Öne Çıkanlar Maden Çalışanları Milli Eğitim Bakanlığı Fatma AFYONCU Murat Kurum psikolog ataması

YSK'nın 2023/100 Sayılı Kararı

Resmî Gazete 

14 Mart 2023 SALI

Sayı : 32132

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 2023/100

KARAR

Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.

Birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir 140/I sayılı Genelge taslağı Kurulumuza sunulmuş olmakla, konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ

Birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılmak üzere askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listeleri; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sistemi’nden alınan, Türkiye’de ikamet eden ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilen listelerdir.

Yeni yerleşim sebebi ile seçim çevrelerinde değişiklik olan ilçe seçim kurullarınca, güncelleştirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması işlemlerinin yeni durum esas alınarak yapılması gerekmektedir.

Takvimde belirtilen süreler içinde yeni seçmen sıfatını kazananlar ile yerleşim yerlerini değiştiren seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılabilmelerini sağlamak amacıyla askı süresinin belirlenmesi gerekmiştir.

S O N U Ç

Açıklanan nedenlerle;

1- Birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için güncelleştirme yapmak amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Adres Kayıt Sisteminden alınan Türkiye’de ikamet eden ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra askıya çıkarılan listeler olduğuna,

2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 08.00’de askıya çıkarılmasına ve 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00’de askıdan indirilmesine,

3- Yerleşim yeri değişikliği nedeniyle seçim çevresi değişen ilçe seçim kurullarınca, güncelleştirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması işlemlerinin yeni durum esas alınarak yapılması gerektiğine,

4- Ekli 140/I sayılı Genelge’nin bu Karar metnine dâhil olduğuna,

5- Karar örneği ve eki 140/I sayılı Genelge'nin;

a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,
c) Adalet Bakanlığına,
ç) İçişleri Bakanlığına,
d) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne,
e) Duyuru için Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna,
f) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,
g) Seçime katılabilecekleri tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine 13.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

140/I SAYILI GENELGE

YURT İÇİ SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ USUL VE ESASLARI

Amaç, kapsam ve dayanak

MADDE 1- Bu Genelge, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 28, 33, 36, 39 ve 40’ıncı maddeleri gereği, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sistemi'nden seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Seçim Bilişim Sistemine (SEÇSİS) aktarılmış olması nedeniyle 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde kullanılacak seçmen listelerinin güncelleştirme işlemlerinin; düzen içinde yapılmasını temin etmek, vatandaşlara ve görevlilere kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Genelge; muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmesi amacıyla, seçmene ait verilerdeki değişimi belirleyen; ad, soyad, cinsiyet, yaş düzeltimi, seçme ehliyetini kaybetme (kısıtlanma, kamu hizmetinden yasaklanma vb.) veya yeniden kazanma gibi yargı kararlarına, asker olanlara, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kaybetme veya yeniden kazanma ile ölüme dair bilgilere, seçim bölgesi içinde veya dışında vuku bulan yerleşim yeri değişiklik verilerine ait usul ve esaslar ile askı süresini, bu süre içinde yapılacak itirazları kapsar.

Seçmen kütüğünün düzenlenmesi

MADDE 2- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 18 Mart 2023 Cumartesi günü;

a) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak olan ve geçerli yerleşim yeri adresine sahip Türk vatandaşlarına ait bilgiler alınır.

b) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan olay bilgileri (Örneğin; ölüm, vatandaşlığın kaybedilmesi veya kazanılması vb.) yurt içi seçmen kütüğüne işlenir.

c) Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde görünmeyen seçmenlerin adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres bilgileri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak seçmen kütüğüne kaydedilir (298/36).

ç) Oy verme günü itibarıyla silah altında olan er ve erbaşlara ilişkin bilgiler, Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden, askeri öğrenciler, yedek subay, yedek astsubay öğrencilere ait bilgiler de Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden alınır ve bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulur. Askerliği nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulanlardan oy verme günü itibarıyla terhis olacaklar/öğrenciliği sona erecek olanlar var ise kayıtları "Oy Kullanabilir" hale getirilir.

d) Ceza infaz kurumlarında bulunan taksirli suçlar dışındaki hükümlülere ait (ceza infaz kurumundan firar edenler dâhil) bilgiler Adalet Bakanlığından alınarak kayıtları dondurulur. Ceza infaz kurumlarında bulunması nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulan hükümlülerden oy verme günü itibarıyla tahliye olacaklar var ise kayıtları “Oy Kullanabilir” hale getirilir.

Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlar, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilenler ile uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtları dondurulmaz.

e) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405 ve 406’ncı maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenlere ait bilgiler, Adalet Bakanlığından alınarak, bu kişilerin kayıtları dondurulur. Kısıtlılığı sona ermiş olanlar var ise kayıtları "Oy Kullanabilir" hale getirilir.

f) 298 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesi uyarınca, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden görme ve ortopedik engellilerin listesi elektronik ortamda istenir. Alınan bilgiler seçmen kütüğüne işlenir.

g) Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalabileceği hususu dikkate alınarak, 28 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla; 18 yaşını dolduracak olanlar ile askerlikten terhis edilecekler/askeri öğrenciliği sona erecekler ve kasıtlı suçtan hükümlü iken tahliye olacaklar dâhil edilerek muhtarlık bölgesi askı listelerine “28 Mayıs 2023 tarihinde oy kullanabilir” şerhi düşülür.

Seçmen kütüğünde yukarıdaki işlemler yapıldıktan sonra ilçe seçim kurulları tarafından muhtarlık bölgesi askı listeleri SEÇSİS’ten alınarak ilgili muhtarlıklarda askıya çıkarılır.

İlçe seçim kurulu başkanlığınca muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarılmasından dört gün önce o yer Cumhuriyet başsavcılığından ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin olanların kimlik bilgilerini içeren liste istenir. Bu listedeki veriler SEÇSİS’e girilerek seçmenin kütüğe kayıtlı olup olmadığı kontrol edilip; tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin olanların askı listeleri elde edilir ve askıya çıkarılır (298/33-1).

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarılma yeri, askı süresi, askıdan indirme

MADDE 3- Muhtarlık bölgesi askı listeleri 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 08.00'de, muhtarlık bölgeleri esas alınarak ait oldukları mahalle veya köylerde halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlerde askıya çıkarılır. Bu durum, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu aracılığıyla ilân edilir.

İlçe seçim kurulu başkanlığı, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarıldığını aynı gün ve takip eden her iki günde bir belediye hoparlöründen duyurulmasını sağlar. Bu duyurudan dolayı herhangi bir ücret talep edilemez. Ayrıca, ücretsiz olmak kaydıyla, ilçede varsa mahalli gazete, televizyon ve radyo aracılığı ile de iki günde bir duyuru yapılır.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin hangi tarihte ve nerelerde asıldığı, ilânın ne suretle yapıldığı ilçe seçim kurulu başkanı tarafından görevlendirilen kimselerce tutanakla tespit edilir. Askı listelerinin asıldığı yer ve tarih ilçe seçim kurulu başkanınca mahalli mülki amirliğe hemen yazılı olarak bildirilir. Askı süresince listelerin korunmasından idare amirleriyle zabıta amir ve memurlarının sorumlu olduğu da belirtilir (298/40).

06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde muhtarlık bölgesi askı listelerinin nereye asıldığı her türlü yayın araçlarından yararlanılarak ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından vatandaşlara duyurulur.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek “seyyar sandık kurulu talep formu” ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruları, askı başlangıç tarihi olan 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 08.00 ile 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00 arasında yapılır.

Bu başvuruda; “Seyyar sandık kurulu talep formu” ile birlikte “engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu” veya “hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu” ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gereklidir. Ancak bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dahil edilmiş seçmenler ile Sağlık Bakanlığından elektronik ortamda alınan verilerden kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilen seçmenlerden müracaatları halinde yeniden sağlık raporu istenmez.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri; 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00'de askıdan indirilir. Askıdan indiriliş tarihi de bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ayrı bir dosyada saklanır.

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 08.00'de bulundukları koğuşlara veya yönetimce ilân edilmek şartıyla belirlenecek uygun yerlere asılması Cumhuriyet başsavcılığına yazılacak bir yazı ile istenir ve listelerin korunmasından görevli ceza infaz kurumu memurlarının sorumlu olacağı bildirilir. Listeler 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00'de askıdan indirilir. Askıdan indiriliş tarihi de ayrı bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilgili dosyada saklanır.

Askı yeri görevlisi

MADDE 4- İlçe seçim kurulu başkanı; askı devam ettiği sürece, seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerini incelemelerinde yardımcı olmak üzere, köy ve mahalle muhtarı veya ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinden birisini görevlendirerek, bu görevlinin ilçe seçim kurulu başkanlığınca tatil günleri dâhil belirlenen saatlerde askı yerinde sürekli olarak hazır bulunmasını sağlar ve durumu askı yerinde ilân eder. Muhtar veya ihtiyar meclisi/heyeti üyeleri yok ise görevlendirilen kişi yukarıda yazılan işlemleri yapmakla yükümlüdür.

Askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılacak olanlar

MADDE 5- Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için 20 Mart 2023 - 2 Nisan 2023 tarihleri arasında;

a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,

b) Birinci oylama için 14 Mayıs 2005, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde 28 Mayıs 2005 tarihinde ve daha önce doğan (Yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.),

c) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesinde ikamet eden (Nüfus idaresince yerleşim yerleri değişikliği kontrol edilir.),

ç) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,

d) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan,

e) 298 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi kapsamında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak seçmen kütüğüne kaydedilen,

f) Nüfus olay bilgisi değişen (vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi), Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için önce nüfus müdürlüğüne, sonra ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına,

g) Birinci oylamanın yapılacağı 14 Mayıs 2023, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalabileceği ihtimali dikkate alındığında ise 28 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe veya astçavuşluğa nasbedilen ancak silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),

ğ) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlar, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilenler ile uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtları dondurulmaz (Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.),

h) 4721 sayılı Kanun’un 408’inci maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.),

ı) 4721 sayılı Kanun’un 407’nci maddesinde belirtilen; "Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır." hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali, aynı Kanun'un 471’inci maddesindeki; "Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar." hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık halinin de sona ermesi sebebiyle seçmen olabilecek olan (Tahliyesine ilişkin Cumhuriyet başsavcılığından alacağı belgenin ibrazı gereklidir.), Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,

i) Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,

j) Tutuklu veya taksirli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumlarında bulundukları halde askıya çıkartılan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde yazılmamış bulunan (Bu durumda olan kişilerin adres bildirimleri 5490 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince cezaevi idaresi tarafından nüfus müdürlüğüne yapılır.),

Türk vatandaşları, 5490 sayılı Kanun'un 50’nci maddesi hükmü gereği ceza infaz kurumları idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına, başvurabilir (Başvurular ile ilgili olarak bu Genelge'nin 8’inci maddesi hükümleri uygulanır.).

k) 4721 sayılı Kanun’un 405 ve 406’ncı maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı bulunanlar, mahkemeden alacakları kısıtlılığın sona erme kararı (kesinleşmiş) ile müracaat etmeleri halinde seçmen listelerine eklenerek oy kullanabilirler.

Askı süresi içinde engelli seçmenlerin beyan ve güncelleme işlemleri

MADDE 6- Askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli seçmenlerin engellilik beyan formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulması durumunda, ilçe seçim kurulu başkanlığınca "Seçmen Kaydı Günleme" (SEC_003) ekranı kullanılarak veya Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne başvurması halinde Genel Müdürlükçe, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere "engelli" olarak işaretlenir ("Engelli Beyan Formu", www.ysk.gov.tr internet adresinden alınabilir.).

Askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılamayacak olanlar

MADDE 7- a) 4721 sayılı Kanun’un 405 ve 406’ncı maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler (4721 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen maddeleri uyarınca, haklarında kısıtlılık kararı verilenlere ilişkin listenin, vesayet ad defterleri ve UYAP kayıtları esas alınmak suretiyle hazırlanıp gönderilmesinin ilçe seçim kurullarınca vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemelerinden istenmesi ve SEÇSİS'e girilmesi gerekmektedir.),

b) Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sistemi'nde yer almayanlar,

c) 5490 sayılı Kanun'un 50’nci maddesi hükmü gereği askı süresi içinde Adres Kayıt Sistemine kaydoldukları halde ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurmayanlar,

ç) İzinli olsalar bile silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay ve yedek astsubay öğrencileri dâhil),

d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler (ceza infaz kurumundan firar edenler dâhil) listelere yazılamazlar.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayanların yazımı ile kayıtlarda değişiklik/düzeltme yapılması veya yerleşim yerini değiştirenlerin yazımı

MADDE 8- a) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan,

b) Askısüresi (20 Mart 2023 – 2 Nisan 2023) içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişiler,

aa) Bizzat veya 5490 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

bb) 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde kayıtlı olup da askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan veya askı süresi (20 Mart 2023 – 2 Nisan 2023) içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne başvurarak başka bir belge aranmaksızın nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunu varsa ekleri ile birlikte ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

cc) Askı süresi içerisinde bir başka yerleşim yerinden 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlere naklen atananlar veya geçici olarak görevlendirilenler atama veya görevlendirme belgesi ile birlikte ilgili nüfus müdürlüğüne başvurarak başka bir belge aranmaksızın nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunu ekleri ile birlikte ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler. Başvuruyu alan nüfus müdürlüğü başvuru belgelerini adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne aynı gün faks veya elektronik ortamda iletir.

İlgili nüfus müdürlüğünce tescil edilen adres beyan formu ve ekleri ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına karar verilmek üzere derhal gönderilir.

298 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesi uyarınca, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde, bir seçim çevresinden diğerine yapılan seçmen nakil istemleri hakkında, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, itiraz üzerine veya nakil isteminin şüpheli bir girişim olduğu kanaatine varılması üzerine resen yapılacak araştırma ve inceleme neticesinde, nakil isteminin kabul edilmemesi halinde; “Seçmen Adres Günleme (SEC_003_ASKI)” ekranından adres değişikliği onaylanmaz ve bir önce kayıtlı olduğu adreste seçmen kaydı devam eder.

5490 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinin dördüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabilirler.

c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

ç) 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde kayıtlı olup, seçmen niteliğini taşıyan ve Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi'nin 7'nci maddesi uyarınca "Diğer Adres" olarak belirtilen (yatılı okul, öğrenci yurdu, huzurevi, karavan, çadır, prefabrik evler, spor salonu, yurt, sosyal ve eğitim tesisleri gibi) yerlerde kalıp, kaldıkları yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak isteyenler orada kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yerin bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Nüfus müdürlüklerince diğer adres (ikinci adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin, nüfus müdürlüklerine başvurmak suretiyle, diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekir.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanıldığı 18 Mart 2023 Cumartesi ile listelerin askıdan indirileceği 2 Nisan 2023 Pazar günleri arasında; yerleşim yeri değişikliği ve kayıt düzeltme için nüfus müdürlüğünün adres tescilini yaptığına dair belge ve ekleri ile başvuranlar hakkındaki kayıtlar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından incelenerek adres değişikliği onaylanmasına karar verilenler ilçe seçim kurulu personeli tarafından “Seçmen Adres Günleme (SEC_003_ASKI)” ekranı kullanılarak sorgulanır ve oy kullanabilir durumda olup olmadıkları (seçmenlik durumları) gözetilerek verilecek karar üzerine seçmen kütüğüne işlenir.

İlçe nüfus müdürlüğüne daha önce farklı bir kişi tarafından beyan edilen adresin, birlikte oturma gerekçesiyle yeniden beyan edilmesi ve beyan eden kişi ile halen o adreste oturan kişinin birlikte ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde, başka belge istenilmesine gerek olmaksızın nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin birlikte imzalanmış onaylı adres beyan formuna göre işlem yapılır. Ayrıca 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde kayıtlı seçmenler tarafından da aynı işlem yapılır.

SEÇSİS'te kısıtlı olarak görünen kişilerin dondurulan kayıtları kısıtlama kararlarına ulaşılamadığı gerekçesiyle oy kullanabilir hale getirilemez. Ancak bu kişilerin muhtarlık bölgesi askı listelerine itiraz etmeleri halinde durumlarının değerlendirilmesi gerekir.

Sadece alanda var olup da, Ulusal Adres Veri Tabanında (UAVT) bulunan adres bileşenlerinde herhangi bir değişiklik işlemi (cadde, sokak, bulvar, meydan, kümeevler, bina numaraları, bina ve bağımsız bölüm nitelik değiştirme işlemleri) ilçe seçim kurulu kararı ile yapılır.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79’uncu maddesinde öngörülen “seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü” ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen, seçmen niteliğini taşıyan kişilerin yerleşim yeri değişikliği için başvurularını muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 18 Mart 2023 Cumartesi gününden başlamak üzere ve askı süresi içinde bizzat veya 5490 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinde sayılanların ilgili nüfus müdürlüğüne yapmaları gerekir. Bu kişilerin askı süresince posta ile yapacakları müracaatları ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00’den sonra yapılan başvurular ilçe seçim kurullarınca hiçbir suretle dikkate alınmaz.

Muhtarlık ve sandık bölgesi askı listelerine kimlerin, nasıl itiraz edebilecekleri

MADDE 9- I) Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine İtiraz

Muhtarlık bölgesi askı listelerine; seçmenler, Cumhurbaşkanı adayları veya yetkilendirdiği kişiler ve siyasi partiler ilân süresi içinde itiraz edebilirler. Cumhurbaşkanı adayları adına itiraza yetkili kişiler yetki belgelerini dilekçelerine eklemek suretiyle itirazda bulunabilirler. Siyasi partiler, mühürlü ve imzalı bir yazıyla partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini o yer ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirirler.

A- Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partiler adına itiraza yetkili kılınan kişiler;

a) O ilçede oturan tüm seçmenler,

b) Seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar, (Örneğin; o muhtarlık bölgesinde yerleşim yeri adresi bulunmayan, askeri öğrenci, ölü, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kişilerin yazımı vb.) ile ilgili olarak,

B- Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise ancak kendileriyle ilgili olarak itirazda bulunabilirler.

Muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılan itirazlar, itirazın yapıldığı tarihten itibaren iki gün içinde ilçe seçim kurulu başkanı tarafından değerlendirilerek kesin olarak karara bağlanır. Talep halinde sonuç ilgiliye bildirilir (298/122).

II) Sandık Bölgesi Askı Listelerine İtiraz

Sandık bölgesi askı listelerine; Cumhurbaşkanı adayları veya yetkilendirdiği kişiler, seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti il ve ilçe başkanları ve ilçe seçim kurulu üyeleri seçim takviminde belirtilen süreler içinde itiraz edebilirler.

Cumhurbaşkanı adayları adına itiraza yetkili kişiler yetki belgelerini dilekçelerine eklemek suretiyle itirazda bulunabilirler. Siyasi partiler, mühürlü ve imzalı bir yazıyla partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini o yer ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirirler. 

Cumhurbaşkanı adayları veya yetkilendirdiği kişiler, seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti il ve ilçe başkanları ve ilçe seçim kurulu üyeleri; muhtarlık bölgesi askı listelerinde askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listeleri ile ilgili olarak itirazda bulunabilirler.

Bu listelere seçim takviminde gösterilen süreler içinde yapılan itirazlar il ve ilçe seçim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Talep halinde sonuç itiraz edene bildirilir (298/123).

III) Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürü, (I) ve (II) numaralı fıkralarda yazılı şikayet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların bir kez de Yüksek Seçim Kurulunda tetkik edilip karara bağlanmasını isteyebilirler (298/124-1).

IV) İtirazın Şekli

İtirazlar yazılı olarak yapılır. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olan seçmenler, ceza infaz kurumu idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz edebilirler. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenler ile süresinde yapılmayan itirazlar incelenmez. Bu nedenle inceleme yapılamadığı tutanağa yazılır.

Kimliğin ispatında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birine itibar edilir.

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli değildir (298/87, 91).

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşımayan kimlik belgelerine itibar edilmez. Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, ceza infaz kurumu idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer.

Yerleşim yeri adresinin ispatında ise öncelikle ilgili nüfus müdürlüklerinden onaylı veya e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu resmî nitelikteki “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” esas alınır.

Listelere cumhurbaşkanı adayları ile siyasi parti adına yapılan itirazlarda ise itiraz eden kişinin yetkili olduğuna ilişkin belgesi olup olmadığına bakılır. Siyasi partilerin il veya ilçe başkanlarının yetkilendirdiği kişilerin muhtarlık bölgesi askı listelerine ve sandık bölgesi askı listelerine itiraz ve şikâyet yetkisi vardır. Yazılı itirazlarda yukarıda açıklanan koşullar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir.

İtirazın alındığına ve hangi tarihte yapıldığına dair itiraz edene bir alındı belgesi verilir. İlçe seçim kurulu başkanının bulunmaması halinde itiraz dilekçesi; alındı belgesi karşılığında o yer nöbetçi Cumhuriyet savcısına da verilebilir. Cumhuriyet savcısı itirazın kayıt işlemini yaparak hemen ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderir. Askı listelerinde maddi hatanın varlığı saptandığında, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından verilecek karar belgeleri ile birlikte gereği için ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilir.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; muhtarlık bölgesi askı listelerinin döküm süresi dâhil askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listeleri elektronik ortamda hazırlanır. Hazırlanan bu liste SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılır. Talepleri halinde siyasi partilerin genel merkez yetkililerine, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığında elden teslim edilir. Ayrıca talepleri halinde Cumhurbaşkanı adaylarına ya da yetkili kıldığı kişiye tutanak karşılığı elden teslim edilir. Bununla birlikte siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarınca yetkilendirilen kişilerin görev yaptıkları yer ile ilgili seçmenleri gösteren muhtarlık bölgesi askı listelerini ilgili ilçe seçim kurullarından almaları mümkündür. Yazılı itirazlar ile bu işler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir suretle resim ve harç alınmaz (298/115, 122, 123, 124).

İtirazların karara bağlanması ve Yurt İçi Seçmen Kütüğünün kesinleşmesi

MADDE 10- İlçe seçim kurulu başkanı, kendisine ulaşmasından itibaren muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılan itirazları en geç 3 Nisan 2023 Pazartesi saat 17.00’ye kadar kesin olarak karara bağlar. Bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme işlemlerinin yapılması için siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı adayları tarafından yapılan itirazların 7 Nisan 2023 Cuma günü ilçe seçim kurulunca, 8 Nisan 2023 Cumartesi günü il seçim kurulunca ve 9 Nisan 2023 Pazar günü Yüksek Seçim Kurulunca kesin olarak karara bağlanması sonucu Yurt İçi Seçmen Kütüğü 12 Nisan 2023 Çarşamba günü kesinleşir.

İlçe seçim kurulu başkanınca; muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olduğu halde,

a) Silah altına alınan er ve erbaşlara,

b) Kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre kısıtlı olan seçmenlere (4721 sayılı Kanun’un 405 ve 406’ncı maddelerine göre),

c) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülere karşı yapılan itirazlarda, bu Genelge'nin 8 ve 9'uncu maddeleri çerçevesinde, ceza infaz kurumlarında askıya çıkartılan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, Cumhuriyet başsavcılıklarından 6 Nisan 2023 Çarşamba günü itibarıyla getirtilen ikinci listeler ile karşılaştırılarak denetlenir.

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde adı olup, Cumhuriyet başsavcılıklarından getirtilen ikinci listede adları olmayan seçmenler (tahliye, ölüm ve kesin hüküm giyme vb.) “Tutuklu ve Taksirli Suçlardan Hükümlü Seçmen İşlemleri” SEC_015 ekranından denetim yapılarak listeden silinir.

Cumhuriyet başsavcılıklarından getirtilen ikinci listede adları olup da tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde adları olmayan seçmenlerin SEC_015 ekranından kesinleşen seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığına ilişkin denetim yapılarak, kayıtlı olmaları halinde listeye eklenmeleri sağlanır. Bu işlemlerden sonra oluşturulan yeni listeler SEÇSİS’ten dökülür ve 6 Nisan 2023 Çarşamba günü tekrar askıya çıkarılır.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşme tarihinden sonra tutuklanan veya taksirli suçlardan hükümlülerin bu listeye eklenmesi için (SEC_015 ekranı aracılığı ile) seçmen kütüğünde kayıtlı olma şartı aranır. Seçmen kütüğüne kayıtlı olmayan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülerin SEC_015 ekranına girişi yapılamaz.

Muhtarlık bölgesi askı listesindeki kayıtların dondurulması, silinmesi veya bir önce kayıtlı olduğu adrese gönderilmesi

MADDE 11- 1- 10 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlar, Adalet Bakanlığından alınan bilgilere göre kısıtlılar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce silinir.

2- 298 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca en son geçerli adresine kayıt edilen seçmenlere muhtarlık bölgesinde oturmadıkları gerekçesi ile yapılan itiraz üzerine ilçe seçim kurulu başkanınca herhangi bir işlem yapılmaz. Ancak bu seçmenlerin askı süresi içerisinde adres değişiklikliği talepleri ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca değerlendirilir.

3- Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olmakla beraber;

a) Silah altında bulunan er ve erbaşların,

b) Askeri öğrencilerin (yedek subay ve yedek astsubay öğrencileri dâhil),

c) Kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre kısıtlı olan seçmenlerin (4721 sayılı Kanun’un 405 ve 406'ncı maddelerine göre),

ç) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin,

d) Kasıtlı suçlardan hükümlü olduğu cezası infaz edilmekte iken ceza infaz kurumundan firar edenlerin kayıtları, 10 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar SEC_003 ekranından, ilçe seçim kurulu başkanının kararı ile ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından uygun seçenek kullanılmak suretiyle dondurulur. Bu karar, ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilmez.

4- Askı süresi içerisinde yapılan başvuru üzerine talebi kabul edilerek “Seçmen Adres Günleme (SEC_003_ASKI)” ekranından adres değişikliği onaylanan, ancak itiraz veya resen yapılan araştırma ve inceleme üzerine, nakil işleminin yerinde olmadığı tespit edilen seçmenin kaydı dondurulmaz. Bu durumda olan seçmen nakil işlemi öncesinde kayıtlı olduğu adrese geri gönderilir (298/40-son, 123).

5- Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olmakla beraber, itiraz veya resen yapılan araştırma ve inceleme üzerine muhtarlık bölgesinde oturmadıkları anlaşılan seçmenlerin kayıtları dondurulmaz ve ilçe seçim kurulu başkanının kararı ile bir önce kayıtlı olduğu adrese seçmen kaydı gönderilir (298/36, 40).

Kısıtlı ve hükümlü olarak güncellenmesi gereken seçmenler hakkındaki ilçe seçim kurulu kararı (imzalı) ve ekleri taranarak, seçmen kütüğüne kayıtlı olduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına gereği için Doküman Yönetim Sistemi (DYS) aracılığı ile gönderilir.

Sandık bölgesi ve yeniden sandık bölgesi oluşturulması

MADDE 12- Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde her muhtarlık bir seçim bölgesidir. Her seçim bölgesi gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır. Bir sandık bölgesi 360-380 seçmeni kapsar. Ancak köylerde bir sandık bölgesi 400 seçmeni kapsayabilir. Birden çok semtin birleşiminden oluşan muhtarlıklar, her birinde 360-380 seçmenin varlığı aranmaksızın mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri dikkate alınarak gerekli sayıda sandık bölgesine ayrılabilir. Bu ayrımda aynı hane mensubu olan seçmenlerin bir sandıkta oy vermesi ve mümkün olduğunca seçmen sayısı bakımından dengenin sağlanması ilkeleri gözetilir.

06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde ilçe seçim kurullarınca sandıkların konulduğu yerlerin (okul vb.) kontrolü sağlanarak depremden hasar gördüğü, kullanılamaz duruma geldiğinin tespiti halinde sandıkların konulmasının uygun olduğu yerler belirlenir. (298/20, 74)

Mezra gibi toplu yerleşim birimleri için de mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri ile 298 sayılı Kanun'un 5’inci maddesi uyarınca sandık bölgesi oluşturulması bakımından, öngörülen seçmen sayısı göz önünde tutularak bir sandık bölgesi oluşturulabilir.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde ceza infaz kurumlarına konan sandıklar bulundukları muhtarlık seçim bölgesi içinde sayılır. Ceza infaz kurumlarında taksirli suçlardan hükümlüler ile tutukluların rahat ve güvenli bir şekilde oylarını kullanmaları için ceza infaz kurumu yetkililerinin de görüşü alınarak gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır.

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda, vali veya il seçim kurulu başkanının en geç 14 Nisan 2023 saat 17:00’ye kadar talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine karar verebilir (298/14-16).

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce sandık atamaları yapılırken, engelliler ile 75 yaş ve üzerinde bulunan seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmesi için bu durum göz önünde tutulur.

Ceza infaz kurumlarının şartları ve güvenliği de dikkate alınarak ilçe seçim kurulu başkanınca yukarıda belirlenen bir sandık bölgesi seçmen sayısı ile bağlı kalınmaksızın sandık sayısı belirlenebilir.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce yukarıda belirlenen esaslara göre 12 Nisan 2023 Çarşamba günü yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi işlemi (sandık ataması) yapılır.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için ilçe seçim kurulu başkanlığınca yeteri kadar seyyar sandık oluşturulur.

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülerin seçmen listelerinin kesinleştirilmesi

MADDE 13- Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülerin seçmen listesinin kesinleştirilebilmesi için ilçe seçim kurulu başkanınca, Cumhuriyet başsavcılıklarından 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar tutuklananların, tutuklu seçmen listesinde yazılı olup da tahliye edilenlerin veya tutuklu iken cezaları kesinleşerek hükümlü sıfatını alanların (taksirli suçlardan hükümlüler hariç) isim listeleri istenir. İlçe seçim kurulu başkanınca, 11 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar SEÇSİS'te bu bilgilere göre tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listesinde değişiklikler yapıldıktan sonra tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülerin seçmen listesi onaylanarak kesinleştirilir ve çoğaltılmasına başlanır.

Listeler çoğaltılmadan önce yapılacak işlemler

MADDE 14- 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlar, Adalet Bakanlığından alınan bilgilere göre kısıtlılar ve taksirli suçlar dışında ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar, Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre silah altında bulunanlar hakkında Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce sandık seçmen listelerine “oy kullanamaz” şerhi düşülür.

Aynı işlem, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde 19 Mayıs 2023 Cuma günü itibarıyla tekrarlanır.

Kesinleşen listelerin çoğaltılması

MADDE 15- Kesinleşen sandık seçmen listelerinin 7 Mayıs 2023 Pazar günü 5 (beş) nüsha olarak çoğaltılmasına başlanır. Bu listelerden bir örneği ilçe seçim kurulu başkanlıklarında saklanır. Bir örneği Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılma yeterliliği tespit edilen siyasi partilerin talep etmeleri ve ilçede teşkilatlarının bulunması halinde ilçe başkanlıklarına döküm halinde veya elektronik ortamda verilir. Bir örneği ilgili muhtarlıklara, iki örneği ise sandık kurulu başkanlarına verilir. Sandık kurulu başkanları bunlardan birini sandık çevresinin girişine asar, diğerini de oy verme işleminde kullanır (298/43, 81).

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ait kesinleşen sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasına 11 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 17.00'den sonra başlanır ve bir gün içinde bitirilerek birinci fıkra hükmü gereği işlem yapılır. Ancak bu listelerin birinci nüshası muhtarlıklar yerine ceza infaz kurumu idaresine verilir.

Çoğaltılan sandık seçmen listeleri ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin sandık seçmen listelerinin her birinin her sayfası ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ayrı ayrı mühürlendikten sonra listenin kaç sayfa olduğu ve kaç seçmeni kapsadığı listenin sonuna yazılarak onaylanır.

Listelerin çoğaltılması işleminin en geç 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar, tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ait sandık seçmen listelerinin ise 12 Mayıs 2023 Cuma günü saat 17.00'ye kadar bitirilmesi zorunludur.

Seçmen bilgi kâğıtlarının hazırlanması ve dağıtımı

MADDE 16- Sandık seçmen listelerinin kesinleşmesinden sonra seçmen bilgi kâğıtlarının hazırlanması ve dağıtılması işlemine 19 Nisan 2023 Çarşamba günü başlanır.

İlçe seçim kurulu başkanı; 298 sayılı Kanun'un 44’üncü maddesi hükmüne uygun biçimde hazırlanmış seçmen bilgi kâğıtlarının sağlıklı ve kısa zamanda seçmene ulaştırılmasını mahalli posta idaresi veya ilçe ve köylerde memur aracılığı ile yaptırabilir.

Bu yollarla dağıtım mümkün olmadığı takdirde ilçe seçim kurulu başkanı, seçmen bilgi kâğıtlarının dağıtılması işlemlerinde, 7062 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde belirtilen daire veya müesseselerin memur ve hizmetlilerini görevlendirebilir.

Bu işle görevlendirilenler [OR/94 (Örnek: 15/A – 15/B)] alındı belgesi karşılığı teslim aldıkları seçmen bilgi kâğıtlarını ev ev dolaşarak sahiplerine imza karşılığında dağıtmak [OR/12 (Örnek: 15)], ilçe seçim kurulu başkanları da bunun sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için gerekli önlemleri almak ve denetimleri yapmak zorundadırlar. Dağıtım işinin en geç 7 Mayıs 2023 Pazar günü akşamına kadar bitirilmesi gerekir.

06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımının mümkün olmadığı hallerde seçmen bilgi kâğıtlarının nereden alınacağı her türlü yayın araçlarından yararlanılarak vatandaşlara duyurulur.

7 Mayıs 2023 Pazar günü akşamına kadar herhangi bir nedenle dağıtımı yapılamayan seçmen bilgi kâğıtları, oy torbalarına konulmak üzere 9 Mayıs 2023 Salı günü akşamına kadar ilçe seçim kurulu başkanlığına iade edilir [OR/95 (Örnek: 16)].

Ödenecek ücret ve gündelikler

MADDE 17- a) Dökümü tamamlanan seçmen bilgi kâğıtlarının dağıtımı ilçe seçim kurulu başkanının görevlendireceği kişiler eliyle yapıldığı takdirde dağıtım işinde çalışanlara dağıttığı her seçmen bilgi kâğıdı için Yüksek Seçim Kurulunun 20.07.2022 tarihli ve 232 sayılı kararında belirlenen gösterge üzerinden hesaplanacak olan ücret ödenir. Posta idaresince yapılacak dağıtımda daha düşük bir ücret belirlenebilir.

b) Güncelleştirme kapsamında yapılacak tüm çalışmalardan dolayı, ilçe seçim kurulu başkanı ve seçim müdürlüğü personeli ile askı süresi içinde kalan hafta sonlarında (cumartesi - pazar), muhtarlık bürolarında güncelleştirme için yapılacak çalışmalar nedeniyle, askı yeri görevlisi olarak görev yapacak muhtar veya idari makam tarafından herhangi bir sebeple muhtarlık görevi verilen ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinden birine yapacakları çalışmaları karşılığında, seçim harcamalarına ilişkin Genelge hükümleri çerçevesinde gündelik ödenir.

MADDE 18- Bu Genelge, Yüksek Seçim Kurulunun 13.03.2023 tarihli ve 2023/100 sayılı kararı ile "140/I sayılı Genelge" olarak kabul edilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.