Öne Çıkanlar YÖK A101 24 Mart 2023 Aktüel Ürünler BİM 2 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Yerli Pasaport engellilik derecesi

Nükleer Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (25 Mayıs 2024)

Resmî Gazete

25 Mayıs 2024 CUMARTESİ

Sayı : 32556

YÖNETMELİK

Nükleer Düzenleme Kurumundan:

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel politikası esas alınarak Nükleer Düzenleme Kurumu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Nükleer Düzenleme Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, 5 inci maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun ve 95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt düzeydeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması hâlinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanını,

ç) Görev grubu: Aynı düzeydeki görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka görev gruplarından görevde yükselme suretiyle yapılacak atamaları,

e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

ğ) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,

h) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara yapılan atamaları,

ı) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

i) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst düzeydeki görevleri,

j) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar ve görev grupları

MADDE 5- (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar ve görev grupları şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Kurul hizmetleri müdürü, şube müdürü,

2) Şef.

b) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

c) İdari hizmetler grubu;

1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Avukat, fizikçi, kimyager, mühendis, mütercim, programcı, teknisyen.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin genel şartlar

MADDE 6- (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) İlan edilen kadro için alt görevlerde geçirilmesi öngörülen hizmet süresi şartını sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, Kurumda en az bir yıl çalışmış olmak.

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7- (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Kurul hizmetleri müdürü ve şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Şef kadrosunda en az üç yıl veya çözümleyici, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az beş yıl çalışmış olmak,

3) En az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur kadrolarında; ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl çalışmış olmak,

3) En az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Bilgisayar işletmeni, programcı, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur kadrolarında ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak,

4) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

ç) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile memur kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için Millî Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığını resmî olarak belgelemek,

3) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak.

Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalara ilişkin genel şartlar

MADDE 8- (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalara ilişkin özel şartlar

MADDE 9- (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için hukuk fakültesi mezunu olmak ve avukatlık ruhsatına sahip olmak,

b) Fizikçi kadrosuna atanabilmek için en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının fizik bölümünden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Kimyager kadrosuna atanabilmek için en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının kimya bölümünden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Mühendis kadrosuna atanabilmek için en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının mühendislik bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Son başvuru tarihinde geçerliliği bulunan YDS/e-YDS’de (A) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak,

e) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 10- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarını yürütmek üzere, Başkan tarafından sınav kurulu oluşturulur. Sınav Kurulu; Başkan veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının başkanlığında, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanı ile iki daire/grup başkanı olmak üzere beş üyeden teşekkül eder. Ayrıca Başkan tarafından başkan yardımcısı veya daire/grup başkanları arasından üye sayısı kadar yedek üye belirlenir. Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının sınava katıldığının tespit edilmesi hâlinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(2) Sınav kurulu; görevde yükselme yazılı sınavının yapılması veya yaptırılması, unvan değişikliği yazılı sınavının yaptırılması, sözlü sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(3) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

(4) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Duyuru

MADDE 11- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların unvanı, sınıfı, derecesi, sayısı ve niteliklerine göre başvuru şartları, son başvuru tarihi ile sınava ilişkin konu başlıkları, yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce Kurumun resmî internet sitesinde ilan edilir.

Başvuru ve değerlendirilmesi

MADDE 12- (1) Başvuru süresi en az yedi iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılması mümkündür.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuru yapacak personel, duyuruda belirtilen ve başvuru şartlarını taşıdıkları kadrolardan yalnızca birisi için görev yaptığı hizmet birimine başvurabilir. Başvuru dilekçeleri birim amirleri tarafından son müracaat tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(3) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından görevde yükselme sınavına veya unvan değişikliği sınavına katılma talebinde bulunan personelin durumu değerlendirilerek söz konusu sınavlara katılma şartlarını taşıyan personele ait liste Kurumun resmî internet sitesinden ilan edilir.

(4) Başvuruları öngörülen şartlara uygun olmaması nedeniyle ilan edilen listede yer almayanlar, listenin ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde, sınav kuruluna iletilmek üzere Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilir ve itirazlar sınav kurulunca beş iş günü içinde karara bağlanır.

(5) Aday memurlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

Yazılı sınav

MADDE 13- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavı konu başlıkları sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavı, Kurum tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak unvanın niteliğine uygun olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Unvan değişikliği yazılı sınavlarına katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

(5) Yazılı sınavların başka bir kuruma yaptırılması hâlinde, sınavların yürütülmesine ve itirazlara ilişkin hususlar, Kurum ile sınavın yaptırılacağı kurum arasında düzenlenecek protokol ile belirlenir.

Sözlü sınav

MADDE 14- (1) Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınavda ilgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Adaylar, sınav kurulu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Başarı sıralaması

MADDE 15- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmî internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırası belirlenir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, sınav kurulu tarafından ihtiyaç duyulması hâlinde ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınavların geçersiz sayılması ve ertelenmesi

MADDE 16- (1) Sınav sırasında kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atanmış olanların ataması iptal edilir. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere durum, disiplin amirlerine bildirilir.

(2) Sınava girecek kişi yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması hâlinde durum bir tutanakla tespit edilir ve ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulur.

(3) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespit edilmesi veya deprem, sel ve benzeri doğal afet hallerinde sınavlar ertelenebilir.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 17- (1) Yazılı ve sözlü sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde Kurumun resmî internet sitesinden ilan edilir.

(2) İlgililer, sonuçların duyurulmasını takip eden beş iş günü içerisinde sınav kuruluna iletilmek üzere Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz başvuruları, sınav kurulu tarafından incelenerek veya incelettirilerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(3) Yazılı sınavlarda, itiraz sonucu sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular iptal edilir ve iptal edilen sorular tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18- (1) Sınavlarda başarılı olanların sınav belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar; dava açılması hâlinde davanın kesinleşmesine kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atamaya İlişkin Esaslar

Atama

MADDE 19- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda atanmaya hak kazananlar, başarı sıralamasının kesinleşmesini müteakip otuz gün içerisinde başarı sıralamasına göre atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebebiyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 15 inci maddeye göre belirlenmiş olması hâlinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atamaları yapılabilir.

(3) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

(4) Ataması yapılanlardan geçerli mazeretleri olmaksızın ilgili mevzuatla öngörülen süre içerisinde göreve başlamayanlar atanma haklarını kaybederler. Atama onaylarının iptalini talep edenlerin atamaları iptal edilir.

(5) Sınavı kazanarak atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılanların, atamaları göreve iade edilinceye kadar yapılmaz.

Görev grupları ve unvanlar arasında geçişler

MADDE 20- (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görevden üst göreve geçişler görevde yükselme sınavına tabidir.

b) Aynı görev grubunda yer alanların alt görev grubunun kendi içinde kalmak üzere diğer görevlere atanmaları, ilgili personelin yazılı isteği üzerine atama yapılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla sınava tabi olmaksızın yapılabilir.

c) Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha alt görevlere, alt görev süresi şartı hariç öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan genel hükümlere göre atama yapılabilir.

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Naklen atamalar

MADDE 21- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana, bu unvanla aynı düzeydeki veya daha alt düzeydeki diğer unvanlara, söz konusu unvanlar için mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

(2) Diğer personel mevzuatına tabi olanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın bulunmaması hâlinde öğrenim durumu, ihraz ettikleri unvanla birlikte ilgili mevzuatı dikkate alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engellilerin sınavları

MADDE 22- (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Kazanılmış haklar

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğrenim düzeyi şartının istisnası

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.