Öne Çıkanlar ŞOK 14 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Çalışanlar BİM 21 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Hayvan Sağlığı Kuralları ÖABT

Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Yönetmeliği (5 Temmuz 2024)

Resmî Gazete

5 Temmuz 2024 CUMA

Sayı : 32593

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan personelin, hizmet gerekleri esas alınarak yer değiştirmeleri ile kurum içi geçici görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatı kadrolarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilenlerden;

a) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan; inspektör olarak görev yapmakta olanlar hariç, ziraat mühendisi, gıda mühendisi, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi, kimya mühendisi, su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi, kimyager, ziraat teknikeri, ziraat teknisyeni, veteriner hekim, biyolog, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni, laborant ve orman muhafaza memuru kadrolarında görev yapanları,

b) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan; il müdür yardımcısı, bölge müdür yardımcısı, ilçe müdürü ve şube müdürü kadrolarında görev yapanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt hizmet bölgesi: Bulunulan hizmet bölgesinin altındaki hizmet bölgelerini,

b) Aynı hizmet bölgesi: Bulunulan hizmet bölgesini,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

ç) Bölge müdürü: Bakanlık bölge müdürünü,

d) Bölge müdür yardımcısı: Bakanlık bölge müdür yardımcısını,

e) Diğer personel: Yer değişikliğine tabi olmayan personeli,

f) Genel Müdürlük: Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünü,

g) Genel Yönetmelik: 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği,

ğ) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerinde görev yapılan yeri,

h) Hizmet bölgesi: EK-1’de yer alan cetvelde belirlenen grupları,

ı) Hizmet bölgesi çalışma süresi: Yer değiştirme suretiyle atanacak personelin her bir hizmet bölgesinde çalışması gereken süreyi,

i) Hizmet puanı: Personelin, hizmetlerinin yürütüldüğü hizmet alanında çalışılan günlere göre hesaplanan ve atamalarda esas alınacak puanı,

j) İl müdürü: İl tarım ve orman müdürünü,

k) İl müdür yardımcısı: İl tarım ve orman müdür yardımcısını,

l) İlçe müdürü: İlçe tarım ve orman müdürünü,

m) Kuruluş: Bakanlığın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı kuruluşlarını,

n) Norm kadro: Bakanlıkça belirlenen kriterlere göre bulunması gerekli azami personel sayısını,

o) Norm kadro uygunluğu: Norm kadronun unvan ve sayı itibarıyla azami personel sayısından az olmasını,

ö) Şube müdürü: Taşra teşkilatında şube müdürü unvanı ile görev yapanları,

p) Üst hizmet bölgesi: Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki hizmet bölgelerini,

r) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel: 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen personeli,

s) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel: 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Esaslar

Yer değişikliğine ilişkin esaslar

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek yer değiştirme suretiyle atamalarda;

a) Kadro imkânları, norm kadro durumu ile hizmet ihtiyacının göz önünde bulundurulması,

b) Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet alanları gruplandırılmak suretiyle oluşturulan hizmet bölgeleri ve unvan bazında doluluk oranları doğrultusunda işlem yapılması,

c) Hizmet puanı veya belirli bir süre çalışma gibi kriterlerin belirleyici olması,

ç) Personelin, hizmet bölgeleri arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak adil ve dengeli dağılımının sağlanması esastır.

Hizmet bölgeleri, hizmet puanı ve çalışma süresi

MADDE 6- (1) Yer değiştirme suretiyle atamalarda, EK-1’de yer alan cetvelde belirlenen hizmet bölgeleri ve EK-2’de yer alan cetvelde belirlenen hizmet puanları esas alınır.

(2) Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personelin hizmet bölgelerinde çalışma süresi;

a) 1 inci ve 2 nci hizmet bölgeleri için beş,

b) 3 üncü hizmet bölgesi için dört,

c) 4 üncü hizmet bölgesi için üç yıldır.

(3) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda hizmet bölgesindeki çalışma süresinin tamamlanması zorunludur. Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, hizmet bölgesindeki çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılamaz. Hizmet bölgelerindeki çalışma süresi, aynı hizmet bölgesindeki hizmet alanları arasında bölünebilir.

(4) Çalışma süresinin hesabında personelin yeni görev yerine başladığı tarih esas alınır.

(5) İsteğe bağlı yer değişikliklerinde hizmet puanı ve çalışma süresi Temmuz ayı sonu esas alınarak hesaplanır.

(6) Bölge müdürlüğü, kuruluşlar, milli park müdürlüğü ve şeflikler için birim merkezinin bulunduğu il müdürlüğü/ilçe müdürlüğünün hizmet alanı, puanı ve çalışma süreleri esas alınır.

(7) Personelin hizmet puanı, EK-2’de yer alan cetveldeki hizmet alanları için belirlenen hizmet puanı ile çalışılan gün sayısının çarpılması suretiyle hesaplanır. Buna göre personelin Bakanlıkta ve 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 30 uncu maddesine göre yapılan atıflar bakımından uygulanmasına devam olunan mülga 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarda geçen hizmeti esas alınır.

Bölge hizmetinden sayılacak veya sayılmayacak süreler

MADDE 7- (1) Bölge hizmetinden sayılacak ve sayılamayacak sürelerin hesabında Genel Yönetmeliğin 22 nci ve 23 üncü maddeleri uygulanır.

Hizmet puanı verilmeyecek haller

MADDE 8- (1) Aşağıdaki durumlarda geçen süreler personelin hizmet puanı hesaplamasında değerlendirilmez:

a) Kazanılmış hak aylığında değerlendirilen hizmet süreleri hariç olmak üzere aylıksız izinde geçirilen süreler.

b) Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen memurların yurt dışında geçirdiği süreler.

Atama ve tebligat

MADDE 9- (1) İsteğe bağlı yapılan yerleştirme atamaları toplu onayla yapılabilir. Bu şekilde düzenlenen personel hareketleri onayı tebliğ edilmek üzere ilgili birimlere gönderilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen atamalara ilişkin tebligatlar ilgili birime geldikten sonra en geç otuz gün içinde birim amiri tarafından ilgiliye tebliğ edilir. 657 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre tebliğ tarihi itibarıyla ilişikleri kesilen personelin yeni görev yerine hareket ederek işe başlamaları zorunludur.

(3) Yer değiştirmeye tabi olup bu Yönetmelik kapsamında atama işlemi gerçekleştirilen personelin feragat talepleri kabul edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Halleri

Yer değiştirme halleri

MADDE 10- (1) Yer değiştirme halleri şunlardır:

a) İsteğe bağlı yer değişikliği.

b) Aile birliği mazereti nedeniyle yer değişikliği.

c) Sağlık ve can güvenliği mazereti nedeniyle yer değişikliği.

ç) Hizmet gereği nedeniyle yer değişikliği.

d) Taşra teşkilatı yöneticilerinin unvan değişikliği suretiyle yer değişikliği.

İsteğe bağlı yer değişikliği, yer değiştirme dönemi ve yer değiştirme işlemleri

MADDE 11- (1) İsteğe bağlı gerçekleştirilecek yer değişiklikleri Haziran-Eylül döneminde yapılır.

(2) Genel Müdürlük, isteğe bağlı yapılacak yer değişikliklerine ilişkin usul ve esaslar ile yerleştirme dönemine dair takvimi her yıl 15 Hazirana kadar duyurur.

(3) Usulüne uygun şekilde başvuru yapan personelin yerleştirme işlemleri hizmet puanı ve tercihlerine göre gerçekleştirilir.

(4) Yerleştirme sonucu oluşan en düşük puanlar, Genel Müdürlüğün internet sayfasında duyurulur.

(5) Hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlayan personel yer değiştirme dönemi içinde isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunabilir.

(6) Hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlamayan personel halen çalıştığı aynı hizmet bölgesi içinde en az iki yıl çalışmış olması şartıyla aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına yer değişikliği talebinde bulunabilir.

(7) İsteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunabilmek için halen görev yaptığı hizmet alanında iki yıl çalışmış olmak şarttır.

Aile birliği mazereti

MADDE 12- (1) Aile birliği mazereti nedeniyle yer değişikliklerinde Genel Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Aile birliği mazereti bulunan personelin her ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde sırasıyla;

a) Eşi Bakanlık merkez teşkilatında çalışan personel, Ankara ilinde bulunan taşra birimlerine atanma talep etmesi halinde merkez teşkilatında görev yapan eşine,

b) Bu Yönetmelik kapsamındaki personel, Bakanlık taşra teşkilatında görev yapan il müdürü, bölge müdürü, il müdür yardımcısı, bölge müdür yardımcısı, şube müdürü, kuruluş müdürü, ilçe müdürü, milli park müdürü, kuruluş müdür yardımcısı ve milli park müdür yardımcısı eşine,

c) Diğer personel, yer değişikliğine tabi personel olan eşine,

ç) Bakanlık taşra teşkilatındaki diğer hizmet birimlerinde görevli personel talep etmesi halinde, kuruluşlarda bu Yönetmeliğe tabi unvanlarda görev yapan eşine,

d) Hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlamış personel, tamamlamamış olan eşine,

e) Her ikisinin de hizmet bölgelerindeki çalışma süresini tamamlamaması halinde, üst hizmet bölgesinde bulunan personel alt hizmet bölgesinde bulunan eşine, aynı hizmet bölgesinde olanların ise hizmet ihtiyacının daha yüksek olduğu yerde olan eşine,

f) Her ikisinin de hizmet bölgelerindeki çalışma sürelerini tamamlamaları halinde hizmet ihtiyacının daha yüksek olduğu yerde olan eşine tabi olur.

(3) Bu Yönetmelik ve Genel Yönetmelik kapsamında yer değişikliği yapılan personelin Bakanlık personeli olan eşi, aynı hizmet alanına atanabilir.

(4) Yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin eklenmesi şarttır.

(5) Hizmet bölgesinde çalışma süresini tamamlamadan aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştiren personelin, mazeretinin devam ettiğine ilişkin belgeyi her yıl ocak ayında görev yaptığı birime ibraz etmesi şarttır. Bu madde kapsamında mazereti sona eren personel, mazeretinin sona erdiğini bir ay içinde görev yaptığı birime bildirir. Mazeretinin sona ermesi durumunda, çalışma süresinin eksik kalan kısmını eski hizmet bölgesinde tamamlaması gerekir.

(6) Bu madde kapsamında yapılacak atamalarda eşin görev yaptığı hizmet alanında norm kadronun uygun olmaması halinde hizmet ihtiyacı da dikkate alınarak personelin görev yaptığı hizmet alanının idari sınırına komşu ilçelerden başlamak üzere il içinde aile birliği sağlanabilir.

Sağlık ve can güvenliği mazereti

MADDE 13- (1) Sağlık ve can güvenliği mazereti nedeniyle yer değişikliklerinde Genel Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. Sağlık ve can güvenliği mazeretine istinaden yapılacak taleplerin yerine getirilmesinde Genel Yönetmelik ekinde bulunan hizmet bölgeleri esas alınacaktır.

(2) EK-1’de yer alan cetvelde belirlenen hizmet bölgelerindeki çalışma süresini tamamlamadan sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştiren personelin, mazeretinin devam ettiğine ilişkin belgeyi her yıl ocak ayında ibraz etmesi şarttır. Bu madde kapsamında mazereti sona eren personel, mazeretinin sona erdiğini bir ay içinde görev yaptığı birime bildirir. Mazeretinin sona ermesi durumunda, hizmet bölgesindeki çalışma süresinin eksik kalan kısmını bir önceki hizmet alanında tamamlaması gerekir.

Hizmet gereği nedeniyle yer değiştirmeler

MADDE 14- (1) Haklarında adli veya idari soruşturma yürütülen personelden soruşturma sonucunda bulundukları yerde görev yapmalarında sakınca görülenler, görev yeri değişikliği teklifi ve içeriği de dikkate alınarak aynı veya alt hizmet bölgesindeki uygun görülen hizmet alanlarına hizmet bölgesindeki çalışma sürelerini tamamlama şartı aranmadan ve atama dönemine bağlı kalmaksızın yer değişikliğine tabi tutulabilirler.

(2) Birinci fıkra gereği il içinde yer değiştirilmesi uygun görülen personel, kararın mahiyetine göre Bakanlık veya valilik tarafından il içinde durumuna uygun görev yaptığı hizmet alanı dışında başka bir hizmet alanına atanır.

(3) Bu madde kapsamında, kuruluş dışındaki birimlerden kuruluşlara atama yapılamaz.

İl içi yer değişiklikleri

MADDE 15- (1) Personelin, bu Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde aile birliği, sağlık ve can güvenliği mazeretleri ile engellilik ve terör eylemleri etkisi nedenleriyle il içinde yer değişiklikleri yapılabilir.

(2) Sağlık ve can güvenliği mazeretine dayalı olarak il içinde yapılacak yer değişikliğinde personel aynı hizmet bölgesi içinde mazeretinin karşılanabileceği başka bir hizmet alanına atanır. Bu şekilde mazeretinin karşılanamaması halinde il içinde ihtiyaç duyulan başka bir hizmet bölgesine atanabilir.

(3) Personel, il içinde bulunduğu hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesindeki hizmet alanlarına atanma talebinde bulunabilir. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır. Personelin bu fıkra uyarınca talepte bulunabilmesi için görev yaptığı hizmet alanında bir yıl çalışması şarttır.

(4) Bu madde kapsamında il müdürlüğü içindeki tayin talepleri valilikçe değerlendirilir. İl müdürlüğü dışında bölge ve kuruluş müdürlüklerine tayin taleplerinin ise değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe intikali sağlanır.

Taşra teşkilatı yöneticilerinin unvan değişikliği suretiyle yer değişikliği

MADDE 16- (1) Bakanlık taşra teşkilatında il müdür yardımcısı, bölge müdür yardımcısı, şube müdürü, kuruluş müdürü, ilçe müdürü, milli park müdürü, kuruluş müdür yardımcısı ve milli park müdür yardımcısı kadrolarında asıl veya vekil olarak görev yapanlardan görevlerinden ayrılmak isteyenler, bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalmaksızın yer değişikliği talebinde bulunabilir. Bu kapsamdakilerin talepleri söz konusu görevi fiilen iki yıldan fazla yürütmesi halinde görev yaptığı il içindeki hizmet alanlarına atanması suretiyle; fiilen beş yıldan fazla yürütmesi halinde ise talep ettiği diğer hizmet bölgelerine atanması suretiyle değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Usul ve Esaslar ile Azami Çalışma Süresi

Zorunlu yer değiştirme

MADDE 17- (1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi il müdür yardımcısı, bölge müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü unvanlarında bulunanların görev yaptığı hizmet alanında aynı unvanda 3 üncü ve 4 üncü hizmet bölgelerinde azami çalışma süresi beş yıl, 1 inci ve 2 nci hizmet bölgelerinde yedi yıldır.

(2) Azami çalışma süreleri dolmadan da görev yerleri değiştirilebilir. Ancak bu şekilde görev yeri değişikliği için ilgilinin bulunduğu yerde asgari iki yıl görev yapmış olması gerekir.

(3) 31 Aralık itibarıyla bulundukları hizmet alanında aynı unvanda azami çalışma süresini tamamlayarak zorunlu yer değişikliğine tabi tutulacak il müdür yardımcısı, bölge müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürlerinin Haziran-Ağustos dönemine kadar Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde atamaları yapılır.

(4) Bu madde kapsamındaki personelin azami çalışma süreleri Bakanlık onayı ile bir yıl uzatılabilir.

Azami çalışma süresi planlaması

MADDE 18- (1) İl müdürü ve bölge müdürü unvanlarında bulunanların aynı il veya bölge müdürlüklerinde azami çalışma süresi beş yıl olması esasına göre planlanır. 31 Aralık itibarıyla bulundukları il veya bölgede aynı unvanda planlanan azami çalışma süresini tamamlayan il müdürü veya bölge müdürlerinin atanacakları il veya bölgelerin planlaması Cumhurbaşkanlığına arz edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kuruluşlara yapılacak atamalar

MADDE 19- (1) Kuruluşlara yapılacak atamalarda kuruluşun görev alanıyla ilgili mevzuatında yer alan şartlar ile hizmet ihtiyaçları gereği; hizmet süresi, mesleki bilgi ve teknik tecrübe, öğrenim, kuruluşun hizmet alanıyla ilgili yetki, sertifika veya uzmanlık gibi belgelere sahip olma, geçerliliği bulunan yabancı dil sınavından belirli bir seviye gibi özel nitelikler aranabilir.

(2) Hizmet ihtiyaçları gereği aranacak özel nitelikler hakkında standart oluşturmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

(3) İlgili mevzuatına göre yapılan performans değerlendirmesi neticesinde kuruluş dışında çalıştırılması için Genel Müdürlüğe yer değişikliği teklifinde bulunulan personel, Kuruluşun bulunduğu ilin aynı hizmet bölgesindeki hizmet alanlarına atanabilir.

(4) Yer değiştirme döneminde yapılacak atamalar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında kuruluşlara yapılacak atamalarda ilgili kuruluşun bağlı bulunduğu Bakanlık hizmet biriminin görüşü alınır.

Geçici görevlendirmeler

MADDE 20- (1) Bakanlık savaş, genel hayata etkili salgın hastalık, deprem, yangın, sel gibi olağanüstü hallerde yurt içi ve yurt dışında geçici olarak personel görevlendirebilir.

(2) Bakanlık talepte bulunan personeli geçici olarak görevlendirebileceği gibi ihtiyaç halinde resen de geçici görevlendirme yapabilir. Bu şekilde görevlendirmelerde süre resen yapılanlar için bir takvim yılında iki ayı, personelin talebi halinde yapılanlar için bir takvim yılında her seferinde üç ayı, toplamda altı ayı geçemez.

(3) Valiliklerce de ihtiyaç halinde ilçelerden il merkezine yapılmamak kaydıyla il merkezindeki birimler arasında ve norm kadro doluluk oranı yüksek olan ilçeden düşük olan ilçeye öncelikle personelin talebi doğrultusunda, talep olmadığı takdirde resen geçici görevlendirme yapılabilir. Bu şekilde görevlendirmelerde süre resen yapılanlar için bir takvim yılında iki ayı, personelin talebi halinde yapılanlar için bir takvim yılında her seferinde üç ayı, toplamda altı ayı geçemez.

(4) Bitki ve hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele ve kontrol hizmetleri ile benzer çalışmalarda ihtiyaç duyulan nitelik, süre ve sayıda personel il/bölge/ilçe/kuruluşlar/birimler arasında personelin talebi halinde veya resen geçici olarak görevlendirilebilir. Resen yapılacak geçici görevlendirmelerde süre bir takvim yılında iki ayı geçemez.

(5) Bir projenin mahallinde uygulanması veya önemli görülen bir tarımsal uygulamanın acil sonuçlandırılması veya inceleme, tespit ve eğitim amacıyla teknik uzman veya proje koordinatörü gibi görevleri yürüten personel ile gerekli olan diğer teknik ve idari personelin geçici olarak görevlendirilmesi ihtiyacının ortaya çıkması durumlarında proje/uygulama/inceleme/eğitim/tespit süresi ile sınırlı olmak kaydıyla personelin talebi halinde veya resen görevlendirme yapılabilir. Resen yapılacak geçici görevlendirmelerde süre bir takvim yılında iki ayı geçemez.

(6) Resen yapılacak geçici görevlendirmelerde, görevlendirilecek personelin tespitinde çalışılan hizmet bölgesi, hizmet puanı, doluluk oranı, son üç yılda görevlendirilip görevlendirilmediği gibi kriterler esas alınır.

(7) Bu maddede belirtilen hükümler uyarınca valiliklerce yapılan geçici görevlendirilmeler Bakanlığa görevlendirmenin yapılmasını takip eden on beş gün içinde bildirilir.

Gerçek dışı beyan

MADDE 21- (1) Yer değiştirme suretiyle ataması yapılan personelin, idareye sunduğu belgelerin gerçek dışı olduğunun tespit edilmesi halinde atama işlemi iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23- (1) 12/8/2009 tarihli ve 27317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 23 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri gereği önceki görev yerlerine dönebileceği düzenlenen personelden mazeretlerinin sona ermesini müteakip üç ay içinde başvuranlar hakkında mezkûr Yönetmelik hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Personelin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki başvuruları, 23 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre tamamlanır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin hizmet süresi ve hizmet puanı, daha önce görev yaptıkları hizmet alanları ve süreleri dikkate alınarak bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden hesaplanır.

(4) 17 nci ve 18 inci maddelerde sayılan unvanlarda görev yapanların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki görev süreleri, azami çalışma sürelerinin hesabında dikkate alınır.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Eki için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/07/20240705-2-1.pdf linkini tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.