Öne Çıkanlar 2024 Yılı Mayıs Ayı Yay Burcu İş Yorumu NATO Antlaşmalan EBA TV İlkokul Uzaktan Eğitim Program Yayın Akışı Muğla Arısı Milli Eğitim Bakanlığı

2023-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin Tercihler Duyurusu

Adaylar 2023-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin Tercihlerini, 15-24 Eylül 2023 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak yapabilecektir.

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1. 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası gereği, uzmanlık eğitimine başladıktan sonra eğitimlerine başka bir uzmanlık dalında devam etmek isteyenler için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerine ilişkin esasları belirlemek üzere hazırlanan bu kılavuzun uygulanması, T.C. Sağlık Bakanlığınca uygun bulunmuştur. Adaylar, Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.

1.2. Adaylar tercihlerini 15-24 Eylül 2023 tarihleri arasında, 24 Eylül 2023 tarihi saat 23.59’a kadar yapabilecektir. Yerleştirme ücreti ödeme için son gün, 25 Eylül 2023 tarihidir. Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla süresi içinde yerleştirme ücretini (50,00 TL) yatıracaklardır.

Süresi içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav/ek yerleştirme ücreti alınmaz.

1.3. Yerleştirme yapılacak programlar, kontenjanları, puan türleri ve özel koşulları tabloda yer almaktadır. Yerleştirme aynı dönemdeki ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara yapılacaktır.

1.4. Tıp dışı meslek mensupları kendileri için belirtilmiş olan varsa tıp dışı meslek mensupları için ayrılmış kontenjanlara yerleştirileceklerdir. Tıp fakültesi mezunları ise tıp dışı meslek mensupları için belirtilmiş kontenjanlar dışındaki kontenjanlara yerleştirileceklerdir.

1.5. Adaylar, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştikleri kuruma atanmak için gereken koşulları taşımaları kaydıyla bu kurumlardaki uzmanlık öğrencileri için belirlenen kadrolara atanırlar. Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir. İlgili mevzuatta belirtilen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri kurumlarca atamaları ve kayıtları yapılamaz.

1.6. Yerleştirme işlemi Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimine 2023-TUS 1. Dönem sınavı sonuçlarıyla yerleşen adaylar da ilgili puanları hesaplanmış olmak kaydıyla tercih yapabilecektir.

1.7. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına Üniversite Tıp Fakültelerine yerleşen ve Sözleşmeli Aile Hekimliği statüsünde görev yapan hekimlerin atama işlemlerinin yapılabilmesi için sözleşmelerini feshederek 657 sayılı Kanuna göre kadrolu olarak göreve başlamaları gerekmektedir.

1.8. Hâlen Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarında görev yapmakta olan adayların, bu dal değişikliği talebi sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmeleri ve uzmanlık öğrencisi kadrosuna atanmaları söz konusu olduğu takdirde, çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alıp alamayacaklarını belirlemeleri ve dal değişikliği talebinde bulunma kararını buna göre vermeleri gerekir. Dal değişikliği talebi sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmiş olmak, adaylara, uzmanlık öğrencisi kadrolarına atanma konusunda mevzuata uymayan bir hak vermez.

1.9. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınav/yerleştirme ile ilgili açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından yerleştirmelerle ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. 

2. TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

2.1. Adaylar programlara; puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

2.2. Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçelere Merkezimizce işlem yapılmayacaktır.

Dal değişikliği talebi sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için adayların tercih yaptığı tarih itibarıyla uzmanlık öğrenciliğine devam ediyor olması şartı aranır. Bu çerçevede talepte bulunan adayların hâlihazırda uzmanlık öğrencisi olup olmadığının tespiti Sağlık Bakanlığından istenebilecektir. Bu şartı sağlayamayan adayların tercihleri iptal edilecek ve yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

2.3. Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterilmiştir. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dâhil edilmeyeceklerdir.

2.4. Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından yapılacaktır. Yanlışlıkla bir program yerine diğer bir programın girilmesi durumunda, girilen program tercih edilen program gibi işlem görür. Tercihlerin elektronik ortama yanlış aktarılmasından doğacak sonuçlardan aday sorumludur.

2.5. Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanmak zorunda değildirler.

2.6. Özel koşullar, ilgili programda eğitim yapabilmek için kurumların belirlediği, yazılı sınavla ölçülemeyen niteliklerdir ve tercihler yapılırken adaylar tarafından mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bir program için istenilen nitelikleri taşımadıkları hâlde bu programı tercih eden ve puanlarına göre bu programa seçilen adaylar ilgili programlarca kabul edilmeyecek ve seçilmeden doğan tüm haklarını yitirmiş olacaklardır.

2.7. Yerleştirme işlemi yapılırken yeterli puan alınması koşuluyla tercih sırası da önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlamak üzere sıralanması adayın yararına olacaktır.

2.8. Tercih işlemlerinde;

1) T.C. uyruklu adaylar ile T.C. uyruğunun yanında yabancı uyruğu da olan adaylar, sadece genel kontenjanları,

2) Yabancı uyruğu olan adaylar, yabancı uyruklu kontenjanları (Uyruğundan biri T.C. olan yabancı uyruklu adaylar, yabancı uyruklular için ayrılmış kontenjanları tercih edemeyeceklerdir.),

3) Mavi kartlı adaylar;

a) Yabancı uyruklu olarak başvuru yapmak istiyorlarsa yabancı uyruklu kontenjanları,
b) Mavi kart sahibi olarak başvuru yapmak istiyorlarsa 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sadece vakıf üniversitelerinin genel kontenjanlarını,

4) K.K.T.C. uyruklu adaylar;

a) 24 Mart 2008 tarihli Protokolün değişik ikinci maddesine göre Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine açılmış olan kontenjanları,
b) Aynı Protokolün değişik beşinci maddesine göre KKTC’ye ayrılan kontenjanları,
c) Aynı Protokolün değişik dördüncü maddesi hükümleri kapsamında olan KKTC uyruklu adaylar 1999 tarihli ilave haklar tanınmasına yönelik anlaşmaya göre genel kontenjanları,

5) Türk Soylu yabancı adaylar;

a) 2527 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmak istedikleri takdirde genel kontenjanları,

b) 2527 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmak istemedikleri takdirde yabancı uyruklu kontenjanlarını, tercih edilen kontenjan türüne bağlanan tüm sonuçları kabul ederek tercih edebileceklerdir. Sistemde kayıtlı birden fazla uyruk bilgisi olması nedeniyle birden fazla kontenjan türünden tercih hakkı bulunan adaylar, yukarıda belirtilen kurallara uygun olması kaydıyla hangi kontenjandan yararlanacaklarını sistemde belirterek tercih yapacaklardır.

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ÖNEMLİ UYARI!

Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adayların ileride hukuki sorunlarla karşılaşmaması için tercihlerini T.C. vatandaşı olarak yapmaları gerekmektedir.

2.9. 2023-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara yerleştirme yapılacaktır. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

a) 2023-TUS/1 yerleştirme/ek yerleştirmede bir programa yerleşmiş ve yerleştiği programda 2023-TUS 2. Dönem sınav tarihi itibarıyla öğrenciliğe devam ediyor olmak. (Adayların tercih ekranında yer alan öğrenciliğin devam ettiğine ilişkin bilgi alanını işaretlemeleri zorunludur.)
b) 2023-TUS/1 yerleştirme/ek yerleştirmede yerleştiği uzmanlık dalı dışında tercihte bulunmak.
c) 2023-TUS/1 sınav puanı, Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca belirlenen puana eşit veya bu puanın üzerinde olmak (45 ve üzeri puan).

2.10. Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir. Mesleki bilgi sınav puanı ve tercih sırası aynı olan adaylar uzmanlık eğitimi programına birlikte yerleştirilir.

2.11. İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından sınav tarihinden önce kimlik bilgileri ÖSYM'ye iletilen askeri personel, sadece İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Nam ve Hesabına Açılan kontenjanları tercih edebilecektir. Bunun dışındaki adaylar bu kontenjanları tercih ederek yerleştirilseler bile atamaları yapılmaz.

2.12. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) arasında imzalanan Askeri Öğrenci/Misafir Askeri Öğrenci (MAÖ)/Misafir Askeri Personel (MAP) Yetiştirme İşbirliği Protokolü çerçevesinde açılan kontenjanları Milli Savunma Bakanlığı tarafından sınav tarihinden önce kimlik bilgileri ÖSYM'ye bildirilen Misafir Askeri Personel tercih edebilecektir.

2.13. MSB tarafından sınav tarihinden önce ÖSYM’ye kimlik bilgileri bildirilmeyen adayların (MAP) tercihleri dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

2.14. Sınava giriş koşullarını sağlayan MAP adayları, ülkesinden gerekli izinleri almasını müteakip ÖSYM tarafından ilan edilen TUS'a başvuru yapacaktır. Ülkesi tarafından sınava giriş izni verilen MAP adaylarının kimlik bilgilerinin MSB’ye gönderilmesi gerekmektedir. MSB tarafından ÖSYM’ye kimlik bilgileri bildirilmeyen adayların (MAP) tercihleri dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

2.15. MSB ile SBÜ arasında imzalanan protokol gereğince, MSB nam ve hesabına SBÜ’de açılan tıpta uzmanlık eğitimi kadrolarına yerleştirilen MAP uzmanlık öğrencileri eğitimlerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi /Ankara'da devam edecektir.

2.16. Adaylar, tablolarda yer alan programların TUS yerleştirme sonuçlarında (ilgili yılın ilgili döneminde) varsa en küçük puanlarına, ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilirler.

2.17. Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir.

2.18. Adayların beyan ettikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Beyan edilen bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır. Yanlış/yanıltıcı beyanda bulunan adayların yerleştirme işlemi geçersiz sayılacaktır.

3. KAYIT, ATAMA BİLGİLERİ VE GEREKLİ BELGELER

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecektir. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığının; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlarına yerleştirilen adaylara ait yerleştirme sonuç bilgilerini, ÖSYM’den edinecekleri şifreleri ile internet üzerinden fss yoluyla almaları sağlanacaktır.

Üniversite tıp fakültelerindeki programlara yerleştirilen adaylar üniversitelere, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversite tıp fakültelerindeki programlara yerleştirilen adaylar ilan edilecek belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığına, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumundaki programa yerleştirilen adaylar ise Adli Tıp Kurumu Başkanlığına, ilan edilen başvuru tarihleri arasında istenen tüm belgelerle birlikte başvurmalıdırlar. Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu durumdaki adaylar yerleştirmeden dolayı kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir. Atamalar esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına Üniversitelerin Tıp Fakültelerine yerleştirilen adayların, ÖSYM'nin ilanını takip eden 10 iş günü içerisinde, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasında (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilen belge ve formları tamamlayarak Personel Bilgi Sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numarası veya 99 ile başlayan Kimlik Numarası ile elektronik ortamdan başvuru yapmaları; T.C. Kimlik Numarası veya 99 ile başlayan Kimlik Numarası bulunmadığından PBS üzerinden başvuru yapamayan adayların ise ilanda yer alan belge ve formları tamamlayarak başvurularını Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800, adresine APS veya özel kargo ile göndermeleri gerekmektedir. APS veya özel kargo ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması hâlinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı adına Üniversite kontenjanlarına yerleştirilenlerin atama işlemleri için öncelikle yukarıda tarif edildiği şekilde Bakanlığa başvurmaları daha sonra ÇKYS üzerinden takip etmeleri gerekmektedir.

Yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerde veya Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki programlardan birine yerleştirilen yabancı uyruklu adayların kayıt için bu kılavuzda yazılı olan süre içinde o programın bağlı olduğu üniversiteye veya Sağlık Bakanlığına başvurmaları gerekir. Kayıt sırasında diğer adaylardan istenen belgelere ek olarak yabancı uyruklu adayların aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

a) Ana dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki tıp fakültelerinin birinden mezun olunduğunu gösteren diploma veya yabancı ülkelerdeki tıp fakültelerinin birinden mezun olup YÖK’ten alınmış denklik belgelerinin noter tasdikli örnekleri,

b) Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Tıpta Uzmanlık Kurulunun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği (Uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir.

Türkiye’deki tıp fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.),

c) Türkiye'de ikametlerine izin verildiğine dair Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış belgenin noter tasdikli örneği,
ç) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge.

Yabancı uyruklu adayların atamaları yetkili mercilerce izin verildikten sonra yapılır. ÖSYM'nin kayıt/atama işlemleri ve kurumlar arası geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki başvuruların doğrudan ilgili kurumlara yapılması gerekmektedir. Misafir Askeri Personel kontenjanlarına yerleşen adayların kayıt süresi yürürlükte bulunan ikili askeri anlaşmalara göre belirlenebilir.

Sağlık Bakanlığı Adına Açılan Kontenjanlara Başvuracak Adayların Dikkatine!

Özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına açılan kontenjanlara başvuracak adaylar 02.11.2011 tarih ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerine tâbi olacaklardır. 663 Sayılı KHK’nın Uzmanlık eğitimi yaptırılması başlıklı 56’ncı maddesi ile aşağıdaki hüküm getirilmiştir:

“(1)Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrolarında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılabilir. Bu şekilde eğitim yapmak isteyenler, döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü malî ve sosyal hakları Bakanlık veya bağlı kuruluşları tarafından karşılanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarda görevlendirilebilir.”

Özel Koşul ve Açıklamalar

Bk. 1 Başkent Üniversitesinde uzmanlık öğrencileri 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre ataması yapıldıktan sonra, İş Kanunu hükümleri uyarınca üniversite tüzel kişiliği ile aralarında imzalayacakları hizmet akdine istinaden istihdam edileceklerdir. Bu uzmanlık öğrencileri, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinin bulunduğu Ankara'daki Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğrenimlerine devam edeceklerdir.

Bk. 3 Bu uzmanlık eğitimi programı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından kabul edilmiş bir protokol ile iki eğitim kurumunun birlikte yürüteceği bir programdır. Ayrıntılı bilgi için [https://tuk.saglik.gov.tr/TR-30216/protokollu-programlar.html] internet adresini inceleyiniz.

Bk. 4 Tıp eğitimi dili İngilizce olduğundan bu üniversite ile ilgili programları tercih edecek adayların alanlarında seminer verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri zorunludur. İngilizcesi yeterli olmayan adaylar bu programlara yerleştirilmiş olsalar bile atamaları yapılmaz.

Bk. 5 Bu üniversitenin Tıp Fakültesinde uzmanlık öğrencileri özel kanunlardaki hakları saklı kalmak kaydıyla (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu vb.) İş Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.

Bk. 6 T.C. Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile K.K.T.C. Hükümeti Sağlık Bakanlığı arasında 24 Mart 2008 tarihinde imzalanan "Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma’nın 5. maddesi gereğince, bu kontenjanlara KKTC uyruklu hekimler başvurabilirler. Bu dallarda ihtisasını tamamlayanlar KKTC de iki yıl süre ile mecburi hizmet yapmaları ve ihtiyaç halinde hekimlerin oluru da alınarak bu sürenin en fazla 2 yıl daha uzatılması sağlanacaktır. KKTC de mecburi hizmetini yapmayan hekimler Türkiye Cumhuriyetinde mesleklerini icra edemeyeceklerdir.

Bk. 8 Bu kontenjanları Milli Savunma Bakanlığından kimlik bilgileri bildirilen adaylar tercih edebileceklerdir. MSB tarafından kimlik bilgileri bildirilmeyen adayların tercihleri dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi yapılmayacaktır. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) nam ve hesabına sınava girecek adaylar bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının (Kara, Deniz, Hava Kuvvet Komutanlıkları) yanı sıra diğer Kuvvet Komutanlıklarının kontenjanlarını da tercih edebileceklerdir. Ancak, aynı branşta kendi Kuvvet Komutanlığı dışında, diğer Kuvvet Komutanlığının da kontenjanı mevcut ise öncelikli olarak bağlı bulunduğu (kendi) Kuvvet Komutanlığı kontenjanını, daha sonra diğer Kuvvet Komutanlığının kontenjanını tercih edecektir. Bu kurala uyulmadığı takdirde adayın tercihi geçersiz sayılacaktır.

Bk. 9 KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yarı süreli bir eğitim hastanesi olup, eğitim kadrolarına KKTC uyruklu doktorlar başvuracaklardır. T.C. Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile KKTC Hükümeti Sağlık Bakanlığı arasında 24 Mart 2008 tarihinde imzalanan "Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma"nın 2. maddesi gereğince bu hastanede yarı süreli uzmanlık eğitimini tamamlayan doktorlar eğitimlerinin ikinci yarı süresini Sağlık Bakanlığınca belirlenecek Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Yabancı Uyruklu uzmanlık öğrencisi statüsünde tamamlayacaklardır.

KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ilan edilen kontenjanlara yerleştirilenlerin eğitimlerinin ikinci yarısını tamamlayacakları eğitim kurumları uzmanlık dalına göre aşağıda belirtildiği şekildedir:

Ankara, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi:

(ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON, FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON, GENEL CERRAHİ, GÖZ HASTALIKLARI, İÇ HASTALIKLARI, KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI, NÖROLOJİ, ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ, PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ, RADYOLOJİ, ÜROLOJİ)

Ankara, Ankara Etlik Şehir Hastanesi:

(BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM, KALP VE DAMAR CERRAHİSİ, KARDİYOLOJİ, RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI)

Bk. 11 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) arasında imzalanan Askeri Öğrenci/Misafir Askeri Öğrenci (MAÖ)/Misafir Askeri Personel (MAP) Yetiştirme İşbirliği Protokolü çerçevesinde açılan bu kontenjanları MSB tarafından kimlik bilgileri ÖSYM'ye bildirilen MAP tercih edebilecektir. MSB tarafından ÖSYM’ye kimlik bilgileri bildirilmeyen adayların (MAP) tercihleri dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi yapılmayacaktır. Sınava giriş koşullarını sağlayan MAP, ülkesinden gerekli izinleri almasını müteakip ÖSYM tarafından ilan edilen TUS 'a başvuru yapacaktır. Ülkesi tarafından sınava giriş izni verilen MAP’ın kimlik bilgileri MSB’ye gönderilecektir. MSB tarafından ÖSYM’ye kimlik bilgileri bildirilmeyen adayların (MAP) tercihleri dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi yapılmayacaktır. MSB ile SBÜ arasında imzalanan protokol gereğince, MSB nam ve hesabına SBÜ’de açılan tıpta uzmanlık eğitimi kadrolarına yerleştirilen MAP uzmanlık öğrencileri eğitimlerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi /Ankara' da devam edecektir.

Bk. 12 Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereğince, MSB nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde açılan tıpta uzmanlık eğitimi kadrolarına yerleştirilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu uzmanlık öğrencileri eğitimlerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi /Ankara’da devam edecektir.

Bk. 13 TSK mensubu personel sadece Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından MSB nam ve hesabına açılan kontenjanları tercih edebilecektir. Bu kontenjanlar dışında tercih yapan personel için yerleştirme yapılmayacaktır.

Bk. 14 TSK mensupları için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.

Bk. 16 Bu uzmanlık programına yerleştirilenler eğitimlerini Eskişehir' de alacaklardır.

Bk. 17 İstanbul Medipol Üniversitesinde uzmanlık öğrencileri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre ataması yapıldıktan sonra, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca üniversite tüzel kişiliği ile aralarında imzalayacakları hizmet akdine istinaden istihdam edilecektir.

Bk. 19 Bu uzmanlık eğitimi programı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından kabul edilmiş 2041 nolu karar kapsamında bir tamamlayıcı protokol ile iki eğitim kurumunun birlikte yürüteceği bir programdır. Ayrıntılı bilgi için [https://tuk.saglik.gov.tr/TR-89542/tamamlayici--protokollu-program.html] internet adresini inceleyiniz.

Bk. 20 İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasındaki Eğitim-Öğretim ve İşbirliği Protokolü çerçevesinde bu kontenjanları, İçişleri Bakanlığından kimlik bilgileri bildirilen adaylar tercih edebileceklerdir. Bu kadrolar dışında tercih yapan personel için yerleştirme yapılmayacaktır. İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde açılan kontenjanlara yerleştirilenler eğitimlerine Sağlık Bilimleri Üniversitesin Gülhane Tıp Fakültesi /Ankara’da devam edecektir.

2023-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin Tercih Kılavuzu : https://www.osym.gov.tr/TR,25822/2023-tus-1-donem-uzmanlik-dali-degisikligi-icin-tercih-kilavuzu-ve-tablolar.html

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMTUSTUS Tercihleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.