Öne Çıkanlar A101 20 Haziran 2024 Aktüel Ürünler öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Salih Tanrıkulu il dışı yer değiştirme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik (24 Mayıs 2024)

Resmî Gazete

24 Mayıs 2024 CUMA

Sayı : 32555

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “Devlet Memurları Kanunu,” ibaresi “Kanun, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,

ç) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

d) Birim: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini,

e) Denizcilikle ilgili birim: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 476 ncı maddesindeki hizmet birimleri bölümünde denizcilikle ilgili görevleri tanımlananlar ile aynı kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde yer alan Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı, Bölge Liman Başkanlıkları ve bağlı liman başkanlıkları ile Denizdibi Tarama Başmühendisliklerini,

f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalar için görevin niteliğine göre yapılması gereken yazılı ve sözlü sınavı,

ğ) Hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

h) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç olmak üzere diğer günleri,

i) Sınav kurulu: Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarını yürütmek için oluşturulan sınav kurullarını,

j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

l) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

m) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını ifade eder.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Aşçı, bahçıvan, bekçi, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ı) ve (i) bentlerinin (2) numaralı alt bentleri sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Denizcilik sörvey mühendisi, araştırmacı, uzman, uzman (teknik), sivil savunma uzmanı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az iki yıl, şef, koruma ve güvenlik şefi kadroları ile en az lisans düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin kadrolarda ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az üç yıl, ayniyat saymanı, çözümleyici, programcı, tekniker kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az beş yıl, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, teknik ressam, sürveyan, koruma ve güvenlik görevlisi, gemi adamı ve şoför kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az on yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) En az 10 yıl hizmet süresi bulunmak,

b) Gemi sicil müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az beş yıl denizcilikle ilgili birimlerde görev yapmak kaydıyla; denizcilik sörvey mühendisi, araştırmacı, uzman, uzman (teknik), sivil savunma uzmanı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az iki yıl, şef, koruma ve güvenlik şefi kadroları ile en az lisans düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin kadrolarda ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az üç yıl, ayniyat saymanı, çözümleyici, programcı, tekniker kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az beş yıl memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, teknik ressam, sürveyan, koruma ve güvenlik görevlisi ve gemi adamı, şoför kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az on yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) En az 10 yıl hizmet süresi bulunmak,”

“f) Denizcilik sörvey mühendisi kadrosuna atanabilmek için;

1) Denizcilikle ilgili lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya yüksekokulların Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Güverte, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği veya Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makinaları veya Gemi Makineleri, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri, Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri, Deniz Teknolojisi Mühendisliği veya Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümlerinden veya yurt içi ve yurt dışındaki bunlara denkliği/eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Denizcilik alanında en az bir yıl çalıştığını iş, alan ve görev sürelerini gösterir ıslak imzalı evrak ile belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlıkta en az üç yıl hizmeti bulunmak ve Bakanlıkça gemilerin denetim ve belgelendirmesine yönelik düzenlenen eğitim programlarına katılıp başarılı olmak,

3) Renk körlüğü olmadığını ve %40’ı aşan oranda engeli bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek,

4) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış, YDS/e-YDS’den en az (E) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk düzeyde başarılı olduğunu belgelemek,

5) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

6) Araştırmacı, uzman, uzman (teknik), sivil savunma uzmanı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az iki yıl, şef, koruma ve güvenlik şefi kadroları ile en az lisans düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin kadrolarda ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az üç yıl, ayniyat saymanı, çözümleyici, programcı, tekniker kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az dört yıl, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, teknik ressam, sürveyan, koruma ve güvenlik görevlisi, gemi adamı ve şoför kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplamda en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak,”

“1) Fakültelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmak,”

“2) Millî Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığını resmî olarak belgelemek,”

“2) Millî Eğitim Bakanlığından bilgisayar eğitimi aldığına dair onaylı sertifika sahibi olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığını resmî olarak belgelemek ya da Bakanlıkça bilgisayar ile ilgili düzenlenecek kursta başarılı olmak.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS)” ibaresi “YDS/e-YDS’den” şeklinde değiştirilmiş, (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “bilgisayar programcılığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yurt içi ve yurt dışındaki bunlara eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen yükseköğretim kurumlarının” ibaresi eklenmiş ve (g) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “okulların ilgili bölümünden” ibaresi “okullardan” şeklinde değiştirilmiştir.

“1) En az dört yıl süreli mesleki ve teknik eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı “Sınav kurulu” şeklinde, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “sıhri” ibaresi “kayın” şeklinde, “asil” ibaresi “asıl” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Asil” ibaresi “Asıl” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “kurullarının” ibaresi “kurulunun” şeklinde, “Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav kurulu; Bakan Yardımcısının başkanlığında, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ile diğer birimlerden daire başkanı ve üstü görevlerde bulunanlardan başkan dâhil olmak üzere beş üyeden teşekkül eder. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye belirlenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav kurulunun görevleri

MADDE 10- (1) Sınav kurulu, görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarının; yapılması veya yaptırılması, başvuruların incelenmesi ve kabul edilenlerin duyurulması, sınav sorularının konu başlıkları ve soru sayısının belirlenmesi, hazırlanması veya hazırlatılması, sınavların duyurulması, sınava ilişkin itirazların sonuçlandırılması, sınavların değerlendirmesi ve nihai başarı sıralamasının ilan edilmesi ile sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına başvurular ilanda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Adayların, başvuru yapacağı unvan için bu Yönetmelikte ve ilanda belirtilen gerekli tüm şartları son başvuru tarihi itibarıyla taşımaları zorunludur.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yoluyla atanmak isteyenler, sınav duyurusunu müteakip duyuruda belirtilen farklı unvanlı kadroların yalnızca birisi için başvuru yapabilir. Birden fazla sınav için yapılan başvuruların tamamı geçersiz sayılır.

(4) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan kurum personelinin başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

(5) Başvurular sınav kurulu tarafından incelendikten sonra Bakanlığın resmî internet sitesinde ilan edilir, başvuruları kabul edilmeyenler listenin açıklandığı tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde görev yaptıkları birimlere itiraz edebilir, bu itirazlar aynı gün içinde Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu itirazlar, en geç yedi iş günü içinde sınav kurulu tarafından sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, sınav kurulunun kararı doğrultusunda Bakanlıkça yapılabileceği gibi Millî Eğitim Bakanlığına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya yükseköğretim kurumlarından herhangi birine yaptırılabilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak unvanın niteliğine ilişkin konularda Millî Eğitim Bakanlığına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya yükseköğretim kurumlarından herhangi birine yaptırılır. Unvan değişikliği sınavlarına katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Yazılı sınav konu başlıkları sınav duyurusunda belirtilir

(4) Yazılı sınavın birinci fıkrada belirtilen kurumlara yaptırılması durumunda sınav giderlerine ilişkin hususlar atamaya yetkili amirin onayıyla tespit edilir.

(5) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavlarda başarılı olmak için en az altmış puan almak şarttır.

(6) En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır.

(7) İlan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınmak üzere sınav sonuç listesi yazılı ve/veya elektronik ortamda ilan edilir.

(8) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

(9) Yazılı sınavların başka bir kuruma yaptırılması halinde, itiraza ilişkin iş ve işlemler dâhil sınava ilişkin usul ve esaslar protokol ile belirlenir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına “Görevde yükselme” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya unvan değişikliği” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17- (1) Yazılı sınavın, 14 üncü maddede belirtilen kurumlardan birine yaptırılması halinde, itirazlar protokolde belirlenen ve sınav duyurusunda belirlenen usul ve esasa göre yürütülür.

(2) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde yazılı sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde ilgililerce görev yaptıkları birimlere itiraz edilebilir. Bu itirazlar ilgili birimlerce en geç iki iş günü içinde Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sınav kurulu inceler ve itiraz sonuçları yedi iş günü içinde ilgililere bildirilir.

(3) Sözlü sınava ait itirazlar ise nihai başarı sıralaması sonuçları ilan edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde ilgililerce görev yaptıkları birimlere yapılabilir, bu itirazlar en geç iki iş günü içinde Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu itirazlar, en geç yedi iş günü içinde sözlü sınav için oluşturulan ilgili sınav kurulu tarafından sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(4) Her ne sebeple olursa olsun süresinde ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin olup ayrıca başka itirazda bulunulamaz.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrasında yer alan “kanuni” ibaresi “cezai” şeklinde değiştirilmiştir.

“Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere disiplin amirlerine bildirimde bulunulur.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü ve onuncu fıkralarında yer alan “göreve” ibareleri “kadroya” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına “sınava” ibaresinden sonra gelmek üzere “kadar” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “görev” ibaresi “kadro” şeklinde ve (d) bendinde yer alan “görevlere” ibaresi “unvanlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “görevlere” ibaresi “kadrolara” şeklinde, “atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü” ibaresi “ilgili mevzuat hükümleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.