Öne Çıkanlar öğretmen Ak Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Avukat Cahit Özkan TRT EBA TV 3600 ek gösterge Hakmar Express 8 Mart 2024 Aktüel Ürünler

2024 Yılı YDUS 1. Dönem Sınavı Başvuru Kılavuzu

2 Haziran 2024 tarihinde saat 10.15'de uygulanacak 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS 1. Dönem) Başvuruları 17-25 Nisan 2024 tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapılabilecek.

Çoktan Seçmeli soruların yer aldığı sınavın cevaplama süresi 80 dakikadır. Açık Uçlu soruların yer aldığı sınavın cevaplama süresi 60 dakikadır. Sınav ücreti 1725 TL'dir. Ücret ödeme için son gün 26 Nisan 2024'dür. Geç Başvuru tarihi 2 Mayıs 2024'dür.

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde yan dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar ile 1219 sayılı Kanunun Ek 14. maddesinin 2. fıkrası hükmünce, bu Kanunun Ek-1 sayılı çizelgesinin 3. sütununda uzmanlık eğitimini kısa süreli olarak yapabilecekleri belirlenen uzmanlar arasından ana dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Yarışma esaslarına dayanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), mesleki bilgi üzerine yapılır. Sınavın amacı uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca YDUS sorularının uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatına uygun olması amaçlanır.

1.2. Sisteme dâhil olan kurumlar, dal veya programlar, kontenjanları ve giriş koşulları ile birlikte Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanları Tablosunda gösterilmiştir. Bu tabloda 1219 sayılı Kanunun Ek 14. maddesinin 2. fıkrası hükmünce bu Kanunun Ek-1 sayılı çizelgesinin 3. sütununda uzmanlık eğitimini kısa süreli yapabilecekleri belirlenen uzmanlar arasından ana dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar için tanımlanmış kontenjanlar da bulunabilmektedir. Bu kontenjanlara yine bu tabloda kontenjanların altında bulundukları ana dalda uzman olanlar başvurabilecektir.

Sağlık Bakanlığı Adına Kontenjanlarına Başvuracak Adayların Dikkatine!

Özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla üniversitelere ve ilgili kurumlara Sağlık Bakanlığı adına açılan kontenjanlara başvuracak adaylar 02.11.2011 tarih ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerine tâbi olacaklardır. 663 Sayılı KHK’nın Uzmanlık eğitimi yaptırılması başlıklı 56’ncı maddesi ile aşağıdaki hüküm getirilmiştir:

“(1) Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrolarında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılabilir. Bu şekilde eğitim yapmak isteyenler, döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü malî ve sosyal hakları Bakanlık veya bağlı kuruluşları tarafından karşılanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarda görevlendirilebilir.”

Sağlık Bakanlığı adına Üniversitelerde yer alan kadrolara yerleştirilen adaylar, kayıtlarını yaptırmak için ilgili Üniversiteye değil Sağlık Bakanlığına başvurmalıdır.

1.3. Sınav Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacaktır. Sınavda; çoktan seçmeli soruların yer aldığı alanlarda 60 soru bulunacak ve cevaplama süresi 80 dakika olacaktır. Yazılı sınavın (açık uçlu sorularla yapılacak sınav) yapılacağı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji ve Radyoloji alanlarında en az 20 soru bulunacak cevaplama süresi 60 dakika olacak; Çocuk Cerrahisi, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı, Kalp ve Damar Cerrahisi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Üroloji ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanlarında en az 10 soru bulunacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacaktır.

2024-YDUS 1. Dönem Sınavı; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık ana dallarında yapılacaktır.

2024-YDUS 2. Dönem Sınavı; Acil Tıp, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Üroloji uzmanlık ana dallarında yapılacaktır.

Aşağıda yer alan uzmanlık ana dallarındaki sınavlarda çoktan seçmeli sorular yer alacaktır:

• Acil Tıp
• Anesteziyoloji ve Reanimasyon
• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
• Genel Cerrahi
• İç Hastalıkları
• Kadın Hastalıkları ve Doğum

Aşağıda yer alan uzmanlık ana dallarındaki yazılı sınavlarda en az 20 açık uçlu soru yer alacaktır:

• Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
• Göğüs Hastalıkları
• Nöroloji
• Ortopedi ve Travmatoloji
• Radyoloji

Aşağıda yer alan uzmanlık ana dallarındaki yazılı sınavlarda en az 10 açık uçlu soru yer alacaktır:

• Çocuk Cerrahisi
• Deri ve Zührevi Hastalıkları
• Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
• Halk Sağlığı
• Kalp ve Damar Cerrahisi
• Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
• Tıbbi Mikrobiyoloji
• Tıbbi Patoloji
• Üroloji
• Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Sınav soruları, içerik açısından adayın uzmanlık eğitiminde kendinden beklenen performansı en iyi şekilde sürdürebilmesini mümkün kılacak temel bilgileri değerlendirmek amacıyla sınavın yapıldığı ana dal genel eğitim programı çerçevesinde hazırlanacaktır.

1.4. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrası gereği, YDUS’a girebilmek için sınav tarihi itibarıyla Bakanlıkça uzmanlık belgesi tescil işleminin tamamlanmış olması şartı aranır. Sınava giren adaylardan sınav tarihi itibarıyla uzmanlık belgesi tescili bulunmadığı/ uzmanlık belgesi tescil işlemi tamamlanmadığı bilgisi Sağlık Bakanlığı tarafından Başkanlığımıza bildirilen adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu adaylar herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.

1.5. Yerleştirme; adayların puanları, tercihleri ve kontenjanlar göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır. Sınav sonuçları yalnızca ilgili sınav dönemi için geçerlidir.

1.6. Aşağıdaki hâllerde adayların yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülecektir:

i) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde,
ii) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda,
iii) Bir uzmanlık programına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda. 

YDUS'a başvuran adayların, bu durumlarını Aday Başvuru Formunun ilgili alanında belirtmeleri zorunludur. Aday Başvuru Formunda doğru beyanda bulunmayanlar, bu durumları sınavdan sonra tespit edildiği takdirde, kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir.

DİKKAT: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 3. fıkrası gereğince uygulanacak puan kesintisi hallerinde “takip eden ilk sınav” ibaresinden kasıt, adayın başvuracağı ilk sınav değil, istifayı veya feragati takip eden veya yerleştiği halde eğitime başlanılmayan süre içinde ÖSYM tarafından uygulanan ilk sınavdır.

1.7. YDUS sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edilecektir. Adaylar sınav sonuçları ilan edildikten sonra tercih bildiriminde bulunacaklardır. Tercihlerin yapılacağı tarih ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden verilecek olan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. YDUS sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir. Adayların hak kaybı yaşamamaları için bir sonraki YDUS yerleştirme sonuçları açıklanana kadar atamalarının yapılarak yan dal uzmanlık eğitimine başlamış olmaları gerekmektedir. Ancak durumu, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 5 inci maddesi kapsamında olan adayların hakları saklıdır.

1.8. Yerleştirilen adaylar, koşullara uymaları, güvenlik soruşturması ve diğer işlemlerinin tamamlanmış olması hâlinde, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki kontenjanlara yerleştirilenler bu kurumlardaki uzmanlık öğrencisi kadrolarına; üniversitelerdeki kontenjanlara yerleştirilenler (yabancı uyruklular ve Sağlık Bakanlığı adına kontenjanlara yerleşenler hariç) ise 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. Maddesinin d fıkrası ve aynı Kanunun 2880 Sayılı Kanun ile değişik 33. maddesi hükümlerine göre bu kurumlardaki öğretim yardımcısı kadrolarına atanabileceklerdir.

1.9. Adayların yerleştirildikleri programlara kaydolmaları veya kadrolara atanmaları için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Yerleştirildikleri hâlde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri kurumlarca atamaları veya kayıtları yapılmaz. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına Üniversite Tıp Fakültelerine yerleşen ve Sözleşmeli Tabip, Sözleşmeli Aile Hekimliği statüsünde görev yapan hekimlerin atama işlemlerinin yapılabilmesi için sözleşmelerini feshederek 657 sayılı Kanuna göre kadrolu olarak göreve başlamaları gerekmektedir.

1.10. Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Aday Başvuru Formunda yanlış/yanıltıcı beyanda bulunan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm hakları kaybedecektir.

1.11. Hâlen Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarında görev yapmakta olan adayların, bu sınav sonuçlarına göre bir uzmanlık eğitimi programına yerleştirilmeleri söz konusu olduğu takdirde, çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alıp alamayacaklarını belirlemeleri ve sınava katılma kararını buna göre vermeleri gerekir. Sınav sonuçlarına göre bir uzmanlık eğitimi programına yerleştirilmiş olmak, adaylara, atanma konularında mevzuata uymayan bir hak vermez. 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrasındaki uzmanlık dalının değiştirilmesiyle ilgili hükümler saklı kalmak üzere,16. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Bu maddede belirtilen hâller dışında uzmanlık eğitiminin kesintisiz sürdürülmesi şarttır.” hükmü gereğince atama yapıldıktan sonra, aynı maddenin 4. fıkrasında yer alan durumlar dışında, aynı alanda olsa bile görev yeri değişikliği yapılmayacağından, adayların ileride kendi durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri göz önünde tutmaları gerekir.

1.12. Engelli/sağlık sorunu olan adayların başvurularını yapmadan önce kılavuzun 10.5. ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI maddesini dikkatle okumaları, buna göre SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekir.

1.13. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunlu olup, sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

1.14. Bu sınava girme veya tercih yapma hakkı olmadığı hâlde sınava giren adayın ilgili sınav/yerleştirme sonuçlarının geçerliliği bulunmaz.

1.15. 657 sayılı Kanuna göre görevden çekilen veya çekilmiş sayılanların (örneğin, istifa edenlerin) yeniden kamu görevine atanabilmeleri için belli bir süre geçmesi gerekmektedir. Bu durumda olan adayların Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı adına üniversitelerde uzmanlık eğitimi yapabilmeleri için; Adayların 657 sayılı Kanunun 97nci maddesinde belirlenmiş sürelerinin uzmanlık eğitimi giriş sınavı gününden sonraki 3 ay içinde bitecek durumda bulunması gereklidir.

1.16. Sınava girmek ve başarılı olmak, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta yer almayan bir hakkı adaylara vermez.

1.17. Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur. 

2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS 1. Dönem) Başvuru Kılavuzu için https://www.osym.gov.tr/TR,29307/2024-ydus-1-donem-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html linkini tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.