Öne Çıkanlar YÖK A101 24 Mart 2023 Aktüel Ürünler BİM 2 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Yerli Pasaport engellilik derecesi

Savunma Sanayii Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (29 Mayıs 2024)

Resmî Gazete

29 Mayıs 2024 ÇARŞAMBA

Sayı : 32560

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (Savunma Sanayii Başkanlığı)'ndan:

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Savunma Sanayii Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Savunma Sanayii Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, 5 inci maddede sayılan kadrolara, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun ve 7 sayılı Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması hâlinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Savunma Sanayii Başkanını,

ç) Başkanlık: Savunma Sanayii Başkanlığını,

d) Başkan Yardımcısı: Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısını,

e) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara, aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi esas alınarak hesaplanacak süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç olmak üzere diğer günleri,

ı) Personel: Başkanlık kadrolarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapanları,

i) Unvan: 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

k) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

l) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Şube müdürü.

2) Şef.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu:

1) Araştırmacı, uzman.

c) Teknik hizmetler grubu:

1) Uzman.

ç) İdari hizmetler grubu:

1) Ayniyat saymanı.

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve memur.

d) Destek hizmetleri grubu:

1) Hizmetli.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Mühendis, avukat, diyetisyen, tekniker ve teknisyen.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için aranacak genel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak.

b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak kaydıyla Başkanlıkta en az bir yıl çalışmış olmak.

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7- (1) Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Uzman, uzman (teknik) ve araştırmacı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl ya da şef kadrosunda en az üç yıl ya da ayniyat saymanı kadrosunda en az dört yıl veya bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az altı yıl görev yapmış olmak,

3) Toplamda en az on yıl hizmet süresi bulunmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Ayniyat saymanı kadrosunda en az üç yıl veya bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az beş yıl görev yapmış olmak,

3) Toplamda en az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

c) Araştırmacı, uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Teknik hizmetler sınıfında yer alan uzman için dört yıllık yükseköğrenim kurumlarının teknik bölümlerinden mezun olmak,

3) Şef kadrosunda en az iki yıl ya da  ayniyat saymanı kadrosunda en az üç yıl veya bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az dört yıl görev yapmış olmak,

4) Toplamda en az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

ç) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Toplamda en az beş yıl hizmet süresi bulunmak,

d) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve memur kadrolarına atanabilmek için;

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alarak bu hususu resmî olarak belgelemiş olmak,

3) Hizmetli kadrosunda en az üç yıl görev yapmış olmak,

4) Toplamda en az dört yıl hizmet süresi bulunmak gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarına sahip olmak.

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 9- (1) Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği sınavına tabi tutularak atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin mühendislik bölümlerinden mezunu olmak,

b)  Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Diyetisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmak,

ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıllık teknik eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise veya dengi mesleki veya teknik öğretim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru şartları

MADDE 10- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar, yazılı sınav tarihinden en az kırk beş gün önce Başkanlık internet sitesinde personele duyurulur.

(2) Duyuruda;

a) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı ve sayısına,

b) Sınav tarihi ile yerine,

c) Başvuru şartlarına,

ç) Başvuru tarihi, süresi, yeri ve son başvuru tarihine,

d) Atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarına,

e) Sınavla ilgili diğer hususlara yer verilir.

(3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir. Sınavlara aylıksız izinde bulunan veya yasal izinlerini kullanmakta olan personel de başvurabilir. Aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar ve sınavlar için başvuruda bulunamazlar.

(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamındaki kadrolar için açılan sınavlara, sadece Başkanlık personeli başvurabilir.

(5) Başvurular, Başkanlığın Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapılır ve başvuru süresinin tamamlanmasından itibaren ilan edilen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilerek, yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Belirtilen listeye karşı ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. Sınav kurulu, itirazları beş iş günü içinde değerlendirir ve karara bağlar.

Yazılı sınav

MADDE 11- (1) Yazılı sınav konu başlıkları sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavı Başkanlıkça yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine uygun olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Unvan değişikliği yazılı sınavlarına katılacaklarda, Başkanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Yazılı sınav yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış (60) puan alanlar başarılı sayılırlar.

(5) Yazılı sınavların yukarıda belirtilen kurumlara yaptırılması hâlinde, itiraza ilişkin iş ve işlemler dâhil sınavın yürütülmesine ilişkin usul ve esaslara, Başkanlık ile sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş arasında yapılan protokolde yer verilir.

Sözlü sınav

MADDE 12- (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınavda ilgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı esas alınarak yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir.

(3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 13- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda, ilan edilen boş kadro sayısı kadar başarılı olanlar arasından atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanının eşit olması hâlinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Başkanlıkça ihtiyaç duyulması hâlinde, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav kurulu

MADDE 14- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir.

(2) Sınav kurulu, Başkan veya Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcısı başkanlığında beş asil üyeden oluşur. Sınav kurulu başkan ve üyeleri, Başkan tarafından belirlenir. Aynı usulle asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, sınav kurulunun doğal üyesidir. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Çekimser oy kullanılmaz.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının sınavına katıldığının tespit edilmesi hâlinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınavlara alınacak personelden lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(6) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 15- (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yazılı sınav konularına ilişkin konu başlıklarını belirlemek.

b) Görevde yükselme yazılı sınavının yapılmasını veya yaptırılmasını, unvan değişikliği yazılı sınavının yaptırılmasını ve sözlü sınavın yapılmasını sağlamak.

c) Sınav sonuçlarını ilan etmek.

ç) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek/incelettirerek karara bağlamak.

d) Sınavlara ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 16- (1) Sınavlar; deprem, sel, salgın hastalık ve benzeri doğal afetler sebebiyle veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti hâlinde ertelenebilir.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin girdiğinin anlaşılması hâlinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

(3) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

(4) Sınava giriş belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

(5) Sınav salonuna, sınava alınan personel ve sınavda görevli gözetmenler ile sınav kurulu üyelerinden başkası giremez.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 17- (1) Sınav sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.

(2) Sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içerisinde sınavı yapan kuruma veya sınav Başkanlık tarafından yapılmışsa Başkanlığa itiraz edilebilir. İtiraz sonuçları, sınavı yapan kurum veya sınavın Başkanlık tarafından yapılmış olması hâlinde sınav kurulu tarafından yedi iş günü içerisinde karara bağlanır ve itiraz sahipleri ile Başkanlığa bildirilir.

(3) Nihai sınav sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Nihai sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınavı yapan kuruma veya sınavın Başkanlık tarafından yapılmış olması hâlinde sınav kuruluna Başkanlığa itiraz edilebilir. İtiraz sonuçları, sınavı yapan kurum veya sınavın Başkanlık tarafından yapılmış olması hâlinde sınav kurulu tarafından yedi iş günü içerisinde kesin olarak karara bağlanır ve itiraz sahipleri ile Başkanlığa bildirilir.

(4) Yapılan yazılı sınavda hatalı soru tespit edilmesi veya yargı kararları gereğince soruların iptal edilmesi durumunda, iptal edilen soru veya sorular bütün adaylarca doğru cevaplandırılmış kabul edilir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanmaya ilişkin esaslar

MADDE 18- (1) Atanmaya hak kazanan personel ilan edilen kadrolara, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre altı ay içerisinde atanır.

(2) Atamaların tercih yoluyla yapılması durumunda başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi,

b) Atandığı göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması,

c) Atanma hakkından vazgeçilmesi,

ç) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle kadronun boş kalması veya boşalması hâllerinde başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara tabidir.

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen öğrenim ve sertifika gibi şartları taşımak kaydıyla, 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Personelin isteğiyle üst görev gruplarından alt görev gruplarına geçişler ile aynı görev grubunun aynı alt görev gruplarında bulunan unvanlara yapılacak atamalarda, sınav şartı ile söz konusu görev grubunda ve/veya Başkanlıkta belli bir süre çalışma şartı aranmaz.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile aynı görev grubunun alt grubundan üst grubuna geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı veya eş değer düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla bu Yönetmelikte sayılan uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 20- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi gereğince ilk defa yapılan atamalarda, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlı kadrolara, ilgili mevzuatı gereğince  asaleten atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Engellilerin sınavları

MADDE 22- (1) Başkanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Naklen atamalar

MADDE 23- (1) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki aynı unvanlardan veya bu unvanlarla aynı düzeyde ya da daha üst düzeydeki diğer unvanlardan, öğretim şartı ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen sınavsız atama yapılabilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 657 sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25- (1) 8/2/2016 tarihli ve 29618 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi şartının istisnası

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenimi bitirmiş olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Savunma Sanayii Başkanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.