadırlar.

(4) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 19 uncu maddesi ile bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesi kapsamında disiplin hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Verilecek Giyim Eşyası, Verilme Zamanı ve Kullanma Süresi

Verilecek giyim eşyaları

MADDE 6- (1) Bakanlık taşra teşkilatı personeline verilecek giyim eşyalarının miktar ve kullanım süreleri hakkında, 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin ekinde yer alan 1 sayılı cetvelin 19 uncu ve 24 üncü maddeleri ile dip not kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Giyim eşyasının renk, cins ve biçimleri ile kıyafet şekilleri

MADDE 7- (1) Kıyafetlerin biçimleri bu Yönetmelik ekinde gösterilmiş ve kıyafet özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Teşkilatta görevli gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, gümrük müdür yardımcısı unvanlı personelin kıyafetleri ceket, pantolon, gömlek, kravat, ayakkabı ile kemerden oluşur ve özellikleri, EK-1’de gösterilmiştir.

1) Ceket: Koyu lacivert renk kumaştan imal edilir. Cepli ve apoletlidir. Düğmeleri ise gümrük müdürü ile gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdüründe altın sarısı, gümrük müdür yardımcısında ise gümüş renk, Bakanlık logolu metaldendir. Özellikleri, EK-1/A’da gösterilmiştir.

2) Pantolon: Koyu lacivert renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-1/B’de gösterilmiştir.

3) Gömlek: Beyaz renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-1/C’de gösterilmiştir.

4) Kravat: Turkuaz renk kumaştan imal edilir. Kravat ucunda Bakanlık logosu baskısı mevcuttur. Özellikleri, EK-1/Ç’de gösterilmiştir.

5) Ayakkabı: Erkek personel için siyah renk deriden ve bağcıklıdır. Ön kısmı bombeli ve maskaratsızdır. Kadın personel için siyah renk deriden ve kalın topukludur. Özellikleri, EK- 1/D’de gösterilmiştir.

6) Kemer: Siyah deriden imal edilir. Özellikleri, EK-1/E’de gösterilmiştir.

b) Teşkilatta görevli şef, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, icra memuru, ambar memuru, satış memuru, veznedar ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesi hükmüne göre sözleşmeli olarak çalıştırılan ve söz konusu personelin emsali olan büro personeli, idari destek görevlisi, idari büro görevlisi unvanlı personelin kıyafetleri; pantolon, tişört, gömlek, mevsimlik mont, ayakkabı, kemer ve isteyen bayan personel için desensiz kumaş başlıktan oluşur. Özellikleri, EK-1’de ve EK-2’de gösterilmiştir.

1) Pantolon: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/A’da gösterilmiştir.

2) Tişört: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Polo yaka, apoletli ve cepsizdir. Özellikleri, EK-2/B’ de gösterilmiştir.

3) Gömlek: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/C’ de gösterilmiştir.

4) Mevsimlik mont: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/Ç’de gösterilmiştir.

5) Ayakkabı: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri EK- 2/D’de gösterilmiştir.

6) Desensiz kumaş başlık: Kıyafet ile aynı renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/E’de gösterilmiştir.

7) Kemer: Siyah deriden imal edilir. Özellikleri, EK-1/E’de gösterilmiştir.

c) Teşkilatta görevli bölge amiri, kısım amiri, muhafaza memuru ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesi hükmüne göre sözleşmeli olarak çalıştırılan muhafaza memuru unvanlı personelin kıyafetleri; pantolon, tişört, gömlek, mevsimlik mont, parka veya kaban, içlik, şapka veya kep, bere, eldiven, ayakkabı, bot, kemer, teçhizat takımı ve isteyen bayan personel için desensiz kumaş başlıktan oluşur. Özellikleri, EK-1’de, EK-2’de ve EK-3’te gösterilmiştir.

1) Pantolon: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/A’da gösterilmiştir.

2) Tişört: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Polo yaka, apoletli ve cepsizdir. Özellikleri, EK-3/B’de gösterilmiştir.

3) Gömlek: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/C’de gösterilmiştir.

4) Mevsimlik mont: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/Ç’de gösterilmiştir.

5) Parka veya kaban: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/D’de gösterilmiştir.

6) İçlik: Üst ve alt beden olarak iki parçalıdır. Siyah renkte, termal kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/E’de gösterilmiştir.

7) Şapka veya kep: Muhafaza hizmetlerindeki personel için pantolon ile aynı kumaştan yedi parçalıdır. Kepin ön orta kısmında ortaya gelecek şekilde altı santimetre çapında EK-5’te yer alan (Şekil-4) Gümrük Muhafaza logosu bulunur. Kepin sol kısmında GÜMRÜK MUHAFAZA sağ kısmında ise CUSTOMS ENFORCEMENT yazmalıdır. Özellikleri, EK-3/F’de gösterilmiştir.

8) Bere: Gümrük yeşili renkte örülür. Özellikleri, EK-3/G’ de gösterilmiştir.

9) Desensiz kumaş başlık: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/E’de gösterilmiştir.

10) Eldiven: Siyah renkte örülür. Özellikleri, EK-3/H’de gösterilmiştir.

11) Ayakkabı: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-2/D’de gösterilmiştir.

12) Bot: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-3/I’da gösterilmiştir.

13) Kemer: Siyah deriden imal edilir. Özellikleri, EK-1/E’de gösterilmiştir.

14) Teçhizat takımı: Teçhizat kemeri siyah renkte, Pantolon (bel) kemerinin üzerine haricen takılır ve teçhizat kemeri üzerindeki köprüler vasıtasıyla pantolon kemerine sabitlenir. Özellikleri, EK-3/İ’de gösterilmiştir.

ç) Teşkilatta görevli muayene memuru ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesi hükmüne göre sözleşmeli olarak çalıştırılan muayene memuru unvanlı personelin kıyafetleri; pantolon, tişört, gömlek, mevsimlik mont, parka veya kaban, içlik, bere, eldiven, ayakkabı, bot, kemer ve isteyen bayan personel için desensiz kumaş başlıktan oluşur. Özellikleri, EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4’de gösterilmiştir.

1) Pantolon: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-4/’A da gösterilmiştir.

2) Tişört: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Polo yaka, apoletli ve cepsizdir. Özellikleri, EK-4/B’de gösterilmiştir

3) Gömlek: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-4/C’de gösterilmiştir.

4) Mevsimlik mont: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-4/Ç’de gösterilmiştir.

5) Parka veya kaban: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-4/D’de gösterilmiştir.

6) İçlik: Üst ve alt beden olarak 2 parçalıdır. Siyah renkte, termal kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/E’de gösterilmiştir.

7) Bere: Gümrük yeşili renkte örülür. Özellikleri, EK-4/E’de gösterilmiştir.

8) Desensiz kumaş başlık: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/E’de gösterilmiştir.

9) Eldiven: Siyah renkte örülür. Özellikleri, EK-3/H’de gösterilmiştir.

10) Ayakkabı: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-2/D’de gösterilmiştir.

11) Bot: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-3/I’da gösterilmiştir.

12) Kemer: Siyah deriden imal edilir. Özellikleri, EK-1/E’de gösterilmiştir.

d) Teşkilatta görevli kaptan, makinist ve gemi adamı unvanlı personelin kıyafeti; pantolon, mont, gömlek, tişört, kep, kaban, yağmurluk, ayakkabı, bot, baret ve tulumdan oluşur. Özellikleri, EK-2 ve EK-3’te gösterilmiştir.

1) Pantolon: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/A’da gösterilmiştir.

2) Mont: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/Ç’de gösterilmiştir.

3) Gömlek: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/C’de gösterilmiştir.

4) Tişört: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Polo yaka, apoletli ve cepsizdir. Özellikleri, EK-3/B’de gösterilmiştir.

5) Kep: Muhafaza hizmetlerindeki personel için pantolon ile aynı kumaştan yedi parçalıdır. Kepin ön orta kısmında ortaya gelecek şekilde altı santimetre çapında EK-5’te yer alan (Şekil-4) Gümrük Muhafaza logosu bulunur. Kepin sol kısmında GÜMRÜK MUHAFAZA sağ kısmında ise CUSTOMS ENFORCEMENT yazmalıdır. Özellikleri, EK-3/F’de gösterilmiştir.

6) Kaban: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/D’de gösterilmiştir.

7) Yağmurluk (sadece gemi adamları için): Su geçirmez malzemeden, siyah renkte kumaştan olur. Özellikleri, EK-3/J’de gösterilmiştir.

8) Ayakkabı: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-2/D’de gösterilmiştir.

9) Bot: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-3/I’da gösterilmiştir.

10) Baret (sadece gemi adamları için): Teknolojik gelişmeler doğrultusunda TSE’nin belirleyeceği standartlara uygun şekilde imal edilir. Özellikleri, EK-3/K’da gösterilmiştir.

11) Tulum (sadece gemi adamları için): Turuncu renkte polyester, su geçirmez, yağ ve su itici kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/L’de gösterilmiştir.

e) Görev köpeği eğitmeni ve idarecisi olarak görev yapan muhafaza amir ve memurları ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesi hükmüne göre sözleşmeli olarak çalıştırılan muhafaza memuruna tulum verilir. Tulum; yırtık ve deliklere mukavemetli, çağla yeşili renkte kumaştan imal edilir. Bakanlık (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü) tarafından verilir. Özellikleri, EK-3/M’de gösterilmiştir.

Verilme zamanı

MADDE 8- (1) Giyim ve kullanma süresi bakımından yeknesaklığı sağlamak amacıyla;

a) Kışlık kıyafete ait giyecek eşyaları Eylül-Ekim,

b) Yazlık kıyafete ait giyecek eşyaları Nisan-Mayıs,

c) Mevsim ile ilgili olmayan giyecek eşyaları ise Nisan-Mayıs aylarında verilir.

Emeklilik ve görev bitimi kıyafetlerin durumu

MADDE 9- (1) Emeklilik, ölüm, istifa, memuriyetten çıkarma gibi nedenlerle görevinden ayrılanlar ile bu Yönetmelik uyarınca giyim eşyası verilmesi gerekmeyen bir göreve nakledilenlerden, giyim eşyaları veya bedelleri geri alınmaz. Ancak, giyim eşyası aldıktan sonra aynı kurumda görev değişikliği sebebiyle yeni giyim eşyaları verilmesi gerekli olanlara kullanma süreleri sona erinceye kadar önceden almış bulundukları aynı cins giyim eşyaları tekrar verilmez.

Arma ve kokartlar

MADDE 10- (1) Resmî kıyafette bulunması gerekli göğüs arması, görev yeri kol arması, rütbe, logo ve unvan işaretlerinin özellikleri ve çizimleri EK-5’te belirtilmiştir.

Kıyafet verilmeyecek haller

MADDE 11- (1) Görevden uzaklaştırılan, gözaltına alınan, tutuklanan, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan veya memuriyetten ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen bir cezaya mahkûm olup da, bu cezası infaz edilmekte olanlara giyim eşyası verilebilmesi için bu personelin görevlerine dönmüş olmaları şarttır. Ayrıca, aylıksız izin alarak görevlerinden ayrılanlara bu süre için giyim eşyası verilmez.

Kıyafetlerde bulunması gereken işaretler

MADDE 12- (1) Resmî kıyafetle görev yapan personelin kıyafetinde bulunması gereken işaretler EK-5’te gösterilmiştir.

a) Sol göğüs amblemi: (Tüm personel-müdür, müdür yardımcısı unvanı hariç) Şekil-1/B, Müdür ve Müdür Yardımcısı Şekil 1/A, Muhafaza personeli için Şekil 1/C, muayene memuru için Şekil 1/D’de ve diğer personel için Şekil 1/E’de gösterilmiştir.

b) Sağ göğüs birim ve sicil numarası: Muhafaza personeli için Şekil 2/A, muayene memuru için Şekil 2/B’de ve diğer personel için Şekil 2/C’de gösterilmiştir.

c) Sağ kol amblemi: (Müdür, müdür yardımcısı unvanı hariç tüm personel) Şekil-3.

ç) Sol kol amblemi: (Muhafaza hizmetleri sınıfı personel ve gemi adamları) Şekil-4.

d) Apolet: (Müdür, müdür yardımcısı) Müdür Şekil-5/A, müdür yardımcısı Şekil-5/B.

e) Apolet: (Muhafaza hizmetleri sınıfı personel) Bölge amiri Şekil-6/A, kısım amiri Şekil-6/B, muhafaza memuru Şekil-6/C.

f) Apolet: (Gemi adamları) Kaptan Şekil-7/A, makinist Şekil-7/B, gemi adamı Şekil-7/C.

g) Kep amblemi: (Muhafaza hizmetleri sınıfı personel) Şekil-4.

ğ) Görev köpeği eğitmeni ve idarecisi amblemi: Şekil-8.

Kullanılacak malzemenin cinsi

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek kıyafetlerde kullanılacak kumaşların özellikleri teknik şartnamenin hazırlık safhasında, şartnameyi hazırlayan idare tarafından günün teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurularak, yerine getirilen görevin şartlarına uygun olarak belirlenir. Ancak renk ve şekil olarak bu Yönetmeliğin ekinde bulunan çizimlerin dışına çıkılamaz.

Gümrük muhafaza kokartı

MADDE 14- (1) Gümrük Muhafaza personeli tarafından kokart kullanılır. Gümrük Muhafaza kimlik kokartlarının cinsi, şekli, tipi, ölçüleri ile yaptırılma, verilme, değiştirilme, geri alınma ve imha esaslarına ilişkin hususlar Bakanlıkça (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü) belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Giyecek yardımından yararlanma şekli ve hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ile giyecek yardımından yararlanma şekli, kullanma süresi ve esasları hakkında, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği, 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların hükümleri uygulanır.

(2) Tasfiye İşletme Müdürlüğü personeline ayni olarak verilecek giyim eşyalarının bedeli Bakanlık Döner Sermaye İşletmesinden karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16- (1) 14/5/2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240427-17-1.pdf linkini tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.