Öne Çıkanlar Plan ve Bütçe Komisyonu MEB Personeli İçin Yazılı Sınav Duyurusu Osman SEZGİN öğretmen Tarım Kredi Kooperatif Market 13 Mayıs 2022 Aktüel Ürünler

2023 Yılı Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu

Görevde Yükselme Sınavı Başvuruları 2-11 Ocak 2023 tarihleri arasında http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden yapılacak. Yazılı Sınav 25 Mart 2023 tarihinde saat 10.00'da 12 İl Merkezi'nde yapılacak.

Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 17.04.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda Görevde Yükselme Sınavı yapılacaktır. Yazılı sınav Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

Görevde yükselme yazılı sınavı için başvurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresindeki Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinde yer alan başvuru ekranından 02-11 Ocak 2023 tarihleri arasında, adayların başvurduğu ve öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz ettiğini belgeleyen diploma, çıkış/mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi ile başvurulan kadrolara göre istenilen diğer belgeler de eklenerek elektronik ortamda yapılacaktır. Ayrıca yazılı sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumu olan adaylar varsa engel durumunu Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda uygun olan seçeneği/seçenekleri işaretleyerek buna ilişkin belgeleri sisteme eklemek suretiyle başvuruda bulunacaktır. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumlu olacaktır.

A- İLAN EDİLEN MÜNHAL KADROLAR

Görevde yükselme sınavına esas münhal kadrolar aşağıda belirtilmiş olup illere göre dağılımı ekli tablolarda ayrıca belirtilmiştir. 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
2023 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA ESAS
MÜNHAL KADROLAR

1- Şef 100
2- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 150
3- Memur 150
4- Şoför
TOPLAM : 500

* Görevde yükselme sınavına esas kadroların tamamı Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatına aittir.

B- KAPSAM

Görevde Yükselme Sınavına; Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca halen Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel başvurabilecektir. 

4924 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilenler, 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesine tabi sözleşmeli olarak çalışanlar, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli olarak çalışanlar, sürekli işçiler, vekil ebe/hemşireler ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeli bu sınava giremeyeceklerdir.

C- GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6’ncı maddesine göre görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,
b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
c) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,

2) ÖZEL ŞARTLAR

a- Şef kadrosu için;

- En az 2 (iki) yıllık yüksekokul mezunu olmak

b- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için;

- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
- Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak veya okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak ya da okullardan iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek,

c- Memur kadrosu için;

- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

ç- Şoför kadrosu için;

- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
- B, C, D, E tip sürücü belgesinden birine sahip olmak,

D- BAŞVURU ESASLARI

D.1) Aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamayacaktır.

D.2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınav başvurusunda bulunabilecektir.

D.3) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve sınav duyurusunda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

D.4) Başvuru formunu eksik veya yanlış dolduranlar, son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular ve belirtilen tarihler arasında sınav ücretini yatırmayan adayların sınav başvuruları dikkate alınmayacaktır.

D.5) Yazılı sınav başvurusunda kişi beyanı esas kabul edilecek, gerçeğe aykırı ve yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

D.6) Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre; başvuru tarihinin son günü (11 Ocak 2023) itibarıyla gerekli şartları taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilecektir.

D.7) Yapılan başvurular incelenerek başvurusu kabul/ret edilen adaylar Genel Müdürlüğümüzün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde 30 Ocak 2023 tarihinde ilan edilecektir. Başvurusu reddedilen adaylar, itirazlarını 31 Ocak- 02 Şubat 2023 tarihleri arasında elden veya posta yolu ile “T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi 6001. Cadde No: 9 - 06800 Çankaya/ANKARA” adresine göndereceklerdir. 02 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

D.8) Başvurulara yapılan itirazların incelenmesi sonucunda yazılı sınava katılacakların listesi Genel Müdürlüğümüzün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde 10 Şubat 2023 tarihinde ilan edilecek ve yazılı sınavı yapacak olan kuruma bildirilecektir.

D.9) Yazılı sınava katılacak olan adaylar, Ankara Üniversitesi tarafından duyurulacak olan sınav ücretini 22 Şubat-01 Mart 2023 tarihleri arasında aday.ankara.edu.tr web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtası ile (sınav adı belirtilerek) yatırdıktan sonra kendilerinden istenen diğer bilgileri elektronik ortamda kodlayıp onaylayacaklardır.

E- YAZILI SINAV

E.1) Yazılı sınav, 12 il merkezinde (Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Van, Trabzon, Erzurum, Samsun ve Kayseri) 25 Mart 2023 tarihinde tek oturum halinde, çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli 50 (elli) sorudan oluşan test usulünde yapılacaktır.

E.2) Yazılı sınav konu başlıkları ekli tablolarda belirtilmiştir. Sınav konularında 01 Ocak 2023 tarihine kadar olan (01 Ocak 2023 dâhil) mevzuat esas alınacak olup 01 Ocak 2023 tarihinden sonra ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler dikkate alınmayacaktır.

E.3) Yazılı sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

E.4) Yazılı sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

E.5) Yazılı sınav soruları 29 Mart 2023 tarihinde aday.ankara.edu.tr web sitesi üzerinden ilan edilerek adayların erişimine açılacaktır.

E.6) Adaylar, yazılı sınav sorularına ve yazılı sınav uygulamasına yönelik itirazlarını 29 Mart- 05 Nisan 2023 tarihleri arasında aday.ankara.edu.tr web sitesi üzerinden yapacaktır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir soru için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 50 (elli) TL ödemesi gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

E.7) Yazılı sınav uygulamasına ve yazılı sınav sorularına yönelik itirazların değerlendirme sonuçları 19 Nisan 2023 tarihinde aday.ankara.edu.tr web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

F- YAZILI SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Yazılı sınav sonuçları, aday.ankara.edu.tr web sitesi ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden eş zamanlı olarak 28 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

G- YAZILI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, 28 Nisan-05 Mayıs 2023 tarihleri arasında aday.ankara.edu.tr web sitesinden yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 50 (elli) TL ödemesi gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtirazlar Ankara Üniversitesi tarafından değerlendirilip, sonucu adaylara aday.ankara.edu.tr web sitesinden 12 Mayıs 2023 tarihinde duyurulacaktır.

H- SÖZLÜ SINAV

H.1) Görevde yükselme yazılı sınavı sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar arasından puan üstünlüğü esasına göre (en yüksek puan alan adaydan başlamak kaydıyla) ilan edilen kadro sayısının iki katı kadar aday (son adayla aynı puana sahip olan bütün adaylar sözlü sınava alınacaktır) sözlü sınava çağrılacak, sözlü sınav aday listesi http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

H.2) Sözlü sınav yeri ve takvimi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilerek duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

H.3) Sözlü sınavda adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

H.3.a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
H.3.b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
H.3.c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
H.3.ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
H.3.d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
H.3.e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı tespit edilecek, sözlü sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sözlü sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

I- SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sonuçların duyurulmasından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. Beş iş günü içinde Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtiraz dilekçesi beş iş günü içerisinde “T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi 6001. Cadde No: 9 - 06800 Çankaya/ANKARA” adresine gönderilecektir. İtirazlar, Sınav Kuruluna intikalinden itibaren en geç on iş günü içerisinde sonuçlandırılarak sonucu ilgililere yazılı olarak ya da http://yhgm.saglik.gov.tr internet sitesi vasıtasıyla bildirilecektir.

İ- SINAV BAŞARI SIRALAMASININ BELİRLENMESİ

Sınav başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tespit edilir. Görevde yükselme sınavı sonucunda başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

İ.1) Hizmet süresi fazla olanlara,
İ.2) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
İ.3) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

NOT: Hizmet süresinin hesabında; Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin (ı) bendi uyarınca “aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreler dikkate alınacaktır.”

J- YEDEK LİSTE BELİRLEME

Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde; en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenecektir.

K- TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip tercih işlemlerinin Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek takvim çerçevesinde http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak, yerleştirme işlemleri ise adayların tercihleri doğrultusunda Noter huzurunda yapılarak atanmaya hak kazananlar aynı internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

L-ATAMA ESASLARI VE ŞARTLARI

L.1) İlan edilen kadrolara tercihleri doğrultusunda atanmaya hak kazanan adayların atamaları yapılacaktır.

L.2) Sınav sonucunda başarılı olanlardan mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle atamaları yapılamayanlara yönelik olarak 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi hükümleri kapsamında dolu veya boş kadro değişikliği yoluna gidilecek ve kadro uygun hale getirildikten sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav sonucuna göre atamaya esas her türlü hakları saklıdır.

L.3) İlan edilen kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavları geçersiz sayılan veya bu sebeple atamaları iptal edilenler, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamayanlar ya da atanma hakkından vazgeçenler ile emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma gibi sebeplerle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, ihtiyaç üzerine Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilecektir.

L.4) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

L.5) Görevde yükselme sınavı sonucunda atananlar; eş durumu, sağlık nedeniyle yer değiştirme, öğrenim şartı, engellilik durumu ve can güvenliği nedeniyle yer değiştirmeleri hariç olmak üzere atandıkları yerlerde en az iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça iller arası yer değişikliği talebinde bulunamayacaklardır.

İLETİŞİM

T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Sınav Hizmetleri Birimi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA

Tel: 0 312 585 17 78 – 585 17 42 – 585 17 43

Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu

Görevde Yükselme Sınavı Konuları ve Soru Sayıları

Görevde Yükselme Sınavı Münhal Kadro Listesi

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.