Öne Çıkanlar öğretmen BİM 21 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Köy ve Mahalle Muhtarları Murat Kurum Emeklilere 1500 TL Bayram İkramiyesi Kanun Teklifi

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (26 Ocak 2024)

Resmî Gazete

26 Ocak 2024 CUMA

Sayı : 32441

YÖNETMELİK

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak istihdam edilen personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Birim: Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari bölümleri,

ç) Genel Müdür: Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

e) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

f) Görevde yükselme: 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

g) Görevde yükselme sınavı: 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan görevlere atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram, genel tatil ve hafta sonu tatili günleri hariç diğer günleri,

ı) Kadro: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde tanımlanan ve derecesi, sınıfı ve görev tanımı ile unvanı belirtilerek istihdam edilecek personelin niteliklerinin tanımladığı Kurum organizasyon şemasındaki yeri,

i) Merkez teşkilatı: Genel Müdürlük merkezindeki birimleri,

j) Pozisyon: Sözleşmeli personelin Kurum organizasyon şemasındaki yeri,

k) Sınav kurulu: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

l) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

m) Sözlü sınav: Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacaklardan, yazılı sınavda başarılı olanların katılacağı sınavı,

n) Taşra teşkilatı: Genel Müdürlük merkez teşkilatı dışındaki birimleri,

o) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ö) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

p) Yazılı sınav: Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlara atanacaklar ile unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanacakların bilgilerini ölçmek maksadıyla yapılan sınavı,

r) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadro/pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü.

2) Müdür yardımcısı.

3) Şef, itfaiye şefi, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman, eğitim uzmanı.

c) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı.

ç) Teknik hizmetler grubu;

1) Başmühendis.

2) Teknik uzman.

3) Teknik şef.

d) İdari hizmetler grubu;

1) Muhasebeci.

2) Şef yardımcısı, bilgisayar işletmeni, memur, anbar memuru, tren teşkil memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.

e) Destek hizmetleri grubu;

1) İtfaiyeci, hizmetli, aşçı.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvan değişikliğine tabi pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat, mühendis, mimar, ekonomist, programcı, mütercim, tekniker, teknisyen, teknik ressam, hemşire, makinist, istatistikçi.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 6- (1) Aşağıda yer alan unvanlara yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olma şartı yanında aşağıdaki şartlar aranır:

a) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Genel Müdürlükte memur veya sözleşmeli statüde en az beş yıl fiili olarak görev yapmış olmak,

3) CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment), CGAP (Certified Government Auditing Professional), CFSA (Certified Financial Services Auditor) ve CRMA (Certification in Risk Management Assurance) sertifikalarından birine sahip olmak,

4) Cari yılda uygulanan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,

b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) En az yedi yıl avukat olarak çalışıyor olmak,

c) Müşavir ve başuzman kadrolarına atanabilmek için;

Genel Müdürlükte işletme müdürü, teftiş kurulu başkanı, I. hukuk müşaviri, daire başkanı kadrolarında veya daha üst kadrolarda görev yapmış olmak gerekir.

Görevde yükselme sınavı ile yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadro/pozisyonlara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi (B) bendinde öngörülen hizmet şartlarını taşımak,

b) İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Kurumda en az bir yıl çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak gerekir.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 8- (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanabilecek kadro veya pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü (idari) kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Hukuk müşaviri, sivil savunma uzmanı, müdür yardımcısı, uzman, eğitim uzmanı unvanlarında ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl görev yapmış olmak veya ekonomist, şef, muhasebeci, mütercim unvanlarında ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl görev yapmış olmak,

b) Şube müdürü (teknik) kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların mesleki veya teknik bölümlerinin birinden mezun olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Hukuk müşaviri, sivil savunma uzmanı, başmühendis, teknik uzman unvanlarında ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl görev yapmış olmak veya teknik şef unvanında toplam en az üç yıl görev yapmış olmak,

c) Müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik şef, şef, muhasebeci, koruma ve güvenlik şefi unvanlarında ayrı ayrı veya toplam en az beş yıl görev yapmış olmak veya şef yardımcısı, bilgisayar işletmeni, memur, anbar memuru, tren teşkil memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför unvanlarında ayrı ayrı veya toplam en az on yıl görev yapmış olmak,

ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef veya teknik şef unvanlarında en az beş yıl görev yapmış olmak,

d) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültesi mezunu olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik uzman unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak veya teknik şef unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak veya mühendis unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

e) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik şef unvanında en az bir yıl veya mühendis, mimar, programcı unvanlarında ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl görev yapmış olmak,

f) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların mesleki veya teknik bölümlerinin birinden mezun olmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

4) Teknisyen, tekniker, teknik ressam, programcı, makinist unvanlarında ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl görev yapmış olmak,

g) Uzman (idari) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef, ekonomist, mütercim, muhasebeci unvanlarında ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak,

ğ) Eğitim uzmanı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

h) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar işletmeni, şef yardımcısı, muhasebeci, memur, anbar memuru,  tren teşkil memuru ve şoför unvanlarında ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl görev yapmış olmak,

ı) İtfaiye şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az altı yıl, dört yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) İtfaiyeci unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

i) Koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

j) Muhasebeci pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar işletmeni, şef yardımcısı, memur, anbar memuru, tren teşkil memuru ve şoför unvanlarında ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

k) Bilgisayar işletmeni, şef yardımcısı, memur, anbar memuru, tren teşkil memuru, koruma ve güvenlik görevlisi ve şoför pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni pozisyonuna atanabilmek için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

3) En az üç yıl hizmeti bulunmak,

4) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanabilmek için ayrıca 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak,

5) Şoför unvanına atanabilmek için ayrıca en az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

6) Hizmetli, aşçı ve itfaiyeci unvanlarında ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak şartları aranır.

Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanma şartları

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak diğer şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

b) Mühendis, mimar pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Bilgisayar programcılığı alanında en az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak veya dört yıllık fakültelerin fizik, matematik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrik/elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

ç) Ekonomist pozisyonuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Mütercim pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların sınav duyurusunda dili veya branşı belirtilen filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihinde geçerliliği bulunan YDS/e-YDS’den en az seksen puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir puan almış olmak,

e) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

f) Teknik ressam, teknisyen pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

g) Hemşire pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ğ) Makinist pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi teknik okulların veya iki yıllık yüksekokulların raylı sistemler, demiryolu araçları, demiryolu inşaatı, makine, motor, elektrik, elektronik, otomotiv bölümlerinin birinden mezun olmak,

2) Tren makinist ehliyetine sahip olmak,

h) İstatistikçi pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

Sınav şartı

MADDE 10- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 11- (1) Sınava katılma şartları, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav açılan boş kadro unvanı/pozisyonu ve sayısı, atama yapılacak birimler, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca ilan edilir.

(2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla; ilan edilen, birden fazla kadro ve pozisyon için gerekli şartları taşıyan personel, farklı kadro ve pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Sınav duyurusu, sınav tarihinden en az otuz gün önce ilan edilecek şekilde birimlerine gönderilir.

(4) Son müracaat tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre on beş günden az olamaz. Sınav başvuruları, başvurunun süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde personelin görev yaptığı birime verilir. Birimler yapılan başvuruları son başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde elden Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına ulaştırırlar. Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunmaları ve sınava katılmaları mümkündür.

(6) Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

(7) İlan edilen listelere itirazlar, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılır. İtirazlar, son itiraz iş gününden sonraki beş iş günü içerisinde sonuçlandırılarak Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

(8) Diğer kurum ve kuruluşların personeli, aday memurlar ve Genel Müdürlükte ilk defa açıktan işe alınarak kendileri ile 6 ay süre ile sözleşme imzalanan ve halen bu sözleşme içerisinde bulunan personel, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına başvuramaz.

Sınav kurulu

MADDE 12- (1) Sınav kurulu Genel Müdür oluru ile oluşturulur.

(2) Sınav kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği personelin başkanlığında, Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden olmak üzere beş üyeden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir.

(3) Sınav kuruluna aynı usulle en az iki yedek üye belirlenebilir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır.

(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler; görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(6) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayan üyeler karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

(7) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Görevde yükselme sınavını yapmak veya yaptırmak, unvan değişikliği sınavını yaptırmak.

b) Yazılı sınav usulünü ve konu başlıklarını belirlemek, sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.

c) Konuların ağırlığına göre yazılı sınav sorularının sayısını ve puan değerini belirlemek.

ç) Sözlü sınav konularının puan ağırlığını belirlemek ve sınav duyurusunda ilan etmek.

d) Sınav sonuçlarını ilan etmek.

e) İtirazları sonuçlandırmak.

f) Sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek.

Yazılı sınav

MADDE 14- (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, ilan edilen kadro/pozisyonun nitelikleri dikkate alınarak belirlenen konularda Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınavların bahsedilen kurumlara yaptırılması halinde, sınavın yürütülmesine ve sınava ilişkin hususlara, Kurum ile sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş arasında yapılan protokolde yer verilir.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Sözlü sınav duyurusu ve sözlü sınav

MADDE 15- (1) Sözlü sınav, sınavın yapılacağı tarihten en az on beş gün önce Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(3) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 16- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(2) Yapılan puanlama sonucunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 17- (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sınav kurulu tarafından Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir ve ilgilisine tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir. İlgililer, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları, ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(2) Yazılı sınavlarda, itiraz sonucu sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular, iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir. Ancak hatalı soru sayısı toplam soru sayısının yüzde onundan fazla ise sınav iptal edilir ve tekrarı yapılır.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başarılı olanların atanması

MADDE 18- (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre en geç üç ay içerisinde atanır.

(2) Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak tercihine göre ilgili personelin ataması yapılır.

(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 16 ncı maddeye göre Genel Müdürlükçe belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 19- (1) Sınav giriş belgesi esas olmak üzere, adayın doldurduğu başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atama onayları iptal edilir.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 20- (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenen bir tutanakla bu kişilerin sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. İlgililer hakkında gerekli işlem yapılır.

Sınav belgelerinin muhafazası

MADDE 21- (1) Görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavı sonucunda;

a) Başarı göstererek atananların sınav belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında,

b) Başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri, dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı düzey görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca,

c) Dava konusu olan sınav belgeleri, yargı süreci sonuçlanana kadar Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 22- (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapanların diğer görev gruplarına geçişleri hariç olmak üzere 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı alt grup içinde kalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro veya pozisyon için mevzuatla aranan öğrenim, hizmet süresi ve diğer şartlara sahip olmak şartıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruplardan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalar ile bu pozisyonların kendi arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Doktora öğrenimini bitiren personelin; bu Yönetmelikle belirlenen toplam hizmet süresine sahip olmaları ve aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız, genel hükümlere göre atamaları yapılabilir.

d) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadrolara sınavsız, genel hükümlere göre atanabilirler.

Engellilerin sınavları

MADDE 23- (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan yapılan atamalar

MADDE 24- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılan ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan unvanları, daha önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kazananların ve bu kadro/pozisyonlara atananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 27- (1) 25/12/2017 tarihli ve 30281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 12/6/2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ve 23/1/2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan, aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilir.

Yürürlük 

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.