Öne Çıkanlar YÖK A101 24 Mart 2023 Aktüel Ürünler BİM 2 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Yerli Pasaport engellilik derecesi

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik (29 Mayıs 2024)

Resmî Gazete

29 Mayıs 2024 ÇARŞAMBA

Sayı : 32560

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı)'ndan:

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/1/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Şube müdürü ve müdür.

2) Köşk ve kasır amiri.

3) Şef, koruma amiri ve koruma ve güvenlik amiri.

b) Hukuk hizmetleri grubu:

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu:

1) Uzman ve müze araştırmacısı.

ç) İdari hizmetler grubu:

1) Koruma memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, müze memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, gişe memuru, sekreter, yangın söndürme eri, şoför, cilt ustası, çilingir, dekorcu, el süslemeci, telefon operatörü ve usta.

d) Yardımcı hizmetler grubu:

1) Bahçıvan, bekçi, itfaiyeci ve hizmetli.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Arşivci, avukat, mühendis, mimar, iç mimar, arkeolog, kütüphaneci, rehber, grafıker, dekoratör, laborant, tekniker, teknisyen ve restoratör."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin özel şartlar

MADDE 7- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara, görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü ve müdür kadrolarına atanabilmek için;

1) Köşk ve kasır amiri kadrosunda en az iki yıl ya da uzman, müze araştırmacısı, şef, koruma amiri, koruma ve güvenlik amiri, avukat, arkeolog, arşivci, kütüphaneci, iç mimar, mimar, mühendis ve rehber kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az dört yıl ya da koruma memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, müze memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, gişe memuru, sekreter, yangın söndürme eri, şoför, cilt ustası, çilingir, dekorcu, el süslemeci, telefon operatörü, usta, grafıker, dekoratör, laborant, tekniker, teknisyen ve restoratör kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az altı yıl çalışmış olmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

3) Toplamda en az on yıl hizmet süresi bulunmak,

b) Köşk ve kasır amiri kadrosuna atanabilmek için;

1) Uzman, müze araştırmacısı, şef, koruma amiri, koruma ve güvenlik amiri, avukat, arkeolog, arşivci, kütüphaneci, iç mimar, mimar, mühendis ve rehber kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl ya da koruma memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, müze memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, gişe memuru, sekreter, yangın söndürme eri, şoför, cilt ustası, çilingir, dekorcu, el süslemeci, telefon operatörü, usta, grafıker, dekoratör, laborant, tekniker, teknisyen ve restoratör kadrolarında ayn ayrı veya birlikte en az dört yıl çalışmış olmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

3) Toplamda en az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

c) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Koruma memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, müze memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, gişe memuru, sekreter, yangın söndürme eri, şoför, cilt ustası, çilingir, dekorcu, el süslemeci, telefon operatörü, usta, grafıker, dekoratör, laborant, tekniker, teknisyen ve restoratör kadrolarında ayn ayn veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak,

2) Teknik hizmetler sınıfındaki uzman kadrosuna atanabilmek için aynca teknik eğitim veren en az dört yıllık yükseköğrenim bölümlerinden mezun olmak,

3) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

4) Toplamda en az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

ç) Müze araştırmacısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Koruma memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, müze memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, gişe memuru, sekreter, yangın söndürme eri, şoför, cilt ustası, çilingir, dekorcu, el süslemeci, telefon operatörü, usta, grafıker, dekoratör, laborant, tekniker, teknisyen ve restoratör kadrolarında ayn ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak,

2) Sanat tarihi, tarih, dünya tarihi, eskiçağ tarihi, genel Türk tarihi, ortaçağ tarihi, Türk memleketleri tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, yakın çağ tarihi, yeni çağ tarihi, Türk halkbilimi, antropoloji, hititoloji, etnoloji, Sümeroloji, filoloji, arkeoloji, klasik arkeoloji, tarih öncesi arkeolojisi, prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, protohistorya, arkeoloji ve sanat tarihi, Türk-İslam arkeolojisi, arkeoloji ve etnoloji, müzecilik, müzecilik ve eski eserleri koruma, iletişim, iletişim bilimleri, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklamcılık, reklamcılık ve halkla ilişkiler lisans bölümlerinden veya Yükseköğretim Kurulunca bu bölümlere eşdeğer kabul edilen bölümlerden birinden mezun olmak,

3) Toplamda en az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Koruma memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, müze memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, gişe memuru, sekreter, yangın söndürme eri, şoför, cilt ustası, çilingir, dekorcu, el süslemeci, telefon operatörü, usta, grafıker, dekoratör, laborant, tekniker, teknisyen ve restoratör kadrolarında ayn ayn veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak,

2) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

3) Toplamda en az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

e) Koruma ve güvenlik amiri kadrosuna atanabilmek için;

1) Koruma ve güvenlik görevlisi ve koruma memuru kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak,

2) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

3) Silahlı güvenlik kimlik kartına sahip olmak,

4) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartlan sağlamak,

5) Toplamda en az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

f) Memur, müze memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, sekreter ve şoför kadrolarına atanabilmek için;

1) Bahçıvan, bekçi, itfaiyeci ve hizmetli kadrolarında ayn ayn veya birlikte en az dört yıl çalışmış olmak,

2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolan için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan bilgisayar işletmenliği sertifikası almış olmak veya mezun olduğu okul itibarıyla verilen ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak veyahut kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

4) Şoför kadrosu için en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu için silahlı güvenlik kimlik kartına sahip olmak ve 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartlan taşımak,

6) Toplamda en az altı yıl hizmet süresi bulunmak gerekir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlan taşımak.

b) Unvan değişikliği sınavında başanlı olmak."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalara ilişkin özel şartlar

MADDE 9- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mimar, mühendis, iç mimar, arkeolog, kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için en az dört yıllık yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için hukuk fakültesi mezunu olmak ve avukatlık ruhsatına sahip olmak.

c) Rehber kadrosuna atanabilmek için fakülte veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça veya Başkanlıkça tespit edilecek ve sınav ilanında belirtilecek diğer yabancı dillerden birinden YDS'den en az (C) seviyesinde dil belgesi veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

ç) Grafıker kadrosuna atanabilmek için grafik veya tasarım eğitimi veren üniversitelerin en az iki yıllık bölümlerinden mezun olmak.

d) Restoratör kadrosuna atanabilmek için restorasyon eğitimi veren üniversitelerin en az iki yıllık bölümlerinden mezun olmak.

e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için mesleki ya da teknik eğitim veren iki veya üç yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için mesleki veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı sınav

MADDE 14- (1) Yazılı sınav konu başlıkları sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavı, Başkanlık tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM'ye, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlanndan birine yaptırılabilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine uygun olarak ÖSYM'ye, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlanndan birine yaptınlır. Unvan değişikliği yazılı sınavlarına katılacaklarda, Başkanlıkta veya öğrenim durumlan ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Yazılı smav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar başanlı sayılır.

(5) Yazılı sınavların bahsedilen kuramlara yaptınlması halinde, sınavlann yürütülmesine ve itirazlara ilişkin hususlar, Başkanlık ile sınavın yaptırılacağı kuram arasında düzenlenecek protokol ile belirlenir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "hukuk müşaviri, şef' ibaresi "uzman" şeklinde ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) En az beş yıl avukat kadrosunda görev yapanlar sınavsız olarak genel hükümlere göre hukuk müşaviri kadrosuna atanabilirler."

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Saraylar İdaresi Başkanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.